Fantatrao ve i Jesoa ?

 

Jesoa, ilay Zanak但ndriamanitra, dia tonga nonina teo amin地y olona mba hanome azy ny soa rehetra ; kanefa tsy nahita afa-tsy fanimbazimbana Izy, fankahalana ary farany aza, dia nohomboana teo amin地y hazofijaliana. Nitsangana tamin地y maty anefa Izy, velona Izy, ary mitady fifandraisana amin地y tsirairay amintsika.

 

Amin段zao vaninandro iainantsika izao, dia mihodina Aminy ny olona, toy ireo niara-belona taminy. Izany no mahatonga ity tontolo ity tsy hisy fanafana. Ny siansa, ny hairaha, ny fivoarana eo amin地y fiaraha-monina, ny ezaka rehetra vitan地y sain弛lombelona, dia tsy mahavita na inona na inona manoloana ny aretim-panahy mikiky ny zanak弛lombelona ary mitarika azy ho amin地y fahasimbana tanteraka. Ny fitiavan-tena, ny herisetra, ny fahavetavetana no mibaiko ny olona.

 

Ary mitarika azy ho aiza ? Ho amin段lay fitsarana izay ambaran地y Tenin但ndriamanitra (Hebreo 9 .27). Hoy koa anefa ny Soratra Masina : Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin段zao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino Azy dia tsy helohina  (Jaona 3 .17-18)

 

Ny anaran段 Jesoa

 

Ny anarana 笛esoa dia midika hoe : Andriamanitra Mpamonjy.

 

Mila famonjena avokoa ny olombelona rehetra tsy ankanavaka, satria mpanota mendrika ny hiharan地y fisarahana mandrakizay amin但ndriamanitra. Nandefa Mpamonjy ho etỳ an-tany nefa Andriamanitra. Amin地y al瀝an段o Mpamonjy no ahazoan地y rehetra famelan-keloka ; Izy koa no hanome fahasambarana, dieny izao ankehitriny izao ary ho mandrakizay.

 

Maro ireo mpanorina antokom-pivavahana no mitory ny tsara sy manolotra fampianarana feno fahendrena, saingy indrisy fa tsy misy mahaisotra ny vesatry ny fahadisoan地y olona izy ireny, ary tsy misy mahafaka azy amin地y fahefan地y ota. Tsy misy mahavita izany, na ireo mpampianatra momba ny fitsipi-pitondrantena, na ireo olon-kendry, na ireo olona vontom-pinoana.

 

Tsy nampianatra ny olona izay tokony hataony hanafahany ny tenany i Jesoa ; fa Izy mihitsy no manafaka ireo rehetra izay mibebaka sy mino Azy amin地y fahotana, ny fitsarana sy ny fanamelohana.

 

擢a iray no Mpanal瀝ana amin但ndriamanitra sy ny olona, dia i Kristy Jesoa, Izay olona, sady nanolotra ny tenany ho avotra hisolo ny rehetra (1 Timoty 2.5-6).

 

擢a amin地y anarany no ahazoan段zay rehetra mino Azy famelan-keloka (Asa 10.43).

 

Ny asan段 Jesoa

 

Tonga tetỳ an-tany ny Tompo Jesoa noho ny fitiavany, mba hikarakara ireo voariny izay mijaly, kanefa dia nifanandrina hatrany tamin地y vokatry ny ota Izy, dia Izy izay masina sy madio. Tonga Olon地y fangirifiriana Izy.

 

Fa io fahamoram-po io, na dia lalina dia lalina tokoa aza, dia tsy afaka ny hanatsara ilay toetrantsika efa ratsy hatrany am-piandohana, na hanafoana ny fototry ny fahoriantsika rehetra, na hanaisotra ny fahamelohantsika. Izany indrindra no antony nitondran段 Jesoa ny otantsika mihitsy, fa tsy ny vokany ihany, raha nanohy io asam-pitiavany io Izy. 鄭ry nataon段 Jehovah nihatra taminy avokoa ny helotsika rehetra (Isaia 53.6).

 

Teo amin地y hazofijaliana no nanolorany ny ainy masina hanoloana ireo fiainantsika meloka; noraisin段 Jesoa ho toy ny azy daholo ireo fahotantsika. 哲atao ota hamonjy antsika Izy (2 Korintiana 5.21).

 

鄭ry Izy nitondra ny fahotantsika tamin地y tenany teo ambonin地y hazo (1 Petera 2.24).

 

Izany no antony anoloran地y Tompo Jesoa fanafahana tanteraka ankehitriny. Voavidiny tamin地y fanolorany tena teo amin地y hazofijaliana izany. Koa holavintsika ve io fanafahana io?

 

 

Ny fanomezan段 Jesoa

 

Manohy ny l瀝any toy ny tsy misy an段 Jesoa ihany izao tontolo izao: toy ny nofinofy na rediredin誕dala fotsiny ny nitsanganany tamin地y maty, ny fahefany, ny fiverenany tsy ho ela.

 

Hoy angamba ny sasany hoe afaka samy manana ny heviny manokana ange! Amin段zao vaninandro ankehitriny izao, dia mety ho marina ihany izany. Nefa, ary izany no antony anantitranteranay izao: tsy afaka ny hitoetra mandrakariva ao amin地y tsy finoana ny olona. Indrisy! Ho tara loatra rehefa tonga saina ireo izay tsy nety nino raha mbola notolorana ny fahasoavan但ndriamanitra.

 

Tsy hisy tsy hino intsony rehefa hitsangana i Jesoa, misalotra ny fahefana maha Mpitsara fara tampony Azy. Tsy hisy tsy hino intsony rehefa 塗ahita Azy ny maso rehetra, ary hadinina amin段zao tontolo izao ny fanimbazimbany an但ndriamanitra. Tsy hisy tsy hino intsony rehefa hitsangana ho amin地y fitsarana ny maty rehetra, ka hanoloana ilay seza fiandrianana lehibe voalaza ao amin地y Apokalypsy toko faha-20. Tsy hisy tsy hino intsony any amin地y helo...Fa ao amin段o tontolo mampivarahontsana io kosa no hisian地y fanenenana mandrakizay noho ny nanaovana tsinontsinona ny fahasoavan但ndriamanitra!

Io fahasoavana io no atolotra anao ankehitriny.

的ndro, ankehitriny no andro fankasitrahana; indro, ankehitriny no andro famonjena

(2 Korintiana 6.2).

 

 

 

 

 

 

 

 

FIVAROTAM-BOKY

KRISTIANA

 


ANTANANARIVO

Lot IV L 39 D

Anosivavaka Ambohimanarina

101 Antananarivo

L瀝an地y Bus 194 Akaikin地y P穰isserie Le Clafoutis

Tel : (261 20) 22 090 00

Portable : 033 14 168 12

032 42 552 35

e-mail : christmadabiblio@yahoo.fr

 

ANTSIRABE

Lot 18 I 50

Mahazina

110 - Antsirabe

Portable : 033 02 402 61

033 02 402 61

 

TヨLAGNARO

Villa Emmanuel

Lot II D 040

Bazar kely

614 - Tlagnaro

Portable : 033 14 576 73

032 41 493 16

 

 

 

Editeur : BPC- La bonne semence. France R馭. SV009 MA

Connaissez-vous J駸us ?

Fantatrao ve

i Jesoa?