Mila fitiavana

 

Nohariana mba hitady fitiavana ny olombelona, toy ny zava-maniry mila masoandro sy rano ahafahany mivelatra. Mila mandray sy manolotra izany fitiavana izany izy.

Ny mampalahelo anefa dia toa tsy mety tanteraka ireo zavatra roa loha ireo mandritra ny androm-piainany manontolo. Nahoana ? Satria izany mihitsy no toetran地y olombelona manoloana ny fitiavana. Izay tia antsika ihany no tiavintsika, ary samy miandry ny hafa haneho fitiavana aminy ny tsirairay vao hamaly izany. Ary eto amin段zao tontolo hanjakan地y fitiavan-tena izao, dia mihatery dia tery ny sehatra isehoan地y fitiavana. Mety mitaraina angamba isika hoe tsy maneho fitiavana amintsika ny hafa, kanefa moa mba maneho fitiavana amin段zy ireny ve isika ? Moa na dia isika koa aza, tsy ny tenantsika ihany ve no banjinintsika ?

Araka ny fiheveran地y olombelona, dia izay maha-te ho tia ihany no tokony hotiavina. Hany ka tsy hisy mihitsy ny fifankahazoana akaiky raha tsy samy manafina ny toetra ratsiny avy ny andaniny sy ny ankilany. Vantany vao mipoitra ireny toetra ratsy ireny, dia mahazo laka avy hatrany ny tsy fifankahazoana, ny fikorontanana, ny fisarahana Diso fanantenana amin段reo namantsika isika, ary izy ireo koa mba diso fanantenana amintsika.

Na inona na inona endrika mahafinaritra atafintsika ny maha-olombelona antsika, dia tsy milaza amintsika mihitsy ny Baiboly hoe mendrika hotiavina isika, na afaka hiova ho maha te ho tia. Ambaran地y Baiboly fa raha eo imason但ndriamanitra, dia sady hala no mpankahala isika (Titosy 3.3). Mitady fitiavana isika, nefa tsy maha-te ho tia; koa izany no mahatonga korontana mandrakariva eo amin地y fo sy ny saina.

 

Ny fitiavan但ndriamanitra

 

Andriamanitra irery ihany no afaka namaha io olana io. Tamin地y fomba ahoana ? Izy no nitia antsika voalohany, ary na manao ahoana na manao ahoana ny toetrantsika dia tia antsika Izy.

 

的sika tia, satria Izy efa tia antsika taloha (1 Jaona 4.19).

 

擢a Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy Fa fony mbola fahavalo isika no nampihavanina tamin但ndriamanitra tamin地y nahafatesan地y Zanany (Romana 5.8,10).

 

的zao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria Izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika (1 Jaona 3.16).

 

ny antony

 

Tao am-pony samirery tao, ary dia tao dia tao ihany, no nahitan但ndriamanitra ny anton段zao fitiavany antsika izao. Tia antsika Izy, tsy hoe satria mendrika ny hotiavina isika, fa toetran但ndriamanitra ny mitia.

鄭ndriamanitra dia fitiavana : indroa no nilazan段 Jaona izany ao amin地y epistily voalohany nosoratany (1 Jaona 4.8,16).

 

ny iantefany

 

Iza no tiaviny? Izaho sy ianao, ny olon-drehetra, ao anatin段zany ireo olona heverina ho ratsy na meloka indrindra. Raha Andriamanitra mankahala ota ilay Andriamanitra masina, dia Andriamanitra tia ny mpanota koa Izy.

 

...ny halaliny

 

擢a toy izao no nitiavan但ndriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany Lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay (Jaona 3.16).

的zao no nanehoana ny fitiavan但ndriamanitra antsika: Andriamanitra naniraka ny Zanany Lahitokana tamin段zao tontolo izao, mba hahavelona antsika amin地y al瀝any. Izao no fitiavana: tsy ny nitiavantsika an但ndriamanitra, fa ny nitiavany antsika, ka nirahiny ny Zanany ho avotra noho ny fahotantsika (1 Jaona 4.9-10).

Eny, tian但ndriamanitra tokoa ny olombelona. Manantitrantitra izany Izy, ary mampiseho miharihary ny porofom-pitiavany...kanefa, indraindray mahazo valinteny am-piavonavonana hoe: Inona no nentinao nitia anay?(Malakia 1 . 2).

Re ombieny ombieny ny filazana toy ny hoe: Raha tian但ndriamanitra tokoa ny olona nohariany, nahoana no dia avelany hiharitra fijaliana sy hianjadian地y tsy rariny toy izao? Ny tokony hobanjinina dia ny fitiavan但ndriamanitra (izay mamela vetivety ny olona hanimba ny tenany sy ny hafa), tsy voafetran段ty fiainana an-tany izay mandalo ity, fa mitodika amin地y mandrakizay. Raha tena tianao ny hahalala marina tokoa izany atao hoe fitiavan但ndriamanitra, tsy misy fitaka, maharitra mandrakizay izany, dia saintsaino ny hazofijaliana, hevero ny amin段lay Andriamanitra izay nahafoy ny Zanany Lahitokana mba ho famonjena ny fahavalony, ho famonjena ireo izay manombo Azy eo amin地y hazofijaliana.

Miharihary amin段zany fa ilay toetra mahonena eo amin地y olombelona no mampisongadina indrindra ny halalin地y famindrampo izay nisintona antsika avy ao an-davaka ka nampakatra antsika ho any amin地y avo: ary tsy mpanota voavela heloka fotsiny ihany isika, fa nasandratra ho zanak段o Andriamanitra fitiavana io ihany koa.

 

摘ndrey! Manao ahoana ny fitiavana nasehon地y Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak但ndriamanitra!(1 Jaona 3.1).

 

Ianao izay mety ho diso fanantenana tamin地y fitiavan弛lombelona, na izay niseho tamin地y lafiny tsara indrindra, na izay tena fitaka ratsy indrindra, aza gaga amin段zany; tsy ho fenonao na oviana na oviana amin地y fitiavan弛lombelona io fahabangana lehibe ao anatinao io.

Ny fitiavan但ndriamanitra irery ihany no feno sy tanteraka, loharano tsy mety ritra.

Nefa tokony hangetaheta ianao, hangetaheta izany fitiavan但ndriamanitra izany, ka hamaly ny antson地y Tompo Jesoa hoe: Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro (Jaona 7.37).

 

的zay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony (Jaona 6.35).

FIVAROTAM-BOKY

KRISTIANA

 


ANTANANARIVO

Lot IV L 39 D

Anosivavaka Ambohimanarina

101 Antananarivo

L瀝an地y Bus 194 Akaikin地y P穰isserie Le Clafoutis

Tel : (261 20) 22 090 00

Portable : 033 14 168 12

032 42 552 35

e-mail : christmadabiblio@yahoo.fr

 

ANTSIRABE

Lot 18 I 50

Mahazina

110 - Antsirabe

Portable : 033 02 402 61

033 02 402 61

 

TヨLAGNARO

Villa Emmanuel

Lot II D 040

Bazar kely

614 - Tlagnaro

Portable : 033 14 576 73

032 41 493 16

 

 

 

Editeur : BPC- La bonne semence. France R馭. SV 013MA

Dieu vous aime

Tian但ndriamanitra ianao!