Ny toerana mahahontsa tanteraka misy ny olombelona

 

適oa izany dia tahaka ny nidiran地y ota avy tamin地y olona iray ho amin段zao tontolo izao, ary ny ota no nidiran地y fahafatesana, ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra (Romana 5.12)

 

擢a aseho avy any an-danitra ny fahatezeran但ndriamanitra amin地y faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan地y olona izay misakana ny fahamarinana amin地y fanaovan-dratsy (Romana 1.18).

 

擢a samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin但ndriamanitra (Romana 3.23)

 

泥ia hoy aho hoe : Lozako, very aho satria olona maloto molotra sady eto amin地y firenena maloto molotra no itoerako (Isaia 6.5 Dikanteny Iombonana)

 

Andriamanitra no naneho fitiavana tamin地y olombelona

 

鄭ry hoy ny anjely: Aza matahotra, fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an地y olona rehetra: fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tan瀟an段 Davida, dia Kristy Tompo (Lioka 2.10-11)

 

擢a Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan但ndriamanitra antsika: Andriamanitra naniraka ny Zanany Lahitokana tamin段zao tontolo izao, mba hahavelona antsika amin地y al瀝any. Izao no fitiavana: tsy ny nitiavantsika an但ndriamanitra, fa ny nitiavany antsika, ka nirahiny ny Zanany ho avotra noho ny fahotantsika (1 Jaona 4.8-10)

 

擢a toy izao no nitiavan但ndriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanany Lahitokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay (Jaona 3.16)

 

Ny l瀝an地y famelan-keloka

 

擢a ankehitriny Izy (Andriamanitra) mandidy ny olona rehetra amin段zao tontolo izao hibebaka (Asa 17.30)

 

迭aha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy (Andriamanitra) ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin地y tsy fahamarinana rehetra (1 Jaona 1.9)

 

Tompoko, inona no mety hataoko mba hovonjena aho? Dia hoy izy roa lahy: Minoa an段 Jesoa Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao (Asa 16.30-31).

 

的nona no hataonay mba hiasanay ny asan但ndriamanitra? Jesoa namaly ka nanao taminy hoe: Izao no asan但ndriamanitra, dia ny hinoanareo Izay nirahiny (Jaona 6.28-29).

 

 

 

 

Ny onitra noho ny otan弛lombelona

 

ny Zanak但ndriamanitra, Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy (Galatiana 2.20)

 

哲efa Izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika, sy notorotoroina noho ny helotsika ; ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana Azy ; ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika (Isaia 53.5).

 

鄭ry iray no Mpanal瀝ana amin但ndriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesoa, Izay olona, sady nanolotra ny tenany ho avotra hisolo ny olona rehetra (1 Timoty 2.5-6).

 

擢a fantatrareo fa ... nanavotana anareo tamin地y fitondrantena adala ... ny ra soan段 Kristy (1 Petera 1.18-19).

 

哲y ran段 Jesoa Zanany no manadio antsika ho afaka amin地y ota rehetra (1 Jaona 1.7)

 

Ny finoana no andraisana famelan-keloka sy miteraka fisaorana

 

笛esoa ... nanao hoe: Mino ny Zanak但ndriamanitra va ianao? Ralehilahy namaly ka nanao hoe: Iza moa no Izy, Tompoko, mba hinoako Azy? Hoy Jesoa taminy: Efa nahita Azy ianao, sady Izay miresaka aminao no Izy. Ary hoy izy: Tompoko, mino aho. Dia niankohoka teo anatrehany izy (Jaona 9.35-38)

 

的zay mino ny Zanaka, manana fiainana mandrakizay; fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeran但ndriamanitra no mitoetra eo aminy (Jaona 3.36)

 

...Isika izay mino Ilay nanangana an段 Jesoa Tompontsika tamin地y maty, Izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika (Romana 4.24-25).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIVAROTAM-BOKY

KRISTIANA

 


ANTANANARIVO

Lot IV L 39 D

Anosivavaka Ambohimanarina

101 Antananarivo

Mino an但ndriamanitra

 
L瀝an地y Bus 194 Akaikin地y P穰isserie Le Clafoutis

Tel : (261 20) 22 090 00

Portable : 033 14 168 12

032 42 552 35

e-mail : christmadabiblio@yahoo.fr

 

ANTSIRABE

Lot 18 I 50

Mahazina

110 - Antsirabe

Portable : 033 02 402 61

033 02 402 61

 

TヨLAGNARO

Villa Emmanuel

Lot II D 040

Ny Soratra Masina ny Baiboly no nisintonana ireto teny taterina ato ireto.

 
Bazar kely

614 - Tlagnaro

Portable : 033 14 576 73

032 41 493 16

 

Editeur : BPC- La bonne semence. France R馭. SV024 MA

Croire Dieu