Rahampitso ve izany?

Fanontaniana tsy vaovao amin地y sofina izany. Efa hatry ny ela no mampikorontan-tsaina ny olombelona ny tahotra ilay fampanjavonana tanteraka ny voary manontolo.

Efa hatrany amin地y taona 1000, hono, ireo firenena tandrefana no niaina izany tahotra vokatry ny finoanoam-poana izany. Horohoro moa izany tamin段lay vanim-potoana voatondro ho andro farany! Ranom-bavaka feno fatahorana re izany, nohararaotin段reo mpanambaka tamin段zany fotoana izany! Lasa anefa ny taona 1000, nihodina toy ny teo aloha ihany ny zava-drehetra, nisinda teo ny tahotra, niverina niaina toy ny teo aloha indray ny rehetra.

Nanomboka tamin段zany fotoana izany dia niely patrana tokoa ireo karazana faminaniana tahaka izany izay zary ho fihomehezana ho an地y sasany nefa nampihorohoro ny hafa ihany koa. Vao mainka velona ahiahy ny olona mahita ireo zava-baovao isan-karazany sy ny firoborobon地y siansa. Mampanontany tena ny tsirairay hoe: 塗o hain地y olombelona ve, izay mpamosavy tsy mahafehy ny herin地y odiny, ny hijanona alohan地y ipoiran地y loza amin誕ntambo mety ho vokatry ny asany? Loza mety midika ho fiafar瀟段zao tontolo iainantsika izao na fiafar瀟地y fiainana rehetra eto ambonin地y tany fara-fahakeliny!

 

 

Rahoviana?

Ny Baiboly irery ihany no afaka hilaza amintsika ny momba izany. Tsy manondro datin誕ndro mazava izy ary tsy azo atao fototra hamoromporonana faminaniana. Milaza kosa anefa io Baiboly io fa hisy ny andro mahory, ny andro farany, ny ora farany, mba hampiharihariana ny toetran地y olona any am-parany. Na dia amin段reo olona mitondra ny anarana hoe kristiana aza, dia maro ireo manao tsinontsinona ny fahasoavana, mitsangana hanohitra an但ndriamanitra, ary mitsipaka ny fijoroana ho vavolombelona nataony momba ilay Zanany izay nomeny ho fanavotana izao tontolo izao. Efa ratsy izy ireo no sady mbola hiharatsy hatrany, hoy ny Soratra Masina (2 Timoty 3.13). Lavitra ny zanak弛lombelona izany hihatsara izany, fa vao mainka aza izy mitombo amin地y faharatsiana ary mizotra ho amin段lay famaizana tsy azo ivalozana hihatra amin地y ratsy fanahy rehetra.

 

 

Amin地y fomba ahoana?

Amin地y fomba fiteny feno kisarisary raketin地y bokin地y Apokalypsy no anambar瀟地y Baiboly ireo fitsarana mampivarahontsana izay handimby ny faharetan但ndriamanitra amin段zao vanim-potoana iainantsika izao. 滴angorohoro ny nofo rehetra, hiteny ratsy an但ndriamanitry ny lanitra izy, dia llay Andriamanitra tsy nitsahatra ny niantso azy ireo hatramin地y farany hibebaka mba tsy ho tratran段lay fahoriana lehibe tsy hanam-pahataperana. Eny, efa nasehon地y Tenin但ndriamanitra miharihary sy manaitra ny saina tokoa ny ambangovangon地y zavatra hiseho. Iray amin段reny ity voarakitra ao amin地y 2 Petera 3.7-10 ity:

擢a izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia hazonin段zany teny izany ho amin地y afo ka tehirizina ho amin地y andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy... Fa mahari-po aminareo Izy (Andriamanitra, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin地y fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron地y Tompo. Ary amin段zany ny lanitra dia ho lasa amin地y firimorimoana mafy, ary ho levon地y afo ny tenan地y zavatra rehetra, ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy.

Araka izany, dia mampahafantatra sy manamafy ny Baiboly fa ho levona tampoka amin地y alalan地y afo mijoalajoala tsy misy toa azy izao tontolo rehetra fantatsika izao, ary aorian izany ilay fitsarana farany voalaza ao amin地y Apokalypsy 20:11-15.

Hoavy mampivarahontsana izay miantso antsika hihevitra fa mihelina ihany ny fiainantsika eto an-tany, manentana antsika ihany kca hamitram-pihavanana amin但ndriamanitra, mialoha ilay fotoana hanehoany ny fahatezerany! Izany fahatezerana mirehitra izany no handimby ilay toa tsy firaharah瀟y ny ratsy, ny fijaliana sy ny tsy rariny. Fa mandra-pahatongan段zay aloha, dia mbola tsy mitsahatra ny misarika ny olona hiverina Aminy Andriamanitra, mba hahafahany mandositra io fahatezerana ho avy io. Mitaona ny olona handray ny famelan-keloka atolony Izy ary miantso azy ihany koa hisitraka ny fiadanany.

Mirimorimo tsy araka ny nanampoizantsika azy ny ora eo amin地y famantaranandron地y Tantara. Mandritra ity vanim-potoana manokana iainantsika ity, dia tsy mitsahatra ny mamely sy mamitaka ny mponina an-tany i Sat瀟a mba hitarika azy ho amin地y fahaverezana. Mandritra io fotoana io koa anefa, Andriamanitra Izay mahalala ny hoavy sy ny fiafar瀟地y zavatra rehetra, dia tsy mitsahatra ny mamerimberina amin地y alalan地y Teniny fa ankehitriny no andro famonjena.

 

 

Antso

Andriamanitra, Izy tenany mihitsy no naneho ny asam-pamonjena goavana izay notanterahiny tamin地y al瀝an地y Zanany Lahitokana. Moa tsy natolony ho sorona ho antsika va io Zanany io? Moa tsy efa nahatrany Taminy va ny famaizana sahaza ho antsika tsirairay avy? Nanolotra ny tenany Jesoa Kristy mba ho fanavotana antsika rehetra. 哲y rany teo amin地y hazofijaliana no nanaovany fampihavanana (Kolosiana 1.20). Natao ho anao ihany koa io famonjen但ndriamanitra io, raha toa ka mandositra ilay fahatezerana ho avy ianao, amin地y alalan地y finoana ny anaran段lay Zanaka Lahitokan但ndriamanitra maty noho ny fahotantsika ary nitsangana tamin地y maty ho fanamarinana antsika.

Tsy mitady izay hampitahotra anao izahay tsy akory, satria tsy ny tahotra ny helo (izay tena zava-misy) no tokony hitarika anao ho amin地y fiainana mandrakizay, fa ny Fitiavan但ndriamanitra.

Hoy i Jesoa :

的zaho no l瀝ana sy fahamarinana ary fiainana
(Jaona 14.6).

滴ataontsika ahoana no fandositra raha tsy mitandrina izao famonjena lehibe izao isika?(Hebreo 2.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

FIVAROTAM-BOKY

KRISTIANA

 
 


ANTANANARIVO

Lot IV L 39 D

Anosivavaka Ambohimanarina

101 Antananarivo

Ny fiafaran段zao tontolo izao

 
L瀝an地y Bus 194 Akaikin地y P穰isserie Le Clafoutis

Tel : (261 20) 22 090 00

Portable : 033 14 168 12

032 42 552 35

e-mail : christmadabiblio@yahoo.fr

 

ANTSIRABE

Lot 18 I 50

Mahazina

110 - Antsirabe

Portable : 033 02 402 61

033 02 402 61

 

TヨLAGNARO

Villa Emmanuel

Lot II D 040

Bazar kely

614 - Tlagnaro

Portable : 033 14 576 73

032 41 493 16

 

 

Editeur : BPC- La bonne semence. France R馭. SV016 Ma

La fin du monde