Fanehotoky, fanantenana: voambolana mampitony ny fo amin段zao tontolo feno fahoriana izao. Voambolana mampitodika antsika amin地y hoavy, izay irina ho tsaratsara kokoa noho izao ankehitriny izao. Nefa raha toa manjavozavo ny hoavy, dia tsy mahagaga raha vao mainka koa tsy voasoritra mazava ny dikan段reo voambolana ireo. Eny, arakaraka ny zavona manarona ny hoavy no mahadiso ireo voambolana ireo. Amin地y fitenintsika mahazatra, ny hoe manantena zavatra iray, dia midika fa raha ny marina, tsy azontsika antoka ny hisehoany. 典sy maintsy miaina amin地y fanantenana, izany no tsoakevitra farany lazain段reo olona izay tofoka amin地y fiainana ka tsy manam-panantenana intsony.

 

Inona no antenaintsika?

 

Azo antoka fa ny hisian地y rariny kokoa eo amin地y fiaraha-monina, fandriampahalemana amin段reo firenena isan-karazany, fivoarana amin地y ady atao amin地y herisetra, ny fandotoana ny tontolo iainana, ny aretina. Fanantenana tahaka izany no manosika ny olona hanao ny ankabeazan地y asa malala-t瀟ana sy fiantrana.

Samy manantena zavatra manokana hanatsara ny fahasalamany, ny fiainam-pianakaviany, ny anton誕sany ny tsirairay. Ilaintsika ny miandry zavatra: fialam-boly, fisotroan-dronono, 殿ndro mihiratra kokoa..., 杜ampahatanjaka ny saina amam-panahy izany, araka ny fitenenana. Dia tonga ny fahadisoam-panantenana: zavatra tsy nampoizina, kajy tsy nahomby, tsy fahombiazana, na ... fahafatesana izay manafoana tampoka ny lamin誕sa efa voamboatra fatratra.

 

Tsy fahafaham-po

 

Ireny fanantenana rehetra ireny dia manaporofo ny tsy fisian段zay tadiavina, manantitra fa ny olombelona dia voary tsy mety ho afa-po mandrakizay. Ary ireny fahadisoam-panantenana rehetra ireny dia manaporofo fa tsy afaka ny hiantoka ny ampitsony izy, manantitra fa tsy afaka hahita vahaolana amin地y zavatra rehetra manjo azy izy.

Samy mahatsapa daholo ny tsirairay fa fahadisoam-pahitana no hameno ny hoaviny, ary fahadisoam-panantenana no nanefy ny lasany, kanefa dia mbola mampiasa, ary mampiasa be fahatany aza, ireo voambolana sady majika no tsy misy ventiny ireo: fanehotoky, fanantenana.

Ny mpandinika ny saina dia hilaza aminao fa izany no fanoitra amin地y fiainan地y zanak弛lombelona, ary manosika ny olona hihetsika ny fanantenana; ampy ny mijery ny mifanohitra amin段zany, dia ny tsy fisiam-panantenana intsony, sy ny vokatra maz瀟a mahatsiravina aterany.

Tsy misalasala izahay mandiso izany hevitra mahazatra izany ka manantitra izao: tsara raha mitsahatra tsy mamita-tena intsony ny olona tsirairay, ary manary tanteraka izay fatokisan-diso nananany momba ny tenany sy ny olona toa azy ihany.

Satria amin段zay fotoana izay, dia vonona ny hanaiky izay tian但ndriamanitra homena ho solon段zany izy, dia:.

 

Ny fanantenana kristiana

 

Amin地y fomba fiteny kristiana, ny fitenin地y Baiboly, dia hafa mihitsy ny dikan地y voambolana hoe fanantenana. Voalohany indrindra, satria Andriamanitra no mampiasa izany, ary Izy tsy afaka ny hamitaka antsika. Ny tenany mihitsy no manambara Azy ho 鄭ndriamanitry ny fanantenana (Romana 15.13).

Tsy misy sombina fisalasalana mihitsy ao amin地y fanantenana kristiana. Izy ihany no azo antoka, satria miorina amin地y fampananten瀟但ndriamanitra, ka noho izany, dia mifandraika amina hoavy izay efa fantatra. Izany no antsoin地y Soratra Masina hoe fanantenana tanteraka.

Antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin地y hisehoan段 Jesoa Kristy (amin地y fiverenany)

(1 Petera 1.13).

Ary koa, mifanohitra amin地y fahadisoan-kevitra manintona ny fon弛lombelona, ny fanantenana kristiana dia manambara fa izay manana izany dia afa-po aminy; nahita antom-piainana izy.

 

Ny fampananten瀟y

 

Tsy misy azontsika atao afa-tsy ny mitanisa ny teny fampananten瀟但ndriamanitra sasantsasany iorenan段zany fanantenana kristiana izany:

Ny fiainana mandrakizay, izay azo amin地y finoana an段 Jesoa Mpamonjy, Izay maty teo amin地y hazofijaliana hanonitra ny fahotantsika (Titosy 1.2).

Ny fiverenan地y Tompo Jesoa mba haka ny Fiangonany, izay voarafitr段reo rehetra azy tanteraka noho ny finoana, na inona na inona tontolo kristiana misy azy ireo (Filipiana 3.20).

Ny lova any an-danitra, hiarahan段reo rehetra nino an段 Kristy misitraka aminy (1 Petera 1.4).

Ny voninahiny, hiarahany mizara amin地y olony (Romana 5.2).

Fa ny tena lehibe indrindra amin地y fanantenana kristiana dia ilay Olona mihitsy izay ifantohan段reo fitahiana rehetra ireo, ilay antsoin地y Baiboly hoe: Kristy Jesoa fananten瀟tsika (1 Timoty 1.1).

 

Hahita Azy, hiaraka Aminy, no hahatanteraka ny zavatra rehetra nirin地y olony.

 

Inona no vokatr段zany?

 

Ny fananten瀟地y kristiana no mahatonga azy ho afaka miatrika ny zava-manahirana amin地y fiainana, misaina ny momba ny fahafatesana sy ny manaraka azy, tsy halahelo toy ireo olona tsy manana fanantenana... Ny kristiana dia miandry 渡y fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan地y voninahitr但ndriamanitra lehibe sady Mpamonjy antsika, dia Jesoa Kristy, Izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika, mba hanavotany antsika ho afaka amin地y ota rehetra .. . (Titosy 2.13-14).

 

Ary izao no vavaka ataony:

滴isaorana anie Andriamanitra, Rain段 Jesoa Kristy Tompontsika, Izay niteraka antsika indray araka ny haben地y famindrampony ho amin地y fanantenana velona tamin地y nitsanganan段 Jesoa Kristy tamin地y maty (1 Petera 1.3-4).

 

Izany fanantenana izany, anananao ve?

 

 

FIVAROTAM-BOKY

KRISTIANA

Fianarana Baiboly maimaimpoana

Fivarotana boky kristiana amin地y vidiny mirary

Fampindramana boky kristiana

 


ANTANANARIVO

Lot IV L 39 D

Anosivavaka Ambohimanarina

101 Antananarivo

Miaina amin地y fanantenana

 
L瀝an地y Bus 194 Akaikin地y P穰isserie Le Clafoutis

Tel : (261 20) 22 090 00

Portable : 033 14 168 12

032 42 552 35

e-mail : christmadabiblio@yahoo.fr

 

ANTSIRABE

Lot 18 I 50

Mahazina

110 - Antsirabe

Portable : 033 02 402 61

033 02 402 61

 

TヨLAGNARO

Villa Emmanuel

Lot II D 040

Bazar kely

614 - Tlagnaro

Portable : 033 14 576 73

032 41 493 16

 

Editeur : BPC- La bonne semence. France R馭. SV010 MA

Vivre d弾spoir