Tsara sa ratsy toetra kokoa noho ireo tanora taloha ve ny tanora ankehitriny? Ny azo antoka aloha, dia tsy sambatra kokoa izy ireo. Mampitahotra ny ho avy, raha tsy hilaza afa-tsy ny tsy fananana asa na ny loza mitatao vokatry ny nokleary: tsy milamin-tsaina ireo tanora vao misondrotra, ary dindo eo amin地y fiainany izany. Betsaka ny mieritreritra ny hiala amin段zany amin地y tsy firaharahana bebe kokoa, amin地y zavatra vao mainka mamoa-doza ho an地y fahasalamana sy ny toetra ara-panahy, na amin地y fitodihana amin段reny sekta adaladala ireny na filozofia mamitaka.

 

Matetika ny tanora dia malala-t瀟ana sy mandeha an-kitsimpo, hany ka mahatsiaro ho sempotra izy amin地y rafitra hitany fa mpanambony tena sy mpihatsaravelatsihy. Ny tontolo navelan段reo zokiny ho azy, dia hitany fa feno fitiavan-tena, faneriterena, fitsarana an-tendrony. Ary tsy afaka ny hanome tsiny azy ireo isika. Tsy safidiny ny niditra tao amin段o fiaraha-monina io, nefa tsy maintsy mizaka izany izy, satria tsy afaka hanova azy. Fahadisoan-kevitra mihoapampana mantsy ny mieritreritra fa afaka hanova faobe izao tontolo izao avy etỳ ivelany, raha tsy misy fiovana lalina anatiny ao amin地y tsirairay, aloha.

 

Zava-misy sasantsasany

 

Ry tanoran段zao taonjato faha-iraika amby roapolo izao, mikaroka izay fomba ahazoantsika miresaka izahay; mitady izay hahalalana ny zavatra ilainareo...

Mila fahamarinana azo antoka? Nefa maro dia maro ireo feo re milaza azy ho ny Fahamarinana. Koa iza no hohenoina? Iza no manana ny marina?

 

Mila tarigetra sy hetsika hatao? Koa inona anefa no tena rafi-pisainana mendrika ny handanianao ny herinao iray manontolo?

 

Mila mba hankasitrahina, mba hotiavina? Nefa dia samy olon-ko azy ny tsirairay. Fahadisoam-panantenana ara-pitiavana, fiarahana tsy zarizary, miafara amin地y fisarahana na amin地y famonoan-tena aza...

 

Mila fiadanana anaty? Ny tsirairay aminareo dia mahatsapa toy ny faharisarisana anaty tsy azo lavina, fifandonan地y ratsy sy ny tsara. Raha tsy afaka ny hankasitraka ireo mpiara-belona aminao ianao, dia mba fara faharatsiny, tianao ny tsy ho tezitra amin地y tenanao. Dia indro anefa fa misy feo manirikiry ny feon地y fieritreretanao mampahatsiahy anao lalandava fa tsy madio ny zavatra ataonao na ny antony hanaovanao azy, fa ianao koa dia tia tena, mpialona, mpanandra-tena, mora tezitra, raha fintinina, dia tsy tsara noho ny hafa ianao.

 

Mila mitia olona, na maka olona ho modely? Iza anefa no mendrika izany? Ireo 杜pampianatra hisaina ve, sa ireo mpanao didy jadona izay nahasodoka ny tanora tamin地y vaninandro sasany? Kanefa dia nanao sorona azy ireny izy ireo mba hahazoany voninahitra!

 

 

Vahaolana iray

 

Hamaly angamba ianao hoe 僧arina daholo izany voalazanao izany. Fa inona kosa ary no mba arosonao anay? Azonao an-tsaina tsara angamba ny olana mianjady aminay, fa vitanao ve ny mamaha azy ireny tsaratsara kokoa noho izahay?

Holazaiko aminareo fa maro izahay, ary tsy anavahana sokajin-taona, no mahalala OLONA namaha ireny olana ireny ho anay, ary te hamaha izany koa ho anao. Ireo fil瀟a vao niarahantsika nitanisa teo, kanefa tsy voavaly, no tokony hitarika antsika any amin棚lay hany afaka hahatanteraka izany, dia i JESOA, ilay Zanak但ndriamanitra. Izy irery no hany vahaolana lehibe amin段reo fil瀟地y fieritreretantsika sy ny fontsika. Ary valinteny mahavariana tokoa! Afaka mijoro ho vavolombelon段zany ny tsirairay aminay:

 

Ny fahamarinana, ao Aminy no ahitako azy. Ao amin地y Baiboly, izay fanambar瀟但ndriamanitra, no andrenesako an段 Jesoa milaza hoe: Izaho no l瀝ana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany amin地y Ray, afa-tsy amin地y alalako (Jaona 14.6).

 

Ny fihavanana amin但ndriamanitra? Azonay izany amin地y alalan段 Jesoa Kristy (Romana 5.1). Izy no nahatanteraka izany tamin地y nahafatesany teo amin地y hazofijaliana, ary Izy no manolotra izany: Fa Izy no fihavanantsika...ary tonga Izy ka nitory teny soa mahafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra (Efesiana 2.14, 17). Raha nandao ireo mpianany Izy, dia nilaza hoe: Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen段zao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo (Jaona 14.27).

 

Ny fitiavana marina? Tsy hitako afa-tsy ao amin段 Jesoa Kristy izany: olona izay mahalala ahy tanteraka, nefa dia tia ahy ihany, olona izay tsy ho tapitro ny fandeferany sy ny famelany heloka, koa noho izany, dia olona azoko itokisana tanteraka. Isika tia, satria Izy efa tia antsika taloha (1 Jaona 4.19).

Indray mandeha ihany isika no miaina. Sarobidy loatra ireo andro fohy ipetrahantsika eto an-tany ka tsy tokony holanilaniana foana. Ny loka amin段zany mantsy dia ny fiainana mandrakizay.

 

Ry tovolahy, ry tovovavy, aza miandry intsony fa manatna an段 Jesoa, Ilay Mpamonjy: Indro, ankehitriny no andro famonjena

(2 Korintiana 6.2). Hoy Jesoa: Mankanesa atỳ amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana (Matio 11.28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIVAROTAM-BOKY

KRISTIANA

 


ANTANANARIVO

Lot IV L 39 D

Anosivavaka Ambohimanarina

101 Antananarivo

Zava-manahirana

ny tanora

 
L瀝an地y Bus 194 Akaikin地y P穰isserie Le Clafoutis

Tel : (261 20) 22 090 00

Portable : 033 14 168 12

032 42 552 35

e-mail : christmadabiblio@yahoo.fr

 

ANTSIRABE

Lot 18 I 50

Mahazina

110 - Antsirabe

Portable : 033 02 402 61

033 02 402 61

 

TヨLAGNARO

Villa Emmanuel

Lot II D 040

Bazar kely

614 - Tlagnaro

Portable : 033 14 576 73

032 41 493 16

 

 

Editeur : BPC- La bonne semence. France R馭. SV014 MA

Probl鑪es de jeunes