Ny olombelona: jiolahy ve?

 

Samy mahalala ny Didy Folo daholo ny tsirairay, dia ilay lalŗna moraly kanto tokoa, izay nomeníAndriamanitra tao Sinay, 1500 taona teo ho eo talohaníny nahaterahaníi Jesoa Kristy: ďAza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany... Manajŗ ny rainao sy ny reninao...Aza mamono olona... Aza mangalatra... Aza mijanganjanga... Aza mitsiriritra ny vadiníny namanao...na izay mety ho aníny namanao akoryĒ (Eksodosy 20.3-17).

 

Mampitolagaga tokoa ny namintinaníi Jesoa Kristy Tompo ireo didy rehetra avy taminíAndriamanitra ireo, taminíny nilazany hoe: ďTiava aníi Jehovah Andriamanitrao aminíny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Tiava ny namanao tahaka ny tenanaoĒ (Matio 22.37-39).

 

Tsy ho toy izao ity tontolo iainantsika ity raha nankatÚ izany lalŗna izany ny tsirairay ary nanantanteraka izany aminíny fiainany! Mbola lavitra dia lavitra aníizany anefa isika. Aminíny ankapobeny, ny zanakíolombelona dia nikaroka mandrakariva ny handositra ny fahefaníAndriamanitra, ka nametraka ny tenany ho toy ny jiolahy.

 

Ny foto-pisainaníny olombelona

 

Novainíny olombelona ireo didy folo ireo, ka nasolony azy ny foto-pisainana azo bangoina hoe:

Ataovy izay tsy ahatratrarana anao.

Io fitsipika io (izay manaiky an-kolaka ny fisianíny lalŗna) dia matetika efa mifehy ny fiainaníny ankizy hatrany am-pianarana. Azo lazaina fa izany no teny filamatry ny mpanao ratsy gaigilahy, nefa koa dia teny filamatry ny ďolona tsotraĒ tsy tambo isaina.

 

Mangalatra, mandainga, mijangajanga, mangalatra aminíny hetra, manao varotra hosoka, izany rehetra izany dia tsy raisina ho ratsy, raha toa ka tsy misy mahalala, raha tsy lasaníolon-kafa ireo mpanjifa, raha tsy very ny voninahitra, ary raha tsy voakasiky ny fitsarana. Ny zavatra ratsy, dia ny ďtratraĒ. Hany ka eo aminíny fombafombantsika, eo aminíny fitantanam-bola, eo aminíny fifandraisaníny mpianakavy na any aminíny toeram-piasana, na aiza na aiza, manomboka any ambany indrindra ka hatrany ambony indrindra eo aminíny ambaratongam-piaraha-monina, dia io ďfitsipikaĒ io no hany lalŗna.

 

 

Ny foto-pisainaníAndriamanitra

 

Indrisy anefa ho aníny olombelona izay mahay manafina tokoa, fa misy fitsipika hafa mamotika izany kajikajy rehetra izany; toy izao no anambarŗníAndriamanitra azy: ďAry aoka ho fantatrareo fa hanody anareo ny fahotanareoĒ (Nomery 32.23).

 

Ireo olona rehetra ianjadiam-boina noho ny fisotroan-toaka, ny zava-mahadomelina na ny filibana aminíny firaisana, izay mameno ny toeram-pitsaboana, dia efa nanody azy ny fahotany. Ity lehilahy namono tena nony nivoaka ny trano filokŗna, ity iray hafa niditra am-ponja satria tratra teo am-pandrobana, ity vehivavy tratra am-body omby nangalatra teny aminíny trano fivarotana lehibe, efa nanody azy ny fahotany.

 

Ary raha toa tsy namadika ny mpamono olona na ny mpanao ratsy ny zavatra nitranga, raha tsy hitaníny mpitandro filaminana mihitsy izy, dia eo ny feoníny fieritreretany manenjika azy; io feoníny fieritreretana io, izay indraindray odiana tsy heno rehefa manao ilay fahotana, dia mihiaka hany ka lasa fijalijaliana tsy misy farany ny fiainaníilay mpanota. Efa nanody azy ny fahotany.

 

Ary raha maty ny feoníny fieritreretana? Raha tetỳ amboniníny tany no tsy nisy nahalala ny olona, na dia ireo akaiky azy indrindra aza, raha nentiníilay meloka any am-pasana ny tsiambaratelony, dia indro eo anoloaníny fitsarŗníAndriamanitra fa voasoratra daholo izay rehetra noeritreretiny, nolazainy na nataony. Avoaka daholo ny zavatra rehetra, abaribary. Efa nanody azy ny fahotany.

 

Raha afaka miala aminíny lalŗna ataoníolombelona ianao, dia tsy afaka hiala kosa aminíny lalŗna nataoníAndriamanitra izay manameloka ny faharatsiana rehetra, tsy afaka hiala aminíny fitsarŗníAndriamanitra izay tena masina tokoa, tsy afaka hiala aminíny masoníAndriamanitra izay mamaky ny any anaty fonao lalina indrindra any. ďAry tsy misy zavatra ŗry na inona na inona izay tsy miseho eo anatrehany; fa ny zavatra rehetra dia mihanjahanja sy aharihary eo imasoníIzay iafaraníny ataontsikaĒ (Hebreo 4.13).

 

 

Kaonty, fe-potoana

 

Maro ny fahadisoana izay tsy faiziníny lalŗnaníolombelona, ohatra: ny fosafosa, ny avonavona, ny hahihirana...nefa dia isainíAndriamanitra ho fahadisoantsika.

 

Ahoana no hanadiovana io kaonty io, ahoana no hialŗna aminíilay fe-potoana? Aminíny fiaikena ny maha-mpanota antsika eo imasoníAndriamanitra ary aminíny fitadiavana ny famelan-keloka sy ny fanafahana eo aminíi Jesoa; efa nentiny teo ambony hazofijaliana ny fahotaníireo rehetra mino Azy.

 

Andriamanitra no nitaky, ka tsy maintsy avy Aminy ny vahaolana. Izany valiny izany, dia Kristy sy ny asa notanterahany.

 

ďIzay mino ny Zanaka, manana fiainana mandrakizay; fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeraníAndriamanitra no mitoetra eo aminyĒ (Jaona 3.36).

 

ďFa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho aminíny fahatezerana, fa mba hahazo famonjena aminíny alalaníi Jesoa Kristy Tompontsika, Izay maty hamonjy antsikaĒ (1 Tesaloniana 5.9).

 

ďAry maty hamonjy ny olona rehetra Izy, mba tsy ho velona ho aníny tenany intsony izay velona, fa ho aníIzay efa maty sy nitsangana hamonjy azyĒ (2 Korintiana 5.15).

 

 

 

FIVAROTAM-BOKY

KRISTIANA

 


ANTANANARIVO

Lot IV L 39 D

Anosivavaka Ambohimanarina

101 Ė Antananarivo

Ny olombelona: jiolahy ve?

 
Lŗlaníny Bus 194 Akaikiníny P‚tisserie Le Clafoutis

Tel : (261 20) 22 090 00

Portable : 033 14 168 12

††††††††††† † 032 42 552 35

e-mail : christmadabiblio@yahoo.fr

 

ANTSIRABE

Lot 18 I 50

Mahazina

110 - Antsirabe

Portable : 033 02 402 61

††††††††††† † 033 02 402 61

 

T÷LAGNARO

Villa Emmanuel

Lot II D 040

Bazar kely

614 - TŲlagnaro

Portable : 033 14 576 73

††††††††††† † 032 41 493 16

 

 

Editeur : BPC- La bonne semence. France†† †††††††††††††††††††† †Rťf. SV006 MA

†††††† †Líhomme, un ďhors la loiĒ?