Efa tonga indray mandeha tetỳ an-tany naka endrik弛lombelona, i Jesoa Kristy Tompontsika, Ilay Zanak但ndriamanitra. Nonina teto amin段zao tontolo izao Izy ; niaritra ny mafy Izy ary maty mba ho famonjena ireo rehetra mino Azy. Ny fitsanganany tamin地y maty, narahin地y fiakarany ho any an-danitra sy ny fipetrahany eo an-t瀟an-kavanan地y Ray ankehitriny, no nanamarika ny fiantombohan地y vaninandron地y fahasoavana. Efa naharitra 2000 taona eo ho eo izao no niainantsika izany fahasoavana izany. Nandritra izany vanim-potoana izany no nanorenan地y Fanahy Masina ny Fiangonan地y Tompo, izay ivondronan地y kristiana rehetra, ireo tena mpino marina tokoa, nateraka indray, niova fo ho mpanara-dia an段 Jesoa Kristy Tompo. Efa an-dalam-piafar瀟a anefa izao vanim-potoan地y fahasoavana izao. Ho tampoka dia tampoka sy hahatalanjona ny hitrangan段zany.

 

Ny fiverenan段 Jesoa Kristy

 

Manambara ny amin段o fiverenan段 Jesoa Kristy io ny Baiboly. I Jesoa Izy tenany mihitsy koa no efa nampanantena ny mpianany hoe : Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa (Jaona 14.3).

Tsara ny mahalala hoe ahoana re no ho fizotran段zany zavatra izany, rahoviana izany no hitranga, iza no ho voakasik段zany, ary inona no tsy maintsy ho fiantraikany eo amin地y fiainan地y tsirairay avy, amin段zao fotoana izao?

 

Amin地y fomba ahoana ?

 

Efa voarakitra ao amin地y Baiboly ny amin段ty sehon-javatra hampitolagaga, izay hitranga amin地y fotoana tsy ampoizina ity :

Fa ny tenan地y Tompo no hidina avy any an-danitra amin地y fiantsoana sy ny feon地y arikanjeky ary ny trompetran但ndriamanitra, ka izay maty ao amin段 Kristy no hitsangana aloha ; ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin地y rahona hitsena ny Tompo any amin地y habakabaka : dia ho any amin地y Tompo mandrakariva isika (1 Tesaloniana 4.16-17)

Ny andinin-tSoratra Masina iray hafa dia manoritra fa mandritra ny indray mipi-maso monja no hisehoan段zany rehetra izany. Koa dia tsy hanam-potoana hiverenana amin但ndriamanitra ireo izay naniasia (1 Korintiana 15.52).

Mariho koa fa Jesoa mihitsy no ho avy. Fifaliana ho Azy, tsy omeny olon-kafa, ny haka ireo olon-tiany. Tsy fisehoan-javatra no andrasan段zy ireo ; ilay Olona no andrasany, dia ilay tiany na dia mbola tsy hitany maso aza.

 

Rahoviana ?

 

Tsy misy daty na fe-potoana voatondro mazava hitrangan段zany zavatra izany. Natao izany mba hamelombelomana ny fitiavan地y kristiana, mba handrisika azy ireo hiandry ny Tompo mandrakariva. Jesoa rahateo koa dia tsy mitsahatra ny mamerimberina ao amin地y bokin地y Apokalypsy hoe: 滴o avy faingana Aho (3.11; 22.7, 12, 20).

Roa arivo taona izay no lasa hatramin段ty fampanantenana ity, fa ankehitriny, dia efa maro ireo fambara milaza ny hiverenany tsy ho ela. Misongadina indrindra amin段reny ny fiovan地y toetra ara-moraly sy ara-pivavahana eo amin地y tontolo ambara ho kristiana, araka ny voasoratra ao amin地y epistily faharoa ho an段 Timoty, toko faha-3: fitiavan-tena, fiavonavonana, fitondrantena tsy mendrika, fananana ny endriky ny toe-panahy araka an但ndriamanitra nefa mand ny heriny.

 

 

 

Ho an段za ?

Mamaly izany fanontaniana izany ireo andinin-tSoratra Masina efa notanisaintsika teo aloha. Samy hisy handray anjara amin段o fiaingana lehibe ho any amin段 Jesoa sy ho amin地y voninahitra io ny velona sy ireo maty efa natsangana. Ireo rehetra lazaina amin段zany dia samy mpino. Horaisin地y Tompo Jesoa ho eo anilany avokoa ireo olona rehetra izay Azy satria nino ny fanavotana nataony tamin地y rany.

Noho izany, dia mety hisy lehilahy sy vehivavy hakarina tsy ombam-bady, na zanaka niova fo fa tsy omban-dray aman-dreny. Hisy amin段reo olona heverina ho tena mpivavaka no ho tavela etỳ an-tany; ny sasany kosa handeha, dia ireo izay tsy dia re firy nefa nahatoky tamin地y firaisany tamin地y Tompony. Tsy ho diso na oviana na oviana amin地y famantarana ireo tena Azy marina ny Tompo, mahazo matoky izany isika.

Ho hitan段reo kristiana indray, amin段o fifamotoanana eny amin地y rahon地y lanitra io, ireo olo-malalany tafasaraka taminy noho ny fahafatesana. Saingy ny tena hameno ny sainy sy ny fony dia ilay Mpamonjy, Izy Jesoa tenany, ho azony banjinina amin段zay.

Mba ho anisan段zay hakarina hitsena ny Tompo ve ianao? Sa ho anisan段reo tavela etỳ ambonin地y tany hiatrika ny fitsarana?

Izany no fanontaniana voalohany indrindra tokony hipetraka amin地y tsirairay avy. Ny fahafantarana ny efa hiavian段 Jesoa Kristy indray dia tokony hisy koa fiantraikany eo amin地y fiainana sy fitondrantenan段reo izay efa mahazo antoka tanteraka fa handeha ho amin段o fihaonana io.

 

Ny fiantraikan段zany eo amin地y fiainan地y kristiana

 

        Manasaraka ny kristiana amin段zao tontolo izao ny fiandrasany ny Tompo; io no mahatonga azy ho toy ny vahiny etỳ ambonin地y tany. Tsy maintsy mivonona mandrakariva ny handeha izy. Tsy maintsy azon地y Tompony ankasitrahina izay ataony sy izay lazainy, rehefa hiverina Izy: asa natao tamim-pitandremana fatratra, trosa tsy nisy tsy voaloa, fandal瀟a hatrany ny fihavanana teo anivon地y mpiara-belona... Tena manamasina ny kristiana mihitsy ity fampanantenana ity: Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka Azy (1 Jaona 3.3).

        Mampionona ny kristiana ny fiandrasany ny Tompo, raha misy nodimandry ireo mpino namany; mampahery azy ao anatin地y aretina, ny fanenjehana, ary amin地y fiatrehana ireo fizah瀟-toetra samihafa.

        Ny fiandrasan地y kristiana ny Tompo dia manetsika azy hampitandrina, dieny mbola tsy tara loatra, ireo izay tsy mahazo antoka ny famonjena.

 

Izany indrindra no tanjon段zao hafatra izao: ny hanambara ny fanantenanay fa hiverina marina tokoa i Jesoa, ary ny hanasa anao hiandry Azy miaraka aminay ka hinoanao Azy ho Mpamonjy maty noho ny fahotanao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIVAROTAM-BOKY

KRISTIANA

 


ANTANANARIVO

Lot IV L 39 D

Anosivavaka Ambohimanarina

101 Antananarivo

L瀝an地y Bus 194 Akaikin地y P穰isserie Le Clafoutis

Tel : (261 20) 22 090 00

Portable : 033 14 168 12

032 42 552 35

e-mail : christmadabiblio@yahoo.fr

 

ANTSIRABE

Lot 18 I 50

Mahazina

110 - Antsirabe

Portable : 033 02 402 61

033 02 402 61

 

TヨLAGNARO

Villa Emmanuel

Lot II D 040

Bazar kely

614 - Tlagnaro

Portable : 033 14 576 73

032 41 493 16

 

Editeur : BPC- La bonne semence. France R馭. SV020 MA

Le Seigneur J駸us va revenir

 

 

 

Hiverina tsy ho ela

 

ny Tompo Jesoa