Nahoana no hiova?

 

Ny iray mampanantena, ny iray hafa kosa manantena ny fiovana izay hahatonga ny fiainana ho lanonan-dava sy ny tany ho paradisa. Ampiasaina aminíizany na ny don-teny, na ny tetikíasa aroso aminíny fifidianana, na ny faniriana tsotra izao. ďTokony hisy ny fiovanaĒ, resy lahatra aminíizany daholo ny rehetra.

 

Fa inona anefa no tokony hiova e? Eo no miseho ny tsy fitovian-kevitra. Samihafa daholo ireo valinteny arosoníny fitsapan-kevi-bahoaka: tokony hovŗna ny lalŗm-panorenana tsy mifanaraka aminíny toetríandro intsony, ny governemanta tsy mahavita na inona na inona, ny fifandraisana ao aminíny orinasa izay itambesaraníny olana ara-tsosialy, ny fomba fiainana tsy mendrika ho aníny olombelona, ny fitsinjarana ny harinkarem-pirenena...

 

Ny tena olana

 

Tsy milaza akory izahay hoe tsy ilaina na tsy azo atao ny fanatsarana izany lafim-piainana rehetra izany. Nefa ny tena olana lehibe aminíny olombelona, dia tsy ara-politika, na ara-toekarena, na sosialy, na momba ny tontolo iainana. Ny tena olana dia ny ara-moraly. Efa ela no nanambarŗníny Baiboly fa ďany am-parany any ... ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona ... Ē (2 Timoty 3.1-2).

 

 

Ny zavatra tokony hiova

 

Eritrereto vetivety hoe izany tontolo tsy misy fitiavan-tena izany, tsy misy lainga, ny tsirairay mampihatra ny fampianaraníi Kristy, tia ny namany toy ny tenany, manao aminíny hafa izay tiany mba hatao aminy koa... Dia ho hitanao fa ho foana eo noho eo daholo ireo olana rehetra na inona na inona ambaratonga misy azy. Fahasambarana no eo anivoníny fianakaviana, tapitra ny ady noho ny tsy fitovian-tsaranga, mandry fehizay ny firenena rehetra, firahalahiana no manjaka eraníizao tontolo izao.

 

Marina tokoa fa ny tokony hiova, aloha, dia tsy ny tontolo manodidina iainaníny olombelona, fa ny olombelona mihitsy, ary ny fanavaozana fototry ny fanavaozana hafa rehetra dia ny fanavaozana ny fo. Tsy ny aníny mpiray vodirindrina amiko ihany, na ny aníny mpampiasa ahy, na ny aníny vadiko, na ny aníny zanako. Fa ny fiovaníny foko manokana, aloha.

 

Tsy matetika ve isika no sosotra aminíny tenantsika, menatra noho ireo hadalana mandalo ao an-tsaintsika? Tsy misy fotoana aniriantsika io fiovantsika anaty io ve, ka hahatonga antsika ho sambatra tanteraka?

 

Fomba ahoana no hiovana?

 

Indrisy anefa fa ny zavatra hita aminíny fiainana dia mampiseho antsika fa tsy afaka ny hanova tanteraka ny maha-isika antsika isika. Marina loatra ny teniníny poeta hoe ailiho ny toetranao voajanahary, dia hihazakazaka miverina. Ny zavatra vao mainka mahagaga aza, dia efa nilavo lefona tsy hanao izany fanatsarana izany intsony Izy Andriamanitra. Mpanota hatrany aminíny tsinay maintiny ny olombelona, ary tsy afaka mihatsara sady tsy hay hatsaraina.

 

Hamafisiníny Baiboly ny maha-marina aminíny lafiny rehetra, eo aminíny fiainantsika, ny hoe: ďNy fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina TSY AZO SITRANINA; iza moa no mahafantatra ny aminy? Izaho Jehovah no Mpandinika ny fo ... ď (Jeremia 17.9-10).

Fahateraham-baovao

 

Tsy mamerina aminíny laoniny izay zavatra efa nosimbainíolombelona mihitsy Andriamanitra. Nefa kosa dia tolorany toetra vaovao izy: fiainana izay fiainaníi Jesoa Kristy ary azontsika raisina ho antsika. Ahoana ŗry? Aminíny finoana Azy, dia Ilay Mpamonjy maty teo aminíny hazofijaliana mba hanonitra ny otantsika, ary natsangana taminíny maty mba ho fanamarinana antsika.

 

ďAry homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareoĒ (Ezekiela 36.26).

 

Ny kristiana izany dia olona nitsiriana filŗna vaovao sy fitiavana vaovao. Izay zavatra tiany talohaníny niovany fo dia tsy misy dikany aminy intsony. Ary mifamadika aminíizany, izay zavatra tsy nampiraika azy taloha, ohatra, ny famakiana ny Baiboly, ny fivoriana kristiana, ó ary indrindra indrindra ny Tenaníi Jesoa Kristy ó dia manjary tonga fifaliana ho azy. Tsy ny zavatra nialŗny na ny zavatra vao hitany tsy akory no niova; noho izany, tena ny fony mihitsy no niova. Nanjary refy hafa no ijereny ny zavatra rehetra. Nisy fiovana hatrany ifotony teo aminíny fomba fisainany, mahatonga azy hijery aminíny maso hafa tanteraka aníAndriamanitra, izao tontolo izao, ny ho avy, ary koa ny tenany manokana. Mety ho tsy azony tanteraka aníeritreritra izany fiovana izany, nefa kosa tsy ho takona aminíireo olona mahalala azy tsara.

 

Ireo kristiana hafa

 

Izay indrindra no mampiahotra olona maro: raha ny fijeriny mantsy, dia tsy misy maha-samy hafa ny kristiana aminíireo tsy mpivavaka.

 

Indrisy fa matetika loatra no marina izany fanamarihana izany. Nefa izao no anterinay: marobe ireo izay mitonona ho kristiana ó ary anisaníizany ireo mpitondra fivavahana sasantsasany ó no mbola tsy nandalo fahateraham-baovao. Tsy mahagaga ŗry raha tsy hita taratra eo aminíny fiainany ny vokatríizany.

 

Ankoatríizany koa, aoka tsy ho olombelona no ataontsika refy fakŗn-tahaka, satria ny tsirairay, any am-parany, dia tsy maintsy hotsarainíAndriamanitra ihany araka izay zava-bitany.

 

Aoka i Jesoa no hobanjinina, Izy no tsy handiso fanantenana antsika mihitsy, na aminíny maha-Mpamonjy Azy, na aminíny maha-Tompo Azy, na aminíny maha-modely tokony harahina Azy, na aminíny maha-Ilay iray afaka mameno ny fontsika Azy. Izy indrindra Ilay tsy mba miova; Izy no ďtsy miova omaly sy anio ary mandrakizayĒ (Hebreo 13.8).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIVAROTAM-BOKY

KRISTIANA

Fianarana Baiboly maimaimpoana

Fivarotana boky kristiana aminíny vidiny mirary

Fampindramana boky kristiana

 


ANTANANARIVO

Lot IV L 39 D

Anosivavaka Ambohimanarina

101 Ė Antananarivo

Fiovŗna

 
Lŗlaníny Bus 194 Akaikiníny P‚tisserie Le Clafoutis

Tel : (261 20) 22 090 00

Portable : 033 14 168 12

† † 032 42 552 35

e-mail : christmadabiblio@yahoo.fr

 

ANTSIRABE

Lot 18 I 50

Mahazina

110 - Antsirabe

Portable : 033 02 402 61

† † 033 02 402 61

 

T÷LAGNARO

Villa Emmanuel

Lot II D 040

Bazar kely

614 - TŲlagnaro

Portable : 033 14 576 73

† † 032 41 493 16

 

 

Editeur : BPC- La bonne semence. France† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †Rťf. SV012 MA

†††††††††††††††††††† †††††††† †††††††Changement