Tarehimarika mahavalalanina

 

Rehefa mandefa zana-bolana hanodidina ny tany Raolombelona, talanjona daholo izao tontolo izao ary midera ny fahaizany. Nefa izay zava-mahagaga indrindra vitan地y olona amin段zao vaninandro izao dia tsy misy azo ampitahaina akory amin地y herin但ndriamanitra nasehony tamin地y fahariana. Fantatrao ve fa ny lanjan地y tany, araka ny kajy nataon段reo mpahaikintana, dia any amin地y 5 982 tapitrisa tapitrisa tapitrisa taonina? Nefa dia ny Tenin但ndriamanitra ihany no nahary azy, ary nametraka azy teny ana habakabaka, hihodinany amin地y hafainganam-pandeha mihoatra ny 107 000 kilaometatra isan弛ra manodidina ny masoandro.

 

Ndeha atao hoe misy voambary iray eny an-t瀟anao, kisarisarin地y tany. Raha mahafeno iray litatra amin地y voambary miisa mihoatra ny 10 000 ianao, dia tokony ho avo 140 heny toy izay vao hahavita kisarisarin地y masoandro. Vary miavosa be mihoatra ny 100 litatra izany vao mahavita kisarisarin地y masoandro, miohatra amin地y voambary tokana kisarisarin地y tany.

 

 

 

 

 

Araka ny haben段zao tontolo izao

 

Mahafanina izany tarehimarika izany. Azontsika an-tsaina 灑y fa araka ny Nahary, namorona azy avy amin地y tsy misy, ny haben段zao tontolo izao. Ny fahalehibeazanAndriamanitra, izany no manazava ny zavatra rehetra. Manana ny fahefana hanefa izay tiany Izy. Ao Aminy ny fahendrena rehetra ilaina hisafidianany izay zavatra hampiasainy sy hikajiany ny vokatr段zany. Rehefa misaintsaina ny momba Azy sy ny zavatra nataony isika, dia mihiaka hoe: 擢a lehibe Ianao ka manao zava-mahagaga; Ianao irery ihany no Andriamanitra (Salamo 86.10).

 

Ny hery sy ny fahendrena anefa dia toetra roa ihany amin段reo toetra maha-Izy Azy an段lay Andriamanitsika lehibe. Ny fitiavany sy ny famindrampony amin地y olombelona latsaka ao anatin地y ota dia mitovy fatra amin段zany heriny izany. 擢a toy izao no nitiavan但ndriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany Lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay (Jaona 3.16).

 

Ny teny hoe 鍍oy izao dia manambara ny harena tsy manam-pahataperana omen地y fitiavan但ndriamanitra; ny hoe 妬zay rehetra kosa dia mampiseho fa voakasik段zany daholo izay miaina eto an-tany, ianao sy izaho koa.

Fitiavan但ndriamanitra tsy hay lazaina

 

Fahamarinana mahatalanjona izany! Ilay Mpahary lehibe dia tia antsika tsirairay avy, na manao ahoana isika na manao ahoana, ary lehibe tokoa izany fitiavany izany ka nanolorany izay tiany indrindra, dia ny Zanany Jesoa Kristy ho faty noho ny helotsika.

 

Ny fahatsapana ny halehiben地y fitiavan棚lay namolavola sy nanao izao tontolo izao no zava-dehibe indrindra hitan地y olombelona. Nefa raha mahatsapa izany fitiavana azy manokana izany ny olona iray ka mand izany, dia izay no fahotana lehibe indrindra mety ho vitany.

 

Hoy ny Baiboly: 滴ataontsika ahoana no fandositra, raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika? (Hebreo 2.3). Fanontaniana izay tsy voavalin地y fitiavan但ndriamanitra, na inona na inona halehiben段zany fitiavana izany.

 

 

Ny safidinao

 

Anjaran地y tsirairay ny misafidy na ny fiainana mandrakizay na ny fanamelohana mandrakizay. Ry sakaiza, fidio ny fiainana! Atolotr但ndriamanitra anao izany: ny hany ataonao dia ny manaiky izany, ka afaka milaza ianao, toy izay ambaran地y Soratra Masina, hoe: 適oa amin段zany, satria efa nohamarinina tamin地y finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin但ndriamanitra amin地y al瀝an段 Jesoa Kristy Tompontsika. Tamin地y al瀝any koa no efa nahazoantsika fanatonana amin地y finoana ho amin段zao fahasoavana itoerantsika izao, ka dia aoka isika hifaly amin地y fanantenana ny voninahitr但ndriamanitra (Romana 5.1-2).

 

Rehefa fantatrao ny haben地y fahasoavan但ndriamanitra, ny famelan-keloka atolony sy ny fiadanany izay mihoatra noho izay takatry ny saina, ianao koa dia afaka ny hiandry ilay andro iray hiarahantsika mizara amin段 Jesoa Tompo ny voninahiny any an-danitra, ka hanambara miaraka aminay hoe: 笛ehovah Andriamanitro ! Lehibe indrindra Ianao! (Salamo 104.1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIVAROTAM-BOKY

KRISTIANA

 


ANTANANARIVO

Lot IV L 39 D

Anosivavaka Ambohimanarina

101 Antananarivo

Ilay Mpahary,

ny halehibeny

sy ny fitiavany

 

 
L瀝an地y Bus 194 Akaikin地y P穰isserie Le Clafoutis

Tel : (261 20) 22 090 00

Portable : 033 14 168 12

032 42 552 35

e-mail : christmadabiblio@yahoo.fr

 

ANTSIRABE

Lot 18 I 50

Mahazina

110 - Antsirabe

Portable : 033 02 402 61

033 02 402 61

 

TヨLAGNARO

Villa Emmanuel

Lot II D 040

Bazar kely

614 - Tlagnaro

Portable : 033 14 576 73

032 41 493 16

 

 

Editeur : BPC- La bonne semence. France R馭. SV023 MA

Le Cr饌teur, sa grandeur et son amour