[Page principale | Nouveautés | La Bible | Chant- Cantiques]

 

Miara-mandeha aminíi Jesoa Kristy

H. L. Heijkoop


FIZAHņN-TAKELAKA

 

 

TOKONY HIOVA FO VE ?

 

1

NAHOANA NO TOKONY HIOVA FO ?

 

6

††††††††††† Mpanota ny olombelona

6

†††††††††††††† Ny fieritreretana

7

†††††††††††††† Ireo fahotana tsy tsapa

8

†††††††††††††† Inona no atao hoe ota ?

9

†††††††††††††† Inona no atao hoe fiovŗm-po ?

 

10

AHOANA NO AHAZOANA
MIHAVANA AMINíANDRIAMANITRA ?

 

 

12

†††††††††††††† Ampy ve ny fibebahana nataoko ?

13

†††††††††††††† Ny fahamarinaníAndriamanitra

13

††††††††††† Fanamarinana

14

†††††††††††††† Ny fitsanganana aminíny maty,
porofoníny fahamarinaníAndriamanitra

 

14

††††††††††† FantatríAndriamanitra
ny fiainantsika tany aloha

 

16

†††††††††††††† Vita fihavanana aminíAndriamanitra isika

17

†††††††††††††† Ka tsy manana fiadanam-po anie aho e !

 

17

NAFAHANA TAMINíNY HERINíNY OTA

 

19

†††††††††††††† Ny toetraníny olombelona

20

††††††††††† Tahaka ny endrikíAndriamanitra
sy araka ny tarehiny

 

20

††††††††††† Tahaka ny tarehiníi Adama
sy araka ny endriny

 

21

††††††††††† Tsy ampy ny hoe voavela heloka !

22

††††††††††† Ny valin-teny omeníAndriamanitra

23

††††††††††† Ilay Adama farany

24

††††††††††† Maty niaraka taminíi Kristy

25

††††††††††† Zavatra tsapa eo aminíny fiainana

25

 

NANOKANA OLONA HO VERY VE ANDRIAMANITRA?

 

 

28

††††††††††† Sori-dahatra mialoha

28

††††††††††† Tsy natao ho aníny Jiosy irery
ny fahasoavana

 

29

††††††††††† Ny maha-taranakíi Abrahama

29

††††††††††† I Jakoba no tiako, fa i Esao no hŗlako

30

††††††††††† HamafisiníAndriamanitra
ny foníny olona
sasany !

 

30

††††††††††† Afaka manao izay tiany hatao Andriamanitra

31

††††††††††† Ny fanaky ny fahatezerana
voavoatra hosimbana

 

32

††††††††††† Ny teniníAndriamanitra dia tsy milaza
ny fisianíny fanendrena mialoha
ho aminíny fahaverezana

 

 

 

32

NY FIFIDIANANA

 

34

††††††††††† Inona no ambaraníny Soratra Masina,
momba ny fifidianana?

 

34

††††††††††† Nantsoina sy nohamarinina
ary nomena voninahitra

 

35

††††††††††† Andriamanitsika sady Raintsika

36

††††††††††† Masina sy tsy manan-tsiny eo anatrehany
ao aminíny fitiavana

 

36

††††††††††† Mba ho Azy aminíny fananganana anaka isika

37

††††††††††† Ny kristianisma dia manana
toetra mandrakizay

 

 

38

KRISTY, MPISORONABENTSIKA

 

40

††††††††††† Kristy, mpisoronabentsika

41

††††††††††† Mpisorona any an-danitra

42

††††††††††† Nianatra fanarahana Izy

43

††††††††††† Ireo fakŗm-panahy ataoníny devoly

44

 


 


NY FAHATERAHAM-BAOVAO

 

48

††††††††††† Ny Zanakíolona, Izay any an-danitra

48

††††††††††† Ny toetra maha-olona ny olombelona

49

††††††††††† ďRaha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakŗníAndriamanitraĒ

 

50

††††††††††† Nateraka indray

51

††††††††††† ďTsy maintsy asandratra ny ZanakíolonaĒ

 

52

FIRAISANA AMINíNY RAY
SY AMINíI JESOA KRISTY ZANANY

 

 

54

††††††††††† Firaisana aminíny Ray
sy aminíi Jesoa Kristy Zanany

 

55

††††††††††† Andriamanitra dia mazava,
ary tsy misy maizina akory ao aminy

 

 

56

KRISTY, MPISOLOVAVA ANTSIKA

 

58

††††††††††† Raha manota ny mpino iray

58

††††††††††† Ny fitsarana ny tena no hany fomba
hoenti-manarina indray ny fifandraisana

 

58

††††††††††† Ireo fahotana tsy tsapa

60

††††††††††† Kristy, Mpisolovava antsika

61

††††††††††† Ny fanasana tongotra

61

††††††††††† Ny nandŗvaníi Petera

62

††††††††††† Fanarenana

 

63

FAHAMASINANA

 

65

††††††††††† Inona no atao hoe fahamasinana?

65

Fahamasinaníny Fanahy

67

Fahamasinana iainana

 

68

Ny lanjaníny famakiana ny Baiboly

 

70

††††††††††† Ny fahateraham-baovao

70

††††††††††† Sakafo ho aníilay fiainam-baovao

71

††††††††††† Ny teniníAndriamanitra no mpitarika antsika

72

††††††††††† Ny Teny no fiadiana ho antsika

72

††††††††††† Ny fomba fanadiovana

74

††††††††††† Fisedrana ny fiainana andavanandro
sy ny foto-pampianarana

 

74

Fankatoavana sy fanekena

 

75

Mivavaka

 

77

††††††††††† Ny mivavaka dia
mariky ny fahateraham-baovao

 

78

††††††††††† Tsy voatokana
ho aníny mpino efa manana traikefa ny vavaka

 

78

††††††††††† Fatokiana fa hahazo valim-bavaka

79

††††††††††† Inona no dikaníny hoe
mivavaka aminíny anaraníny Tompo Jesoa ?

 

80

††††††††††† Fepetra ilaina, mba hahazoana valim-bavaka

81

††††††††††† Ireo sakana aminíny valim-bavaka

82

††††††††††† Mivavaka araka ny sitrapony

83

Mivavaka tsy mitsahatra

 

83

vita batisa ve ianao?

 

85

Inona no dikaníny batisa ?

86

††††††††††† Atao batisa
ho aminíny Tompo Jesoa voahombo

 

86

††††††††††† Izao tontolo izao dia mitoetra
eo aminíilay ratsy avokoa (1 Jaona 5.
19)

 

87

Ny hazofijalianíi Kristy

 

88

Ny Fanasŗníny Tompo

 

91

††††††††††† Ny fanorenana ny Fanasŗníny Tompo

92

††††††††††† Ny dikaníny Fanasŗníny Tompo

93

††††††††††† Ny fahafatesaníny Tompo

94

††††††††††† Oviana ary impiry no tokony handray
ny Fanasŗníny Tompo ?

 

95

Mandini-tena

 

 

96

Ny Latabatry ny Tompo

 

97

††††††††††† Ny fiombonana aminíny ra sy ny tenaníi Kristy

98

††††††††††† Ilay tenaníi Kristy miafina : ny Fiangonana

99

††††††††††† Ny Fanasŗníny Tompo dia fanehoana
ny maha-iray ny tenaníi Kristy

 

100

††††††††††† Ny toetra manavaka
anananíny Fanasŗníny Tompo

 

101

Ny Latabatry ny Tompo

 

103

fitsaohana

 

106

††††††††††† Ny tena toerana tokony hivavahana

106

††††††††††† Ny votoatiníny fivavahana kristiana

108

††††††††††† Mitady mpivavaka Aminy ny Ray

110

††††††††††† Mivavaka aminíny fanahy sy ny fahamarinana

110

Aiza no tokony hivavahantsika ?

 

113

fanompoana

 

115

††††††††††† Miantso izay tiany hantsoina Izy

116

††††††††††† Ho ao Aminy

116

††††††††††† Hirahiny

117

Fanankinan-tena aminíny Tompo

 

119

Ny toerana misy antsika eto an-tany

 

121

††††††††††† Ny toerantsika manoloana izao tontolo izao

121

††††††††††† Ny toerantsika manoloana ny ďtobyĒ

123

 


 

TOKONY HIOVA FO VE ?

 

 

Ry sakaiza malala,

 

††††††††††† Zava-dehibe tokoa ny fanontaniana apetrakao, ary mila fandinihina la≠li≠na; koa dia hovaliako avy hatrany.

Manoratra amiko ianao fa matetika, na aminíny resaka manokana ifa≠nao≠va≠nao amaníolona, na any aminíny fivoriana izay atrehinao, dia ambara man≠dra≠kariva fa mila miova fo ianao. Ianao kosa, nefa, tsy mahatsapa loatra ny ilŗ≠na izany. Milofo miasa ianao, manana tokantrano milamina sy namana tia≠na ma≠ro ianao; manantena ny hahazo toerana ambonimbony kokoa aza ianao, izao, ary maniry ny mba hahita ny zava-misy eo aminíizao tontolo izao. Raha atao bango tokana, dia tena faly sy afa-po aminíny fiaimpiainanao ianao, ka iza≠≠ny fitaomana anao hiova fo izany dia toa hevi-dravina tsotra izao, hany ka leo ianao.

††††††††††† Azoko tsara ny tianao holazaina. Misy ny olona no mandany ny an≠dro≠ny, mi≠ditra aminíny raharahaníny hafa, na mananatra sy miteny hoe tsy mety izay atao≠nao. Manorisory ny mandre izany isaníandro, indrindra moa raha tsy azo≠nao antoka loatra ny fahadisoaníny zavatra lazainíireny olona ireny.

††††††††††† Eo indrindra, nefa, no tena zava-dehibe : marina ve sa tsia ny am≠ba≠raníizy ireo ? Tokony hiova fo tokoa ve ianao, sa tsy dia ilaina izany ? Raha za≠vatra mai≠vamaivana fotsiny ihany mantsy izany, dia tsy hampaninona loatra na dia hi≠ta aza, any aoriana, fa diso ny hevitrao. Dia mitandrina fotsiny ianao, aminíny si≠sa. Saingy raha ny momba ny fiovŗm-po kosa, dia mikasika ny han≠da≠nianao ny mandrakizainao izany. Zava-dehibe loatra izany, ka dia mila ma≠za≠va ny he≠vi≠trao momba izany.

††††††††††† Efa mba nieritreritra ny momba ny mandrakizay ve ianao ? Ekeko fa tsy ho fan≠tatsika mazava mialohaníny hahatongavana any mihitsy, tsy akory, ny mom≠ba ny any. Ilaina kosa, nefa, ny mihevitra marina ny momba izany, mba ha≠hafantarana, na sombintsombiny fotsiny aza ; sa ahoana, hoy ianao ?

††††††††††† Hoy ity angano iray : Nisy, hono, mpanjaka iray, te hitsapa tovolahy iray ma≠rani-tsaina, ka nanontany azy hoe : ďToy inona moa ny faharetaníny man≠dra≠kizay ?Ē Hoy ilay tovolahy namaly : ďRy mpanjaka Ű, any an-tany lavitra any dia misy tendrombohitra tena avo, ary ny tendrony dia mihoatra ny ra≠ho≠na. Va≠ra≠hina io tendrombohitra io. Isaky ny zato taona, dia misy voronkely iray izay mi≠tsaingotsaingoka io tendrombohitra io aminíny vavany. Ka izao : rehefa lany tsaingohiníio vorona io ilay tendrombohitra, ka tsy hita intsony, dia lasa, izay, ny iray segondra aminíny mandrakizay.Ē

††††††††††† Moa ve izany valim-panontaniana izany tsy maneho fa tsy manam-pahataperana ny mandrakizay ? Mbola tsy tena marina nefa io valin-teny io, satria any aminíny mandrakizay dia tsy misy, na ny minitra na ny segondra. Any, ny arivo taona dia toy ny indray andro, ary ny indray andro dia toy ny ari≠vo taona (2 Petera 3. 8). Tsy manam-pahataperana ny mandrakizay, ka noho iza≠ny dia tsy azo refesina.

††††††††††† Io tantara kely io, nefa, dia maneho kely amintsika ihany ny fifan≠drai≠saníny faharetaníny androm-piainantsika etỳ amboniníny tany, sy ny man≠dra≠ki≠zay, izay mbola ho avy. Inona moa izay folo na dimampolo na valopolo, eny fa na ny zato taona aza, manoloana ny mandrakizay ? Ka tsy zava-dehibe tokoa ve ny mahalala hoe aiza, ary manao ahoana, no hiatrehantsika ny man≠dra≠ki≠zay ?

††††††††††† Mampahatsiaro ahy tantara hafa iray izany. Fantatrao, moa, fa ny an≠ka≠ma≠roaníny mpanjaka, taminíny vanim-potoana antenantenany[1], dia nanana ka≠ra≠zaníolona mpampihomehy avokoa, tany an-dapany. Aminíny ankapobeny, dia ka≠razaníolona sampontsampona izy ireny, ary nanao akanjo mampi≠ho≠me≠hy iha≠ny koa. Ny anjara asany, taminíizany, dia ny manao izay hanalana voly ny tom≠pony, aminíny vazivazy sy ny teny tsy misy dikany. Izany no mpanao ha≠tsi≠ka≠na, taminíizany vanim-potoana izany.

††††††††††† Indray andro, nefa, dia notoloraníny mpanjakany satroka lava loha mi≠sy la≠ko≠losy kely sy tehina tsy tena izy ilay mpampihomehy azy, nanendreny azy ho mpanjakaníny mpanao hatsikana. Ireo zavatra izay nomena azy ireo dia to≠ko≠ny hatolony aníizay mbola adala kokoa noho izy, raha misy izany.

††††††††††† Taoriana keliníizay dia narary mafy ilay mpanjaka. Nitsidika azy ilay mpam≠pi≠homehy, ka nanontany azy ny aminíny fahasalamany. Namaly moa ny mpan≠jaka, fa araka ny teniníny mpitsabo azy dia tsy misy fihatsarana azony an≠tenaina loatra intsony, ka ho faty tsy ho ela izy.

††††††††††† ďKa noho izanyĒ, hoy ilay mpanao hatsikana, ďtsy efa mba niomana ny aminíizany dia lehibe izany ve ianao, mba ho efa tomombana sy vonona avo≠koa izay hivantananao ?Ē

††††††††††† ďTsia !Ē, hoy ny mpanjaka, ďary izay indrindra no loza, satria tsy fan≠ta≠tro ako≠ry hoe hanao ahoana, moa, ny fomba handraisana ahy.Ē

††††††††††† ďKa tsy efa mba fantatrao ve, ry mpanjaka, fa tsy maintsy hizotra aminí izany lŗlana izany ianao, indray andro any?Ē

††††††††††† ďEfa fantatro tokoa, saingy tsy dia nahoako loatra. Maro loatra mantsy ny za≠vatra nosahaniko.Ē

††††††††††† ďKanefaĒ, hoy ihany ilay mpanao hatsikana, ďrehefa handeha ianao, na dia in≠dray andro monja aza, dia nisy mpanompo nialoha lŗlana anao ka na≠no≠ma≠na ny zavatra hohaninao sy hosotroinao, ary ny zavatra hafa ihany koa. Re≠he≠fa handeha mandritra ny herinandro maromaro, na volana maro≠maro indray koa ianao, dia efa vonona mialoha avokoa ny zavatra rehetra. Andro vitsivitsy alo≠haníny handehananao, dia mpanompo maro no mandeha mialoha anao, mba hanomana ny fahatongavanao. Ary aminíizao dia lehibe izao ve, izay han≠de≠hananao ho any aminíny toerana hijanonanao man≠dra≠ki≠zay, dia tsy mba nio≠mana akory ianao ? Indro, averiko aminao ilay satroky ny adala sy ny te≠hi≠ny, satria tsy adala toy izany aho.Ē Tsy marina ve ny voala≠zaníilay mpam≠pi≠ho≠me≠hy ?

††††††††††† Nankany an-tsekoly ianao nandritra ny folo taona mahery. Ankehitriny ianao miasa tontolo andro, ary ny hariva aza ianao mbola manohy mianatra iha≠ny, mba hanatsaranao ny toeranao. Izany hoe mandritra ny roapolo taona dia milofo mafy tokoa ianao, mba hahazoanao miaina ara-dalŗna mandritra ny efa≠polo taona, sy mba hitsinjovanao ny any aminíny fotoana fisotroan-drono≠no, na koa mba hahazoanao manangom-bola hiheverana ny fahanterana, ra≠ha toa ianao mbola hiaina mandritra ny folo taona na, raha maharitra, man≠dri≠tra ny roapolo taona.

††††††††††† Ahoana ŗry ny hevitrao ny aminíireo ray aman-dreny izay tsy mba man≠de≠fa ny zanany any an-tsekoly ary tsy mba mampianatra azy hiasa, fa manao hoe: ďAleo izy hilalao am-pilaminana eny ka tsy hieritreritra izany hoavy izany e ! Rehefa tonga aminíny fotoana tsy maintsy hieritreretany ny tenany sy hi≠ta≠dia≠vany izay ilainy ve izy, tsy hahita izay tokony hataony eny ihany !Ē

††††††††††† Raha toa ŗry ianao misahirana mafy toy izany sy mandany taona maro, mba hahazoanao miaina araka ny tokony ho izy mandritra ny dimampo≠lo na enimpolo taona, moa ve ianao ho afa-tsiny raha tsy mba nihevitra kely akory ny aminíny mandrakizay, ka tsy niraika tamin'ny fanontaniana manao hoe : Aiza no handaniako ny mandrakizay ? Sady tsy fantatrao velively akory na ha≠ha≠zo toerana tsara ianao na tsia, na raha toa ka harary na ho faty alo≠haníny aha≠zoanao izany.

††††††††††† Fantatrao tsara, nefa, fa eo anoloanao ny mandrakizay. ďNotendrena ny olo≠na ho faty indray mandeha.Ē Marina tsy azo iadian-kevitra izany fa≠nam≠ba≠rŗníny Baiboly izany, ka tsy misy afa-manohitra izany, na ireo mpanaraby sy ireo tsy mino ny fisianíAndriamanitra, izay mafy fo indrindra, aza. Tsy sahy ny hi≠la≠za ny mifanohitra aminíizany izy ireny, satria hihomehezaníny olona. Iza to≠koa moa no mbola tsy nahita ny fahafatesana nihatra taminíny olona ma≠no≠di≠di≠≠na azy ?

†††††††††††††† Ahoana kosa, nefa, hoy ny tohiníio andinin-tSoratra Masina ao aminíny Hebreo 9 io ? ďAry rehefa afaka izany, dia hisy fitsarana.Ē Moa ve tsy fa≠ha≠di≠soa≠na bevava ny tsy mihevitra na inona na inona aminíizany, ka mamela ny za≠vatra handeha aminíizao fotsiny ? Marina tokoa fa mbola ho hitanao ihany izay handanianao ny mandrakizay, kanefa kosa aminíizay dia tsy hisy na inona na inona azonao hatao intsony, hanovana ny toe-javatra. ďEo aminíizay ianje≠ra≠≠ny (ianjeraníny hazo) ihany no handrianyĒ (Mpitoriteny 11. 3).

††††††††††† Mety hanao angamba ianao hoe tsy misy mahamaika anie e ! Ny za≠va≠tra sa≠haniko, aza, be dia be. Ny fotoana tokony ialŗna voly, tsy tianao holaniana ieri≠treretana izany zavatra mandreraka tahaka ny fahafatesana iza≠ny. Mi≠he≠vi≠tra mantsy ianao fa mbola hisy ihany ny fotoana hahazoanao mi≠e≠ri≠tre≠ritra mom≠ba izany, rehefa lehibebe sy manam-potoana malalaka kokoa ianao.

†††††††††††††† Ianao ve mahazo antoka fa mbola ho velona dimampolo taona in≠dray ? na te≠lo≠polo taona ? na folo taona koa aza ? na roa ambiníny folo vo≠la≠na ? na koa adi≠ny roa ambiníny folo ?

††††††††††† Tsaroako ity mpivarotra iray tany Hollande, izay nihaino toriteny natao teny an-dŗlam-be, tao aminíny trano fivarotany. Rehefa tapitra ilay fitorian-teny, dia la≠sa nody tany an-tranony izy, dia nipetraka teo ambony seza, ary fotoana fo≠hy taorianíizay, dia maty !

††††††††††† Ary raha toa aza ka mbola ho velona mandritra ny fotoana lavalava ianao, moa ve izay sitraponao ihany no ataonao, raha mbola tanora sy salama tsara ianao, ka ny ambinambin-javatra ihany no ho aníAndriamanitra ? Koa ra≠ha toy iza≠ny ny ho safidim-piainanao (raha toa ka mbola velona aina koa ianao), mbo≠la hankasitraka anao aminíizany ve Andriamanitra ?

††††††††††† Marina tokoa, aloha, fa ďAndriamanitra dia Ö tia ny olona rehetra ho≠von≠jenaĒ (1 Timoty 2. 4). Aminíny olona rehetra tsy an-kanavaka, mantsy, no ila≠za≠ny hoe : ďMihavŗna aminíAndriamanitra anie ianareoĒ (2 Korintiana 5. 20). No≠rai≠siny ilay jiolahy teo aminíny hazofijaliana, sy ireo olona marobe tsy tambo isai≠na, izay nitodika taminy teo am-pialana aina. Nahalala vehivavy antitra iray aho, izay efa dimy amby valopolo taona vao niova fo.

††††††††††† Ao aminíny Joba 33 dia hitantsika fa Andriamanitra dia miteny indray man≠deha na indroa aminíny olona, ka raha tsy miraharaha aníizany izy ireo, dia ďma≠nisy tombokase ny fananarany azyĒ Izy.

††††††††††† Rehefa nandŗ tsy hankatÚ aníAndriamanitra imbetsaka i Farao, dia no≠ha≠ma≠fisiníAndriamanitra ny fony, ka tsy afaka nibebaka intsony izy.

††††††††††† Aorianíny fakŗna ny Fiangonana, dia ďampanateraníAndriamanitra fiŗ≠saní ny fahadisoan-kevitra aminy, mba hohelohina avokoa izay rehetra tsy nino ny ma≠rinaĒ (2 Tesaloniana 2. 11-12). Afaka hanao izany aminao ihany koa An≠dria≠ma≠nitra, raha miziriziry tsy mety manaiky ny fitaomany anao hiova fo ianao. Fa ďAn≠driamanitra ninia tsy nijery ny androníny tsy fahalalana ; fa anke≠hi≠triny Izy man≠didy ny olona rehetra aminíizao tontolo izao hibebaka, satria Izy efa na≠nen≠dry andro iray, izay hitsarany izao tontolo izao aminíny faha≠ma≠ri≠na≠na, aminíny alalaníny Lehilahy iray voatendriny, koa efa nanome va≠vo≠lom≠be≠lo≠na hampino ny olona rehetra izany Izy, taminíny nananganany Azy taminíny matyĒ (Asa 17. 30-31).

††††††††††† Tsy tokony hihevitra tsara aníizany zavatra izany ŗry ve ianao, ka ha≠na≠tona aníAndriamanitra ankehitriny, hiaiky ny fahotanao ary hangataka aminy mba handray anao ?

ďIraka soloníi Kristy izahay Ö mangataka indrindra aminareo hoe : mi≠ha≠vŗ≠na aminíAndriamanitra anie ianareo. Izay tsy nahalala ota, dia efa natao≠ny ota ha≠monjy antsika, mba ho tonga fahamarinaníAndriamanitra ao aminy kosa isi≠kaĒ (2 Korintiana 5. 20-21).

ďAnio, raha hihaino ny feony ianareo, aza manamafy ny fonareoĒ (He≠breo 4. 7) !

 

Manao veloma finaritra.

H. L. H.


 

NAHOANA NO TOKONY HIOVA FO ?

 

 

Ry sakaiza malala isany,

 

††††††††††† Manontany ahy ianareo, ankehitriny, hoe nahoana moa ny olona no tokony hio≠va fo, ary inona marina ny atao hoe fiovŗm-po.

††††††††††† Ny valiny tsotra indrindra, aminíny fanontaniana voalohany na≠pe≠tra≠ka≠reo, dia ny hoe : satria Andriamanitra no milaza izany ! Rehefa Andriamanitra no mi≠teny, dia tsy misy valin-teny azo asetry izany. Isika dia olona noaržny, ka no≠ho izany, dia tsy misy azontsika atao afa-tsy ny miondrika sy mankatÚ. ďRa≠le≠hi≠lahy, fa iza moa ianao no mamaly aníAndriamanitra ? Izay zavatra no≠fo≠ro≠ni≠na va, hanao aminíizay namorona azy hoe : Nahoana Ö ?Ē (Romana 9.20). Hoy ny voasoratra ao aminíny Asa 17. 30, hoe : ďAndriamanitra ninia tsy nijery ny androníny tsy fahalalana ; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra aminí izao tontolo izao hibebaka.Ē

††††††††††† Eny, eo aminíny imbalopolo eo ho eo no itenenaníny Testamenta Ta≠lo≠ha ny hoe fibebahana (fiovŗm-po), ary impitopolo eo ho eo kosa ao aminíny Tes≠ta≠menta Vaovao.

††††††††††† Fa asehoníAndriamanitra mazava amintsika ao aminíny Teniny ihany koa, ne≠fa, hoe nahoana Izy no mandidy ny olona rehetra hibebaka. ďSatria ma≠hari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga aminíny fi≠be≠ba≠ha≠na izy rehetraĒ (2 Petera 3. 9). Ao aminíny Asa 17, ny ambara fa an≠toníny an≠di≠dia≠ny ny olona rehetra hibebaka, dia ďsatria Izy efa nanendry andro iray izay hi≠tsarany izao tontolo izao.Ē Ho avy ŗry ny andro izay ham≠pa≠moa≠haníIlay Mpahary ny olona tsirairay avy, ny aminíny fiainany. Ary An≠dria≠ma≠ni≠tra, Izay mahalala ny olona rehetra, dia hiteny aminíny maha-Mpitsara Azy hoe : ďSamy efa nanota izy rehetra, ka tsy manana ny voninahitra avy aminíAndriamanitraĒ (Romana 3. 23). Izany no mahatonga aníAndriamanitra ha≠niry ny hibebahaníny olona, ďIzany no tsara ka ankasitrahina eo ima≠soníAndriamanitra, Mpamonjy antsika, Izay tia ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga aminíny fahalalana ny ma≠rinaĒ (1 Timoty 2. 3-4).

††††††††††† Ny tena antony andidianíAndriamanitra ny olona rehetra hibebaka, ŗry, dia sa≠tria tsy nanompo aníIlay Mpahary azy ny olombelona, fa mpanota ka men≠dri≠ka ny fitsarana mariníAndriamanitra.

 

Mpanota ny olombelona

 

††††††††††† Indrisy, fa zava-marina mampatahotra tokoa izany ! Maro ny olona no tsy mi≠hevitra aníizany, ary betsaka koa aza ny mandŗ izany. Kanefa, moa ve izy ire≠ny resy lahatry ny zavatra lazainy ? Moa ve ny olona mahitsy iray, afaka man≠dŗ fa tsy manao ratsy matetika ?

††††††††††† Tsy indray mandeha aho no nanontany aníireo manambara avo ho na≠hi≠tsy fiai≠nana hatrany sady tsy mba nanao ratsy olona, raha mbola tsy na≠na≠me≠loka azy ireo mihitsy ny feoníny fieritreretany, na ny aminíny zavatra na≠tao≠ny, na ny aminíny teny nolazainy, na ny aminíny fisainany. Tsy nisy sahy ni≠la≠za fa mbola tsy nanameloka azy mihitsy ny feoníny fieritreretany.

††††††††††† Ny atao hoe mpanota dia ny olona izay efa nanota. Tsy ny nahavitany za≠va-dratsy betsaka, tsy akory, no maha-mpanota azy, fa rehefa nanota indray man≠deha monja, dia efa mpanota.

††††††††††† Afaka ny hahatsapa aníizany ny olona rehetra, eo aminíny fiainana an≠da≠va≠nandro. Tsy misy, mantsy, afaka hanao hoe : ďTsy mpamono olona Ra≠no≠na, sa≠tria vao indray mandeha monja no namono olona.Ē Rehefa momba ny fi≠fan≠drai≠sany aminíAndriamanitra, nefa, dia ovainíny olona ny fomba fandrefy, sa≠tria raha tsy izany dia lasa manameloka ny tenany ihany izy.

 

Ny fieritreretana

 

††††††††††† Ny olombelona rehetra dia nomeníAndriamanitra fieritreretana avokoa (Ro≠ma≠na 2.15), mba ho vavolombelona aminíny ratsy izay ataony. Tsy ny ra≠tsy re≠he≠tra, nefa, no asongadiníny feoníny fieritreretana. Ny fieritreretantsika, man≠tsy, dia volavolainíny tontolo manodidina iainantsika. Miteny mandrakariva ne≠fa izy, rehefa manao zavatra izay heveriníny fiaraha-monina nitaizana azy ho ra≠tsy ny olona. NokendreníAndriamanitra mihitsy ny hampitandremana ny olo≠na, eny fa na dia ireo mbola tsy nahare ny aminy sy tsy mahalala ny Te≠ni≠ny, aza, rehefa minia manao ny tsy mety izy, mba hahatonga ny olona rehetra ho afa≠ka hieritreritra sy hiaiky fa ratsy sy meloka ny tenany.

††††††††††† Raha mandinika ny fiainanao ianao, firy moa ny fahotana efa ninianao na≠tao ? Andeha atao hoe valo ambiníny folo taona ianao izao, ka heverina fa nan≠dritra ny valo taona voalohany niainanao, dia tsy nanao ota niniana natao ianao. Raha ny tena izy, dia diso izany, satria fantatrao tsara fa efa mba na≠no≠me tsiny anao ihany ny fieritreretanao, tany aloha. Fa taorianíio valo taona voa≠≠lohany io, impiry moa ny fieritreretanao no efa niteny taminao ? Aoka ha≠taon≠≠tsika hoe indray mandeha isaníandro, ohatra. Izany hoe in-365 ao ana≠tiníny taona iray, ary ankehitriny dia efa mitontaly eo aminíny in-3650 eo. Ho aníny olona efa 28 taona izany, dia in-7300 ; ary ho aníny olona 68 taona, dia in-21900.

Hitanao aminíizany, ŗry, fa fara fahakeliny, dia efa niteny taminao in-3650 ny feoníny fieritreretanao, ny aminíny fahotana iray. (Ary tsy matetika noho izany aza ve, raha ny marina ?) Ka afaka milaza fa tsy mpanota ve ny olona nanao za≠va≠tra ratsy maro toy izany ? Ary Ilay Andriamanitra, Izay marina, ve, dia tsy to≠ko≠ny hanameloka izany olona izany ?

††††††††††† Tsy efa ampy ve izany, anaporofoana fa ny olombelona rehetra dia men≠dri≠ka ny fanamelohana, ka mila miaiky eo anatrehaníAndriamanitra fa na≠no≠ta ta≠miny ary mendrika ny ho very mandrakizay ?

 

Ireo fahotana tsy tsapa

 

††††††††††† Misy fanontaniana iray hafa koa ity. Ny olombelona ve tsy meloka afa-tsy no≠ho ny fahotana izay tena niniany natao ihany ?

††††††††††† Tsy meloka ihany koa ve izy, raha tokony ho fantany fa ratsy ny fi≠he≠tsi≠ny ? Re≠hefa mandika lalŗna ny olona iray, moa ve ny mpitsara tsy ha≠na≠me≠lo≠ka azy, na dia milaza ho tsy mahafantatra ny lalŗna aza izy ? Heverina fa to≠ko≠ny ho fan≠tany, mantsy, izany lalŗna izany, satria efa nivoaka sy naely. Izany rahateo no nahatonga ny fomba fitenenana hoe : ďTsy misy olona heverina ho tsy ma≠ha≠lala ny lalŗna !Ē Aminíny famaritana ny sazy, angamba, ny mpitsara vao me≠ty hihevitra izay toe-javatra izay, raha azo antoka fa tena tsy naha≠fan≠ta≠tra ilay la≠lŗ≠na tokoa ilay voampanga. Ny mpisolovava izay nandika lalŗna iray dia hi≠ha≠rana sazy hentitra kokoa noho ny olona tsotra iray izay nanao toy izany koa. Na irỳ voalohany, nefa, na ity faharoa, dia samy ambaraníny mpi≠tsa≠ra avokoa fa meloka.

††††††††††† Ao aminíny TeniníAndriamanitra dia ahitantsika aníizany fitsipika izany iha≠ny koa : ďRaha misy olona manota, satria manao izay tsy tokony hatao ka man≠dika ny anankiray aminíny didiníi Jehovah, nefa tsy fantany izany, ka ma≠ha≠meloka azy, ary mitondra ny helony izyĒ (Levitikosy 5. 17). Mazava izany. Ny olombelona, aminíny maha-zavaboary azy, izay tomponíandraikitra eo ana≠tre≠haníIlay Nahary azy ka mbola hampamoahiny ny aminíizay rehetra nataony, moa ve manan-jo hitsara ny tenany ho meloka na tsy manan-tsiny ? Tsy azo he≠verina izany ! Ilay Mpahary irery ihany, dia Ilay Nahary ny olombelona ka na≠no≠me azy andraikitra, no hany manana ny zo hitsara raha nahatanteraka ny an≠draikitra nomena azy izy na tsia. Andriamanitra irery ihany no mamaritra ny atao hoe fahotana, ka raha te hahafantatra izany isika, dia mila mikaroka izay he≠viny ny aminíizany.

††††††††††† Mazava dia mazava ny TeniníAndriamanitra ny aminíizany. Ao aminíny Ge≠nesisy 1. 28 sy 2. 15-17 no ahitantsika ny andraikitra nankininíAndriamanitra taminíny olombelona. Nasaina namboly sy nikarakara ny saha tao Edena izy, saingy aminíny fianteherana aminíAndriamanitra sy fankatoavana Azy. Ny fi≠tsa≠pana izany fankatoavana izany, moa, dia ny fandrarŗna tsy hihinana ny voaníny hazo fahalalŗna ny tsara sy ny ratsy.

††††††††††† Inona nefa no nataoníny olombelona ? Taminíny fotoana voalohany na≠ha≠zoa≠ny naneho ny fankatoavany sy ny fiankinany aminíAndriamanitra, dia efa tsy nihaino aníAndriamanitra sahady izy, ka ninia ny tsy hankatÚ Azy. Izay no nian≠tombohaníny fandehan-javatra. Telo arivo taona tatỳ aoriana, dia hoy An≠dria≠manitra, araka izay voarakitra ao aminíny Teniny : ďEny an-danitra Je≠ho≠vah miondrika mijery ny zanakíolombelona, mba hizaha na misy hendry mitady aníAndriamanitra. Samy efa nivily izy rehetra, ka tonga vetaveta avokoa ; tsy mi≠sy manao ny tsara, na dia iray akory azaĒ (Salamo 14. 2-3). Arivo taona tao≠rianíizany koa, dia mbola hoy ihany ny voalazaníny TeniníAndriamanitra hoe : ďTsy misy izay mitady aníAndriamanitra. Samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra ; tsy misy izay manao ny tsara, na dia iray ako≠ry azaĒ (Romana 3. 11-12). Ary hoy ny fanambarŗníny fitsarŗníAn≠dria≠ma≠ni≠tra : ďSamy efa nanota izy rehetra, ka tsy manana ny voninahitra avy aminíAn≠dria≠≠manitraĒ (Romana 3. 23).

 

Inona no atao hoe ota ?

 

††††††††††† Mety hiteny angamba ianao hoe : ďManaiky aloha isika fa matetika no ma≠nao zavatra ratsy, saingy tsy azo heverina ihany koa ny hoe tsy misy olona tsy mba nanao zavatra tsara ihany teo aminíny fiainany. Maro ny olona na≠ha≠vi≠ta asa soa, raha tsy hitanisa afa-tsy ireny olona toa an-dry Henri Dunant na ry Al≠bert Schweitzer ireny, fotsiny, izay nanokana ny tenany hanampy ny hafa. He≠ve≠riko koa fa tsy manao zavatra ratsy aho, tsy akory, raha mihinan-kanina sy mi≠sotro, na raha mankany an-tsekoly, na koa raha mandeha miasa.Ē

††††††††††† Raha aminíizao fotsiny, aloha, dia tsy hita izay maha-ratsy izany za≠va≠tra re≠hetra izany, saingy koa mety hivadika ho ratsy ihany izy ireny. Tsy zava-dra≠tsy velively, tsy akory, ny mihinana paoma ; saingy ny ankizy izay mbola mi≠si≠si≠ka ny hihinana paoma ihany, na dia efa norarŗn-dreniny aza, dia zaza tsy mpan≠katÚ. Eto isika no mahakasika ny fototry ny fanontaniana hoe : ďInona no atao hoe ota ?Ē

††††††††††† Ny olombelona dia noaržníAndriamanitra ary nomeny andraikitra mba ha≠nom≠po Azy. Izay rehetra ataoníny olombelona, ka mifanohitra aminíny toe≠ra≠na sy ny andraikitra nomeníAndriamanitra azy, dia ota. Hitantsika izany ao aminí ny 1 Jaona 3. 4 : ďNy ota no fandikana ny lalŗna.Ē Izay rehetra ataoníny olom≠be≠lona, ka tsy iraharahŗny ny fahefaníAndriamanitra aminíny voariny, dia ota avo≠koa.

††††††††††† Araka izany, ny mihinan-kanina, ohatra, dia fahotana raha tsy atao aminíny fian≠teherana aminíAndriamanitra. I Jesoa Tompo dia tsy mba nety ni≠hi≠nan-ka≠ni≠na raha tsy navelaníAndriamanitra nanao izany (Matio 4. 4 ; jereo koa Jaona 4. 34). Izany no antoníny ilazaníny Teniníandriamanitra hoe : ďOta izay rehetra tsy avy aminíny finoanaĒ (Romana 14. 23).

††††††††††† Raha ampiharintsika aminíny fiainantsika andavanandro izany, dia inona no hitantsika ? Inona taminíireo zavatra nataontsika, na ireo tenintsika, na ireo eri≠treritsika, no naneho fankatoavana aníAndriamanitra, ka namaly ny fa≠non≠ta≠nia≠na hoe : ďTompo Ű, inona no tianao hataoko ?Ē Moa ve isika tsy mahatsapa fa izay rehetra nataontsika dia ota avokoa ?

††††††††††† Izany rahateo no voalazaníny TeniníAndriamanitra : ďTsy misy manao ny tsa≠ra, na dia iray akory azaĒ (Romana 3. 12).

††††††††††† ďIzay fisainana rehetra avy aminíny fony dia ratsy ihany, mandritra ny an≠droĒ (Genesisy 6. 5). Izany no antony nahatonga Ilay Andriamanitra marina ha≠na≠me≠loka ny olona rehetra. Izany koa no mahatonga Ilay Andriamanitra be fa≠min≠drŗm-po hitaona ny olona rehetra hibebaka sy hiova fo. Tsy tiany hiha≠raní ny fitsarana mahatsiravina izay miandry azy, mantsy, izy ireo.

 

Inona no atao hoe fiovŗm-po ?

 

††††††††††† Hiditra aminíilay fanontanianao faharoa aho, izay manao hoe : ďInona ŗry moa no atao hoe fiovŗm-po ?Ē

††††††††††† Tsy mora ny manazava izany, satria na ny teny hoe ďfiovŗm-poĒ, na ny te≠ny hoe ďfibebahanaĒ, dia samy tsy misy mahadika tanteraka ny teny grika hoe ďme≠tanoiaĒ, izay nampiasaina taminíireo sora-tanana firaketana nano≠ra≠ta≠na voa≠lohany ny TeniníAndriamanitra.

††††††††††† Araka ny 1 Tesaloniana 1. 9 dia azo lazaina fa ao anatiníio teny io dia mi≠sy ny hevitra hoe ďmitodikaĒ. Taloha mantsy ny fiainaníireo Tesaloniana ireo dia nifototra taminíny sampy. Ankehitriny kosa izy dia ďnitodikaĒ, izany hoe ni≠a≠la taminíny sampy ka niverina taminíAndriamanitra. Ny andinin-tSoratra Ma≠si≠na sasany, tahaka ny Asa 2. 37-38 ; 17. 30-31 sy ny Apokalypsy 9. 20-21, dia ahi≠tana fa izany hevitra izany ihany koa dia mifamatotra aminíny fandinihan-te≠na sy ny fanamelohana ny fiainaníny tena mbaminíizay nataoníny tena, eo ana≠trehaníAndriamanitra.

†††††††††††††† Araka izany, ŗry, ny atao hoe ďmiova foĒ, na koa ďmibebakaĒ, dia ny ma≠na≠to≠na aníAndriamanitra, mba handini-tena eo anatrehany sy miaiky fa tsy niaina teo ambany fankatoavana Azy, fa nanana fiainana ratsy sy meloka. Midika moa izany fa malahelo aminíizany toe-javatra izany isika.

††††††††††† Sarotsarotra hazavaina ny teny hoe ďfiovŗm-poĒ, saingy tsy ma≠na≠hi≠ra≠na ko≠sa, ho aníny olona izay manatona ny fahazavaníAndriamanitra ka miaiky ny ma≠ha-izy azy sy ny tokony hanamelohana azy. Tsy ny fahalalaníny saina no je≠reníAndriamanitra, fa ny fo sy ny feoníny fieritreretana. Ilay mpamory he≠tra voa≠tantara ao aminíny filazantsara dia nanao tsotra fotsiny hoe : ďAndria≠ma≠nitra Ű, mamindrŗ fo amiko, mpanota !Ē Saingy Ilay Andriamanitra Izay mpa≠man≠tatra ny voa sy ny fo (Hebreo 4. 12) dia nahafantatra tsara izay za≠va≠tra no≠fo≠nosiníizany teny izany.

††††††††††† Tsia, tsy ny teny lazaina, tsy akory, no zava-dehibe, fa ny toe-po izay en≠ti≠na manatona aníAndriamanitra. Izany no manambara raha misy marina ny ďfibebahanaĒ sy ny ďfiovŗm-poĒ. Ankehitriny ŗry aho manontany anao hoe : moa ve ianao efa niova fo ? Efa nanatona aníAndriamanitra niaraka taminíny ota≠nao sy ny fahamelohanao ve ianao, ka niaiky taminy fa very noho izany ?

††††††††††† Aza mangataka andro, fa ataovy anio dia anio izany. Sao tratra ao≠ria≠na loa≠tra, mantsy, raha rahampitso !

 

Manao veloma sy mirary soa ho anareo.

Ny sakaizanareo

H. L. H.


 

AHOANA NO AHAZOANA
MIHAVANA AMINíANDRIAMANITRA ?

 

 

Ry sakaiza malala,

 

††††††††††† Faly aho nahare anao niaiky fa mpanota very, ary sai≠ka ho very man≠dra≠ki≠zay, raha toa ka tsy maintsy niseho teo anatrehaníAndriamanitra aminíny fo mbo≠la tsy nibebaka. Niaiky ny fahotanao teo anatrehaníAndriamanitra koa ianao, saingy toa mbola tsy manana antoka fa voavela heloka. Ankehitriny ianao dia manontany, sao tsy tena mbola nibebaka tsara, na mbola tsy lalina tsa≠ra ny fiovŗm-ponao. Satria misy andro tsy ieritreretanao izany zavatra izany mi≠hitsy, na koa eritreretina ihany fa tsy dia raharahŗna.

††††††††††† Azoko tsara ny tianao ambara, satria nandalo izany toe-javatra izany toa anao koa aho. Nandritra ny taona maro aho dia efa nahalala fa very (ary mbo≠la tanora dia tanora aho taminíizany). Aminíny atoandro aho, tsy dia mi≠e≠ri≠tre≠ri≠tra loatra ny aminíizany ; fa aminíny hariva kosa, rehefa hatory iny, dia ma≠nom≠≠boka matahotra, ary mieritreritra hoe : ďRaha maty anio alina aho, dia ho ve≠ry mandrakizay !Ē Dia mamerina miaiky ny fahotako aminíAndriamanitra in≠dray aho, ka mangataka aminy mba hamela izany. Mbola tsy nety nahazo an≠to≠ka ny famelŗny ny fahotako ihany nefa aho. Indray andro, dia nilaza ta≠mi≠ko ny zokiko vavy fa nahazo fiadanam-po. Nanontaniako azy izay nataony, ka ny ha≠rivaníiny dia mba nanao tahaka izany koa aho, saingy tsy nisy vokany.

††††††††††† Indray hariva, teo aminíny faha-17 taonako, raha nipetraka teo aminíny si≠sim-parafarako aho, kivy sy ketraka, dia nanao anakampo hoe : ďTsy misy di≠ka≠ny, hay, ny mivavaka. Efa an-taonany maro aho, izao, no nangataka ta≠miní An≠driamanitra mba hovonjeny, nefa dia mbola tsy nisy fiovana ihany, man≠dra≠ka izaoĒ.

††††††††††† Taminíizay fotoana izay Andriamanitra dia nahatonga eritreritra toy izao tao an-tsaiko : Kanefa anie efa voasoratra hoe : ďRaha miaiky ny fa≠ho≠tan≠tsi≠ka isi≠ka, dia mahatoky sy marina Izy (Andriamanitra), ka mamela ny faho≠tan≠tsika sy manadio antsika ho afaka aminíny tsy fahamarinana rehetraĒ (1 Jaona 1. 9). Tsy marina ve izany ? Marina tokoa izany, satria Andriamanitra dia tsy mba man≠dainga, hoy ny eritreritro. Natoroníny Tompo ahy mazava, ŗry, ny dikaní izany, amiko. Midika mantsy izany, fa voavela hatraminíny voalohany ni≠ba≠bo≠ha≠ko azy marina taminíAndriamanitra ny fahotako. Taminíizay fotoana izay dia na≠meno ny foko, na ny marimarina kokoa, nameno ny eritreritro, ny fia≠danana. Azo≠ko antoka tanteraka, hatraminíio takariva io, fa voavela tokoa ny heloko. Tsy nanana fisalasalana intsony aho ny aminíizany, satria An≠dria≠ma≠ni≠tra no efa niteny !

 

Ampy ve ny fibebahana nataoko ?

 

††††††††††† Nahoana no taona maro toy izany no nandalo vao nahatsapa ho na≠na≠na fia≠da≠nam-po aho ? Tsy azo isalasalana fa ny mety ho antony iray, dia satria tsy dia nahatsiaro novesaraníny fahamelohana loatra aho, ka tsy nahatsapa la≠li≠na ny atao hoe fahotana. Tsy hoe misy karazana fetra apetrakíAn≠dria≠ma≠ni≠tra, tsy akory, ka hoe tsy mamela heloka Izy raha tsy mahatratra izay fetra izay ny fisainantsika momba ny fahotana sy ny fibebahana. Tsy nisy olombelona, na dia iray aza, taminíny fotoana niovany fo, nahavita tena nibebaka marina to≠≠koa, na nanana fahatsapana ampy tanteraka, momba ny fahotana. Fa ao≠rianíny fotoana niovana fo isika, mandrakariva, vao tena mahatsapa hoe tena ra≠tsy tokoa.

††††††††††† TianíAndriamanitra, nefa, ny hahatsapantsika marina fa very isika. Ara≠ka≠ra≠ka ny maha-lalina izany, mantsy, no maha-lalina kokoa ny fiovŗm-pon≠tsi≠ka. Ara≠karaka ny ahatsapantsika ny fanamelohana sahaza antsika no maha-lalina kokoa ny fibabohantsika aminíny fahotana vitantsika, ka aha≠tsa≠pan≠tsika ihany koa fitsaharana sy fiadanam-po tanteraka, avy eo. Ny Fanahy Masina ŗry no mi≠a≠sa ao am-poníny mpanota, ka mametraka ny fieritreretany eo ambany fa≠ha≠zavaníAndriamanitra, mba hahatsapany ny maha-very azy sy ny fahotany, ary hahafantarany ny didim-pitsarana mendrika hotononiníIlay Andriamanitra ma≠rina sy masina ny aminy.

††††††††††† Tsy izay, nefa, no tena votoatin-javatra. Ny tena antony nahatonga izany toe-javatra izany, mantsy, dia satria ny tenako no nojereko, fa tsy An≠dria≠ma≠ni≠tra. Tsy ampy ahy ny Teniny. Rehefa nahatsapa ny fahotako aho, ka na≠ha≠tsa≠pa ihany koa fa diso aminíny zavatra rehetra, dia tokony ho nihaino ny feoní Andriamanitra. Mazava sady tsy misy ihambahambana ny TeniníAn≠dria≠ma≠nitra mom≠ba izany : ďRaha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina An≠dria≠manitra, ka mamela ny fahotantsika.Ē Tao anatiníny foko sy ny fiainako no ni≠ta≠diavako ny antoky ny famelŗn-keloka, fa tsy taminíny alalaníny fandraisana ny TeniníAndriamanitra, izay manome toky izay rehetra miaiky ny fahotany, fa voa≠vela izany.

 

Ny fahamarinaníAndriamanitra

 

††††††††††† Andriamanitra dia tsy tahaka ny mpitsara malemy fana≠hiníizao tontolo izao, izay hanaiky lembenana ka hanamaivana kokoa ny saziníizay olona mahay mam≠pangoraka azy noho ny aníizay olona tsy mahay izany. Tsy mi≠fa≠no≠hitra ve≠li≠vely aminíny fitiavaníAndriamanitra sy ny fahasoavany, mantsy, ny fa≠ha≠ma≠ri≠na≠ny. Ary izay no zava-mahagaga, ao aminíny filazantsara. Ilay An≠dria≠ma≠ni≠tra tokana ihany, Izay hanatanteraka ny didim-pitsarŗny aminíny mpa≠no≠ta, in≠dray andro any, no maneho ny fahamarinany ankehitriny, aminíny fa≠me≠lŗny sy fa≠nafoanany ny helokíizay rehetra manatona Azy, aminíny alalaníny finoana aníi Jesoa Tompo. Ny fahamarinaníAndriamanitra, mantsy, dia am≠ba≠raníny fi≠la≠zantsara fa miorina aminíny finoana (Romana 1. 17). ďMba ha≠ne≠hoa≠na ny fa≠ha≠ma≠rinany ankehitriny, mba ho marina Izy sady hanamarina izay ma≠na≠na fi≠noa≠na aníi JesoaĒ (Romana 3. 26).

 

 

Fanamarinana

 

††††††††††† Andriamanitra dia tsy afaka manao zavatra tsy marina, tsy mifanaraka tan≠te≠ra≠ka aminíny fahamarinany. Noho izany, dia very mandrakizay ny olom≠be≠lo≠na raha tsy nahatanteraka ny asam-panavotana tany Golgota i Jesoa Tom≠po. Ny fitiavaníAndriamanitra dia te hamonjy ny olona aminíny fa≠ha≠ve≠re≠za≠na man≠dra≠kizay ; saingy tsy azony natao izany, satria ny fahamarinany dia nitaky ny fa≠namelohana ny mpanota. Ary tsy afaka ny hanohitra velively ny fa≠ha≠ma≠ri≠naníAndriamanitra ny fitiavany.

††††††††††† Noho izany ŗry, dia nisy ilay zava-mahagaga voalaza ao aminíny He≠breo 10 mbaminíny Salamo 40, sy ny sisa. Ny sitraponíAndriamanitra, mantsy, dia ny hahatonga ny olona rehetra hovonjena (1 Timoty 2. 4). Tonga olom≠be≠lo≠na i Je≠soa Tompo, ka nanao hoe : ďInty Aho tonga Ö hanao ny sitraponao, An≠dria≠ma≠nitra Ű !Ē Nanaiky ny ho faty teo aminíny hazofijaliana Izy, mba ha≠ne≠fa≠ny ny tro≠sa rehetra momba ny fahotana. Tonga ota Izy, teo, ka nihatra ta≠mi≠ny ny fa≠na≠melohaníAndriamanitra ; ary izany fanamelohana izany no nahafa-po tan≠te≠ra≠ka ny fahamarinaníAndriamanitra.

††††††††††† Tsy noho Izy tenany no niaretaníny Tompo izany fanamelohana izany. Izy, man≠tsy, no Ilay Masina sy Ilay Marina, Ilay tsy mba nahalala ota. Nitondra ny fa≠ho≠tantsika Izy, mba hisolo toerana izay rehetra mandray Azy ho Mpa≠mon≠jy, aminíny alalaníny finoana.

††††††††††† Ary ankehitriny Andriamanitra dia afaka miteny aminíny mpanota re≠he≠tra hoe : ďMihavŗna aminíAndriamanitra anie ianareoĒ (2 Korintiana 5. 20). Tsy ny fi≠tiavany ihany, ŗry, fa ny fahamarinany koa, dia mitaky fa izay rehetra ma≠na≠to≠na Azy, aminíny alalaníny finoana aníi Jesoa Tompo, dia mandray ny famelŗn-ke≠loka.

 

Ny fitsanganana aminíny maty, porofoníny fahamarinaníAndriamanitra

 

††††††††††† Tiako hodinihina akaikikaiky kokoa ny momba izany. Nanaiky ny han≠keo aminíny hazofijaliana i Jesoa Tompo, ka nitondra tao aminíny tenany ny fa≠ho≠taníizay rehetra mandray Azy, sy izay mbola hanaiky handray Azy any aoriana (1 Petera 2. 24). Natao ota ihany koa Izy, ka dia niharaníny fa≠na≠me≠lo≠ha≠na (2 Korintiana 5. 21 ; Romana 8. 3). ďFahafatesana no tambiníny otaĒ (Romana 6. 23), ary toerana lavitra aníAndriamanitra izany (Apokalypsy 20. 14-15). Izany in≠drindra no tsy maintsy nihatra taminíi Jesoa Tompo, teo aminíny ha≠zo≠fi≠ja≠lia≠na. NilaozaníAndriamanitra Izy, nandritra ireo ora maizim-pito ireo, ary maty. Afa≠ka niteny nefa Izy teo aminíny hazofijaliana hoe : ďVitaĒ.

††††††††††† Afaka nijanona tao am-pasana ve ny Tompo, rehefa nahatanteraka ny asam-panavotana ? Ny fahamarinaníAndriamanitra, izay nahatonga ny fana≠me≠≠lo≠hana hihatra taminy, dia nitaky ny hivoahany ny fasana. Tanteraka ny asam-panavotana ; efa nihatra ihany koa ny fitsarŗníAndriamanitra, ary afa-po tanteraka ny fahamarinaníAndriamanitra. Izany ŗry no nananga≠naníAn≠dria≠ma≠ni≠tra Azy taminíny maty (Efesiana 1. 20). Izany no porofo, eo anatrehaníizao tontolo izao sy eo imasontsika, fa nekeníAndriamanitra sy nahafa-po Azy ny asam-panavotana nataoníi Jesoa Tompo, mba hisolo voina ny mpanota (Jao≠na 16. 8,10). Raha tsy nitsangana mantsy ny Tompo, dia ho nanambara izany fa mbola tsy tanteraka ny asam-panavotana. Ary dia tsy ho nisy famonjena ho an≠tsika (1 Korintiana 15. 17-18). Ny fitsanganana aminíny maty ŗry no ivoníny Fi≠≠lazantsara, ka ny fanoherana izany fahamarinana izany dia manapotika ny Fi≠≠lazantsara.

††††††††††† Hoy ny teny ao aminíny Romana 4. 25 hoe : Ö ďIzay natolotra noho ny fa≠ha≠disoantsika, ka natsangana indray ho fanamarinana antsikaĒ.

††††††††††† Ao anatiníny vanim-potoananíny fahasoavana isika, izao. Hoy An≠dria≠ma≠ni≠tra aminíny olombelona rehetra : ďSamy efa nanota izy rehetra, ka tsy ma≠na≠na ny voninahitra avy aminíAndriamanitra.Ē Hoy koa nefa Izy : ďnefa hamarinina mai≠maimpoana aminíny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao aminíi Kristy Jesoa, Izay nasehoníAndriamanitra taminíny rany ho fa≠na≠vo≠ta≠na aminí ny finoanaĒ (Romana 3. 23-25).

††††††††††† Natao ďho aníizay rehetra mino, fa tsy misy hafaĒ ny hafatra (Romana 3. 22). Izay manaiky ny fitsarŗníAndriamanitra sy miaiky fa very, nefa ihany koa man≠dray aníi Jesoa Tompo aminíny alalaníny finoana ihany, no manana an≠jara aminíizany.

††††††††††† Niasa tao anatinao, izany, ny Fanahy Masina, ka mitarika anao mba hiaiky ireo fahotanao sy ny fahaverezanao. Nanatona aníAndriamanitra ianao, ka ni≠ai≠ky teo anatrehany ny momba anao sy izay nataonao. Nitarika ny ma≠so≠nao An≠driamanitra mba hijery aníi Jesoa Tompo, ary hoy Izy taminao : ďMaty ho aní ny mpanota Izy ; ka raha mandray Azy ianao, dia ataoko ho toy ianao no na≠nao ny asa vitany.Ē Nandray ny Tompo Jesoa ianao. Mila mino ihany koa ianao, izao, fa izay rehetra ambaraníAndriamanitra dia marina, ka noho izany dia voavela ny helokao. Tsy araka ny fahatsapanao na ny fi≠he≠tse≠ham-ponao nefa izany, fa araka izay nambaraníAndriamanitra. Izany irery ihany no ian≠ki≠naníny zavatra rehetra. Ny aliníny Paska (Eksodosy 12), raha nandalo tany Egypta ny anjely mpandringana, dia tsy mba nijanona taminíny trano izay na≠hi≠ta≠ny ra. Tsy nampaninona na hitaníny lahimatoa na ny havany hafa tao an-trano ilay anjely. Ny hany notakiana taminíizy ireo, dia ny hanatanteraka izay nolazainíAndriamanitra, mba hilaminaníny zavatra rehetra ; saingy mba ha≠na≠na≠ny ny fiadanana, dia tsy maintsy nino izy ireo fa voaro taminíny fan≠drin≠ga≠na≠na, satria Andriamanitra no nanambara izany taminy.

††††††††††† Ny zavatra mahafinaritra, aminíizany, dia izao : rehefa man≠dray ny mpa≠no≠ta iray Andriamanitra, dia mahazo voninahitra aminíny lafiny rehetra. Mazava fa miharihary, aminíizany, ny famindrŗm-pony sy ny fahasoavany ary ny fitia≠va≠ny, saingy tsy izany ihany. Rehefa misy mpanota manatona aníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, aminíny alalaníny finoana aníi Jesoa Kristy Tompo, dia ataoníAn≠dria≠ma≠ni≠tra ho toy izy no nanao ny asa izay nataoníi Jesoa. Satria efa nizaka ny fa≠mai≠za≠na rehetra noho ny aminíny fahotana i Jesoa, dia afaka miteny ny mpanota hoe : Tsy misy fahotana intsony no fahitaníAndriamanitra ahy. Tsy misy fa≠ho≠ta≠na tokony hotsaraina intsony, na dia iray aza. Marina ŗry An≠dria≠ma≠nitra, ra≠ha manafaka ahy tsy hiharaníny fanamelohana intsony ka ma≠na≠ma≠ri≠na ahy. An≠kalazaina, aminíizany, ny fahitsianíAndriamanitra sy ny fa≠ha≠ma≠ri≠na≠ny, satria Izy efa nilaza, tao aminíny Teniny, fa te hamonjy ny mpanota.

††††††††††† Tonga tena mazava, izany, ny dikaníny teny ao aminíny 1 Jaona 9 hoe : ďRa≠ha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy (An≠dria≠ma≠ni≠tra), ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika, ho afaka aminíny tsy fa≠ha≠ma≠rinana rehetra.Ē

 

 

FantatríAndriamanitra ny fiainantsika tany aloha

 

††††††††††† Mety hiteny angamba ianao hoe : ďFa toa tsy mahatsapa fiovana mi≠hi≠tsy anie aho e ! Toa vao mainka aza aho manao zavatra ratsy betsaka kokoa no≠ho ny teo alohaĒ. Ekena tsy am-pisalasalana fa ankehitriny ianao dia mahita fa≠≠ho≠≠ta≠na betsaka kokoa noho ny teo aloha, eo aminíny fiainanao. Lalŗnan-ja≠va≠tra izany, satria nampahiratiníny Fanahy Masina ny masonao. Saingy efa fan≠≠tatríAndriamanitra rahateo ny aminao, fony vao nanatona Azy ianao. Fan≠ta≠ny ny fonao sy ny fiainanao, ary ny fahotana rehetra vitanao sy izay mbola ha≠tao≠nao. Nahafantatra sy mahafantatra be lavitra ny aminíizany Izy, mihoatra la≠vitra indrindra noho izay mety ho takatry ny sainao, eto aminíizao tany izao. ďNi≠seho ny fahamoram-panahiníAndriamanitra, Mpamonjy antsika, sy ny fi≠tia≠va≠ny ny olonaĒ, na dia tonga aminíizay lazainy ihany koa aza isika hoe : ďFa isi≠ka kosa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevoníny filŗna sy ny fa≠hafinaretana maro, ary velona taminíny lolompo sy ny fialonana sady hala no ni≠fankahalaĒ (Titosy 3. 4 sy 3). ďFony mbola tsy nanan-kery isika, dia maty Kristy taminíny fotoaníandro, hamonjy ny ratsy fanahyÖ Fa Andriamanitra mam≠pi≠seho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty ha≠mon≠jy antsika KristyĒ (Romana 5. 6-8). ďFony mbola fahavalo Ö isika no nam≠pi≠ha≠vanina taminíAndriamanitraĒ (Romana 5. 10).

 

 

 

Vita fihavanana aminíAndriamanitra isika

 

††††††††††† Araka izany, na dia fantatríAndriamanitra tsara tokoa aza ny aminao, dia na≠no≠me aníi Jesoa Tompo Izy, mba hanananao fiainana mandrakizay aminíny ala≠laníny finoana Azy. Hoy mantsy Izy : Raha manatona Ahy aminíny alalaníny fi≠noa≠na ny raníi Jesoa Tompo ianao, dia hamarinina maimaim-poana (Romana 3. 23-25). Raha manatona Azy ianao, dia hafahany aminíny trosam-pahotana re≠he≠tra, ka ny fahamarinany no asehony, aminíizany. Maneho izany fa ha≠tra≠miníny fotoana nanatonanao Azy, miaiky ny fahotanao, dia tsy na≠na≠me≠lo≠ka anao intsony Izy. Aminy, dia milamina ny zavatra rehetra. Fa ianao ve manan-ja≠va≠tra hokianina aminy ? Tsia. Nanatona aníAndriamanitra ianao, sa≠tria na≠ha≠tsa≠pa fa tena mila ny famelŗny ny helokao.

††††††††††† Koa nahoana ŗry no tsy manana fiadanam-po ianao ? Ny hoe vita fi≠ha≠va≠na≠na aminíAndriamanitra, nefa, dia midika fa tsy misy intsony, na inona na ino≠na, olana mbola eo aminíAndriamanitra sy ianao, fa efa milamina ny za≠va≠tra re≠hetra. Tsy misy intsony trosa tokony haloanao aminíAndriamanitra, fa efa no≠hamarininy ianao, noho ny finoanao aníi Jesoa Tompo ; ka noho izany ianao dia manana anjara aminíny fanavotana mandrakizay, izay efa azoníny Tom≠po ra≠hateo (Hebreo 9. 12 ; Romana 5. 1). Tsy misy olanao aminíAn≠dria≠ma≠ni≠tra in≠tso≠ny koa, satria efa nampihavanina taminy ianao (2 Korintiana 5. 20). Noho iza≠ny ianao dia efa vita fihavanana aminíAndriamanitra ! Hoy ny voa≠laza ao aminíny Romana 5. 1 hoe : ďEfa nohamarinina taminíny finoana isika, dia aoka ha≠na≠na fihavanana aminíAndriamanitraĒ !

 

Ka tsy manana fiadanam-po anie aho e !

 

††††††††††† Nefa dia hoy ianao hoe : Tsy manana fiadanam-po anie aho e ! óMety hi≠tran≠ga tokoa izany, satria ianao mbola tsy nanaiky fa vita efa ela anie ny fam≠pi≠ha≠vanana. I Jesoa Tompo no nanao izany fampihavanana izany. Izy no fi≠ha≠va≠nantsika. Izy koa no manambara izany fihavanana izany amintsika (Efe≠sia≠na 2. 15, 14, 17). ďNy rany teo aminíny hazofijaliana no nanaovany fam≠pi≠ha≠va≠na≠naĒ (Kolosiana 1.20). Ka taminíny fotoana izay nandraisanao Azy, ianao dia ma≠nana anjara aminíizany fihavanana izany ; saingy mba aha≠fa≠ha≠nao miaina aníizany, dia mila mino ianao fa izany tokoa no izy. Manana fia≠da≠nam-po ianao raha vao mino fa milaza ny marina Andriamanitra rehefa manambara fa i Jesoa Tompo dia nanao fampihavanana teo aminíny ha≠zo≠fi≠ja≠lia≠na. Ianao man≠tsy, izao, dia mitovy aminíireo miaramila japoney tany amina no≠sy keliníny ra≠no≠ma≠simbe Pasifika, izay tsy nahalala ka dia mbola niaina ta≠ha≠ka ny taminíny ady ihany, dimy taona tatỳ aorianíny nitsaharaníizany ady izany. Mbola niandry ny fanafihaníny fahavalo izy ireoÖ tahaka ny nataony nandritra ny ady ihany. Fa nahoana ? Satria noheveriny fa mbola mitohy ihany ny ady. Ny tena antony lalina tsy anananao fiadanam-po, dia satria ianao tsy mandray ny TeniníAn≠dria≠manitra tsy am-pihambahambana. Lasa sakana le≠hi≠be ho anao izany. Fa mi≠hoatra noho izany, maniratsira aníAndriamanitra ianao, raha tsy mino ny Te≠ni≠ny. Satria mantsy ďAndriamanitra tsy mba olona ka handaingaĒ (Nomery 23. 19).

Raha vao mino aníAndriamanitra koa nefa ianao, momba io zavatra io, dia mi≠la misaotra Azy aminíizay rehetra nomeny anao sy noho ny fahasoavany ma≠hagaga. Dia hahatsapa fiadanam-po ianao ófa tsy alo≠haníizany akory. Ny olo≠na manao hoe : ďMahita aloha, vao mino !Ē ; fa An≠dria≠ma≠nitra kosa manao hoe : ďMino aloha, vao mahita !Ē

 

Manao veloma finaritra

Ny namanao H. L. H.

 


NAFAHANA TAMINíNY HERINíNY OTA

 

 

Ry sakaiza malala,

 

††††††††††† Nahita fiadanam-po sy filaminan-tsaina tao aminíny asam-panavotana no≠tan≠te≠rahiníi Jesoa Kristy ianao, izao. Efa niaiky ny fahotanao teo anatre≠haní An≠driamanitra ianao, ary efa nino izay rehetra nambaraníAndriamanitra ny aminíi Jesoa Tompo sy ny asam-panavotana nataony. Fantatrao ŗry fa tsy hi≠ha≠raníny fitsarana intsony ianao, ka afaka miteny hoe : ďNy rany no nanadio ahy taminíireo fahotako rehetra !Ē

††††††††††† Tsy mba mitory fifalian-dehibe akory, nefa, izato teninao. Mety ho efa na≠ha≠tsapa izany ihany ianao, saingy toa efa tsy anananao intsony indray iza≠ny, an≠ke≠hitriny. Tsy mila manontany anao ny zava-nitranga aho. Ny toe-javatra efa niainako dia manambara ny aminíizany ary ny TeniníAndriamanitra rahateo ma≠na≠mafy izany.

††††††††††† Kivy aminíny tenanao ianao. Nanantena mantsy ianao fa hiova tan≠te≠ra≠ka ny fiainanao rehefa niova fo ianao, ka hiadana ny eritreritrao. Kanjo ny mi≠fa≠no≠hi≠tra aminíizany no tsapanao. Mbola ireo eritreritra ratsy teo aloha ihany no mi≠ve≠ri≠na ao an-tsainao, ary mbola ao ihany koa ireo toetranao sy fa≠ha≠le≠me≠nao ta≠lo≠haníny niovanao fo. Mbola mora sosotra sy mora mirintona toy ny teo alo≠ha ihany ianao. Mihevitra ianao fa tsy izany no tokony ho fandehan-javatra (ary marina ny anao), ary tsy ankasitrahiníAndriamanitra izany. Ianao rahateo tsy te hitoetra aminíizany intsony, ka miezaka miady aminíizany, nefa dia toa za≠va-poana ihany izany. Toa vao mainka aza miharatsy ihany ny toe-javatra. Indraindray dia toa hitanao ho misy fihatsarany kely, saingy miverina ho ratsy ihany, avy eo. Nivavaka mafy ianao mba hanampianíny Tompo anao han≠dre≠sy, saingy toa tsy nandaitra ihany koa izany. Angamba aza ianao mahatsapa ny nolazainíity mpino iray ity, izay nanao hoe : ďArakaraka ny ivavahako aminí ny maraina, no vao mainka maha-ratsy kokoa ny zava-mitranga amiko !Ē

††††††††††† Fantatro tsara ny aminíizany, satria efa mba niainako ihany koa. Nan≠dri≠tra ny taona roa voalohany taorianíny fotoana nahatsapako filaminan-tsaina, dia na≠ha≠tsapa ny tenako ho ory dia ory aho, ka tsy sahy nilaza taminíolona akory ny efa niovako fo. Nandritra izany fotoana izany, nefa, dia niteny imbetsaka ta≠mi≠ko ny reniko hoe : ďMila miova fo ianao.Ē Tsy sahy nilaza taminy akory aho, hoe efa niova fo anie aho. Heveriko tokoa fa tsy hino izay lazaiko izy, raha na≠hi≠ta ny fitondrŗntenako.

††††††††††† Ahoana no fomba hanazavana aníizany ? Tsy ara-dalŗna, mantsy, raha toa ka tsy miova vokatry ny fiovŗm-po ny fiainaníny zanakíAndriamanitra iray ; na, raha toa ka mbola manohy manota hatrany ihany ny mpino iray ka ma≠ha≠tsia≠ro fahoriana lalina, na dia tsy sitrapony aza.

††††††††††† Antony roa no mahatonga izany toe-javatra izany :

1.Tsy fantatsika marina ny tena hevitry ny asam-panavotana nataoníi Jesoa Tompo, araka izay anambarŗníny TeniníAndriamanitra azy.

2.Na koa, na dia mahalala ny aminíizany fahamarinana izany aza isika, dia tsy mandray izany kosa ho antsika, tsy mampihatra izany, satria tsy araka ny maha-izy azy no andraisantsika azy, tsy raisintsika tsotra hoe izany no la≠zainíny TeniníAndriamanitra.

 

Ny toetraníny olombelona

 

††††††††††† Tao aminíny taratasiko farany, dia nasehoko anao, araka ny voalaza ao aminíireo toko voalohandohany ao aminíny epistily ho aníny Romana, fa ny olom≠belona rehetra dia efa nanota avokoa, ka noho izany dia meloka eo ana≠tre≠haníAndriamanitra ; nefa koa, izay rehetra manaiky aníi Jesoa Tompo dia man≠dray ny famelŗna ny helony, ka dia hamarininíAndriamanitra. Araka izany, ny olona niova fo rehetra dia afaka miteny hoe : ďEfa nohamarinina taminíny fi≠noa≠na isikaĒ, ka dia manana ďfihavanana aminíAndriamanitra aminíny alalaníi Je≠soa Kristy TompontsikaĒ (Romana 5. 1).

††††††††††† Miandany aminíny meloka Andriamanitra, ka namboatra ny zavatra rehetra ho azy, mba hahavonjy azy.

††††††††††† Manomboka ao aminíny Romana 5. 12 dia lohahevitra vaovao no ve≠la≠be≠la≠≠ri≠na. Tsy ny aminíireo fahotantsika intsony, izany hoe ny asa ratsintsika, no la≠zaina, fa ny aminíny toetrantsika. Nahoana moa ny olona no tsy manao afa-tsy ny manota ? Satria na ny toetrany na ny fony dia ratsy. ďNy fo dia ma≠mi≠ta≠ka mihoatra noho ny zavatra rehetra, sady manana aretina tsy azo sitranina ; iza moa no mahafantatra ny aminy ?Ē (Jeremia 17. 9). ďAvy ao ana≠tiníny olona, dia avy ao am-pony, no ivoahaníny sain-dratsy, dia ny fijan≠ga≠jan≠ga≠na, ny ha≠la≠tra, ny vonoana olona, ny fakŗm-badiníolona, ny fieremena, ny lo≠lompo, ny fi≠ta≠ka, ny fijejojejoana, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avo≠na≠vona, ny fa≠ha≠da≠lanaĒ, hoy i Jesoa Tompo (Marka 7. 21-22). Ao aminíny Ti≠to≠sy 3. 3 dia toy izao no anambarŗníi Paoly apostoly ny aminíny toetrantsika : ďIsika koa dia ada≠la fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevoníny filŗna sy ny fa≠hafinaretana maro, ary velona teo aminíny lolompo sy ny fialonana, sady ha≠la no ni≠fan≠ka≠ha≠la.Ē Tsy ny asa ratsy ataontsika no tanisaina eto, fa fa≠me≠la≠be≠la≠ra≠na ireo fi≠he≠tse≠ham-pontsika, ny toetrantsika, ny maha-isika antsika.

 

Tahaka ny endrikíAndriamanitra sy araka ny tarehiny

 

††††††††††† Ny Romana 5. 12-21 dia mampahafantatra antsika ny antony ana≠nan≠tsi≠ka iza≠ny toetra maha-mpanota antsika izany, izay tsy inona fa noho isika sa≠my ta≠ra≠nakíi Adama avokoa.

††††††††††† I Adama dia natao ho tahaka ny endrikíAndriamanitra sy natao ho araka ny ta≠re≠hiny (Genesisy 1. 26 ; 5. 1). Ny hoe ďtahaka ny endrikíAn≠dria≠ma≠nitraĒ dia ma≠ne≠ho ny toerana nomena azy eo anivoníny zavaboary. Aminíny maha-mpi≠tan≠ta≠na voatendriníAndriamanitra azy, izy dia misolo tena aníAn≠dria≠ma≠ni≠tra eto am≠bo≠niníny tany, ary noho izany, dia lohany manapaka aminíny za≠vaboary ma≠nontolo. Na dia teo aza, nefa, ny fahalavoaníi Adama sy ny ko≠ron≠tana na≠te≠rakíizany, ary na teo koa aza ny fiovana lehibe vokatríizany, dia mbo≠la mitoetra aminíny maha-endrikíAndriamanitra azy ihany izy, ary ny olombelona rehetra koa, aminíny maha-taranany azy (1 Korintiana 11. 7).

††††††††††† Ny hoe ďaraka ny tarehiníAndriamanitraĒ kosa indray, dia manambara ny fa≠hadiovaníi Adama sy ny tsy fananany tsiny. Nisy firaisam-po amam-pa≠na≠hy teo aminíIlay Mpahary sy ny olona izay noaržny. Indrisy, nefa, fa tsy na≠ha≠ri≠tra ela akory izany. Nandika ny didiníAndriamanitra i Adama, ka dia very ny fa≠ha≠dio≠vany, ary dia lasa mpanota meloka izy. Tsy nolazaina intsony, tatỳ ao≠rianí ny nahalavoaníi Adama, ny maha-araka ny tarehiníAndriamanitra azy na ny ta≠ra≠nany. Ny zavatra nataoníAndriamanitra taminíny naharžny ny olom≠be≠lo≠na ta≠ny am-boalohany, ihany, no ampiasana izany fiteny izany (Genesisy 1. 26 ; Ja≠ko≠ba 3. 9).

 

 

Tahaka ny tarehiníi Adama sy araka ny endriny

 

††††††††††† Mazava dia mazava ny lazainíny Genesisy 5 momba izany. Ao aminíny an≠di≠ni≠ny 1 no ahitantsika fa nataoníAndriamanitra ho tahaka ny tarehiny ny olom≠be≠lo≠na. Ao aminíny andininy faha-3 kosa, nefa, rehefa niteraka i Adama, ny ta≠ra≠na≠ny dia tahaka ny tarehiny sy araka ny endriny, dia tahaka ny mpa≠no≠ta me≠lo≠ka, zavaboary nianjera lavitra aníAndriamanitra. Noho izany, ny zaza re≠he≠tra te≠ra≠ka dia efa mpanota sahady raha vao teraka, satria mitovy toetra aminíny ray aman-dreniny.

††††††††††† Hoy i Joba : ďAiza no misy madio ateraky ny tsy madio ? Tsy misy na dia iray akory azaĒ (Joba 14. 4). Hoy ihany koa i Davida : ďTaminíny heloka no ni≠te≠ra≠hana ahy, ary taminíny fahotana no torontoronina ahy ny renikoĒ (Salamo 51. 5). Ao aminíny Romana 5. 12-21 no ahitantsika ny fehin-kevitra azo tsoa≠hi≠na avy aminíizany toe-javatra izany ; dia toy izao izany : noho ny fahadisoaníi Ada≠ma, dia maty ny olona maro, satria noho ny fahadisoaníny olona iray, dia nan≠≠ja≠ka ny fahafatesana (and. 15, 17). Ny vokatry ny fahadisoaníi Adama dia na≠ha≠tratra ny olona rehetra, izay niara-voaheloka taminy avokoa (and. 18), ary no≠ho ny tsy fankatoavaníi Adama, dia lasa mpanota avokoa ny taranany re≠he≠tra (and. 19). Raha lazaina aminíny teny hafa, dia toy izao : ny toetraníny olom≠belona rehetra, eo am-pahaterahany, dia tahaka ny aníi Adama, razam-be≠ny voalohany, taorianíny fahalavoany, dia mpanota miandry ny fahafatesana ary voaroaka niala tao aminíny saha Edena, tsy ho eo akaikiníAndriamanitra.

††††††††††† Eto ŗry dia ny toetraníny olona no resahina, fa tsy ireo fahotana natao≠ny. Ra≠ha mbola tsy manao fahotana iray akory ny olona iray, dia izao ma≠na≠ra≠ka izao ny toetrany : mpanota izy, ka dia mendrika ny fahafatesana, ho fa≠na≠me≠lo≠ha≠na azy. Tsy hoe meloka izy raha vao teraka ; tsy meloka izy raha tsy atỳ ao≠ria≠na, noho ireo zavatra hataony, noho ireo fahotana ho vitany. Ao aminíny Apo≠kalypsy 20. 12 dia hitantsika fa ny maty dia hotsaraina araka ny asany avy, fa tsy araka ny toetrany. Ny toetraníny olombelona, nefa, dia tsy aha≠fa≠ha≠ny ho ton≠ga any an-danitra velively. Andriamanitra, rahateo, tsy mahazaka olom≠be≠lo≠na mpanota manatrika Azy. Ilay Andriamanitra masina dia tsy main≠tsy mam≠pa≠na≠la≠vitra Azy mandrakizay ny olona tahaka izany. Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy maizina akory ao aminy (1 Jaona 1. 5), ary tsy ma≠ha≠za≠ka haizina eo anatrehany (Efesiana 5. 8). Hatsipiny any aminíny maizina any ivelany ire≠ny, ka ďany no hisy fitomaniana sy fikitroha-nifyĒ (Matio 8. 12 ; 22. 13). Raha tsy na≠ha≠tanteraka ny asam-panavotana ŗry i Jesoa Tompo, dia tsy ho ni≠sy olona afa≠ka niditra any an-danitra, na dia ny zazakely izay maty tao≠rianíny na≠ha≠te≠ra≠ha≠ny, aza, ka tsy nanatanteraka fahotana iray akory.

 

 

Tsy ampy ny hoe voavela heloka !

 

††††††††††† Araka izany, ŗry, dia tsy ampy ny hoe voavela heloka. Raha nitondra ireo fa≠ho≠tako rehetra teo aminíny hazofijaliana ny Tompo, kanefa tsy nanao na ino≠na na inona amboniníizany, ho ahy, dia marina fa tsy hotsaraina noho ireo fa≠ho≠tako intsony aho, saingy ho very mandrakizay ihany. Afaka mamela he≠lo≠ka An≠driamanitra, fa tsy afaka kosa mamela ny toetra ratsy, dia ilay toetra ra≠tsy sy mpanota. Efa nampandaloviníAndriamanitra tamina tranga maro isan-ka≠ra≠za≠ny ny olombelona, ahazoany maneho izay mety ho tsara ao anatiny. Toy iza≠ny, ohatra, ny talohaníny Safodrano, raha mbola tsy nanome didy na fan≠dra≠rana Andriamanitra ; sy ny taorianíny Safodrano, izay na≠me≠tra≠haníAn≠dria≠ma≠nitra fahefana hanafay ny faharatsiana (Genesisy 9. 5-6) ; ary tatỳ ao≠ria≠na, no≠ny nanokana ny Israely ho olony Izy, ka nanome azy ireo ny didiny sy ny fi≠tsi≠piny, ary nanaiky ny honina eo aminy, noho ny fahatsaram-pony (Deo≠te≠ro≠no≠mia 4. 6-8). Avy eo, moa, Izy dia nanome azy ireo mpitsara sy mpaminany ary mpanjaka. Nitaiza azy ireo taminíny fitsipiny Izy. Ary taminíny farany, dia ton≠ga teto an-tany mihitsy Izy, ho ďAndriamanitra tonga nofoĒ, taminíny fa≠ha≠soa≠≠vana. ďAndriamanitra ao aminíi Kristy no nampihavana izao tontolo izao ta≠mi≠≠ny, ka tsy nanisa ny fahadisoanyĒ (2 Korintiana 5. 19). Inona nefa no ni≠tran≠ga ? ďTonga tany aminíny Azy Izy, fa ny Azy tsy nandray AzyĒ (Jaona 1. 11). ďAry ny mazava dia namirapiratra ao aminíny maizina ; fa ny maizina tsy nan≠dray azyĒ (Jaona 1. 5). ďAleoníny olona ny maizina, toy izay ny mazavaĒ (Jao≠na 3. 19). Ratsy indrindra ny olombelona, ka dia vitany hatraminíny nanilikilika sy nandŗ Ilay Andriamanitra Izay niseho taminíny fahasoavany, ary nanombo aníi Jesoa, ďIlay Andriamanitra tonga nofoĒ, taminíny hazofijaliana (1 Timoty 3. 16). Ny hazofijaliana dia naneho miharihary fa ratsy tanteraka ny olombelona, ka tsy misy azoníAndriamanitra atao, afa-tsy ny manameloka azy.

††††††††††† Izany no antony ilazaníi Jesoa Tompo, ao aminíny Jaona 3, tsy hoe : ďRa≠ha tsy voavela heloka ny olona, dia tsy hahita ny fanjakŗníAndriamanitraĒ, fa hoe : ďRaha tsy ateraka indray ny olona, ÖĒ

 

 

Ny valin-teny omeníAndriamanitra

 

††††††††††† Ny Romana 5. 12-21 dia manome antsika vahaolana avy aminíAn≠dria≠ma≠ni≠tra, mikasika izany zavatra toa sarotsarotra raisina izany. Ilay olona voa≠lo≠ha≠ny, dia ilay Adama voalohany, izany, dia nampita taminíny taranany re≠he≠tra (izany hoe aminíny olona rehetra hatrany am-bohoka) ny toetra maha-mpa≠no≠ta azy. No≠ho izany dia nirahiníAndriamanitra ho etỳ an-tany i Jesoa Tompo, ilay olona faharoa sy Adama farany (1 Korintiana 15. 45-47), mba ahazoany ma≠nome ny toerana novidiny taminíny alalaníny asany (dia ilay fanavotana na≠tao≠ny teo aminíny hazofijaliana), ho aníizay rehetra tafaray aminy. Izany, moa, dia mi≠ton≠dra antsika aminíny fanontaniana hoe : Manao ahoana moa izany toe≠rana iza≠ny ?

††††††††††† I Jesoa Tompo dia ďnitondra ny fahotantsika taminíny tenany, teo am≠bo≠niní ny hazoĒ, noho ny fanamelohaníAndriamanitra (1 Petera 2. 24). Tsy izay ihany, ne≠fa. Ny Romana 8. 3 dia manambara fa Andriamanitra dia ďna≠ni≠ra≠ka ny Za≠na≠ny, naka ny endriky ny nofo ota sy ny aminíny ota, ka nanameloka ny ota tao aminíny nofoĒ. Ao aminíny 2 Korintiana 5. 21 ihany koa, dia ahi≠tan≠tsi≠ka ny hoe : ďIzay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fa≠ha≠marinaníAndriamanitra ao aminy kosa isika.Ē Ireo andinin-tSo≠ra≠tra Masina roa ireo dia tsy miresaka ny aminíny fahotantsika, tsy akory, na ny aminíny asa ra≠tsintsika, fa miresaka ny aminíny ota, dia ny fitsipika fototry ny atao hoe ra≠tsy, sy ny loharanoníny ota, ary ny toetra ratsy maha-isika antsika mi≠hitsy. Ny Romana 8. 3, moa, dia miresaka ny aminíny ďnofo otaĒ sy ny aminíny ďota ao aminíny nofoĒ. Ny toetra ratsy maha-isika antsika dia voafaritríireo teny am≠pia≠sai≠na ao aminíny Romana 5. 8 ireo.

††††††††††† Ao aminíireo andinin-tSoratra Masina ireo dia hitantsika fa nataoníAn≠dria≠ma≠nitra ho ota i Jesoa Tompo, nony nihantona teo aminíny hazofijaliana. Tsy hoe nitondra ny fahotantsika fotsiny ihany ny Tompo, taminíizany, fa nan≠dray mi≠hitsy ny toetra ratsy maha mpanota antsika. NohelohiníAndriamanitra ŗry Ilay tsy mba nahalala ota akory, ka nataony tahaka ny olona mpanota, izay ma≠nana toetra ratsy maha mpanota. NohelohiníAndriamanitra avokoa na ny toe≠≠tra maha mpanota ny olona, na ireo fahotany (ny asa ratsy nataony) ; ary dia samy nampihariny taminíi Jesoa Tompo avokoa ny fanamelohana ireo za≠va≠≠tra roa loha ireo. Noho izany, dia maty ny Tompo ary nalevina.

 

 

Ilay Adama farany

 

††††††††††† Ny heriníAndriamanitra kosa, nefa, dia nanangana aníi Jesoa Tompo ta≠miníny maty (Efesiana 1. 20), ka nampiharihary fa afa-po tanteraka ny fi≠tsa≠rŗ≠ny, raha ny aminíny fahotantsika sy ny toetra ratsy ao amintsika. Nitsangana ta≠miníny maty ny Tompo, ary efa tanteraka ny fitsarana. Sata vaovao, izao, no ijo≠≠roany eo anatrehaníAndriamanitra, dia Ilay niaritra tanteraka ny fa≠na≠me≠lo≠ha≠na, noho ny ota sy ireo fahotana, kanefa kosa natsanganíAndriamanitra, mba ho porofo fa afa-po tanteraka taminíny asany ny fitsarŗníAndriamanitra ; ary an≠kehitriny Izy dia miaina fiainana fitsanganana aminíny maty. Izany no sataníi Jesoa Tompo, Ilay olona faharoa, dia Ilay Adama farany, hatraminíny na≠ha≠tonga Azy ho lohaníny ankohonana vaovao, dia ny ankohonaníAndriamanitra.

††††††††††† Ny Romana 5. 12-21 dia milaza amintsika fa izay rehetra ampitoviana aminy dia mitovy sata aminy koa. ďNy fahasoavaníAndriamanitra sy ny fa≠no≠me≠≠zana aminíny fahasoavaníny Olona iray, dia Jesoa Kristy, no tonga be ho aníny maro kosaĒ (and. 15). ďNoho ny fahadisoana maro Ö no nisehoaníny fa≠no≠mezam-pahasoavana ho fanamarinanaĒ (and. 16). ďIzay mahazo ny ha≠bení ny fahasoavana sy ny fanomezaníny fahamarinana no hanjaka aminíny fiai≠na≠na noho ny nataoníny Anankiray, dia Jesoa KristyĒ (and. 17). Ampy ho fa≠na≠ma≠ri≠na≠na ho fiainana ny asam-panavotana nataoníi Jesoa Kristy ; ary noho ny fan≠katoavany, dia natao ho marina isika (and. 18-19). Ny fahasoavana dia man≠jaka aminíny alalaníny ďfahamarinana ho fiainana mandrakizayĒ (and. 21). ďFa raha nampiraisina taminy taminíny endriky ny fahafatesany isika, dia ho ta≠ha≠ka izany koa, aminíny fitsangananyĒ (Romana 6. 5). Ny Efesiana 2. 6 dia ma≠nam≠bara zavatra lalindalina kokoa, momba izay. Andriamanitra dia na≠me≠lo≠na antsika miaraka aminíi Kristy, nanangana antsika niaraka taminíi Kristy, ary na≠me≠traka antsika ihany koa niaraka aminy any an-danitra, ao aminíi Kristy Je≠soa.

††††††††††† Fantatsika ŗry fa ny asam-panavotana nataoníi Jesoa Tompo dia tsy mi≠ja≠no≠na eo aminíny famelŗna ny helotsika ihany, fa misy dikany lalindalina ko≠koa. Re≠hefa manatona aníAndriamanitra ny mpanota iray, aminíny alalaníny fiai≠ke≠ny ny helony, sy noho ny finoany aníi Jesoa Tompo, dia raisiníAn≠dria≠ma≠ni≠tra ho anisaníny ankohonany, ka tonga fanananíi Jesoa Tompo. Natao ho toy ny azy ny asam-panavotana manontolo notanterahiníi Jesoa. Izany dia midika fa ny fanamelohana ireo fahotany sy ny ratsy vitany dia efa nentina teo aminíny ha≠zofijaliana avokoa, ka dia efa voaisotra. Ny toetra maha mpanota azy iha≠ny koa, nefa, dia efa voaheloka, ka dia efa maty taminíny nahafatesaníi Jesoa Tompo teo aminíny hazofijaliana. Ankehitriny izy dia efa mandray anjara aminí ny fiainam-baovaoníi Jesoa Tompo natsangana taminíny maty. Ilay Ada≠ma fa≠ra≠ny (ilay ďfanahy mahavelonaĒ ó1 Korintiana 15. 45) dia nanome fo≠fo≠nai≠na azy, sy nanome azy ny fiainany manokana, taminíny nitsanganany ta≠miníny ma≠ty (Jaona 20. 22). Manana ny fiainana mandrakizay izy, ary i Jesoa Tompo mi≠hi≠tsy no fiainany (Jaona 3. 15-16 ; 1 Jaona 1. 1-2 ; 5. 11-13, 20).

 

Maty niaraka taminíi Kristy

 

††††††††††† Ny olona izay mahatakatra tsara izany dia tsy miezaka intsony ny hi≠ha≠tsa≠ra aminíny heriníny tenany. Fantany mantsy fa tsy hainy atao ny ma≠na≠tsa≠ra izay efa nolazainíAndriamanitra fa hoe very mandrakizay. Fantany ihany koa ne≠fa izy, fa novonoiníAndriamanitra ho faty teo aminíny hazofijaliana, tao aminí i Jesoa Tompo. Izany rahateo no ambaraníny batisa. Natao batisa ho aminíny fa≠ha≠fatesaníi Jesoa Tompo izy, ka dia niara-nalevina taminy taminíny alalaníny ba≠ti≠sa, ho aminíny fahafatesana (Romana 6. 3-4). (Tsy manamaivana izany fa≠ha≠ma≠rinana izany ve ny fanaovana batisa aminíny famafazana ny rano, fa tsy aminíny fanatsobohana ?) Fantany ŗry fa Andriamanitra dia tsy mijery azy afa-tsy ao aminíny maha-olom-baovao azy, dia olom-baovao izay tsy te hanota, ary tsy afaka manota. Tahaka izany indrindra koa no ijereny ny te≠na≠ny, dia olo≠na maty ny aminíny ota, saingy velona kosa ho aníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, ao aminíi Kris≠ty Jesoa (Romana 6. 11). Tsy afaka hiady aminíny ota ao anatiny, tsy ako≠ry, ny kristiana; tsy voalaza, na aiza na aiza, ao aminíny So≠ra≠tra Masina, hoe to≠ko≠ny hanao izany izy ; ny mifanohitra aminíizany aza, ny atao≠ny dia ny mi≠he≠vi≠tra ny tenany hoe efa maty ny aminíny ota. (Marihina moa fa ny Hebreo 12. 4, eto, dia tsy miresaka momba ny ota izay mitoetra ao ana≠tin≠tsika, fa ny aminí ny ota eto aminíity izao tontolo izao, izay manohitra antsika, ity.) Marina fa mbo≠la te hitraotra ihany ny ota izay mitoetra ao ana≠tiníny kris≠tia≠na iray. Te ha≠ne≠ho izy fa mbola velona ihany, nefa tsy to≠ko≠ny havelaníny kris≠tia≠na hiseho in≠tso≠ny. Tsy tokony hihevitra azy akory izy, fa mila mijery aníi Je≠soa Tompo. Koa re≠he≠fa miasa ao anatiníny foko ny ota, ka misintona ny saiko hi≠to≠dika any ami≠ny, dia tsy tokony hohenoiko akory, fa tokony hafantoko aminíny Tompo Jesoa ny saiko. Tsy ny ota intsony no hameno ny saiko, aminíizay. Re≠hefa mibanjina aníi Jesoa Tompo mantsy isika, dia afaka mivelatra eo amin≠tsi≠ka ny fiainam-bao≠vao : ďIsika rehetra kosa, aminíny tava tsy misarona, dia mi≠jery ny vo≠ni≠na≠hi≠try ny Tompo toy ny aminíny fitaratra, ka ovana hahazo iza≠ny endrika izany in≠drindra, avy aminíny voninahitra ka ho aminíny voninahitra, toy ny avy aminí ny Tompo, dia ny FanahyĒ (2 Korintiana 3. 18).

††††††††††† Raha manao izany aho, dia anjaraníny Fanahy Masina, izay mitoetra ao ana≠tiko, ny miady aminíny nofo (ilay toetra maha-mpanota) (Galatiana 5. 17). Tsy anjarantsika ny miady. ďNy tenanareo dia ataovy ho efa maty ny aminíny ota, fa velona ho aníAndriamanitra ao aminíi Kristy JesoaĒ (Romana 6. 11).

 

 

Zavatra tsapa eo aminíny fiainana

 

††††††††††† Koa ahoana ŗry, araka izay nosoratako tany am-piandohana, no misy kris≠tia≠na maro, misento eo ambaniníny heriníny ota ? Ary nahoana no tsy misy kris≠tiana, na iray aza, tsy mahatsapa izany toe-javatra nandalovany teo aminí ny fiainany izany, sy ny ady atao aminíizany ? Tsy hoe haharitra mandritra ny an≠drom-piainaníny mpino manontolo, tsy akory, izany ady izany. Hisaorana anie ny Tompo, satria tsy ho izany tokoa. I Jesoa Tompo dia nandresy aníi Sa≠tŗ≠na sy ny ota ; noho izany, ireo rehetra manana anjara ao aminy, dia mitoetra ao aminíny fahafahana (Galatiana 5. 1, 13, 16) ary mivelona amina fiainam-pan≠≠dre≠sena (Romana 8. 1-4). Ireo rehetra mahatsapa ny ambaraníny Romana 8. 1-11 dia afaka aminíny heriníi Satŗna sy ny ota ary ny fahafatesana. Ny vo≠ka≠try ny Fanahy no hita ao aminíizy ireo (Galatiana 5. 22), ary ho tanteraka ao ami≠ny ihany koa izay zavatra marina takianíny lalŗna (Romana 8. 4).

††††††††††† Fantatry ny tsirairay, nefa, ny aminíizany ady izany, satria araka izay za≠va≠tra efa niainantsika ihany no ahalalantsika ny aminíny hoe fanafahana.

††††††††††† Rehefa miova fo ny olona iray, dia mahita sy mahatsapa ireo fahotany, ary ma≠ha≠tsiaro mavesatra ny aminíizany, satria manoloana azy ny fitsarŗníAn≠dria≠ma≠ni≠tra. Mandray ny fiainam-baovao izy, ary tonga manana sitrapo vaovao izay mifono faniriana hanompo aníAndriamanitra. Ny sitraponíAndriamanitra no katsahiny, ka tiany hotanterahina tahaka ny lalŗna. Aminíizany, nefa, dia ny toe≠≠tra maha mpanota azy ihany no fantany. Ny Romana 7 moa no milazalaza ny aminíizany.

††††††††††† Ao aminíny andininy efatra voalohany, dia ahitantsika ny foto-pam≠pia≠na≠ra≠na milaza ny aminíny toerana misy antsika. Isika dia maty raha ny aminíny la≠lŗ≠na, ary nampiraisina aminíilay Kristy, Izay efa nitsangana taminíny maty. Ny an≠di≠niny faha-5-6, indray, dia manambara ny zavatra miseho eo aminíny fiai≠na≠na. Ny zavatra tsikaritra voalohany, aminíizany, dia ny hoe : tsy manana he≠ry ny lalŗna. Ny lalŗna dia masina sy marina ary tsara. Natao ho aníny ďfiai≠na≠naĒ izy, satria mantsy voasoratra hoe : ďizay manao izany zavatra izany dia ho ve≠lo≠na.Ē Araka izay zavatra niainako, nefa, dia tsapako fa fahafatesana no en≠ti≠ny ho ahy, satria noho izany lalŗna izany, dia mitsiry ao am-poko ny fi≠tsi≠ri≠ri≠ta≠na. Nefa ny lalŗna mandrara ahy tsy hitsiriritra. Mitarika ahy hahalala marina ny tena toetrako izany : ďFantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko, dia ato aminíny nofokoĒ (and. 18). Na izany aza, nefa, ny fahalalako fa te ha≠nao ny tsara aho, saingy ny ratsy izay hŗlako ihany no tanterahiko (and. 15), dia mitarika ahy hanavaka ilay ďizahoĒ, izay te hanatanteraka ny tsara ka man≠ka≠si≠traka ny lalŗnaníAndriamanitra, araka ny toetra anaty (and. 22), sy ny hery ato anatiko, ny ota, izay mahatonga ahy hanao ny ratsy (and. 20). Tsa≠pa≠ko aminíizany ŗry aho fa andevoníny ota, izay mitoetra ato anatiko. Manota aho : ďla≠lŗ≠naníny otaĒ izany, fitsipika tsy azo ovŗna ary tsy ananako hery ano≠he≠ra≠na azy. Andevoníizany lalŗna izany aho.

††††††††††† Noho izany, ny Fanahy Masina dia mitarika ahy hahita ny toetrako tsy misy fa≠nan≠tenana, ka mahatonga ahy hikiaka koa hoe : ďIndrisy ! Olo-ma≠han≠tra aho ! Iza no hanafaka ahy aminíny tenaníity fahafatesana ity ?Ē (and. 24). Ny te≠niníAndriamanitra nefa dia manome valin-teny ho antsika ny aminíizany, ao aminíny andininy 25, hoe : ďMisaotra aníAndriamanitra aho, aminíny alalaníi Jesoa Kristy Tompontsika.Ē

 

Fanafahana

 

††††††††††† Afaka aminíio tenaníny fahafatesana io aho ! Voaheloka izy, tao aminíi Kris≠ty, teo aminíny hazofijaliana (and. 3). ďTsy izaho intsony no velona, fa Kris≠ty no velona ato anatikoĒ (Galatiana 2. 20). ďAo aminíi KristyĒ aho, dia eo aminí ilay toerany taorianíny nitsanganany taminíny maty. Koa aminíizany, dia tsy mi≠sy fanamelohana ho ahy intsony (Romana 8. 1). Ny Fanahy Masina dia na≠no≠me fiainana vaovao ao anatiko, dia fiainana tsy manota intsony, ary mihoatra no≠≠ho izany, tsy afaka manota, fa miombom-po tanteraka aminíIlay nanome azy (Jaona 3. 5-6). Amboniníizany dia monina ao anatiko ny Fanahy Masina, ary Izy no hery mahatonga ilay fiainana vaovao hivelatra araka ny maha-izy azy (1 Korintiana 6. 14 ; Jaona 4.14 ; 7.38-39). Izy ihany koa no manatanteraka ny ady aminíny nofo (Galatiana 5. 17). Araka izany, ny lalŗnaníny Fanahiníaina ao aminíi Kristy Jesoa (lalŗna izay tsy hay ovŗna) dia nanafaka ahy taminíny la≠lŗnaníny ota sy ny fahafatesana (Romana 8. 2 ; ampitahao aminíny 7. 23). Tsy ao aminíny nofo (izay toetra taloha) intsony aho, fa ao aminíny Fanahy. Ny toe≠rana misy ahy dia voafaritry ny fananako ilay fiainana natolotry ny Fa≠na≠hy Ma≠sina ahy taminíny fahateraham-baovao (Jaona 3) sy ny fonenaníIzy Fanahy Ma≠≠si≠na rahateo ato anatiko (Romana 8. 9). Midika izany fa aníi Kristy aho, ka dia kristiana tokoa.

††††††††††† Ny toetra tokony ho izy, ho aníny mpino, dia olona afaka ónafahana ta≠miníny fanandevozaníi Satŗna sy ny ota ary ny fahafatesana, nafahana mba ha≠≠nom≠po aníAndriamanitraó, olona afaka mba hisitraka ny fiombonana tsy ta≠pa≠ka aminíAndriamanitra sy hanana fifaliana tonga lafatra (1 Jaona 1. 3-4).

††††††††††† Ny Tompo anie hanome anareo, sy ahy koa, ny hitoetra mandrakariva ao aminíizany toetra to≠ko≠ny ho izy izany.

 

††††††††††† Mirary soa indrindra.

Hoy ny rahalahinareo ao aminíny Tompo.

††††††††††† H. L. H.


 

NANOKANA OLONA HO VERY VE ANDRIAMANITRA ?

 

 

Ry sakaiza malala isany,

 

††††††††††† Somary sahiran-tsaina angamba ianareo, satria nisy feo nilaza fa tsy me≠ty ho fantatra dieny etỳ amboniníny tany etỳ raha ho voavonjy ny olona na tsia, sa≠tria tsy fantatra raha ho voafidy ho aminíizany na tsia.

††††††††††† Azonareo novaliana tsotra taminíny alalaníny Baiboly nefa izany. Hoy ny Te≠niníAndriamanitra : ďMba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiai≠na≠na mandrakizayĒ (Jaona 3. 16). Raha milaza ny marina, izany, Andria≠ma≠ni≠tra, dia afaka mahazo antoka ny famonjena antsika isika. Tsy misy olona han≠dŗ fa milaza ny marina ny TeniníAndriamanitra. Nanontany olona iray ni≠sa≠la≠sa≠la toy izany aho, raha noheveriny fa teo anilaníAndriamanitra i Paoly apos≠to≠ly, ka nahita ny boky firaketany. Tsia, hoy izy, mazava loatra. Ka hoy aho ta≠mi≠ny hoe : Koa ahoana ŗry no nahafahany nanoratra ho aníny Tesaloniana hoe : ďFantatrareo ny nifidianana anareoĒ ? Ary ahoana ihany koa no na≠ha≠fa≠ha≠ny ni≠an≠tso ny olona nanoratany, hoe olona masina, aminíireo taratasy re≠he≠tra no≠so≠ratany ? Tsy nanan-kavaly, moa, io olona io, fa ny ampitso kosa izy dia ton≠ga nanatona ahy, ary nanao tamiko hoe : ďIzaho koa ankehitriny dia ma≠ha≠fan≠ta≠tra fa voavonjy ahoĒ. Araka izany, ny TeniníAndriamanitra dia mi≠re≠sa≠ka ma≠za≠va ny aminíny hoe fifidianana. ZanakíAndriamanitra iza ŗry no mbola tsy na≠ma≠ky am-panajana ny teny ao aminíny Efesiana 1. 4-5, ny Ro≠ma≠na 8. 29-30, ny 1 Petera 1. 2, sy ny hafa ihany koa, ka tsy nankalaza Ilay Andriamaniny, no≠ho ny nanomezany azy izany fahasoavana lehibe izany ?

 

 

Sori-dahatra mialoha

 

††††††††††† Indrisy, moa, fa ny olombelona dia tsy nijanona teo aminíizay voa≠la≠zaníny te≠niníAndriamanitra, fa mbola nampiasa lalina ny sainy, mba ahazoany ma≠na≠tsoa≠ka izay heveriny ho marina ara-drafikevitra. Ny vokany nefa dia mi≠ha≠ri≠ha≠ry, fa ireny fanambarŗna ireny dia mifanohitra aminíny teniníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, ka ma≠nala baraka ny anarany. Ny foto-pampianarana milaza ny sori-dra≠fi≠tra mia≠lo≠ha ho aníny olona rehetra dia faniratsirana ny voninahitríio fifidianana io, ara≠ka ny anambarŗníny TeniníAndriamanitra azy.

††††††††††† Hoy mantsy izany fampianarana ny aminíny sori-drafitra mialoha iza≠ny, hoe Andriamanitra dia nifidy olona vitsivitsy hahazo ny famonjena man≠dra≠ki≠zay, ary nanapa-kevitra hanary ny hafa kosa. Ny Romana 9. 8-23 no ano≠re≠na≠na io fampianarana io. Ndeha hovakiantsika sy hodinihintsika tsara izany teny iza≠ny.

 

 

Tsy natao ho aníny Jiosy irery ny fahasoavana

 

††††††††††† Ny toko valo voalohany aminíny bokiníny Romana, dia mamariparitra ny toe≠rana misy ny olombelona, sy ny valiny omeníAndriamanitra mikasika iza≠ny. Ve≠ry tanteraka ny olombelona, araka ny voalaza hoe : ďSamy efa nanota izy re≠hetra, ka tsy manana ny voninahitra avy aminíAndriamanitra, nefa ha≠ma≠ri≠ni≠na maimaimpoana aminíny fahasoavanyĒ (Romana 3. 23-24). Voavonjy no≠ho ny fahasoavana irery ihany ny olona, ary tsy noferana ho aníny Jiosy ihany iza≠ny fahasoavana izany, fa natao ho aníny jentilisa koa óireo izay tsy Jiosy.

††††††††††† Tsy nanaiky izany nefa ny Jiosy. Nanana toerana niavaka sy azy ma≠no≠ka≠na mantsy izy ireo, ka tsy te hizara izany. Vao mainka moa niseho ni≠ha≠ri≠ha≠ry ny fankahalaníizy ireo, rehefa notoržna taminíny jentilisa izany fila≠zan≠tsa≠ra iza≠ny. Hitantsika izany, ohatra, ao aminíny Asa 13. 45-50 ; 15. 1 ; 17. 5 ary ny 28. 25-29.

††††††††††† Ao aminíny toko faha-9 ka hatraminíny faha-11 aminíny Romana, i Pao≠ly apostoly dia mandinika izao fanontaniana izao : Ahoa≠na no fomba am≠pi≠fa≠na≠ra≠ha≠na izany toerana iombonaníny Jiosy sy ny jentilisa izany, raha ny Fi≠la≠zan≠tsa≠ra no jerena, sy ny toerana miavaka nomeníAn≠dria≠ma≠ni≠tra ny Jiosy ?

 

 

Ny maha-taranakíi Abrahama

 

††††††††††† Ny zavatra voalohany izay nireharehaníny Jiosy, dia ny maha-taranakíi Abrahama azy. Tsara izany, hoy ny apostoly, saingy tsy maintsy ekena ihany koa, izany, i Ismaela, satria zanakíi Abrahama koa. Ary raha la≠zai≠na aza fa an≠de≠vovavy ny reniníi Ismaela, izay niavianíny Arabo, dia mbola tao ihany koa i Esao. I Jakoba sy Esao, mantsy, dia iray ray sady iray reny, ary kambana. Na dia zokiny aza nefa i Esao, dia tsy izy no loharano nipoiraníny va≠hoa≠kaníAn≠dria≠manitra. Tsy hoe i Jakoba koa, nefa, no tsaratsara kokoa. Ta≠lo≠haníny na≠ha≠terahaníizy mirahalahy ireo, dia efa nilaza Andriamanitra fa ny zokiny ha≠nom≠po ny zandriny.

††††††††††† Tsy hoe zoníny Jiosy, izany, ny nanana izany tombon-dahiny izany, fa no≠ho ny heriníAndriamanitra sy ny fahasoavany, izay samy miasa amin-ka≠la≠la≠ha≠na tanteraka. Raha mitaky ny zony ny Jiosy, dia tsy maintsy manaiky ihany koa ny maha-oloníAndriamanitra ny Arabo sy ny Edomita, ary izay indrindra no tsy tiany. Fa raha noho ny fahasoavana sy ny heriníAndriamanitra kosa no ma≠ha-oloníAndriamanitra azy ireo, Andriamanitra ve tsy mahazo manitatra izany fi≠ta≠hiana izany ho aníny hafa ihany koa ?

††††††††††† Hitantsika, aminíizany, fa tsy fifidianana na fanilihana ho man≠drakizay no re≠sa≠hina eto, fa tombon-dahiny anananíny Jiosy etỳ amboniníny tany fo≠tsi≠ny iha≠ny.

 

 

I Jakoba no tiako, fa i Esao no hŗlako

 

††††††††††† Ny teny ao aminíny Romana 9. 13 dia ampiasaina manokana mba ha≠nan≠ti≠tranterana ny foto-pampianarana mikasika ny fanilihana. Izany nefa dia fam≠pi≠fan≠garoana ny voalazaníny andininy faha-12 sy faha-13. Ny hitantsika ao aminíny andininy faha-12 dia zavatra efa nolazainíAndriamanitra tokoa ta≠lo≠haníny na≠ha≠terahaníizy mirahalahy kambana ireo, nefa tsy talohaníny na≠ha≠rž≠na izao tontolo izao, tsy akory, araka izay hita ao aminíny Efesiana 1. 4.

††††††††††† Anjara toerana tetỳ amboniníny tany ihany izany. Ary taloha keliníny na≠ha≠te≠ra≠haníizy mirahalahy no nanambarŗníAndriamanitra ireo teny ireo (and. 10). Ny andininy faha-13 kosa dia fitanisana ny teny ao aminíny Malakia 1. 2-3, izay fa≠nambarŗna nataoníAndriamanitra 1400 taona taorianíny nahafatesaníi Ja≠ko≠ba sy Esao, rehefa hitany ny fiainaníizy ireo sy ny taranany. Ao aminíny He≠breo 12. 16-17 dia sokajiana ho isaníny mpijangajanga sy olona tsy manaja ny ma≠sina i Esao, izay nivarotra ny fizokiany tamina hanina indraim-bava, ary tsy afa≠ka nahita intsony izay fomba hibebahana. Hahagaga ve raha lazainíAn≠dria≠ma≠nitra fa halany izany olona izany, araka ny voasoratra hoe : ďHalanao ny mpa≠nao ratsy rehetraĒ (Salamo 5. 5) ?

††††††††††† Hiampita any aminíny Romana 9. 15 isika, izay manao hoe : ďIzaho hiantra izay hiantrako, ary hamindra fo aminíizay hamindrako fo.Ē Fitanisana ny Ek≠so≠do≠sy 33. 19 izany. Nanangana ombilahy volamena ny Zanakíi Israely ka nandŗ aníAndriamanitra (Eksodosy 32. 4). Mendrika ny famaizaníAn≠dria≠ma≠ni≠tra izy ireo (Eksodosy 32. 10) ; nefa dia nifona ho azy ireo i Mosesy. Maneho ny fa≠ha≠soa≠va≠ny indray ŗry Andriamanitra, ka tsy nangringana ny vahoakany. Ireo teny ireo dia porofo manambara fa Andriamanitra dia manana fahefana ha≠neho ny fa≠ha≠soavany, na dia efa tokony hampiharina izao, aza, ny fitsarana. Ny maha-va≠hoa≠kaníAndriamanitra ny Israely izany, dia tsy miorina afa-tsy aminíny fa≠ha≠soa≠va≠na ihany. Ahoana ŗry no ampiasana ireo andinin-tSoratra masina ireo, ha≠no≠hanana ny foto-pampianarana momba ny fanilihana ? Ny Ro≠mana 9. 15 dia manorina mafy ny fitsipika fototra ny aminíny fahasoavana. Ny olona re≠he≠tra dia mendrika hiharaníny fitsarana, ka ny famindrŗm-poníAn≠dria≠ma≠nitra irery iha≠ny, sisa, no afaka manoro lŗlana hivoahana. Soa inona no ho azoníny olo≠na raha tsy hanota intsony (raha toa moa ka ho vitany izany !), manomboka anio ? Satria tsy maintsy hihatra aminy ihany ny fitsarana, noho ny fahotana vi≠ta≠ny hatraminíizao.

 

 

HamafisiníAndriamanitra ny foníny olona sasany !

 

††††††††††† Ny Romana 9. 17 dia fitanisana ny Eksodosy 9. 16. NolazainíAn≠dria≠ma≠ni≠tra ta≠miníi Farao fa hohamafisiny ny fony, mba hanehoany aminy ny he≠ri≠ny. Mila ma≠maky ny voasoratra eo aloha, nefa, isika. Ao aminíny Eksodosy 5. 2 dia hoy i Farao : ďIza moa Jehovah, no hekeko teny, handefasako ny Israely ?Ē Dia vao mainka nataony mafimafy kokoa ny fanompoana nataoníny va≠hoaka Israely (5. 17). Na dia maro aza ny famantarana sy ny famaizana na≠le≠faníAn≠dria≠manitra, dia tsy nety nankatÚ izany sitraponíi Jehovah izany ve≠li≠ve≠ly izy. Ta≠miníizay vao nilaza Andriamanitra hoe : Izao dia hamafisiko ny fonao, mba hi≠an≠jera aminao ny vesatry ny famaizako.

††††††††††† Marina fa efa nolazainíi Jehovah mialoha izany (Eksodosy 4. 21), sa≠tria fan≠tany fa tsy hankatÚ ny teniny i Farao. Fantany mantsy ny toe-poníi Fa≠rao (3. 19), ka tatỳ aorianíny nitenenany imbetsaka taminíi Farao sy ny nan≠de≠fa≠sa≠ny famantarana sy loza maro, sy taorianíny nandavaníi Farao hatrany ha≠tra≠ny, tsy handefa ny vahoaka Israely, ary amboniníizany, ny tsy nitanany ny teniny im≠betsaka tsy tambo isaina, vao nohamafisaníi Jehovah ny fony (9. 12). Avy eo Andriamanitra vao nanambara taminy ny teny tanisaina ao aminíny Ro≠ma≠na 9. 17.

††††††††††† Tena marina fa manamafy ny foníny olona iray Andriamanitra, in≠drain≠dray. Na≠taony taminíi Farao izany, ary mbola ataony ihany koa, indraindray, an≠ke≠hi≠tri≠ny. Aorianíny hampakarany ny Fiangonana ihany koa, dia mbola ha≠tao≠ny aminíireo izay nandre ny Filazantsara, saingy tsy nety nandray azy (2 Te≠sa≠lo≠nia≠na 2. 11). Na izany aza, nefa, dia tsy manatanteraka izany An≠dria≠ma≠ni≠tra ra≠ha tsy efa nanome fotoana ahazoaníny olona miova fo (Joba 33. 14-30). Iza≠ny dia mifanipaka tanteraka aminíny foto-pampianarana momba ny fa≠ni≠li≠hana.

 

 

Afaka manao izay tiany hatao Andriamanitra

 

††††††††††† Ao aminíny Romana 9. 19-21 dia somary aminíny ankapobeny ihany ny fi≠la≠≠zana io lohahevitra io. Andriamanitra ve tsy manam-pahefana hanao izay tia≠ny hatao aminíny zavatra noaržny ? Raha tiany hatao fanaka omem-bo≠ni≠na≠hi≠tra ny iray, ary ny iray hafa kosa fanaka halŗm-baraka, tsy zony ve ny manao iza≠ny ? Ny zavaboary ve afaka manakiana ilay Mpahary azy ? Aminíny maha-Mpa≠hary Azy, Andriamanitra dia manana ny fahefana hanao izay tiany hatao aminíny zavaboariny. Azony atao ny mamindra fo aminíny iray, ary manokana ny iray kosa ho aminíny fahaverezana mandrakizay. Tsy nampiasa io fahefana fa≠haroa io nefa Izy. Fahazavana sy fitiavana mantsy Izy, ka tsy manao zavatra mi≠fanohitra aminíny maha-Izy Azy.

††††††††††† Ny andininy faha-21 dia milaza tsara ny momba izany, izay somary mam≠pahatsiahy ny Jeremia 19 ihany. Ao, mantsy, Andriamanitra dia mam≠pi≠se≠ho fa ma≠nana fahefana hanao izay tiany hatao aminíny Israely. Ny mpanefy ta≠ni≠man≠ga dia mamboatra vilany aminíny tanimanga, nefa raha toa tsy mety io vi≠la≠ny io, dia amboarany vilany iray hafa indray ny tanimanga.

††††††††††† ďDia tonga tamiko ny teniníi Jehovah hoe : Moa tsy mahazo manao ami≠na≠reo toy ny ataoníity mpanefy tanimanga ity va Aho, ry taranakíi Israely ?Ē (Je≠re≠mia 18. 5-6).

††††††††††† Taminíny fomba ahoana nefa no nampiasaníAndriamanitra izany fa≠he≠fa≠ny iza≠ny ? ďVetivety Aho dia milaza firenena sy fanjakana hongotako sy ha≠ze≠ra≠ko ary horavako ; nefa raha miala aminíny ratsy izany firenena noteneniko iza≠ny, dia hanenenako kosa ny loza izay nokasaiko hamelezako azy. Ary ve≠ti≠ve≠ty ko≠sa Aho dia milaza firenena sy fanjakana haoriko sy hamboleko ; nefa ra≠ha ma≠nao izay ratsy eo imasoko izy ka tsy mihaino ny feoko, dia ha≠ne≠ne≠na≠ko kosa ny soa izay nolazaiko hanasoavako azyĒ (Jeremia 18. 7-10).

††††††††††† Raha misy olona iray miala aminíny ratsy, dia hanenina ny aminíny fi≠tsa≠ra≠na izay nokasainy Andriamanitra, ary hamindra fo aminy.

††††††††††† Toy izany no ampiasaníAndriamanitra ny fahefana tsy azo refesina izay eo am-pelatŗnany, aminíny maha-Tsitoha Azy.

 

 

Ny fanaky ny fahatezerana voavoatra hosimbana

 

††††††††††† Izany no ampianariníny andininy faha-22 sy faha-23 aminíny Romana 9, na dia ampiasaina matetika aza ireo andininy ireo mba hanohanana ny foto-pam≠pia≠narana mikasika ny fanilihana. Raha ny marina, ireo dia porofo tsy azo ho≠zon≠≠go≠zonina manohitra izany fampianarana izany.

††††††††††† Ny andininy faha-22 dia miresaka momba ny ďfanaky ny fahatezerana voa≠voa≠tra hosimbanaĒ. Iza no nanomana azy ? Tsy voalaza eto ny aminíizay. Ara≠ka ny hita, nefa, dia mazava fa tsy Andriamanitra, tsy akory, no nanomana iza≠ny. Isika ve afaka milaza fa nandefitra dia nandefitra taminíizy ireny An≠dria≠ma≠ni≠≠tra, raha toa ka Izy ihany no nanomana azy hosimbana ? Mariho koa, eto, ny ma≠ha-samy hafa izany aminíny voalazaníny andininy faha-23, izay milaza ma≠za≠va fa Andriamanitra dia nanomana mialoha ny fanaky ny famindrŗm-po. Ma≠za≠va, araka izany, fa ny fanaky ny fahatezerana ihany no nanomana ny te≠na≠ny ho≠simbana. Fa hoy ny voalaza : ďNy ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no ira≠ke≠ta≠nao fahatezerana ho anao aminíny andro fahatezerana sy fam≠pi≠se≠hoa≠na ny fitsarana mariníAndriamanitraĒ (Romana 2. 5).

 

 

Ny teniníAndriamanitra dia tsy milaza
ny fisianíny fanendrena mialoha ho aminíny fahaverezana

 

††††††††††† Tsy misy, na dia porofo kely akory aza, ao aminíny Soratra Masina, mi≠laza fa Andriamanitra dia nanendry mialoha ny olona sasantsasany ho very man≠dra≠kizay. Izany dia mifanohitra tanteraka aminíny fanambarŗna izay na≠taoní Andriamanitra momba ny Tenany, ao aminíny Baiboly.

††††††††††† Ilay ďAndriamanitra Mpamonjy antsika, Izay tia ny olona re≠he≠tra ho≠von≠je≠naĒ, dia nanolotra aníi Jesoa Kristy Zanany Lahitokana ho avotra ďhi≠so≠lo ny ma≠roĒ, mba hahatonga ny olona rehetra ho voavonjy ; koa Izy ve dia nanendry ny sasany aminíizy ireo tsy hanana anjara aminíizany famonjena izany, fa ho ve≠≠ry mandrakizay ? Ndeha hotsahivina fotsiny izay voalaza ao aminíny Soratra Ma≠≠sina, toy ny ao aminíny Jaona 3. 16, ny Romana 3. 22, ny 1 Jaona 22, sy ny maro hafa tsy voatanisa.

††††††††††† Tsia, fa hisaorana anie Andriamanitra, satria misy tokoa ny fifidianana mpa≠nota mahantra ho aminíny voninahitra. Fa ny TeniníAndriamanitra dia tsy mi≠≠la≠za velively ny fifidianana ho aminíny fahaverezana. Ny mifanohitra aminí iza≠ny aza no lazainy, araka ny voasoratra hoe : ďIzay mety, aoka izy hisotro mai≠maimpoana aminíny ranoníainaĒ (Apokalypsy 22. 17), sy hoe : ďAn≠dria≠ma≠ni≠tra Mpamonjy antsika, Izay tia ny olona rehetra hovonjena ka ho tonga aminí ny fahalŗlana ny marinaĒ (1 Timoty 2. 4).

††††††††††† Ary raha tsy haintsika ny mampifandray ireo zavatra roa loha ireo, izany hoe : ny fifidianana antokoníolona sy ny fitaomana ny olona rehetra, dia aoka ho≠tsaroantsika fa ny fihevitríAndriamanitra dia ambony lavitra noho ny fi≠he≠vi≠tsi≠ka (Isaia 55. 9). Koa olona iza no afaka milaza fa mahatakatra aminíny sainy na koa mitsara ny fahendrena sy ny lŗlaníAndriamanitra ? Ny finoana dia man≠dray izay efa nolazainíi Abrahama hoe : ďTsy hitsara marina va ny Mpi≠tsa≠ra ny ta≠ny rehetra ?Ē (Genesisy 18. 25).

 

Mirary soa ho anareo.

Ilay rahalahinareo ao aminíny Tompo.

H. L. H.


 

NY FIFIDIANANA
(Tohiníny taratasy teo aloha)

 

††††††††††† Mipetraka indray ŗry, izao, ny fanontaniana hoe : Ahoana moa no aha≠fan≠ta≠ra≠ko fa voafidy aho ?

††††††††††† Aoka homarihintsika, aloha, fa ny teniníAndriamanitra dia tsy miresaka ve≠li≠vely fifidianana aminíireo tsy mino. Ny Soratra Masina dia maneho aminíny tsy mino ny toeram-pahaverezana misy azy ireo sy ny fitsarŗníAndriamanitra, ne≠fa koa ny antsoníAndriamanitra ho aminíny fibebahana, ka mametraka eo ana≠≠≠trehaníizy ireo aníi Jesoa Tompo sy ny asany, mba hinoany.

††††††††††† Rehefa miova fo izy ireo, ka mino aníi Jesoa Tompo, dia lazaina hoe voa≠fi≠dy. Ahoana moa no mety hahafantarany izany ? Ny 1 Tesaloniana 1. 4-6 no ma≠nome antsika ny valiny. Hoy i Paoly apostoly ao : ďFantatray, ry rahalahy ma≠lalaníAndriamanitra, ny fifidianana anareo.Ē Dia hazavainy eo ny antony, hoe : ďFa ny filazantsaranay tsy tonga teo aminareo taminíny teny ihany, fa ta≠miníny hery koa sy ny Fanahy Masina ary ny fatokiana be, araka ny aha≠fan≠ta≠ra≠≠nareo izay toetraníny fitondrŗntenanay teo aminareo, noho ny aminareo. Ary ianareo efa nanahaka anay sy ny Tompo, satria nandray ny teny taminíny fa≠ho≠riana be mbaminíny hafaliana avy aminíny Fanahy MasinaĒ. Nandray ny Te≠niníAndriamanitra izy ireo, ary izay no porofo. Izay rehetra manaiky ka man≠dray ny Filazantsara, mantsy, ka vita fihavanana aminíAndriamanitra aminíny alalaníizany, dia manana ny porofo fa voafidy.

 

 

Inona no ambaraníny Soratra Masina, momba ny fifidianana ?

 

††††††††††† Na dia maro aza ny andinin-tSoratra Masina milaza ny fifidianana (oha≠tra : 1 Petera 1. 2 ; 2 Timoty 1. 9 ; Titosy 1. 2 ; sy ny hafa), dia ny Romana 8. 28-30 sy ny Efesiana 1. 3-14 no tena manambara ny foto-pampianarana mom≠ba azy.

††††††††††† Hoy ny teny ao aminíny Romana 8. 29-30 : ďSatria izay fantany rahateo no no≠tendreny koa hitovy endrika aminíny Zanany, mba ho Lahimatoa aminíny ra≠ha≠lahy maro Izy. Ary izay notendreny no nantsoiny koa ; ary izay nantsoiny no no≠hamarininy koa ; ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa.Ē

††††††††††† Ny zavatra voalohany, izany, dia izao : misy olona fantatríAn≠dria≠ma≠ni≠tra mia≠loha. Tsy voalaza Andriamanitra, eto, hoe mahafantatra ny toetrany sy ny fom≠ba fiainany, na koa ny mety hibebahany na tsia, fa izao ihany : fantany ny olo≠na tsirairay avy. Ny Efesiana 1. 4 dia milaza amintsika fa ďtalohaĒ-níny fa≠no≠re≠na≠na izao tontolo izao, izany hoe efa hatrizay hatrizay, no efa na≠ha≠fan≠ta≠raní Andriamanitra ny olona tsirairay avy.

††††††††††† Ireo olona rehetra ireo, fa tsy misy latsaka na dia iray aza, dia no≠ten≠dre≠ny mba hitovy endrika aminíny Zanany. Izany ŗry no atao hoe fifidianana. Ra≠ha mbo≠la tsy teraka akory isika, raha mbola tsy noaržna akory i Adama ; eny, raha mbo≠la tsy ary akory ny lanitra sy ny tany, araka ny lazainíny Ge≠ne≠si≠sy 1. 1, dia efa nihevitra antsika Andriamanitra, ka nanapa-kevitra fa hataony mi≠tovy en≠dri≠ka aminíny Zanany isika. Lazainíny teniníAndriamanitra, moa, fa i Kris≠ty no ďen≠drikíAndriamanitra tsy hitaĒ (Kolosiana 1. 15). Ary eto dia ambara fa hatao mi≠to≠vy endrika aminy isika. Izy no Lahimatoa aminíny rahalahy maro. Na dia mi≠ta≠na ny toerana voalohany aza nefa Izy, dia hatao mitovy aminy isi≠ka.

††††††††††† Tsy aminíny maha-Zanaka mandrakizay Azy, mazava loatra, no ahi≠tan≠tsi≠ka ny Tompo, eto. Aminíizany, mantsy, dia Andriamanitra mandrakizay Izy, ary Izy irery ihany no izany. Eto kosa, dia aminíny maha-ZanakíAn≠dria≠ma≠ni≠tra Azy, teraka tetỳ an-tany, ka nahatanteraka ny asam-panavotana teo aminíny ha≠zo≠fi≠ja≠liana, ary ahatanterahaníny fikasŗníAndriamanitra rehetra, no ilazana Azy (Ko≠losiana 1. 19-21 ; Efesiana 1. 10, 20-23).

††††††††††† Eto dia ny loharanoníny fitahiana antsika no ampifandraisina aminíny vo≠ka≠tra farany ódia ny mandrakizay talohaníny naharžna ny lanitra sy ny ta≠ny, sy ny mandrakizay aorianíny hahalevonaníny lanitra sy ny tany. Ary ny fi≠ka≠sŗníny foníAndriamanitra, kosa, ampifandraisina aminíny fahatanterahany ton≠ga la≠fa≠tra, araka izay ilazana azy ao aminíny 1 Jaona 3. 2 hoe : ďFantatsika fa raha hi≠se≠ho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny to≠koa.Ē Isika dia haseho aminíny maha-zanaky ny fitsanganana aminíny maty an≠tsika (Lioka 20. 36), sy aminíny maha-zanakíAndriamanitra antsika, rehefa hovŗny ďny tenaníny fietrentenantsika, ka hitovy endrika aminíny te≠naníny voninahinyĒ (Filipiana 3. 21).

†††††††††††

 

Nantsoina sy nohamarinina ary nomena voninahitra

 

††††††††††† Ao aminíny Romana 8. 30 isika dia mahita ny fifandraisaníny fika≠sŗníAn≠dria≠manitra sy ny fotoaníandro ankehitriny. Fony vao teraka isika, dia efa ni≠to≠di-damosina taminíAndriamanitra, satria efa mpanota sahady. Niantso an≠tsi≠ka ne≠fa Andriamanitra. Tsy antso faobe mandidy ny olona rehetra hibebaka no am≠bara eto, fa, araka ny voalaza, dia ny asam-paharianíAndriamanitra, ďIzay (...) miantso ny tsy nisy toy ny misyĒ (Romana 4. 17). Izay nantsoiny ŗry dia no≠ha≠ma≠rininy.

††††††††††† Ny zavatra rehetra, eto, dia hita avokoa araka ny fijeriníAndriamanitra sy ara≠ka ny fikasŗny. Fony voasoratra ny epistily ho aníny Romana, dia mbola tsy voan≠tso tanteraka avokoa, tsy akory, ny olona nofidina rehetra.

††††††††††† Ny zava-misy, dia olona vitsy kely monja no voafidy, satria ny re≠sa≠hi≠na, eto, dia ny fi≠fi≠dia≠nana talohaníny fanorenana izao tontolo izao, ary aminíny Fi≠an≠gonana ihany no iresahana izany. Ny Israely sy ny mino aorianíny fam≠pa≠ka≠ra≠≠na ny Fiangonana, dia samy voafidy hatraminíny nanorenana izao tontolo izao (Apokalypsy 13. 8 ; 17. 8 ; Matio 25. 34).

††††††††††† Mbola tsy voantso avokoa ny olona rehetra, ankehitriny. Aloha keliníny fam≠≠pakarana ny Fiangonana vao ho tanteraka izany, satria izay vao ho feno izy ireo. Ao aminíny fikasŗníAndriamanitra, nefa, dia efa voatendry mazava iza≠ny. Ary izany no mahatonga ny teny faminaniana hilaza izany zavatra izany toy ny efa tanteraka sahady. Na dia ny fanafiana voninahitra, aza, dia aseho ho tahaka ny efa tanteraka, na dia ambaraníny Romana 5. 2 ho fanantenana aza ny voninahitríAndriamanitra, ka lazaina ao aminíny Romana 8. 11 fa mbola ho≠≠velomina ity tenantsika mety maty ity. Fa efa mitoetra tsara avokoa ny za≠va≠tra rehetra. Izay rehetra ilaina mba hanomezana antsika ny anjara toerantsika, no≠≠ho ny fifidianana ataoníny fahasoavaníAndriamanitra, dia ho tanteraka aminí ny alalany avokoa, fa tsy misy na inona na inona ataontsika. Izany no antoka ho antsika.

 

 

Andriamanitsika sady Raintsika

 

††††††††††† Ny Efesiana 1 dia mamelabelatra bebe kokoa ny aminíizany. Ao aminíny an≠dininy faha-3, Andriamanitra dia antsoina hoe ďAndriamanitra, Rainíi Jesoa Kris≠ty TompontsikaĒ. Aminíny maha-olona Azy, i Jesoa dia manao hoe ďAn≠dria≠manitroĒ (ohatra, ao aminíny Matio 27. 46). Aminíny maha-ZanakíAn≠dria≠ma≠nitra Azy, dia Andriamanitra no Rainy (Jaona 17. 1 ; 5. 17-18 ; sy ny ha≠fa). Tao≠rianíny nitsangananíny Tompo taminíny maty, dia nakambany tao ana≠tiní izany endri-pifandraisana aminíAndriamanitra izany ny mpianany, ka hoy Izy : ďMiakatra ho any aminíny Raiko sy ny Rainareo Aho, ary ho any aminíAn≠dria≠ma≠ni≠tro sy AndriamanitrareoĒ (Jaona 20. 17). Ma≠ri≠na fa nisy, ary misy fa≠ha≠sa≠mi≠hafana, satria Izy tsy manao hoe ďRaintsikaĒ sy ďAndriamanitsikaĒ. Izy dia mi≠≠toetra hatrany ho Lahimatoa aminíny rahalahy maro. Na izany aza, nefa, An≠≠driamanitra dia tonga Andriamanitsika sy Raintsika ao aminíi Jesoa Tompo.

††††††††††† Ao aminíny Efesiana 1. 4-5 dia mitovy aminíizany ny toerana natolotra an≠tsika, noho ny fifidianana. Ao aminíny andininy faha-4 dia hitantsika ny toe≠ra≠≠na mi≠sy antsika eo anatrehaníAndriamanitra, aminíny maha-Andriamanitra Azy ; ary ao aminíny andininy faha-5 kosa, ny toerana misy antsika eo ana≠tre≠ha≠ny, aminíny maha-Ray Azy. Voafidy tao aminíi Kristy isika, mba hanana iza≠ny toe≠ra≠na izany ao anatiníny fahatanterahana. Efa anananíi Kristy rahateo izany, no≠ho ny voninahiny manokana sy noho ireo zony manokana. Isika kosa dia man≠dray izany ao aminy.

 

 

Masina sy tsy manan-tsiny eo anatrehany aminíny fitiavana

 

††††††††††† Ny andininy faha-4 sy faha-5 ao aminíny Efesiana 1 dia manao hoe : ďAra≠ka ny nifidianany (Andriamanitra) antsika tao aminy (tao aminíi Jesoa), fony mbo≠la tsy ary ny fanorenaníizao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsi≠ny eo anatrehany isika, rehefa notendreny rahateo aminíny fitiavana.Ē

††††††††††† Eto, dia apetraka eo anatrehantsika ny toetra maha-Andriamanitra aníAn≠dria≠manitra. Andriamanitra dia masina, aminíny maha-Izy Azy, tsy manan-tsiny raha eo aminíny asany, ary fitiavana no maha-Izy Azy (1 Jaona 1. 5 sy 4. 8, 16). Koa raha tiany ho eo anatrehany isika, dia tsy maintsy mifanaraka aminíny ma≠ha-Izy Azy. Ahoana moa no ahazoaníizay olombelona malotoníny fa≠hotana, mi≠joro eo anatrehaníAndriamanitra, dia Ilay Masina indrindra, tsy ma≠ha≠zaka ny ota ka hanipy izay rehetra mamofona fahotana any aminíny farihy afo, indray andro any ? Nifidy antsika Izy, mba hanahafantsika ny toetra maha-Izy Azy. Tsy izany ihany, nefa, fa isika dia mila sy afaka mizara izay ao anatiníny fony sy izay ao an-tsainíIlay Andriamanitra Fitiavana. Izany no ila≠za≠na hoe ďeo ana≠tre≠hany aminíny fitiavanaĒ.

††††††††††† Araka izany, rehefa tonga eo anilany isika, dia ho ďmasina sy tsy ma≠nan-tsi≠ny eo anatrehany aminíny fitiavanaĒ. Izay rehetra mbola mam≠pi≠tam≠be≠ri≠na ny fa≠ho≠tana ao amintsika dia hesorina avokoa ; ireo fahalemena sy ny tsiny ary ny fahotana rahateo dia halŗna. Tsy ao anatintsika intsony ilay atao hoe no≠fo. Efa tahaka izany sahady, nefa, no ahitaníAndriamanitra antsika. Tsy hi≠ta≠ny afa-tsy ao anatiníny fiainantsika vaovao isika, dia izay nomeníi Jesoa Tom≠po an≠tsika. ďVoaforona tao aminíi Kristy Jesoa mba hanao asa tsara, izay nam≠boa≠riníAndriamanitra rahateo, mba handehanantsika eo aminyĒ (Efesiana 2. 10). ďFa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany ho mandrakizay izay olo≠na hamasininaĒ (Hebreo 10. 14). ďFa tahaka Azy isika, eo aminíizao tontolo izaoĒ (1 Jaona 4. 17). Fahasoavana lehibe ho antsika mpanota mahantra iza≠ny !

 

Mba ho Azy aminíny fananganana anaka isika

 

††††††††††† Tsy izany ihany nefa. Afaka ho nahazo izany zavatra voatanisa re≠he≠tra iza≠ny isika, nefa dia mpanompo ihany, eo imasoníAndriamanitra. Ny anjely koa, mantsy, dia tokony hifanaraka aminíny voninahitra sy ny fahamasinaníAn≠dria≠≠manitra. Saingy ďnotendreny rahateo aminíny fitiavana isika, mba ho Azy aminíny fananganana anaka aminíny alalaníi Jesoa KristyĒ (Efesiana 1. 5). Ara≠ka izay voalaza eto, dia manana fifandraisana mazava aminíAndriamanitra isi≠ka, dia fifandraisaníny ray aminíny zanany, ary fifandraisaníny zanaka aminí ny rainy. Noho ny asa fanavotana nataoníIlay ZanakíAndriamanitra teo aminí ny hazofijaliana, dia nataony mitovy toerana aminy isika, taorianíny ni≠tsan≠ga≠na≠≠ny taminíny maty, ka tonga zanakíAndriamanitra. Eto, araka ny Efesiana 1, dia hitantsika fa Andriamanitra no efa nanendry antsika ho aminíizany, ta≠lo≠haní ny nanorenana izao tontolo izao. Efa taminíizany no nanapahaníAndriamanitra fa izany no toerana tokony hisy antsika. Inona nefa no antony nanaovany aní iza≠ny ? Satria izany no ďankasitrahiníny fonyĒ. Ny fitiavany irery ihany no lo≠ha≠ra≠noníizany fitahiana rehetra izany.

 

 

Ny kristianisma dia manana toetra mandrakizay

 

††††††††††† Misy fehin-kevitra lehibe kokoa, nefa, azontsika tsoahina aminíireo an≠di≠nin-tSoratra Masina ireo, dia ny hoe : Nofidiny tao aminíi Kristy isika, ę fony mbola tsy ary ny fanorenaníizao tontolo izao Ľ. Izany fifidianana izany dia ive≠laníny fo≠toana, ary efa natao talohaníny niantombohaníny fotoana aza, ka ha≠ha≠ritra man≠drakizay, fa tsy natao ho aníny eto an-tany. Ny andininy faha-3, avy eo, dia miresaka momba ny fitahiam-panahy any an-danitra. Israely no va≠hoa≠ka voa≠fidy ho aníny teto an-tany (Eksodosy 19. 5 ; Levitikosy 25. 2, 23 ; Deo≠te≠ro≠no≠mia 7. 6). Ao aminíny Matio 25. 34 sy ny manaraka, kosa, dia voalaza koa ho aníny ondry hoe : ďÖ mandovŗ ny fanjakana izay voavoatra ho anareo ha≠tri≠≠zay nanorenana izao tontolo izao.Ē Fitahiana etỳ an-tany izany (fanjakana), ary mifamatotra aminíny fotoana (hatraminíny nanorenana izao tontolo izao).

††††††††††† Mampiseho ny toerana manokana omena antsika izany. Isika dia ao ana≠ti≠na von≠dro≠na iray (dia ny kristianisma), ary anisaníny tena iray (dia ny Fi≠an≠go≠na≠≠na), izay samy ivelaníny fotoana avokoa. Ny fiandohaníireo dia ta≠lo≠haníny na≠norenana izao tontolo izao, fony Andriamanitra nanorina azy ireo tao aminíi Kristy. Tsy aníizao tontolo izao ireo (Jaona 17. 14 sy ny manaraka), ary ha≠ha≠ri≠tra aorianíny fahalevonaníizao tontolo izao. Sady ara-panahy ny toe≠tra≠ny, no man≠drakizay koa. Manazava tsara amintsika ny toetraníny kristianisma izany.

††††††††††† Noho izany, ny Efesiana 1. 3-5 dia tsy miresaka ny aminíny andraikitra sy ny vokany. Izany mantsy dia nanomboka taminíny naharžna aníi Adama sy ny na≠me≠trahana azy tao aminíny saha Edena, ary hifarana aorianíny fitsarana eo ana≠tre≠haníilay seza fiandrianana fotsy lehibe (Apokalypsy 20).

††††††††††† Tao aminíny saha Edena dia nisy hazo roa karazana : ny hazo fa≠ha≠lŗ≠la≠na ny tsara sy ny ratsy, izay manambara ny aminíny andraikitra, araka ny voalaza hoe : ďfa aminíny andro izay ihinananao azy, dia ho faty tokoa ianaoĒ (Ge≠ne≠si≠sy 2. 17), ary ny hazoníaina, izay manambara ny aminíny fiainana. Ni≠hi≠na≠na ta≠miníilay hazo voalohany i Adama, ka dia tsy afaka nihinana taminíilay faharoa in≠tsony, satria efa nandray ny sazy vokatríizany, dia ny fahafatesana.

††††††††††† Eo aminíny hazofijaliana dia ahitantsika ireo hazo roa ireo ta≠fa≠kam≠ba≠na. Ny Tompo Jesoa dia nitondra ireo vokatry ny andraikitra, ho aníizay mino Azy ; ary noho ny nitsanganany taminíny maty, kosa, dia nomeny azy ireo ny fi≠ai≠na≠na. Izy no ilay hazoníaina.

††††††††††† Izay rehetra momba ny andraikitra, nefa, dia miankina aminíny fotoa≠na, ary eto an-tany ihany, ka tsy tafiditra ao aminíny fikasŗníAndriamanitra mom≠ba ny man≠dra≠kizay. Nilaina nefa izany, ka izany no nampisy ny fifidianana ďtao ami≠nyĒ, dia tao aminíi Kristy izany. Koa ny teny sy ny fikasŗníAn≠dria≠ma≠ni≠tra re≠he≠tra dia naseho avokoa taorianíny hazofijaliana, nony tonga lohaníny zavaboary vao≠vao, izany hoe ny ankohonaníAndriamanitra, Ilay Adama farany. Ma≠ha≠va≠ria≠na ny mandinika ny halaliníny fisainaníAndriamanitra sy ny fa≠hen≠dre≠ny ! Ary isi≠ka ihany koa dia afaka mahatsiaro fa anisaníizay tao anatiníireo fi≠ka≠sa≠na ireo.

 

Mirary soa sy manao mandra-pihaona.

††††††††††† Ilay rahalahinareo voafehiníny fitiavaníAndriamanitra.

H. L. H.

 


 

KRISTY, MPISORONABENTSIKA

 

 

Ry sakaiza malala isany,

 

††††††††††† Rehefa mahafantatra izay zavatra anananíny mpino ny olona iray, iza≠ny hoe :

ó voavela ny helony, ary vita fihavanana aminíAndriamanitra izy,

ó noho ny fahateraham-baovao, dia efa nandray fiainam-baovao izy, toe≠tra vao≠vao, dia fiainaníAndriamanitra izay tsy mahay manota,

ó Andriamanitra efa nanameloka sy nanaisotra izany toetra mpanota iza≠ny teo aminíny hazofijaliana, ka noho izany dia ao aminíny fiai≠nam-baovaony ihany, sisa, no ijereníAndriamanitra ny mpino ; ary dia tsy misy fa≠na≠me≠lo≠ha≠na intsony, ho aníizay ao aminíi Kristy Jesoa,

ó ny Fanahy Masina no monina ao anatiny, noho izany izy dia afaka ta≠miníny heriníi Satŗna sy izao tontolo izao ary ny ota, ka afaka ma≠nom≠po aníAn≠dria≠ma≠nitra,

ó tonga ankasitrahina ao aminíIlay Malala izy, ka dia afaka mifaly sa≠ha≠dy aminíny fanantenana ny voninahitríAndriamanitra, satria ma≠ha≠la≠la fa efa vo≠no≠na ho azy izany,

††††††††††† dia afaka mihevitra fa tsy misy na inona na inona ilainy intsony, am≠bo≠niní izany.

††††††††††† Eny, raha ny mikasika ny mandrakizay sy ny lanitra, dia azo antoka izany. Saingy amboniníizany, dia mbola manana zavatra ilaina ihany ny kristiana, eto an-tany. Satria izy zanakíAndriamanitra sy mponiníny lanitra (Filipiana 3. 20), dia vahiny etỳ amboniníny tany. Ary satria koa izy mizotra mankany an-danitra, dia mpivahiny ihany. Amboniníizany, efa nafahana taminíny heriníny devoly izy, ka te hanompo aníAndriamanitra, satria izany no fanirianíny fony. Aminí iza≠≠ny, nefa, dia mifanohitra tanteraka aminíny devoly sy ny tsy mino ny toe≠ra≠na misy azy. Ny asaníny devoly, raha tsorina, dia ny tsy famelana ny olona han≠ka≠tÚ aníAndriamanitra. Noho izany, dia hasehony avokoa ny heriny sy ny ha≠fe≠tseny rehetra, mba hitaomana ny mpino tsy hankatÚ aníAndriamanitra, ka ha≠no≠ta. Eo aminíny olona tsy mino, moa, dia tsy manana olana izy, ny aminí iza≠ny. Tsy te hankatÚ aníAndriamanitra rahateo, mantsy, ireny. Te hanota ny fo≠ny, ary rehefa manota izy ireo, dia afa-po (Genesisy 6. 5 ; Marka 7. 20-23 ; Romana 3. 10-12).

††††††††††† Izany no fototra manetsika izao tontolo izao sy iarahaníny olombelona mi≠ai≠na. Mba tsy hiankinany aminíAndriamanitra, sy mba hahazoany manao izay si≠traky ny eritreriny, dia nivondrona izy (Genesisy 9. 1 sy 11. 4-9). Saingy sa≠tria tsy afaka ny hahaleo tena ny olombelona, dia naka ny devoly ho mpan≠ja≠ka≠ny ; ary rehefa nandŗ Ilay ZanakíAndriamanitra izy, dia nanao ny devoly ho an≠driamaniny (Jaona 12. 31 ; 2 Korintiana 4. 4).

††††††††††† Ny hetahetaníny kristiana, izany, dia mifanohitra tanteraka aminíny aníizao ton≠to≠lo izao. Noho izany, ny kris≠tiana dia mampihomehy sy manafintohina ny tsy mino, ary hŗlany. Ao aminíny Jaona 7. 7, ny Tompo Jesoa dia manao aminí ny olona tsy mino hoe : ďTsy mahazo mankahala anareo izao tontolo izao ; fa Iza≠ho no hŗlany, satria milaza fa ratsy ny asany.Ē Ny mino, kosa, dia lazainy, ao aminíny Jaona 17. 14 hoe : ďHalaníizao tontolo izao izy, satria tsy namaní izao tontolo izao, tahaka Ahy, tsy namaníizao tontolo izaoĒ. Ary ao aminíny Jao≠na 16. 33 dia hoy Izy aminíny mpianatra : ďAtỳ aminíizao tontolo izao no ahi≠ta≠nareo fahorianaĒ.

Ny hany ekeníizao tontolo izao, dia ny kristiana tsy mitondra tena ara≠ka ny maha-kristiana azy, fa tia ny zavatra tiany, ka mbola mipetraka eo am≠ba≠ny fanandevozaníi Satŗna. Fivadihana aminíAndriamanitra nefa izany. An≠ke≠hi≠tri≠ny, ny kristiana tahaka izany dia hantsoina hoe ďmpamadikaĒ (izany hoe olo≠na miara-miasa aminíny fahavalo).

††††††††††† Eto no manomboka ny adiníny kristiana. Taominí i Satŗna mandrakariva izy ireo mba ha≠no≠ta. Bitsihiny hevitra maloto sy feno ota. Anehoany za≠va≠tra ma≠ha-meloka. Ampandrenesiny teny tsy mendrika, ary taominy ho any amina toerana ratsy. Amboniníizany, dia atosiny izao tontolo izao haneho ny fa≠no≠he≠ra≠ny azy. Izany rehetra izany dia mampitondra fahoriana ilay olona vaovao. Ilay toetra taloha (izany hoe ilay toetra tsy maniry afa-tsy ny hanota, ka ahitaníi Satŗna fomba maro ifandraisana) dia mbola ao anatiníny mino ihany. Ary dia loza, fa mety handresy ny kristiana i Satŗna, ka hitaona azy hanota.

††††††††††† Saingy soa ihany, fa eo koa, ny fitiavaníAndriamanitra dia efa nanomana ny zavatra rehetra.

 

 

Kristy, mpisoronabentsika

 

††††††††††† Izany dia aseho antsika ao aminíny epistily ho aníny Hebreo. La≠zai≠na, ao, fa mpivahiny sy vahiny ny kristiana. Mizotra mankany aminíny vo≠ni≠na≠hi≠tra izy (11. 40), satria mandray ďfiantsoana avy any an-danitraĒ (3. 1). Saingy an≠ke≠hi≠tri≠ny izy dia mbola atỳ an-taniefitra, izay misy zava-tsarotra sy loza maro. Noho iza≠ny, dia aseho antsika Ilay mpisorona. I Jesoa Tompo, Izay any an-danitra, no mpisoronabe mifona ho antsika eo anatrehaníAndriamanitra noho ny aminí ireo zava-tsarotra sy loza atrehintsika.

††††††††††† Heveriníny maro fa ny fisoronana ataoníny Tompo Jesoa dia misy ifan≠drai≠sa≠na aminíireo fahotantsika, saingy aminíny ankapobeny dia tsy tena marina loa≠tra izany. Ekena fa ny niantombohaníny asa maha-mpisoronabe Azy, dia no≠ho ny fahotantsika. Ny Hebreo 2. 17 dia milaza hoe : ďMba ho Mpisoronabe ma≠mindra fo sy mahatoky ny aminíAndriamanitra (Izy), mba hanaovany fa≠na≠vo≠tana noho ny heloky ny olonaĒ. Ny Hebreo 10. 12 ihany koa, nefa, milaza amin≠tsika hoe : ďIzy kosa, rehefa nanao fanatitra iray monja ho mandrakizay no≠ho ny ota, dia efa mipetraka eo an-tanana ankavananíAndriamanitra.Ē Ary ao aminíny andininy faha-14 dia ahitantsika hoe : ďFa ny fanatitra iray ihany no efa nahatanterahany ho mandrakizay izay olona hamasinina.Ē

††††††††††† Ny epistily ho aníny Hebreo dia mijery ny fifandraisaníny mpino aminíAn≠dria≠manitra, aminíny maha-zavaboary azy. Efa notanterahiníi Jesoa Tompo teo aminíny hazofijaliana ny asam-panavotana, ary izany dia nankasi≠tra≠hiníAn≠dria≠manitra tanteraka, ka dia voaravona mandrakizay ny aminíny resaka fa≠ho≠ta≠na. ďNahazo fanavotana mandrakizayĒ Izy (9. 12). Ny mpino dia efa natao tan≠te≠raka ho mandrakizay (10. 14). Naseho i Kristy ďmba hanafaka ny ota, ta≠miníny nanaterany ny tenanyĒ (9. 26).

Tsy resahina intsony ny fahotana eo aminíAndriamanitra sy ny mpino. No≠ho izany, dia tsy resahina intsony koa izany, ato aminíny epistily ho aníny He≠breo. Ireo fahotana izay mbola ataoníny mpino taorianíny niovany fo, dia tsy je≠re≠na intsony eo aminíny fifandraisaníAndriamanitra aminíny olona noaržny, fa eo aminíny fifandraisaníny Ray aminíny zanany. Izany no hitantsika ao aminíny epis≠tily voalohany nosorataníi Jaona.

 

Mpisorona any an-danitra

 

††††††††††† Na dia teto an-tany aza, aloha, taminíny voalohany, no toerana na≠na≠tan≠te≠ra≠haníi Jesoa Tompo ny maha-Mpisoronabe Azy, ary izany fisoronany izany dia marina fa misy ifandraisany aminíny fahotana, dia efa tsy izany intsony izy, an≠kehitriny.

††††††††††† Rehefa nahatanteraka ny asam-panavotana ny Tompo Jesoa dia efa ďmi≠pe≠traka eo an-tanana ankavananíAndriamanitraĒ, any an-danitra. ďMpi≠so≠ro≠na≠be tahaka izao no mendrika ho antsika, dia Ö natao avo noho ny lanitraĒ (7. 26). ďKoa raha etỳ amboniníny tany, dia tsy mba ho mpisorona akory IzyĒ (8. 4).

††††††††††† Isika, izany, dia manana Mpisorona any an-danitra, Izay efa nanefa ny tro≠sam-pahotantsika rehetra, ary ankehitriny Izy dia ďvelona mandrakizay hanao fi≠fonanaĒ ho antsika (7. 25).

††††††††††† Iza moa io Mpisorona io ? Ny Hebreo 1 dia milaza fa Ilay ZanakíAn≠dria≠ma≠ni≠tra izany. Noho izany, dia afaka mifona mandrakariva ho antsika eo ana≠tre≠haníAndriamanitra Izy. Iza moa no ho afaka manao izany, afa-tsy An≠dria≠ma≠ni≠tra ihany ? Saingy mba hahazoany mifona ho aníny olombelona, dia tsy main≠tsy tonga olombelona Izy. Ny Hebreo 2 dia milaza amintsika fa tena tonga olom≠belona tokoa Izy. Izy no Zanakíolona. Olona Izy, ary olona noho i Adama, aza, satria ďnateraky ny vehivavyĒ (Galatiana 4. 4).

††††††††††† Zavatra mahatalanjona izany ! Andriamanitra tonga nofo ! ďAry ny Teny dia ton≠ga nofoĒ (Jaona 1. 14). Ilay Nahary ny lanitra sy ny tany, Ilay Nahary ny olom≠belona, dia tonga olombelona.

††††††††††† Ny Hebreo 2 dia manome antsika antony roa nahatongavaníi Jesoa Tompo ho nofo. Ny andininy faha-14 ka hatraminíny faha-17 dia milaza fa ton≠ga olona Izy mba hanatanteraka ny asam-panavotana noho ny fahotantsika, ary hanafaka antsika aminíny fahefaníny devoly sy ny fahafatesana. ďMpi≠so≠ro≠na≠be mamindra fo sy mahatokyĒ mantsy Izy (and. 17). Tsy manambara za≠va≠tra bebe kokoa aminíny fontsika ve izany ?

††††††††††† Ny Tompo Jesoa dia nahafantatra izay ho toetrantsika. Fantany ireo loza sy zava-manahirana hodiavintsika. Izany no nahatongavany ho olona, ary niai≠na ireo zavatra rehetra iainantsika Izy, mba hianatra hahafantatra, sady ha≠nan≠dra≠na, ireo zava-tsarotra rehetra, ny fahoriana rehetra, ireo fakŗm-panahy rehetra, mba hahazoany manampy antsika hiatrika ireo zavatra ireo, satria efa fantany.

 

Nianatra fanarahana Izy

 

††††††††††† Fantany ny atao hoe mankatÚ aníAndriamanitra, ho antsika, izay miaina eo ani≠vona tontolo ratsy fanahy. Moa ve tsy nianatra fanarahana Izy (Hebreo 5. 8) ? Tsy tokony ho nankatÚ Izy, satria Izy no Ilay Andriamanitra Avo Indrindra. Sain≠gy tonga olombelona sy niaina tetỳ an-tany Izy, ka nianatra nankatÚ. ďAm≠pan≠drenesiny isa-maraina isa-maraina, eny, ampandrenesiny ny sofiko hihaino ta≠haka ny efa mahay. Jehovah Tompo nanokatra ny sofiko, ary Izaho tsy na≠di≠tra na nihemotraĒ, hoy Izy ao aminíny Isaia 50. 4-5. Tsapany koa, nefa, ny di≠kaníizany, ao anatiníity izao tontolo izao mpankahala aníAndriamanitra ity. ďNy la≠mo≠siko atolotro aminíireo mpikapoka ahy, ary ny takolako aminíireo mpa≠non≠go-bolombava ; ny tavako tsy nafeniko ho difiníny fanevatevana sy ny fan≠dro≠ra≠na natao tamikoĒ (and. 6 DIEM). Nokapohina Izy, raha nilaza ny marina (Jao≠na 18. 23). Nanao ahoana moa ny nandraisany ny filazaníny olona Azy, Ilay An≠driamanitra masina, hoe : ďTsy marina va ny filazanay fa Samaritana Ianao, sady manana demonia ?Ē (Jaona 8. 48-52) ! Tsapany ihany koa, nefa, ny heriní Andriamanitra, izay tsy miova fa azony itokisana, ka nanaovany hoe : ďJeho≠vah Tompo no hamonjy Ahy, ka tsy resin-kenatra Aho ; ary efa nohamafisiko ta≠ha≠ka ny afovato ny tavako, ka fantatro fa tsy ho menatra Aho. Efa akaiky Izay manamarina AhyĒ (Isaia 50. 7-8).

††††††††††† Mila mianatra mankatÚ isika, satria zavaboary zatra tsy mpankatÚ sady mpa≠nota. Tsapaníny Tompo tsara izany ezaka tokony hataontsika izany. Raha no≠ho ny fankatoavantsika no anarabianíny olona sy anesoany antsika, ka mety hamoizantsika zavatra maro na hanimba ny asantsika, ary aminíny an≠ka≠po≠be≠ny, aminíizay zavatra diavintsika rehetra etỳ an-tany, dia afaka miombom-po tan≠teraka amintsika Izy, ary tonga manampy antsika (Hebreo 2. 18) sy mi≠va≠va≠ka ho antsika ďmba hahazoantsika famindrampo sy hahitantsika fahasoavana, ho famonjena aminíizay andro mahoryĒ (Hebreo 4. 16).

††††††††††† Ny fankatoavana aníAndriamanitra dia midika fa mila mihataka aminíizay olo≠na na zavatra maminíny fontsika isika. Eny, mety tsy ho ratsy ho azy, tsy ako≠ry, ireo, sady samy noraisintsika avy aminíAndriamanitra avokoa. In≠drain≠dray tokoa Izy dia manaisotra amintsika izay maminíny fontsika indrindra eto an-tany. Fantatríi Jesoa Tompo izany, satria efa niainany. Takiany amintsika, an≠gamba, ny miala aminíny sakaiza tiana, ho fankatoavana Azy, satria mety tsy ho afa-miara-dŗlana amintsika ireny. Mety mila mandao ny asa aman-dra≠ha≠ra≠hantsika koa angamba isika ; eny, fa na dia ny asa ara-panahy nirintsika ha≠tao ho aníny Tompo sy efa nankininy tamintsika izao, aza, dia mety hasainy ilao≠zantsika. Afaka matoky isika fa mahafantatra ny zavatra rehetra ny Tompo. Nanaiky hietry Izy, dia nankatÚ hatraminíny fahafatesana, dia ilay fahafatesana teo aminíny hazofijaliana (Filipiana 2. 8). Niady mafy Izy tao Getsemane, ary ni≠taraina hoe : ďRaiko Ű, raha sitrakao, dia esory amiko ity kapoaka ityĒ (Lioka 22. 42). Tsy tokony ho nihemotra teo anoloaníizany lŗlaníny fankatoavana aní An≠driamanitra izany ve ny fanahiny masina ? Lŗlana sarotra dia sarotra tokoa ny nizoraníIlay Masina, Izay ďnitondra ny fahotantsika taminíny tenany, teo am≠bo≠niníny hazoĒ (1 Petera 2. 24), ka ďnatao ota hamonjy antsikaĒ (2 Korintiana 5. 21) ; ary nandao Azy teo Andriamanitra, ary nampihatra taminy ny fa≠na≠me≠lo≠ha≠na sahaza antsika (Matio 27. 46 ; Zakaria 13. 7 ; Romana 8. 3) ! Eny, ni≠zo≠tra taminíny lŗlaníny fankatoavana tanteraka Izy, ary tsy hisy zanakíAn≠dria≠ma≠ni≠tra, na iza na iza, handia izany lŗlana izany : tsy hahavita tahaka izany ve≠li≠ve≠ly isika. Noho izany, dia tsy hisy koa sorona ataontsika ho fankatoavana, ka tsy hahafantaraníIlay Mpisoronabentsika izay ao am-pontsika, na tsy ha≠ha≠zoa≠ny ny adintsika. Saingy satria nahatanteraka hatraminíny farany izany lŗlaníny fan≠ka≠toavana izany Izy, ka afaka nanao hoe : ďNefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny AnaoĒ (Lioka 22. 42), dia fantany koa, satria efa niainany, ny fan≠draisaníny fo aníAndriamanitra, raha mandalo izany, ary ny fanampiana omeníAndriamanitra. Hoy ny voasoratra : ďAry nisy anjely avy tany an-danitra, ni≠seho teo aminy ka nampahery AzyĒ (Lioka 22. 43). Izany no anampiany an≠tsi≠ka, mba ďhahitantsika fahasoavana, ho famonjena aminíizay andro mahoryĒ (Hebreo 4. 16).

 

 

Ireo fakŗm-panahy ataoníny devoly

 

††††††††††† Rehefa tonga maka fanahy antsika i Satŗna, dia ory ny fontsika. Manao ahoa≠na ny fahorianíilay olona vaovao ao anatintsika, rehefa tonga ny devoly, ma≠nisika saina tsy madio ao amintsika, na mitaona ny fontsika tsy hankatÚ, na mam≠pitombo tsy mitsahatra ireo fanafihany, na mampivily ny saintsika rehefa ma≠maky ny TeniníAndriamanitra isika, na koa mampitsiry hevitra ratsy ao ana≠tiníny fontsika rehefa mivavaka isika, sy aminíny fotoana tokony ha≠nan≠dra≠tan≠tsi≠ka fanahy mandritra ny fivoriana.

††††††††††† I Jesoa Tompo dia nalainíi Satŗna fanahy, ary mbola tsy nisy olona nan≠da≠lo ny toy izany. Nalaim-panahy nandritra ny efapolo andro Izy (Lioka 4. 2). Na≠me≠ly Ilay masina sy madio, taminíny heriny sy ny hafetseny rehetra, i Satŗna.

††††††††††† Nanomboka taminíny fahalavoana, dia tsy nanana olana velively ny aminí ny olona i Satŗna. Nahita mpiray tsikombakomba mahery taminy izy, tao ana≠tiníny fo mpanota (finaritra ao aminíny fahotana) izay ao anatiníny olona lavo. ďIzay fisainana rehetra avy aminíny fony dia ratsy ihany, mandritra ny an≠droĒ (Ge≠ne≠sisy 6. 5).

††††††††††† Tsy mba tahaka izany i Adama, talohaníny fahalavoany. NoaržníAn≠dria≠ma≠ni≠tra ho madio izy, saingy fanafihana iray monja dia ampy nahalavo azy, na dia tsy nahita lŗlana ifandraisana taminy tao anatiníny fony aza i Satŗna. Lavo i Adama, ary lasa andevoníi Satŗna.

††††††††††† Tao aminíi Jesoa, dia olom-baovao no teto an-tany, olona tsy mba nanana fo mpanota. ďTsy nahalala otaĒ Izy. Namely azy koa i Satŗna, saingy hafa ny fan≠dehaníny ady, teo.

††††††††††† I Adama dia voatafika tao anatiníny saha Edena, izay feno zavatra naneho ny fahalehibeazaníAndriamanitra sy ny hatsaram-pony. I Jesoa Tompo kosa dia tany an-taniefitraóizay marika lehibe aminíny ozona eto aminíity tany ityó, ary tsy nisy na inona na inona ho Azy tany. Nanampatra ny heriny sy ny ha≠fetseny i Satŗna, teo, mba hahatonga Ilay Masina ho lasa mpanota. Na≠ha≠ri≠tra efapolo andro ny ady, ary nandritra izany i Satŗna dia nampiasa ny fiadiany re≠hetra, nefa dia resy. I Satŗna no lasa, fa tsy ny Tompo Jesoa. Iza amintsika moa no afaka milaza ny aminíny fakŗm-panahy nahazo ny Tompo ? Iza no ma≠halala tanteraka ny hafetseníi Satŗna sy ny tetikíady rehetra nam≠pia≠sainí ilay andriananíny haizina ? Ireo karazana fakŗm-panahy telo farany ihany man≠tsy no voatantara tamintsika. Nanao ahoana ny hamafiníizany, ho aníIlay ma≠dio, masina, ho aníIlay ďtsy nahalala otaĒ, nifanandrina taminíizany ka≠ra≠zam-piadianíny maizina rehetra izany ? Nanao ahoana ny fahorianíny fa≠na≠hi≠ny, izay masina ! Koa izany no hahatsapany tsara izay mianjady amintsika sy iom≠bonany tanteraka amintsika, rehefa manampatra ny hafetseny amintsika i Sa≠tŗna ! Misy tokoa ve fakŗm-panahy ataony amintsika ka tsy efa nam≠pan≠da≠lo≠viny taminíny Tompo Jesoa ? Noho izany, dia tena afaka manampy antsika to≠koa ny Tompo Jesoa. Nivavaka ho aníi Petera Izy, mba tsy hangozohozo ny finoany. ďSatria nalaim-panahy ny tenany, taminíny fahoriana nentiny, dia ma≠ha≠vonjy izay alaim-panahy koa IzyĒ (Hebreo 2. 18). ďFa isika tsy manana mpi≠so≠ro≠nabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa Izay efa na≠laim-panahy taminíny zavatra rehetra, tahaka antsika, kanefa tsy nanana otaĒ (Hebreo 4. 15).


 

Ny fiombonam-pony amintsika
izay ao anatiníny zava-tsarotra sy ny fahoriana manjo antsika

 

††††††††††† Raha mamoy hava-malala isika, iza moa, mihoatra noho Ilay nitomany teo aminíny fasaníny sakaizany, no afaka hahatsapa ny alaheloníny fontsika ? Re≠he≠fa mahatsiaro ho irery isika, iza moa no tena nanirery noho Izy, Izay nian≠tso≠antso hoe : ďTsy mahita tory aho, sady tahaka ny tsikirity irery eo an-tam≠pon-tranoĒ (Salamo 102. 7) ? Rehefa mandao antsika ireo namana, iza no afa≠ka mahatsapa ny mahazo antsika mihoatra Azy, satria voalaza fa : ďSamy nan≠dao Azy izy rehetra, ka nandositraĒ (Marka 14. 50) ? Rehefa tsy azoníny olona ny mahazo antsika, na koa raha toa ka tsy maneho fiombonam-po amintsika ako≠ry ireo izay itantarantsika ny zava-manahirana antsika, iza no afaka ha≠ha≠zo ny manjo antsika, mihoatra noho Izy, Izay navela ho irery tanteraka, ka ni≠an≠tsoantso hoe : ďNiandry antra aho, fa tsy nisy, sy mpanony, fa tsy nahitaĒ (Sa≠lamo 69. 20) ? Raha niteny taminíny mpianany Izy, fa hatolotra taminíio ali≠na io, ka ho faty ho azy ireo, ary ny iray taminy kosa hamadika Azy, dia tsy na≠ha≠tsapa afa-tsy tsy firaharahŗna Izy, teo aminíireo izay nifanditra hahalala izay ho lehibe aminíizy ireo (Lioka 22. 19-24). Rehefa mila fahazavana isika, iza no afaka manampy antsika, tahaka Azy, Izay voalaza im-pito ao aminíny fila≠zan≠tsa≠ra araka aníi Lioka, fa nandeha nivavaka ? Eny, nandany alina tontolo Izy mba hivavahana, rehefa misy zava-dehibe hataony.

††††††††††† Izany no Ilay Mpisoronabentsika any an-danitra, Izay ďvelona mandrakizay, ha≠nao fifonanaĒ ho antsika (Hebreo 7. 25). Tsy misy zava-tsarotra mahakasika ny tenany intsony, satria efa vita ny adiny. Aminíizany Izy dia afaka manampy an≠tsika tanteraka, satria efa nandalo taminíireo ady mianjady amintsika sy ireo zavatra ilaintsika.

††††††††††† Raha mandalo zava-manahirana aho, ka mahatsiaro ho kivy eny an-dŗ≠la≠na, dia manana Ilay mampahery sy manampy ahy, dia i Jesoa Kristy, Izay mi≠fo≠na ho ahy. Izy moa, raha mifona ho ahy, dia efa mahafantatra tsara ny fam≠pi≠ononana izay omeníny fahasoavaníAndriamanitra, satria efa nandray izany, nan≠dritra ny niainany tetỳ an-tany, fony nandalo zava-tsarotra tahaka izany. Fantany fa ampaherezina sy ampiononina ny fanahy, rehefa mandalo zava-tsa≠rotra. Manome ahy ny zavatra rehetra Izy, ary mangataka aminíAn≠dria≠ma≠ni≠tra ho ahy, noho ny fahatsapany tanteraka ny manjo ahy sy izay ilaiko. Mila fa≠na≠za≠va≠na ve aho, na koa mila fitarihan-dŗlana ? Afaka manome ahy izany re≠he≠tra izany Andriamanitra, ary raisko avy aminy izay rehetra mahasoa ahy. Iza≠ny, moa, dia noho ny asa sy fanampianíi Kristy irery ihany, Ilay Mpa≠na≠lŗ≠la≠na ahy aminy.

††††††††††† Satria ve mivavaka aho, dia mahazo izany rehetra izany ? Ny Tompo Je≠soa dia nivavaka ho aníi Petera, talohaníny nahafantarany izay zavatra hi≠tran≠ga. Tsia ! Tsy miankina velively aminíizay mety ho vavaka ataontsika ny fi≠fo≠na≠ny ho antsika. Ny fahasoavany, ao am-pony manokana, no ma≠na≠tan≠te≠ra≠ka ny za≠vatra rehetra. Ampahafantariny antsika izany, mba hanatonantsika ďny se≠za fian≠driananíny fahasoavany, aminíny fahasahiana, mba hahazoantsika fa≠min≠drŗm≠po sy hahitantsika fahasoavana, ho famonjena aminíizay andro ma≠ho≠ryĒ (Hebreo 4. 16).

 

††††††††††† Manao veloma finaritra anareo.

Ilay sakaizanareo

H. L. H.


 

NY FAHATERAHAM-BAOVAO

 

 

Ry sakaiza malala isany,

 

††††††††††† Araka izay hitantsika tao anatina taratasy iray tany aloha, dia maty mi≠a≠ra≠ka aminíi Kristy ny kristiana. Ratsy loatra ny toetraníilay olona taloha, ka tsy main≠tsy nomelohiníAndriamanitra. Izany rahateo, miaraka aminíny vahaolana omení An≠driamanitra, no nohazavainíi Jesoa Tompo taminíi Nikodemosy, ao aminíny Jaona 3.

††††††††††† Raha ny tena izy, moa, dia manomboka ao aminíny toko faha-2, andininy faha-23, ny resaka momba izany. Tao Jerosalema ny Tompo, taminíio fotoana io. Nandritra ny fotoananíny fety, tahaka izay nataony taminíny Paska, dia na≠nao fahagagana Izy, hany ka ďmaro ny nino ny anarany, raha nahita ny fa≠man≠ta≠rana izay nataony.Ē Izao nefa no voalaza, manampy izany : ďFa Jesoa tsy na≠to≠ky azy, satria Izy nahalala ny olona rehetra ; ary tsy nitady olona ha≠nam≠ba≠ra olona Izy ; fa ny tenany nahalala izay tao am-poníny olona.Ē Ary nony avy na≠na≠tona aníi Jesoa ny iray taminíizany olona izany, dia nahazo izao teny ma≠ve≠sa≠tra izao taminy, hoe : ďRaha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo ma≠hita ny fanjakŗníAndriamanitra.Ē

 

 

Ny Zanakíolona, Izay any an-danitra

 

††††††††††† Ao aminíny andininy faha-11 sy faha-13 aminíny toko faha-3, ny Tompo dia dia mampiseho hoe iza Izy. Izy no Zanakíolona, Izay any an-danitra. Izany dia isaníny zava-miafina mahatalanjona momba ny Tenaníi Jesoa. Ny Jaona 1. 1 dia milaza fa Izy dia Andriamanitra tenany, izany hoe Jehovah. Ao aminíny an≠di≠niny faha-14, nefa, dia hoy ny voasoratra, hoe : ďAry ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsikaĒ, dia Ilay ďAndriamanitra Ö naseho teo aminíny nofoĒ iza≠ny (1 Timoty 3. 16). Andriamanitra sy olombelona, tafaray ao amina Persona iray, zavatra saro-pantarina izany !

††††††††††† Andriamanitra mandrakizay ny Tompo Jesoa, saingy nanetry tena, ka dia ton≠ga olombelona. Tsy milaza nefa izany, hoe tsy Andriamanitra intsony Izy. Tsy azo heverina izany. Nandray nofo aman-dra Izy (Hebreo 2. 4), ary tonga olo≠na tokoa (Galatiana 4. 4 ; 1 Timoty 2. 5) ; saingy na dia olona aza Izy, dia An≠driamanitra mandrakizay koa (Isaia 9. 6). Zazakely nandry teo aminíny fi≠hi≠na≠nam-bilona Izy, nefa koa mihazona sy mitahiry ny zavatra rehetra. Raha sa≠sa≠try ny dia Izy, indray andro, ka noana sy nangetaheta, dia nangataka rano ta≠miníilay vehivavy Samaritana. Nasehony taminy fa Tsitoha izy, ka manome ny Fanahy Masina, ary mahalala ny zavatra rehetra, koa dia mahafantatra tan≠te≠ra≠ka ny fiainaníilay vehivavy. Aminíny maha-tena olona Azy, dia natory Izy, tao an-tsambokely ; saingy nitsangana kosa, nandidy ny rivotra sy ny ra≠no≠ma≠si≠na. Rehefa nanonona ny Anarany Izy, dia lavo taminíny tany ny miaramila. Fo≠toana fohy taorianíizany, nefa, dia nisambotra sy namatotra Azy ireo, ary nan≠drora ny tavany sy nanaraby Azy.

††††††††††† Sady tetỳ an-tany Izy, fony niresaka taminíi Nikodemosy, no tany an-da≠ni≠tra. Izy dia afaka nilaza hoe : ďIzay fantatray no lazainayĒ (Jaona 3. 11). Na≠ha≠fan≠tatra Izy, ary Andriamanitra irery ihany no tena mahafantatra, araka ny tena he≠vitríio voambolana io. Tsy nisy olombelona tany an-danitra ; ka noho izany, tsy misy afaka milaza ny aminíny zavatry ny lanitra. Ny Zanakíolona, kosa, dia ni≠dina avy tany an-danitra. Eny, mbola tany an-danitra Izy. Raha niresaka mom≠ba ny lanitra ŗry Izy, dia nilaza ny zavatra efa hitany, sy mbola hitany. Za≠va≠tra fantany rahateo no nolazainy, dia ny aminíny lanitra izay Azy sy vo≠ni≠na≠hi≠ny. Tafaray ao aminy Andriamanitra sy ny olona, satria Izy dia sady An≠dria≠ma≠ni≠tra no olona, ao amina Persona iray. Izany no nahazoaníny anjely na≠nam≠ba≠ra, fony Izy teraka, hoe : ďFiadanana ho etỳ amboniníny tany aminíny olona an≠ka≠sitrahinyĒ ! (Lioka 2. 14). Fantany Andriamanitra sy ny voninahiny, ary fan≠ta≠ny ihany koa ny olombelona.

 

 

Ny toetra maha-olona ny olombelona

 

††††††††††† Hitantsika ao aminíny Jaona 2. 23-25, ny aminíny fijeriníny Tompo ny olo≠na. Tsy mba olona tsy nino, izay ho nandŗ Azy ampahibemaso, tsy akory, ireo ni≠re≠sahany ireo, fa olona izay nahafantatra sy nanaja Azy ary resy lahatra ny aminíny maha-Mesia Azy, noho ny famantarana izay nataony. ďNino ny ana≠ra≠nyĒ ireo. Raha mijery maimaika isika, dia alaim-panahy hihevitra fa ireo no ani≠saníizay nolazaina ao aminíny Jaona 1. 12 fa nomena hery ho tonga zanakíAn≠dria≠manitra. Nefa izao no voalaza momba azy ireo : ďFa Jesoa tsy natoky azy, sa≠tria Izy nahalala ny olona rehetra ; ary tsy nitady olona hanambara olona Izy ; fa ny tenany nahalala izay tao am-poníny olona.Ē

††††††††††† Resy lahatra ireo olona ireo, saingy mbola tsy niova fo. Nino ny Anaraníi Jesoa ireo, saingy tsy nandray Azy (Jaona 1.12). Nahita ny fahagagana na≠tao≠ny ireo ; resy lahatra ny fony sy ny sainy, taminíizany, fa Izy no Mesia. Maro ny ta≠haka azy ireo, taminíizany andro izany, ary mbola an-tapitrisany koa, an≠ke≠hi≠tri≠ny. Tsy misalasala izy ireny, ny aminíny fahamarinana kristiana. Ny sainy sy ny fony dia manampy azy ireo hahatakatra ny fahamarinana sy ny fa≠ham≠bo≠nianíizany, ary izany no nanekeny ny finoana kristiana. Ny olombelona, aminí ny toetra maha-olona azy fotsiny izao, dia manaiky tsara izany, satria mi≠pe≠tra≠ka ho amboniníny fahamarinana sy ho amboniníAndriamanitra, aminíizany. Mi≠he≠vi-tena ho mahalala ny marina izy, ka izay ekeníny sainy sy (na) ny fony ho tsa≠ra no inoany,.

††††††††††† Hafa tanteraka kosa, nefa, ny zavatra rehetra, rehefa ao aminíny fa≠ha≠za≠vaníAndriamanitra ny feoníny fieritreretana ! Eo vao hita ny toeram-pa≠ha≠ve≠re≠za≠na sy fahamelohana misy ny tena ; ka tsy ny hitsara aníAndriamanitra in≠tso≠ny, na ny hitsara izay nambarany, no mameno ny saina. Ny hany hita mi≠ha≠ri≠ha≠ry dia ny fahamelohaníny tena, izay mahatonga hitalaho hoe : ďAn≠dria≠ma≠ni≠tra Ű ! Mamindrŗ fo amiko, mpanota !Ē

††††††††††† Ekeníny olona ihany, aminíny maha-olona azy, fa ilaina ny fahateraham-bao≠vao, ho aníny jentilisa sy ireo olona miaina ao aminíny fahotana kivalavala. Fa ny tsy azoníny olona, aminíny maha-olona azy, dia ny hoe tsy maintsy ate≠ra≠ka indray ny isam-bataníolona, anisaníizany ny Jiosy, eny, na dia ny Fariseo aza, na dia ireo izay mankasitraka ny Tompo aza, ireo izay mino ny anarany, na dia i Nikodemosy aza, izay Fariseo, lehibe iray aminíny Jiosy ary mpam≠pi≠a≠na≠tra ny Israely, olona nanome voninahitra ny Tompo Jesoa, dia voninahitra fa≠ra≠tampony azo omena ny olona, ary nanao hoe : ďRaby Ű, fantatray fa mpam≠pianatra avy aminíAndriamanitra Ianao ; fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao, raha tsy Andriamanitra no momba azyĒ (Jaona 3. 2) ; na izany olona izany, aza, dia mila ateraka indray (Jaona 3. 7). Fa Ilay na≠nam≠bara izany, moa, dia Ilay milaza izay fantany (Jaona 3. 11), satria Izy Ilay Andriamanitra mandrakizay. Tsy ny fahavalony ihany no itakiany aníizany, fa ireo manaiky Azy indrindra koa. Moa ve izany tsy mampahafantatra antsika ny toeram-pahaverezana tanteraka misy ny olombelona, sy ny tsy fahaizany ma≠natona aníAndriamanitra, aminíny toetra maha-olombelona azy ?

 

 

ďRaha tsy ateraka indray ny olona,
dia tsy mahazo mahita ny fanjakŗníAndriamanitraĒ

 

††††††††††† Ny Tompo, eto, dia miresaka ny aminíny fanjakŗníAndriamanitra, araka izay nanehoana azy taminíizany vanim-potoana izany. Rehefa haseho aminíny vo≠ni≠nahitra tsy ho ela izany, dia ho hitaníny tany rehetra. Fa ankehitriny, aloha, dia mbola hafa dia hafa ny manoloana antsika, ao anatiníny antsoiko hoe toe≠tra maha-kristiana aníizany fanjakana izany, araka izay anehoana azy amin≠tsi≠ka aminíny alalana fanoharana maro.

††††††††††† Nony tonga tetỳ an-tany ny Tompo Jesoa, dia tonga tao Aminy ny fan≠ja≠kŗníAndriamanitra. Izay nanaiky Azy sy nandray Azy marina, aminíny maha-Za≠nakíAndriamanitra Azy ihany, nefa, no nahita izany fanjakana izany. Ireny irery ihany no nateraka indray.

††††††††††† Tsy manaitra antsika ve ny hoe na ny rahalahiníi Jesoa, aza, dia tsy nino Azy ? Voasoratra ao aminíny Marka 3. 21, mantsy, hoe : ďAry ny havany, raha nan≠dre, dia nivoaka hihazona Azy ; fa hoy ireo : Efa very saina IzyĒ (Jereo koa ny Jaona 7. 5).

††††††††††† Nahafantatra ny Tompo nefa izy ireo ! Hitany isaníandro isaníora, nandritra ny taona maro, ny fiainany masina sy tonga lafatra, tao Nazareta. Tsy nam≠ba≠raníi Maria sy Josefa taminíizy ireo ve ny nanambarŗníny anjely ny aminíny ha≠ha≠te≠ra≠hany sy ny zava-mahagaga rehetra, tahaka izay voambara ao aminíny Lioka 2, ohatra ? Izy ireo ve tsy nahare ny fanambarŗna nataoníi Jaona Mpa≠nao Batisa, izay zanakíolom-pirahavavy aminy ? Izy ireo ve tsy nahita maso ny fa≠mantarana amam-pahagagana nataoníi Jesoa ? Hoy i Jaona : ďHitanay ny vo≠ni≠nahiny, dia voninahitra mendrika ho aníny Lahitokana avy taminíny RayĒ (Jao≠na 1. 14). Raha nisokatra ny lanitra, ka re ny feoníAndriamanitra na≠nam≠ba≠ra hoe : ďIanao no Zanako malalako, Ianao no sitrakoĒ (Marka 1. 11), ny ha≠va≠ny kosa dia nilaza Azy ho very saina, ka te hihazona Azy. Izany no ma≠na≠po≠ro≠fo ny fahamarinaníny teniníi Jesoa manao hoe : ďRaha tsy ateraka indray ny olo≠na, dia tsy mahazo mahita ny fanjakŗníAndriamanitra.Ē

 

 

Nateraka indray

 

††††††††††† Tsy araka izay niheveraníi Nikodemosy azy, tsy akory, ny dikaníizany, na ara≠ka ny ambaraníny filŰzŰfia sy ny anganonganoníny jentilisa maro, ka ila≠za≠ny fa hateraka indray tahaka ny zazakely ny olona efa antitra, na hiova ho toy ny zatovo fotsiny. Ny zaza vao teraka dia mitovy toetra aminíny ray aman-dre≠ni≠ny, fa tsy ho tsara noho izy ireo velively, tsy akory. I Seta, zanakíi Adama tao≠rianíny nahalavoany, dia mitovy endrika aminíilay rainy, izay mpanota ihany (Ge≠nesisy 5. 3). Hoy i Joba : ďAiza no misy madio ateraky ny tsy madio ? Tsy mi≠sy, na dia iray akory azaĒ (Joba 14. 4) ! Ary ny Romana 5. 19 dia ma≠nam≠ba≠ra amintsika fa noho ny tsy nankatoavaníi Adama, dia tonga mpanota avokoa ny taranany rehetra. ďIzay ateraky ny nofo dia nofoĒ (Jaona 3. 6). Na dia ate≠ra≠ka impolo tahaka ny teo ihany aza, mantsy, i Nikodemosy (izany hoe nateraka ray aman-dreny mpanota), dia tsy misy na inona na inona miova, raha ny aminíny fifandraisany aminíAndriamanitra.

††††††††††† Mila hateraka indray[2] ny olona (Jaona 3. 3), izany hoe aminíny fomba vao≠vao tanteraka, dia avy amina loharanoníaina vaovao. Lazainíi Jesoa ao aminí ny Jaona 3.5 ny aminíizany loharanoníaina vaovao izany, ka hoy Izy : ďLazaiko ami≠nao marina dia marina tokoa : Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fa≠nahy, dia tsy mahazo miditra aminíny fanjakŗníAndriamanitra izy.Ē Ny rano, ao aminíny Soratra Masina, dia fantatra fa kisarisariníny TeniníAndriamanitra izay miasa aminíny olona, aminíny alalaníny Fanahy Masina. Ny Efesiana 5. 26 dia manambara izany mazava ; tahaka izany koa ny Jaona 13. 10, izay am≠pi≠ta≠hai≠na aminíny Jaona 15. 3.

Manadio izay rehetra sasŗna aminy ny rano. Ny teniníAndriamanitra, izay ampihariníny Fanahy Masina, dia manadio ny fironan-tsainíny olona sy ny eri≠treriny ary ny zavatra ataony. Miaraka aminíizany, ny Fanahy Masina dia mi≠ton≠dra fiainam-baovao ao aminíny olona, aminíny alalaníny Teny, fiainana hafa to≠koa, tsy manana ny toetraníireo ray aman-dreny niteraka, fa kosa ny toe≠traníIlay manome fiainana. ďIzay ateraky ny Fanahy dia fanahyĒ (Jaona 3. 6).

††††††††††† Hamafisiníny Soratra Masina ombieny ombieny, moa, fa vokatry ny Te≠niní Andriamanitra ny fahateraham-baovao. Hoy i Paoly, manoratra ho aníny Ko≠rin≠tia≠na : ďIzaho no niteraka anareo ao aminíi Kristy Jesoa, taminíny filazantsaraĒ (1 Korintiana 4. 15). Hoy ny voasoratra ao aminíny Jakoba 1. 18 : ďTaminíny si≠tra≠pony no niterahany antsika, taminíny teny fahamarinana.Ē Hoy koa i Petera : ďSa≠tria efa nodiovinareo ny fanahinareo, taminíny fanarahana ny fahamarinana Ö fa efa teraka indray ianareo, tsy taminíny voa mety ho lo, fa taminíny tsy me≠ty ho lo, dia ny teniníAndriamanitra, izay velona sady maharitraĒ (1 Petera 1. 22-23). Ao aminíny 1 Tesaloniana 1. 5 dia voalaza miaraka ny TeniníAn≠dria≠ma≠nitra sy ny Fanahy Masina.

††††††††††† Ny Tompo dia manambara ny aminíny tsy maintsy ahaterahana indray, mba hahazoana miditra ao aminíny fanjakŗníAndriamanitra, satria Nikodemosy izay niresahany, dia anisaníny lohaníny Jiosy. Raha ny fomba firesaky ny Tom≠po no heverina, araka izay nanorataníi Jaona azy hatrany hatrany, dia afa≠ka misintona hevitra fototra iray isika, dia ny hoe : hatraminíny fahalavoana tao Edena ka mandra-pahatonganíny faraníizao tontolo izao, dia tsy maintsy ilaina ny fahateraham-baovao, mba hahazoana manana fifandraisana aminí An≠driamanitra.

 

 

ďTsy maintsy asandratra ny ZanakíolonaĒ

 

††††††††††† Raha manambara ny aminíny zavatry ny lanitra ny Tompo, manomboka ao aminíny Jaona 1. 12, dia misongadina ny zava-dehibe iray ilaina. Ny Za≠nakí olo≠na, Izay any an-danitra, dia mahalala ny voninahitry ny lanitra, izay fo≠ne≠naníIlay ďmazavaĒ, izay tsy misy maizina ao aminy (1 Jaona 1. 5). Raha hiditra ao aminíizany voninahitra izany ny olombelona, dia tsy maintsy voalamina, alo≠ha, ny momba ny ota. Mila afa-po ny aminíny momba ny ota Ilay An≠dria≠ma≠ni≠tra, Izay voatsiratsira loatra, noho ny fahotaníny olombelona. Ny olombelona dia tsy maintsy voadio aminíizay rehetra manakana azy tsy hiditra ao aminíny vo≠ni≠nahitríAndriamanitra. Ahoana ŗry no hahazoaníny olombelona, izay mpa≠no≠ta be lavitra noho ny taminíny nandroahana azy hiala tao Edena, miditra any aminíny paradisa any an-danitra, izay fonenaníAndriamanitra ?

††††††††††† Tsy mety ho tanteraka izany, raha tsy nanao asa fanavotana, han≠da≠mi≠na≠na izay rehetra ilaina momba izany, Ilay sady Andriamanitra no olona. Tsy main≠tsy hasandratra ny Zanakíolona, ďmba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizayĒ (Jaona 3. 14-16).

††††††††††† Tsy faraníizay lehibe sy avo ve izany fanomezana natolotríAndriamanitra izany ?

††††††††††† Endrey ! Mbola maro ny zavatra mifandraika aminíizany. Afaka miantso isika hoe : ďAba, Ray Ű !Ē, satria ny Fanahy Masina, noho ny fiainam-baovao ao anatintsika, no manambara fa zanakíAndriamanitra isika (Romana 8. 15). Mpi≠ara-mandova aminíi Kristy isika, ary tsy ho ela dia hiara-hanjaka aminy aminíizao rehetra izao sy hiara-hitsara aminy (Romana 8. 17 ; Efesiana 1. 10-11 ; 1 Korintiana 6. 2-3 ; sns.). Ny 1 Jaona 3. 1 dia mametraka antsika ho mi≠to≠vy laharana aminíi Jesoa Tompo, izay tsy mba fantatríizao tontolo izao. Ny an≠di≠ni≠ny faharoa dia manambara fa rehefa hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, ary ďho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoaĒ. Ny 1 Jaona 4. 17 dia milaza fa, raha ny aminíny fitsarana, na dia mbola etỳ amboniníny tany aza isika, dia efa tahaka Azy izay any an-danitra sahady. Ny andininy faha-19, indray, dia ma≠nambara hoe : ďIsika tia, satria Izy efa tia antsika taloha.Ē Eny, manana ny toe≠traníAndriamanitra, izay fitiavana, isika. Mandresy izao tontolo izao isika (5. 4). Ary dia mbola mitanisa zavatra maro tahaka izany koa ny Soratra Masina.

††††††††††† Na izany aza, nefa, tsy ny firaisana aminíny Ray sy aminíny Zanaka ve no le≠hi≠be indrindra, aminíny zavatra rehetra (1 Jaona 1. 3) ? Ary izany dia ho an≠tsi≠ka, izay tsy nahazo nahita akory ny fanjakŗníAndriamanitra etỳ an-tany, ara≠ka ny lazainíny teniníny Tompo ao aminíny Jaona 3, na niditra ao aminy, isika izay mpanota very, tokony ho very mandrakizay, dia isika izay fa≠ha≠va≠loníAn≠dria≠ma≠nitra sady tokony ho hŗlany ; isika dia mahafantatra ny Ray sy i Jesoa Tom≠po (1 Jaona 5. 20). Tsy tahaka ny fahafantaraníny olombelona noaržna aní Ilay Mpahary azy, nefa, no ahafantarantsika Azy, aminíizany, fa aminíny tena maha-Izy Azy marina tokoa. Eny, manana firaisana aminíny Ray sy aminíi Jesoa Kristy Zanany isika, ary izany dia tsy hoe rehefa tonga any an-danitra iha≠ny, fa dieny etỳ an-tany. Raha ny aminíny etỳ ivelany, tsy misy mampiavaka an≠tsika aminíny olombelona manodidina antsika, izay mbola eo ambany fa≠he≠faníi Satŗna.

††††††††††† Rehefa azontsika izany, ka iainantsika marina tokoa, tsy ho feno sy tan≠te≠ra≠ka ve ny fifaliantsika ?

 

Manao veloma finaritra anareo.

H. L. H.

 

 


 

FIRAISANA AMINíNY RAY
SY AMINíI JESOA KRISTY ZANANY

 

 

Ry sakaiza malala isany,

 

††††††††††† Hitantsika tany aloha, fa na iza na iza mino aníi Jesoa Tompo, dia tsy hoe ma≠hazo ny famelŗna ny helony fotsiny ihany, fa mahazo fiainam-baovao mi≠hi≠tsy koa. NaterakíAndriamanitra izy, ka dia manana ny ainíAndriamanitra sy ny toe≠traníAndriamanitra (Jaona 1. 13 ; 2 Petera 1. 4). Izany fiainana izany, moa, izay fiainana feno tanteraka, no antsoina hoe ďfiainana mandrakizayĒ, ary ny 1 Jao≠na 5. 20 dia milaza ny aminíi Jesoa Tompo, fa ďIzy no Andriamanitra ma≠ri≠na sy fiainana mandrakizay.Ē Ny Tompo Jesoa mihitsy izany no fiainantsika.

††††††††††† Miteraka vokany tsy tambo tononina izany, ho antsika. Tonga olona an≠ka≠si≠trahina isika, ďao aminíny MalalaĒ (Efesiana 1. 6), ary tafafindra ho ao aminí ny fanjakŗníIlay Zanaka malalaníny Ray (Kolosiana 1. 13). Noho izany, dia ma≠nai≠ky antsika tanteraka Andriamanitra, toy ny anekeny Ilay antsoiny hoe ďMa≠la≠laĒ. Mbola tsara lavitra noho izany, nefa, ny ambaraníi Jaona apostoly ao aminíny epistily voalohany nosoratany. Lazainy fa natao mitovy Aminy isika. Tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nahalala Azy (1 Jaona 3. 1). Eto aminíizao tontolo izao isika, dia tahaka Azy, Izay efa any an-danitra an≠ke≠hi≠tri≠ny (4. 17). Ho tahaka Azy isika, ka hahita Azy aminíizay tena endriny tokoa (3. 2). Ampitahao ihany koa izay voalazaníny 1 Jaona 4. 12-13 sy izay ao aminí ny Jaona 1. 18. Ny ao aminíny 1 Jaona 5. 20 ihany koa, moa, dia manao hoe : ďFan≠ta≠tsika fa tonga ny ZanakíAndriamanitra, ka efa nanome antsika fa≠ha≠za≠van-tsaina, mba ho fantatsika Ilay marina.Ē Voarakitríizany avokoa ny zavatra re≠hetra.

††††††††††† Rehefa noaržníAndriamanitra i Adama, dia nomeny saina. Izay no mam≠pi≠a≠va≠ka ny olombelona sy ny biby. Ny fahazavan-tsainíny olombelona, nefa, dia mom≠ba ny tany ihany, ka tsy mahatakatra afa-tsy ny zavatry ny tany. Na dia za≠vaboary ambony noho ny olombelona ihany koa aza, nefa, ireo anjely, dia tsy afaka mahafantatra aníAndriamanitra. Mpanompo mahery sy matanjaka ireny, ary vonona mandrakariva ny hanatanteraka izay sitraponíAn≠dria≠ma≠ni≠tra ; saingy naniry hahita sy handinika ihany koa ny zavatra izay nolazaina an≠tsi≠ka (1 Petera 1. 12).

††††††††††† Ny mpanota very, izay fahavaloníAndriamanitra, nefa nandray aníi Jesoa Tom≠po, dia nomeny Ilay Zanany ho fiainam-baovao ; ka ao aminy sy aminíny ala≠lany, dia omeny azy koa fahazavan-tsaina hahafantarany aníAndriamanitra. Tsy hoe afaka mahita ny fisehoaníny voninahiny fotsiny isika, araka izay ha≠hi≠taníizao tontolo izao azy tsy ho ela, aminíny fiverenaníi Jesoa Tompo eny aminíny rahoníny lanitra, ka ho hitaníny maso rehetra, fa hahita Azy aminíizay te≠na endriny tokoa, fa tsy araka izay hisehoany fotsiny ihany. Eny, ankehitriny isi≠ka dia efa afaka mahazo izany fisainany izany. Hitantsika ny tena vo≠ni≠na≠hi≠ny, izay mameno ny fontsika rahateo ihany koa. Manana fisainana sy fi≠he≠tse≠ham-po mitovy aminíny aníAndriamanitra isika. Vohainy ho antsika ny fony, ka la≠zainy amintsika izay ao anatiny sy izay mameno izany ; ary dia azontsika sy iarahantsika mizara ny teniny sy ny fihetseham-pony. Tonga manana firaisana aminíny Ray sy aminíi Jesoa Kristy Zanany isika.

 

 

Firaisana aminíny Ray sy aminíi Jesoa Kristy Zanany

 

††††††††††† Inona moa no mameno ny foníny Ray ? Moa ve tsy ny Zanaka ary ny vo≠ni≠na≠hitríio Zanany io sy ny asany ? Raha mbola tetỳ an-tany ny Zanaka, dia ni≠toe≠tra tao aminy avokoa ny fahafenoaníAndriamanitra rehetra (Kolosiana 1. 19). Na taminíny niantombohaníny asa ampahibemaso nataoníny Tompo (Lio≠ka 3. 22), na teo aminíny fiafaraníizany (Matio 17. 5), dia izao no fa≠nam≠ba≠rŗní ny Ray : ďIty no Zanako malalako, Izay sitrako.Ē Taorianíizany dia tonga ny asam-panavotana tany Golgota.

††††††††††† Nanao ahoana moa no nahitaníny Ray izany asa izany ? Hoy i Jesoa : ďIza≠ny no itiavaníny Raiko Ahy, satria Izaho manolotra ny aiko, mba han≠drai≠sa≠ko azy indrayĒ (Jaona 10. 17). Ny Ray dia tia Ilay nandeha an-tsitrapo na≠na≠to≠na ny hazofijaliana, Ilay maty, mba hanome voninahitra ny anaraníAn≠dria≠ma≠ni≠tra sy hanatanteraka ny sitrapony ; dia Ilay nanaiky hitondra ny fahotantsika tao aminíny tenany, teo aminíny hazo (1 Petera 2. 24), ka natao ho ota (2 Korintiana 5. 21), ary niharaníny fitsarŗníAndriamanitra sy nafoiny. Eny, dia Izay tsy nanan-tsiny, fa tanteraka tao anatiníizany rehetra izany : ďKristy, Izay na≠natitra ny tenany tsy manan-tsiny, ho aníAndriamanitraĒ (Hebreo 9. 14).

††††††††††† Hoy ny Ray amintsika : ďIty no Zanako malalako.Ē Dia hoy kosa isika ma≠ma≠ly izany : ďIzy no Mpamonjy malalantsikaĒ. Hoy ny Ray : ďNoho ny fitiavany Ahy (Eksodosy 21. 5), dia niaritra ny fijaliana rehetra tany Golgota Izy, ka na≠ha≠tan≠te≠raka ny asam-panavotanaĒ ; ary hoy kosa isika : ďTia antsika i Kristy, ka nanolotra ny tenany ho fanatitra mba ho fanavotana antsikaĒ (Jereo Efe≠sia≠na 5. 2). Isika tsirairay avy, kosa, hanao hoe : ďNy ZanakíAndriamanitra Ö efa tia ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahyĒ (Galatiana 2. 20).

††††††††††† Izany Zanaka be voninahitra izany, Izay mameno ny foníny Ray, dia ma≠me≠no ny foko ihany koa. Ny Ray dia maneho amintsika ny voninahitry ny Za≠na≠ka, ary isika kosa manambara aminíny Ray izay rehetra hitantsika ao aminí ilay Zanaka. Izany no firaisana sy fiombonana : iray fo sy tombon-tsoa ; ary Olona iray ihany no miara-mameno fifaliana sy fahafaham-po ao anaty.

††††††††††† Tsy izany indrindra koa, ve, no ataoníIlay Zanaka ? Izy no naneho antsika ny Ray. Rentsika Izy nanao hoe : ďAba, Ray Ű !Ē (Marka 14. 36). Ary isika koa, an≠kehitriny, dia afaka manao hoe : ďAba, Ray Ű !Ē (Romana 8. 15).

††††††††††† Tsy izany ve no zavatra ambony indrindra, dia ny mahafantatra aníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, eny, mahalala Azy ? Tsy ny mandray sy misitraka ny fitahiany sy ny za≠va≠tra rehetra omeny ihany, fa ny mandray sy ny manana Azy ho An≠dria≠ma≠ni≠tra mihitsy ? Ary ny manana firaisana aminíIlay Andriamanitra Ray sy aminí ny Zanany, noho izany ? Tsy misy ambony sy manan-danja noho izany. Ny fa≠na≠tan≠terahana izany dia mitondra fahasambarana tanteraka ho aníny fo, dieny etỳ an-tany.

††††††††††† Izany no nahatonga ny apostoly hanao hoe : ďIzao zavatra izao no so≠ra≠ta≠nay, mba ho tanteraka ny fifalianareoĒ (1 Jaona 1. 4).

 

 

Andriamanitra dia mazava, ary tsy mba misy maizina akory ao aminy

 

††††††††††† Io firaisana aminíny Ray sy aminíny Zanany io dia mazava ho azy fa tsy main≠tsy mifanaraka aminíny toetra maha-Andriamanitra aníAndriamanitra. An≠dria≠manitra dia mazava. Tsy maintsy ao aminíny mazava, izany, isika vao afa≠ka manana firaisana aminy. Isika nefa dia maizina fahiny, fa efa mazava ao aminíny Tompo, kosa, ankehitriny (Efesiana 5. 8). Mandeha ao aminíny ma≠za≠va isika, ary izany no ananantsika firaisana aminíny kristiana hafa, satria man≠tsy ny raníi Jesoa Kristy, Ilay ZanakíAndriamanitra, no fototry ny toerana misy an≠tsika ankehitriny sy porofoníny maha-marina Azy.

††††††††††† Ao aminíny 1 Jaona 1. 7 dia tsy ny aminíny fomba andehanantsika aminí izany no resahina, fa hoe aiza no andehanantsika. Rehefa miresaka momba ny fandehanana ao aminíny mazava isika, dia ny aminíny fiainantsika sy ny fi≠ton≠drŗntenantsika no tiana holazaina, aminíizany. Ny resaka ŗry, eto, dia ny hoe aiza no andehanantsika. Ary izay rehetra nateraka indray, ka afaka taminí ny fahefaníny maizina, dia tonga mendrika ďhanana anjara aminíny lovaníny olo≠na masina, eo aminíny mazavaĒ (Kolosiana 1. 12-13), dia mandeha aminíny ma≠za≠va. Ny ra izay nanadio taminíny fahotana rehetra no porofo manamarina aníizany toerana misy ahy izany. Andeha isika handray ohatra iray : raha mbo≠la ao anatiníny koveta feno ranon-tsavony ny tanako, dia tsy ho azoníny loto ve≠li≠vely. Ny heriníny ranon-tsavony, izay nanadio ny tŗnako, dia manakana azy tsy haloto. Aminíny fomba ahoana moa no hampaloto ny tanako, raha mbo≠la mitoetra ao anatiníny rano izay manan-kery hanadio izay rehetra maloto izy ? Dia tahaka izany koa, ny heriníny ra, izay manjaka ao anatiníny mazava, no porofo fa mifanindran-dŗlana aminíny mazava aho.

††††††††††† Tsy manova na inona na inona nefa izany, noho ny fananako ny toetrako fa≠hiny, izay mbola ao anatiko ihany. Raha mandŗ izany aho, ka milaza fa tsy ma≠nana ota, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatiko. Ary raha milaza aho fa mbola tsy nanao zava-dratsy mihitsy, ary mbola tsy nanota, dia mam≠pan≠dainga aníAndriamanitra ; satria mantsy Andriamanitra dia efa niteny hoe : ďSa≠my efa nanota izy rehetraĒ (Romana 3. 23).

††††††††††† Ny 1 Jaona 1. 10 dia tsy milaza hoe : ďRaha hoy isika : tsy manota isikaĒ, fa hoe : ďRaha hoy isika : tsy nanota isikaĒ, matoanteny mitanisa ny lasa. Ny So≠ra≠tra Masina dia tsy milaza velively fa tsy maintsy manota ny mino. Manana toe≠tra vaovao mantsy isika, dia toetra izay tsy afaka manota, sady isika koa ma≠na≠na ny heriníAndriamanitra ao anatintsika, dia ny Fanahy Masina, Izay ma≠no≠me antsika hery ahazoantsika mandeha araka ilay fiainam-baovao ana≠nan≠tsika. Ao aminíny mazava no andehanantsika, ka afaka manavaka tsara izay tsy mifanaraka aminíizany mazava izany isika.

††††††††††† Indrisy, nefa, fa isika dia voatery manao hoe : ďFa tafintohina aminíny za≠va≠tra maro isika rehetraĒ (Jakoba 3. 2). Saingy tsy mahafa-tsiny antsika, tsy ako≠ry, izany.

††††††††††† Manantena aho fa ho afaka hiresaka bebe kokoa ny aminíizany, ao aminí ny taratasiko manaraka.

 

Mametraka ny veloma finaritra.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Ilay sakaizanareo H. L. H.

 

 


 

KRISTY, MPISOLOVAVA ANTSIKA

 

 

Ry sakaiza malala isany,

 

††††††††††† Manohy ny taratasiko teo aloha aho, ka te hiresaka izao zavatra manaraka izao :

Raha manota ny mpino iray

 

††††††††††† Inona no mitranga raha manota isika, aminíny maha-mpino antsika ? Mety manova ny toerana maha-zanakíAndriamanitra antsika ve izany ? Ary tonga lavitra ny tavaníAndriamanitra ve isika ?

††††††††††† Ao aminíny Hebreo 9 sy 10 no ahitantsika ny valiníizany fanontaniana iza≠ny. Nahazo fanavotana mandrakizay i Kristy. ďFa ny fanatitra iray ihany no efa na≠ha≠tanterahany ho mandrakizay izay olona hohamasininaĒ (Hebreo 10. 14). Ta≠fa≠toetra mandrakizay ny fifandraisantsika aminíAndriamanitra, aminíny ma≠ha-zavaboariny antsika. Tonga fifandraisaníny zanaka aminíny Rainy, ny fi≠fan≠drai≠santsika aminy. Tsy voaovaníinona na inona intsony izany fifandraisana izany.

††††††††††† Koa tsy miraharaha ny fahotaníny zanany intsony ŗry ve, izany, Ilay Rain≠tsi≠ka ? Ny Raintsika dia Ilay Andriamanitra mazava, ka tsy misy maizina mi≠hi≠tsy ao aminy. Madio dia madio ny masony, ka tsy mahazaka ny ratsy ; ary tsy main≠tsy hamasinina ao aminíizay manatona Azy Izy. Zakany ny fahotaníny tsy mi≠no, ny fahotaníizao tontolo izao tsy mankatÚ Azy, fa tsy tantiny velively kosa ny fahotaníny zanany. Izy Izay Masina, ve, mety hanana fifandraisana aminíny ota, na aminíny olona izay voalotoníny fahotana ? Noho izany, tapaka avy ha≠tra≠ny ny firaisantsika aminíIlay Ray sy ny Zanany, raha manana fisainana sy fi≠te≠ny feno ota sy foana isika, na maneho tsy fankatoavana, izany hoe manota. Tsy ho tafaverina aminíny laoniny izany firaisana izany, raha tsy voaisotra, ara≠ka ny fihevitríAndriamanitra, izany fahotana izany. Ka ďraha miaiky ny fa≠ho≠tan≠tsika isika, dia mahatoky sy marina Izy, ka mamela ny fahotantsika sy ma≠na≠dio antsika, ho afaka aminíny tsy fahamarinana rehetraĒ (1 Jaona 1. 9). Ny fiai≠kena ny fahotana sy ny fitsarantsika ny tenantsika ihany no hampahadio an≠tsika.

 

 

Ny fitsarana ny tena no hany fomba
hoenti-manarina indray ny fifandraisana

 

††††††††††† Foto-kevitra hitantsika ao aminíny Soratra Masina iray manontolo izany, na ao aminíny Testamenta Taloha na ao aminíny Testamenta Vaovao. Andeha isi≠ka handray ohatra mikasika izany, ao aminíny Testamenta Taloha. Ao aminíny Levitikosy 4 sy 5 sy sombintsombiníny toko faha-6 sy faha-7 dia ahi≠tan≠tsika ireo toro-lŗlana nomena ny Israelita izay nanota. Tsy mpanota man≠dro≠so ho aminíny fibebahana, tsy akory, no resahina eto, na dia azoníny mpi≠to≠ry filazantsara ampiasaina hanehoana ny foto-kevitry ny filazantsara ihany, aza, ireo andinin-tSoratra Masina voalaza ireo. Ao anatiníireo toko ireo, ny Isra≠elita dia aseho ho toy ny vahoaka izay entina eo aminíAndriamanitra, aminí ny alalaníny fanati-panavotana (Levitikosy 16), ary Andriamanitra dia mitoetra eo anivony, aminíny alalaníny fanatitra alatsa-dra izay atao tsy tapaka (Ek≠so≠do≠sy 29. 38-46). Ankehitriny kosa, nefa, satria efa nampanatonina aníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, aminíny maha-olony azy, ireo vahoaka ireo, sady tonga matoky fa an≠ka≠si≠tra≠hina noho ny aminíIlay Malala (Efesiana 1. 6 ; Levitikosy 1 ary 7 sy 8), ary satria efa nahazo zavatra tandrify ny fony izy, hoentiny mamakivaky ny efi≠tra (dia ny mofo atao fanatitra, izany) (Levitikosy 2), ka manana firaisana aminí An≠driamanitra, aminíny fandraisana anjara sy fisitrahana zavatra iray loha iha≠ny (dia ny fanati-pisaorana izany) (Levitikosy 3 sy 7. 11-34), dia tsy maintsy ala≠mi≠na ny aminíizay mety ho fahalotoana mahazo azy isaníandro.

††††††††††† Ny Levitikosy 5. 1-4 dia mamaritra amintsika ireo karazana fahalotoana telo lehibe miseho eo aminíny fiainantsika andavanandro. Ny karazany voa≠lo≠ha≠ny, lazainíny andininy 1, dia rehefa tsy vita ny mijoro hanohitra ny ratsy, na hian≠dany aminíny tsara. Araka izany, ny fanadinoana koa dia mety ho ota. Ny an≠di≠niny faharoa dia milaza ireo fahalotoana vokatry ny mbola tsy fi≠sa≠ra≠han≠tsi≠ka tanteraka aminíireo zavatra avy aminíizao tontolo izao. Ny andininy faha-4 dia milaza ireo vokatry ny tsy fahampianíny fahalalana onony sy ny fifehezan-te≠na, izany hoe fahalotoana mivoaka avy ao anatiníny fontsika ihany. Ma≠nam≠py izany, dia lazainíny andininy faha-15 ihany koa ny fahadisoana aminíny za≠va≠tra voatokana ho aníAndriamanitra. Farany, ao aminíny andininy faha-20 sy ny manaraka, dia resahina ny aminíny halatra sy ny fihazonana zavatríolona.

††††††††††† Ahoana no hahadio ny Israelita iray rehefa nanao fahadisoana izy ? To≠ka≠na ihany ny lŗlana, dia araka izay voalaza ao aminíny Levitikosy 5. 5-6 hoe : ďRa≠ha meloka aminíny anankiray aminíireo izy, dia hiaiky izay zavatra na≠no≠ta≠ny, ary hitondra ny saziny ho aníi Jehovah, noho ny fahotana izay nataony.Ē Mi≠sy zavatra hafa koa, mety manampy izany (ohatra, tsy maintsy ampiana am≠pa≠ha≠diminy ny zavatra izay averina, raha taminíi Jehovah na taminíny ra≠ha≠la≠hy no nakana izany (Levitikosy 5. 6, 23-24)) ; fa ny zavatra voalohany, ny fe≠pe≠tra fototra, dia izao : miaiky ny fahotana ary mitondra fanatitra noho ny ratsy na≠tao.

††††††††††† Ny fitsarana ny tenaófanambarŗna ireo fahotana vita, izany hoe ny fa≠ha≠di≠soa≠na nataoóno fepetra ilaina, aminíny famelŗn-keloka sy ny fanarenana re≠he≠tra (jereo, ohatra, ny ao aminíny 1 Korintiana 11. 31 sy ny 1 Jaona 1. 9). Mba hahaizantsika mitsara sy mandinika ny tenantsikaóizany hoe tsy ny man≠di≠nika sy ny mitsara ny zavatra nahadiso antsika ihany, tsy akory, fa ny man≠di≠nika sy ny mitsara ny toetrantsika mihitsy koa, tahaka izay nataoníi Da≠vi≠da ao aminíny Salamo 51. 5-7ódia taominíAndriamanitra isika hibanjina ny ha≠zo≠fi≠jaliana, mba hahatsapantsika ny atao hoe ota. Tsy hoe halatsaka ho an≠tsi≠ka indray, tsy akory, ny raníi Kristyóvita indray mandeha izany, ary tsy mi≠ve≠ri≠na intsonyó, fa ny mba hahatonga antsika hiaiky fa maharikoriko ireo fa≠ho≠ta≠na rehetra, ireo izay vao nataontsika ihany koa, rehefa mandinika izay tsy main≠tsy niaretaníny Tompo teo aminíny hazofijaliana, noho ny fahotantsika, isi≠ka (fanatitra noho ny ota). Tsy ny hazofijaliana mivantana, tsy akory, no voa≠la≠za ao aminíny Levitikosy 1 ka hatraminíny 7, fa fampahatsiahivana azy ihany. Ao aminíny Levitikosy 16 sy ao aminíny Eksodosy 29 no ahitantsika ny ha≠zo≠fi≠ja≠lia≠na, izay fototra ahazoantsika manakaiky aníAndriamanitra.

††††††††††† Ny fibanjinantsika izay niaretaníny Tompo Jesoa tany Golgota noho ny fa≠ho≠tan≠tsika, ihany, no hahatsapantsika fa tena maloto sy maharikoriko tan≠te≠ra≠ka ny fahotana. Tsy maintsy nafoiníAndriamanitra Izy, teo, ka niaritra ny fa≠na≠me≠lo≠ha≠na sy ny fahafatesana, satria ďnitondra ny fahotantsika taminíny tenany, teo amboniníny hazoĒ (1 Petera 2. 24). Taomina ŗry isika handini-tena marina, ka halahelo noho izay nataontsika. Tsy hanamaivamaivana ny fahotana intso≠ny isika, na koa hanadino fa ny hany lŗlana ahazoana mamerina indray ny fa≠na≠na≠na firaisana aminíAndriamanitra, dia ny fiaikena ny heloka eo anatrehany, alo≠ha, sy eo anatrehaníny olona ihany koa, raha izy ireo no nilanja ny vo≠ka≠tríilay hadisoantsika.

 

 

Ireo fahotana tsy tsapa

 

††††††††††† Misy zavatra tena manahirana, eto : manota isika, matetika, nefa tsy ma≠ha≠tsa≠pa izany mihitsy, ary indraindray aza dia heverintsika fa zavatra tsara no ataon≠tsika. Tsy mahafa-tsiny antsika, nefa, ny tsy fahalalana. ďRaha misy olo≠na manota, satria manao izay tsy tokony hatao, ka mandika ny anankiray aminíny didiníi Jehovah, nefa tsy fantany izany, (dia) mahameloka azy (izany), ary mitondra ny helony izyĒ (Levitikosy 5. 17).

††††††††††† Izany no nahatonga aníi Davida hangataka, ao aminíny Salamo 19, hoe : ďAtaovy tsy manan-tsiny aho, ny aminíny ota izay tsy fantatra.Ē Mila mahatsapa ny otantsika, aloha, isika, vao ho afaka miaiky izany, araka ny voasoratra ao aminíny Levitikosy 4. 23, 28, hoe : ďMisy mampahafantatra azy ny fahotany izay nataony.Ē Saingy iza no hampahafantatra izany, raha toa ka hevitra na teny sy zavatra natao tsy misy mpahalala izany ? Iza no handresy lahatra antsika, rehefa mihevi-tena ho marina isika ? Ny fitiavaníAndriamanitra dia efa nanomana ny aminíizany koa : ďAnaka, izany zavatra izany no soratako aminareo, mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota, dia manana Solovava ao aminíny Ray isika, dia Jesoa Kristy, Ilay MarinaĒ (1 Jaona 2. 1). Aoka hovakiantsika sy hodinihintsika tsara izany teny izany.

 

 

Kristy, Mpisolovava antsika

 

††††††††††† Ny teny grika hoe ďparakletosĒ, eto, izay adika hoe ďmpisolovavaĒ, dia tsy hi≠tantsika afa-tsy ao aminíny Jaona 14 sy 16 ary ao aminíny teny izay di≠ni≠hin≠tsi≠ka. Ao aminíny Jaona 14 sy 16 moa izy dia adika hoe ďMpananatraĒ, na ďMpam≠piononaĒ, ary iantsoana ny Fanahy Masina.

††††††††††† Io raharaha maha-mpisolovava io dia tanterahiníi Jesoa Tompo ho antsika any an-danitra aminíizao fotoana izao ; saingy tsy eo anatrehaníAndriamanitra, aminíny maha-Andriamanitra Azy, satria efa vita sy tanteraka teo aminíny ha≠zo≠fi≠jaliana ny asa fanavotana antsika ; fa eo anatrehaníny Ray.

††††††††††† Ao aminíny iray aminíireo taratasy tany aloha, dia hitantsika ny maha-Mpi≠so≠ro≠nabentsika ny Tompo Jesoa, izay mifona ho antsika, eo ana≠tre≠haníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, mikasika ny fahalementsika sy ny zava-manjo antsika etỳ an-tany. Eto, indray, dia ahitantsika ny fifandraisaníny Tompo Jesoa aminíny fa≠ho≠tan≠tsi≠ka andavanandro. Mpisolovava antsika eo anatrehaníny Ray kosa Izy, raha sen≠dra manota isika. Tsy hoe Mpisolovava antsika rehefa malahelo ka miaiky ny fahotantsika fotsiny ihany, nefa. Aminíny fotoana izay hanotako, dia efa mi≠so≠lo≠vava ahy any an-danitra sahady Izy, ary mitsangana hiaro ahy sy ny tom≠bon≠tsoako, eo anatrehaníny Ray.

††††††††††† Iza io Mpisolovava io ? I Jesoa Kristy, Ilay Marina. Izy no tandrify indrindra ny fahamarinaníny Ray, sady fahamarinako ihany koa (1 Korintiana 1. 30). Am≠bo≠niníizany nefa Izy dia nanatanteraka asam-panavotana lavorary tanteraka, ka tsy avotra noho ny fahotantsika ihany, fa avotra ho aníizao tontolo izao mi≠hi≠tsy. Izy, izany, noho ny maha-Izy Azy sy noho ny asam-panavotana lavorary no≠tan≠terahiny ka nankasitrahiníny Ray, dia tonga Mpisolovava ho ahy, raha na≠nota aho.

††††††††††† Hitantsika teo aloha, nefa, fa aorianíny fiaikena ny fahotana irery ihany no mi≠≠sy ny famelŗn-keloka. Noho izany, ny fizarana faharoa aminíny asa maha-mpi≠≠s≠o≠lovava ny Tompo Jesoa, dia ny fikarakarana antsika sy ny fitaomana an≠tsi≠ka hiaiky ny fahadisoantsika.

 

 

Ny fanasana tongotra

 

Ny alina nanolorana ny Tompo, dia naneho izany asa fanompoana izany Izy, taminíny alalana fihetsika iray manambara zavatra. Te hanorina ny Fa≠na≠sŗníny Tompo Izy, dia ilay famantarana ny fiombonaníIlay Mpamonjy Izay ma≠ty, aminíireo rehetra isaníny momba ny tenany (1 Korintiana 10. 16-17). Saingy ahoa≠na nefa no hisianíny fiombonana aminíny mpianatra izay maloto, sy Ilay Tom≠po, Izay tsy maintsy ho faty, mba hanafoana ny ota ? Tsy misy afa-tsy ny fi≠tsa≠rana ny maloto (1 Korintiana 11. 26-32).

Araka izany, ny Tompo, Izay mahafantatra tsara hoe iza Izy, noho ny fi≠tia≠va≠ny tapitra ohatra ka niaritra hatraminíny farany, dia nandray ny toeraníny mpa≠nompo ka nanasa ny tongotry ny mpianany. NampiasainíAndriamanitra ny tsy fahalŗlaníi Petera (izay tsy nahatakatra fa izay rehetra nataoníny Tompo dia tsara, ka na dia tsy azontsika aza, dia tokony hekentsika hatrany), mba ham≠pahafantarana antsika mazava ny dikaníity fanasana tongotra ity. Ny mpi≠a≠natra dia efa madio, satria efa voasasa tanteraka (nampandroina), taminíny ala≠laníny fahateraham-baovao. Saingy mba hahazoany anjara aminy, ka mba hi≠ai≠nany ny firaisana aminy, dia tsy maintsy nodiovina izy ireo, taminíny fa≠ha≠lo≠toa≠na nanjo azy ireo taminíny fizotrany andavanandro (Jaona 13. 8-11).

 

 

Ny nandŗvaníi Petera

 

††††††††††† Asehoníny filazantsara amintsika, ary aminíny alalaníny zavatra nan≠da≠lo≠vaníi Petera ihany koa, ny fomba anatanterahaníny Tompo io asa maha-mpi≠so≠lo≠vava Azy io. Very ny firaisaníi Petera taminíny Tompo. Tsy dia nisy toe-ja≠va≠tra lehibe nitranga loatra, nefa, satria na izy tenany, aza, tsy nahatsapa iza≠ny, sady tsy nisy nampahafantatra azy rahateo. Rehefa nilaza taminíny mpi≠a≠na≠ny nefa ny Tompo fa ho tafintohina ny Aminy izy rehetra, dia hita fa i Petera ko≠sa dia nihevi-tena ho tsara, ka nanambara fa ny fitiavany sy ny maha-ma≠ha≠to≠ky azy dia be kokoa noho ny aníireo mpianatra namany. Hoy moa izy, taminí izany : ďNa dia ho tafintohina noho ny aminao aza ny olona rehetra, izaho tsy mba ho tafintohina mandrakizayĒ (Matio 26. 33). Tsy ho niteny toy izany i Pe≠te≠ra, raha tena nanana firaisana tanteraka taminíny Tompo. Tsy manan-toerana eto, mantsy, ny nofo sy ny avonavona. Nampiasainíny Tompo ham≠pi≠tan≠dre≠ma≠na aníi Petera izany teniny izany, nefa koa nataony hampahafantarana azy fa ma≠ha≠lala ny zava-drehetra Izy, mba hahatsiarovaníi Petera izany, rehefa avy nan≠dŗ Azy izy. Hanampy azy hiarina, aminíizay, ny fieritreretana fa na≠ha≠fan≠ta≠tra ny zavatra rehetra ny Tompo, saingy tsy mba nanilika azy ; ary hananany to≠ky fa tsy hanilika azy velively, tsy akory, ny Tompo ankehitriny. Fahamoram-po sy fahasoavana tsy hay lazaina izany ! Eny, fitiavan-dehibe sy fikarakarana fa≠tra≠tra ! Talohaníny nanotaníi Petera dia efa nivavaka ho azy ny Tompo, nefa tsy ny hanakanana aníi Satŗna tsy haka fanahy azy, tsy akory, no antony. Nila io fahalavoana io i Petera, hianarany mahafantatra ny tenany. Tsy nahatratra iza≠ny tanjona izany ny teny mamy sy feno fitiavana nataoníny Tompo ; ary na ny fampitandremana mavesa-danja naloaky ny vavany, aza, dia tsy nisy vo≠ka≠ny (and. 34). Noho izany, tsy ny fanafoanana ny fakŗna fanahy aníi Petera no nan≠gatahiníny Tompo, fa ny tsy hahalevona ny finoany. Ary mba hiarovany azy tsy ho azoníny hakiviana, taorianíny nahalavo azy, dia nomeníny Tompo an≠draikitra hotanterahina izy, aorianíny fiverenany.

††††††††††† Sahirana nihevitra ny tenany loatra nefa i Petera, ka tsy nisy nahataitra ny fi≠eritreretany, na inona na inona. Mety nampalahelo azy ny teniníny Tompo mi≠van≠tana manokana ta≠mi≠ny, hoe : ďHay ! tsy mahazaka ny miara-miari-tory ami≠ko, na dia ora iray ihany aza, ianareo !Ē (Matio 26. 40), nefa ireny dia tsy na≠ha≠ton≠ga azy hahatsapa tena ; ary mbola nandositra koa aza izy, namela ny Tom≠po ho irery, nanamparaníny fahavalo ny heriny (Matio 26. 56). Eny, fa na dia efa nandŗ ny Tompo aza izy, rehefa nanomboka nianiana hoe : ďTsy fantatro iza≠ny Lehilahy izanyĒ (Matio 26. 72), dia mbola tsy tonga saina ihany (kanefa dia io Petera io ihany no nanambara hoe : ďIanao no Kristy ZanakíAn≠dria≠ma≠ni≠tra velona.Ē) Endrey ! Manao ahoana ny faharatsianíny foníny zanakíolom≠be≠lo≠na !

††††††††††† Nefa, Ű fitiavana mahatalanjona ! Taminíny fotoana izay nikapohaníny mi≠a≠ra≠mila sy namelahany tehamaina ary nandrorany Azy (Matio 26. 67), indrindra, dia nitodika nijery aníi Petera Izy. Io fijeriníny Tompo azy io, taminíizay fotoana izay, miampy ny fitamberenaníny teniníny Tompo Jesoa taminíny fanenoníny ako≠ho, no nampisokatra ny masoníi Petera. ďAry rehefa nivoaka teny ivelany izy, dia nitomany fatratraĒ (Matio 26. 75).

 

 

Fanarenana

 

††††††††††† Tsy nifarana hatreo, tsy akory, ny asa nataoníny Tompo. Taorianíny ni≠tsan≠ga≠na≠ny taminíny maty Izy dia nandefa hafatra ho aníny mpianatra, ary na≠no≠no≠na manokana ny anaraníi Petera, tao anatiníizany hafatra izany (Marka 16. 7). Tao≠riana keliníizany, dia nanana fihaonana manokana taminy Izy (Lioka 24. 34). Tsy voatatitra ao aminíny filazantsara moa ny resaka nataony, taminíiza≠ny. Manana teny manokana atao aminíny olony tsirairay avy ny Tompo. Hi≠tan≠tsi≠ka koa ny fihaonana nangirifiry nefa tena nahasoa aníi Petera, voalaza ao aminíny Jaona 21.

††††††††††† Tsy ho nilaza ve isika fa tsy nilaina io fampietrena ampahibemaso aníi Pe≠te≠ra io ? Rehefa dinihina, tsy mafy loatra ve ny fahitantsika azy ? Nody ihany ne≠fa ny sainíi Petera ! Nitomany fatratra izy !

††††††††††† Fa mahafantatra izay tsara indrindra ho aníi Petera Ilay sady mahalala tan≠te≠ra≠ka ny foníny zanakíolombelona, no feno fitiavana mitafotafo ny olony sy ma≠ne≠ho izany aminíny fahendrena tsy misy tomika.

††††††††††† Rehefa tena nitsara tena marina i Petera, tsy ny fihetsiny ihany no no≠me≠lo≠hi≠ny, fa ny tenany mihitsy koa ; rehefa niaiky izy fa nilaina tokoa ny fa≠ha≠lŗ≠laní An≠driamanitra ny zavatra rehetra, mba hahitany ny fitiavana Azy tao anatiny, dia afaka nanarina azy tanteraka ny Tompo, ka nanendry azy ho mpiandry ny on≠dri≠ny sy hamahana ireo ondry keliny sy ny andianíondriny.

Izany no asa fanompoana tanterahiníny Tompo, aminíny maha-mpi≠so≠lo≠va≠va antsika Azy, eo anatrehaníny Ray. Ho nankaiza moa isika, raha tsy na≠na≠na Azy ho Mpisolovava ? Samy manimba ny firaisana aminíAndriamanitra avo≠koa ny eritreritra maloto sy ny teny foana ary ny fanehoana fahavitan-tena. Ary tsy ho tafaverina aminíny laoniny velively izany firaisana izany, raha tsy aminíny fi≠ai≠kena ny fahotana sy ny fitsarana ny tena.

Ilay Mpisolovava ahy dia efa mivavaka ho ahy, mialohaníny hanotako, mba tsy ho levona ny finoako. Miteny amiko aminíny alalaníny Teniny Izy, mba hi≠ta≠ri≠ha≠ny ahy handini-tena sy hitandrina, mialoha ny hanatanterahako fahotana iray. Mijery ahy aminíny fotoana tena ilŗna izany indrindra Izy, ka mampiasa ny ra≠ha≠lahy, ny famakian-teny, ny zava-misy, eny, na dia ny akoho aza, raha ilai≠na izany, mba hampahatsiaro ahy ny teniny. Mitarika ahy handini-tena sy hi≠ai≠ky ny heloko Izy, mba hampiverina indray ny firaisako aminíny Ray sy Ilay Za≠na≠ka. Izy no Mpisolovava ahy, eo anatrehaníny Ray. Tsy mba miala sasatra ve≠li≠vely Izy, mandra-pameriny ahy sy mahatafarina tanteraka ny zava-dre≠he≠tra. Na dia ao aminíny toeram-boninahiny aza Izy, ankehitriny, dia mbola ma≠no≠hy manompo ahy ihany ka manasa ny tongotro, mba hahazoako manana an≠ja≠ra aminy, sy mba hahatanteraka sahady ny fifaliako, dieny mbola etỳ an-tany.

 

Mirary soa ho anareo.

†††††††††††††††††††††††††††††††††† Ilay sakaizanareo H. L. H.

 


 

FAHAMASINANA

 

††††††††††

Ry sakaiza malala isany,

 

††††††††††† Mbola te hiresaka aminareo ny aminíny fahamasinana aho, izao ; nefa mi≠a≠loha izany, dia ilaina ny mijery izay ambaraníny TeniníAndriamanitra momba ny dikaníizany. Raha aminíny fitenenana andavanandro, aloha, ny antsoiníny olo≠na hoe masina, dia olona tsy manana fahotana ary tsy manan-tsiny na fa≠ha≠le≠mena, na farafaharatsiny, tsy fantatra ho manana aníizany. Araka izany, dia maro ny mpino no diso hevitra ny aminíny foto-pampianarana momba ny fa≠ha≠ma≠sinana, ka mihevi-tena ho masina, satria tsy tafalatsaka tanatina fa≠ho≠ta≠na hita miharihary.

††††††††††† Toheriníi Paoly moa izany, ka dia hoy izy, ao aminíny 1 Korintiana 4. 4, hoe : ďTsy hitako izay tsiniko, nefa tsy mahamarina ahy izany.Ē Ary ao aminíny Sa≠la≠mo 19. 12 i Davida dia mangataka ny hodiovina aminíizay ota tsy fantatra. Je≠reo koa ao aminíny 1 Jaona 3. 20 sy Levitikosy 5. Rehefa ho avy ny Tompo, dia ďhampiharihary ny zavatra takona ao aminíny maizina, ka hampiseho ny fi≠ka≠sŗníny fo ; dia samy hahazo izay derany avy aminíAndriamanitra avy izy re≠he≠traĒ (1 Korintiana 4. 5). Ny tsy fahitantsika intsony zavatra ratsy ao amintsika dia tsy manaporofo velively fa tena tsy misy ratsy intsony tokoa. Nefa ve ny tsi≠rai≠ray tsy mahita zava-dratsy maro ao aminy, rehefa mandinika ny fiainany eo am≠ba≠niníny fahazavaníAndriamanitra, araka ny TeniníAndriamanitra ?

Ankoatra izany, ny Soratra Masina dia mampiseho amintsika fa tsy mitovy ny fahadiovana sy ny fahamasinana. Ny Eksodosy 28. 38 dia miresaka ny he≠lo≠ky ny zava-masina, ary ny 1 Tantara 23. 28, ny fanadiovana ny zavatra ma≠si≠na. Ao aminíny Efesiana 1. 4 sy Kolosiana 1. 22 dia voasoratra hoe : mba ho ma≠si≠na sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Voavaka tsara, izany, ny atao hoe fahamasinana sy fahadiovana.

 

 

Inona no atao hoe fahamasinana ?

 

Raha jerentsika ireo andininy maro ao aminíny Soratra Masina miresaka ny atao hoe ďmasinaĒ sy ďfahamasinanaĒ, dia ataoko fa mazava, fa midika hoe fi≠sa≠ra≠hana izany, ary raha ampiharina amintsika izany voambolana izany, dia mi≠di≠ka hoe : fisarahana aminíizay rehetra namatotra antsika hatrizay, mba ha≠no≠ka≠na≠na antsika ho aníAndriamanitra ; kanefa midika koa izany fa isika dia mi≠ton≠dra ireo marika manokana mampiseho io fiombonantsika aminíAn≠dria≠ma≠ni≠tra io, sy io fanokanana antsika io. Jereo, ohatra, ny Nomery 6. 1-11. Tsy fe≠no ao anatintsika koa ny fahamasinana. ďTsy misy masina tahaka aníi Je≠ho≠vah, fa tsy misy afa-tsy IanaoĒ (1 Samoela 2. 2). ďIanao ihany no masinaĒ (Apo≠kalypsy 15. 4). ďHo masina ianareo, satria masina AhoĒ (1 Petera 1. 16). Ny Tompo irery ihany no masina tanteraka. Diso izay mampitaha ny tenany aminíny tenany ihany, araka ny ambaraníny Soratra Masina : ďTsy hendry ire≠ny, satria manohatra ny tenany aminíny tenany sy mampitaha ny tenany aminí ny tenanyĒ (2 Korintiana 10. 12). Ary mazava fa Andriamanitra irery ihany no afaka hitsara ny dingana vitantsika, araka ny heviny.

Ao aminíny Jaona 17. 17 ny Tompo Jesoa mangataka hoe : ďManamasina azy aminíny fahamarinana ; ny teninao no fahamarinana.Ē Ny fahamarinana dia izay nambaraníAndriamanitra momba ny tenany, ary avy aminíizany no aha≠fan≠tarantsika ny toetra, na ny tokony ho toetraníny fifandraisantsika aminy. Izany no anambarŗníny Tompo Jesoa fa Izy no fahamarinana (Jaona 14. 6). Izy no nanambara tamintsika aníAndriamanitra (Jaona 1. 18). Toy izany koa, ny teniníAndriamanitra, izay nanambarŗny ny Tenany, dia fahamarinana.

Noho ny fahamarinanaóavy aminíny nambaraníAndriamanitra momba ny Te≠nany sy ny zony amintsikaódia tafasaraka aminíizay rehetra nangeja an≠tsi≠ka hatraminíizay isika, mba ho aníAndriamanitra.

Ao aminíny Testamenta Taloha, dia mbola tsy hitantsika, aloha, ny fa≠nam≠ba≠rŗ≠na feno ny aminíAndriamanitra. Hita ao fa Izy no Jehovah, Ilay nanana tem≠po≠ly tetỳ an-tany, izay tiany nonenana, teo afovoaníny vahoakany. Noho iza≠ny, ao aminíny Testamenta Taloha, dia mifandraika aminíizany ny fa≠ha≠ma≠si≠na≠na. Ny tendrombohitra, ny tanŗnaníi Jerosalema, ny fiaraníny fanekena sy ny tempoly, ny mpisorona, ny levita, eny, ny vahoaka rehetra aza, ny fitaovana ha≠nao≠vana fanompoana, ny fanatitra, sns., izany rehetra izany dia no≠ha≠ma≠si≠ni≠na. Nisy ifandraisaníizany rehetra izany taminíi Jehovah, satria Izy dia nonina teo afovoaníny vahoakany. ďFahamasinana no mendrika ny tranonaoĒ (Salamo 93. 5). ďAminíizay akaiky Ahy no hisehoako ho masinaĒ (Levitikosy 10. 3).

Fa ankehitriny kosa, Andriamanitra dia efa naseho tanteraka ao aminíny Tom≠po Jesoa : Andriamanitra tonga nofo. Na dia tena olona aza ny Tompo, ny mampiavaka ny fanompoany, kosa, dia satria Izy irery ihany no nanambara aní Andriamanitra. Ka rehefa naneho tanteraka izany teo aminíny hazofijaliana Izy, ka nahazo fanavotana mandrakizay, dia nitsangana taminíny maty, ary naka ny toerany teo ankavananíAndriamanitra. Aminíny maha-olombelona Azy no na≠naovany izanyóizany no lazainíny Jaona 17. 4-5 amintsika.

Aminíny maha-Andriamanitra Azy, dia nanana ny voninahitra ho man≠dra≠ki≠zay Izy, talohaníny naharžna izao tontolo izao. Fa ankehitriny kosa Izy dia afa≠ka mitaky izany voninahitra izany, aminíny maha-olombelona Azy koa, satria vi≠ta≠ny ny asam-pamonjena teo aminíny hazofijaliana tany Golgota ary nomeny vo≠ninahitra tanteraka Andriamanitra. Aminíizao fotoana izao Izy dia mipetraka eo an-tŗnan-kavananíAndriamanitra, ao aminíny voninahiny, aminíny maha-olo≠na nomem-boninahitra Azy. Olona any an-danitra.

Ny zavatra nokatsahiníAndriamanitra hatrizay dia ny hahatonga antsika hi≠to≠vy endrika aminíny Zanany, mba ho Lahimatoa aminíny rahalahy maro Izy (Ro≠mana 8. 29). Ao aminíny Jaona 17. 17-19 dia hoy ny Tompo Jesoa : ďHo aníireto no anamasinako ny tenako.Ē Izy mihitsy no nanokana ny tenany tao an-danitra, mba ho aníAndriamanitra tanteraka, ary ďmba hanamasinaníny fa≠ha≠ma≠rinana azy ireoĒ no nanaovany izany. Hitantsika eto ny fatraníny fa≠ha≠ma≠si≠nan≠tsika sy ny fomba hahamasina antsika. Tsy inona izany fa i Kristy ao aminíny voninahitra.

 

 

Fahamasinaníny Fanahy

 

Rehefa mamaky ny Testamenta Vaovao isika, dia mahita fa fomba roa no ila≠zŗ≠na ny fahamasinantsika. Voalohany, dia lazaina fa nohamasinina isika (1 Korintiana 6. 11 ; 2 Tesaloniana 2. 13 ; 1 Petera 1. 2 ; sns.). Noho izany, ma≠ro ireo tsongandahatsoratra iantsoana antsika ho olona masina (jereo, oha≠tra, ny fiantombohaníireo epistily). Io fanamasinana io dia niseho taminíny fa≠ha≠te≠ra≠ham-baovao. Nosarahiníny Fanahy Masina taminíny tontolo nisy antsika isi≠ka, taminíny nanomezany antsika aim-baovao, ny toetraníAndriamanitra (Jao≠na 3 ; 2 Petera 1 ; Efesiana 4. 24). Manaraka izany, dia voasoratra fa to≠ko≠ny hanamasina ny tenantsika isika, aminíny fiainantsika andavanandro (He≠breo 12. 14 ; Efesiana 5. 25-27 ; sns).

Ireo lafiny roa aminíny fahamasinana ireo dia atambatra ao aminíny Apo≠ka≠lypsy 22. 11, aminíny hoe : ďIzay masina, aoka mbola hihamasina ihany.Ē

Tsongandahatsoratra maro no ahitantsika ny fomba fampihŗrana izany. Ara≠ka ny hitantsika ao aminíny Romana 8. 29 dia efa notendreníAndriamanitra hi≠to≠vy endrika aminíny Zanany isika. Io hevitra io ihany no ambaraníny Efe≠sia≠na 1. 4-5, fa aminíny fomba hafa. Hoy ny ao aminíny 1 Korintiana 15. 49 : ďToy ny nitondrantsika ny endriky ny aminíny tany no hitondrantsika ny endrikíIlay any an-danitra (ny Tompo Jesoa) koa.Ē Lazainíny 1 Jaona 3. 2 hoe rahoviana iza≠ny no ho tanteraka : ďFantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa.Ē

Aminíny tsongandahasoratra sasany kosa, dia efa mitovy aminíny Tompo Je≠soa isika. Ao aminíny 1 Jaona 3. 1 dia tsy fantatríizao tontolo izao isika, sa≠tria tsy nahalala Azy izao tontolo izao, ary ao aminíny 1 Jaona 4. 17 dia voa≠la≠za fa tahaka Azy isika, eo aminíizao tontolo izao, izany hoe efa eo aminíny vo≠ni≠na≠hitra.

Ny antoníizany, dia satria miorina aminíny asam-panavotana nataoníny Tom≠po Jesoa ny zavatra rehetra. Raha ny toerana misy antsika, dia efa ana≠nan≠tsika ny zavatra rehetra (1 Korintiana 1. 30). Tafasaraka taminíizao tontolo izao isika, taminíny fahateraham-baovao, ary manana ny fiainana man≠dra≠ki≠zay. Tanteraka noho ny fanatitra iray ihany isika, ary nohamarinina eo ima≠soní An≠driamanitra. ZanakíAndriamanitra isika, sady mpandova Azy, ary mipetraka any an-danitra, ao aminíi Kristy (Efesiana 2. 6). Manana ny zavatra rehetra, iza≠ny, isika, raha ny aminíny fanahintsika ; fa mbola tsy mandray anjara aminí ny zavatra rehetra ny vatantsika ; ary mbola eo ny nofo. Noho izany, ny toe≠ra≠na misy antsika, aminíizao fotoana izao, dia mbola tsy mifanaraka aminíny toe≠ra≠na nasiana antsika noho ny asam-panavotaníny Tompo Jesoa.

 

 

Fahamasinana iainana

 

Ireo fampirisihana rehetraóary izany no tanjoníny fanompoana rehetra (Efe≠siana 4. 11-16 ; Kolosiana 1. 28dia mikatsaka ny ahatanterahantsika izay ho toetrantsika rahatrizay. Fa hanao ahoana tokoa moa isika rahatrizay ? Hi≠tovy Aminy isika, dia Ilay olona nomem-boninahitra any an-danitra. Izy koa, iza≠ny, no tokony ho fitaratry ny fandehantsika andavanandro. Noho izany, dia voa≠laza hoe : ďIzay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany, mba hadio tahaka AzyĒ (1 Jaona 3. 3 ; jereo koa 1 Te≠sa≠lo≠niana 3. 12-13).

Ahoana moa no ahafahantsika hitovy Aminy bebe kokoa ? Aminíny fie≠za≠han≠tsika andavanandro ve ? Sa aminíny fikatsahana ny hanova ny fiainantsika ka hanana fiainana masimasina kokoa ? Ao aminíny Romana 7 isika dia ma≠hi≠ta olona manao toy izany. Vokany, dia mihiaka izy hoe : ďIndrisy ! olo-ma≠han≠tra aho ! Iza no hanafaka ahy aminíny tenaníity fahafatesana ity ?Ē (and. 24).

Manoro lŗlana tsara kokoa ny TeniníAndriamanitra : ďIsika rehetra kosa, aminíny tava tsy misarona, dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny aminíny fi≠ta≠ratra, ka ovŗna hahazo izany endrika izany indrindra, avy aminíny vo≠ni≠na≠hi≠tra ka ho aminíny voninahitra, toy ny avy aminíny Tompo, dia ny FanahyĒ (2 Ko≠rintiana 3. 18).

Rehefa mibanjina ny Tompo Jesoa aminíizao maha-Izy Azy ankehitriny izao isika, Izy izay nomem-boninahitra any an-danitra, rehefa mamaky izay re≠he≠tra voasoratra momba Azy ao aminíny TeniníAndriamanitra sy mandinika iza≠ny, dia miova ny fiainantsika. Voaova ara-mŰraly isika, hitovy Aminy. Izay za≠va≠tra ifantohaníny fontsika dia hanisy ny tombo-kaseny eo aminíny fi≠ai≠nan≠tsi≠ka.

Toy izany koa ny fahamasinana. Ny ho toetrantsika : mitovy aminíny Tom≠po Jesoa nomem-boninahitra, no fatraníny fahamasinantsika. Ny maso mi≠ban≠ji≠na Azy no hanatanteraka izany fanamasinana izany. Ny fahamasinana, araka ny karazany sy ny toetrany, dia izay iainantsika rehefa mivelona ao anatintsika i Kristy.

Izany no ilazaníny Tompo Jesoa hoe : ďHo aníireto no anamasinako ny te≠na≠ko, mba hanamasinaníny fahamarinanao azyĒ (Jaona 17. 17-19). Aminíizao fo≠toana izao Izy dia efa mipetraka eo aminíny seza fiandriananíAndriamanitra, aminíny maha-olona nomem-boninahitra Azy : ďIzay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka aminíny mpanota, ka natao avo noho ny lanitraĒ (Hebreo 7. 26), ary ny fibanjinantsika Azy no hahamasina antsika. Milazalaza amintsika ny momba Azy ny fahamarinana, ny TeniníAndriamanitra, maneho Azy amin≠tsi≠ka ao aminíny voninahitry ny Tenany. Ary fenoníny fahatanterahany sy izay re≠he≠tra maha-Izy azy ny fontsika. Aminíizany, ao am-pontsika dia tsy misy toe≠ra≠na intsony ho aníizao tontolo izao na ho aníny zavatríizao tontolo izao. Aminí izany, ny fiainantsika dia hiha-mitovy aminíny Azy, ary ho tafasaraka kokoa aminíizay etỳ an-tany, mba hatokana ho aníAndriamanitra irery. Izany no atao hoe fahamasinana.

Aminíizany lŗlana izany, dia tsy maintsy matoky ny tsy fi≠va≠di≠haníAn≠dria≠ma≠ni≠tra isika. ďHo aníIzay maharo anareo mba tsy ho tafintohina, ary hametraka anareo tsy hanan-tsiny eo anoloaníny voninahiny, aminíny firavoravoana, ho aníAndriamanitra tokana, Mpamonjy antsika, aminíny alalaníi Jesoa Kristy Tom≠pontsika, anie, ny voninahitra sy ny fahalehibeazana, ny fanjakana sy ny fa≠he≠fana, hatraminíny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay ! AmenĒ (Joda 24-25 ; jereo koa Matio 19 : 26).

 

Manao veloma finaritra anareo.

Ny sakaizanareo H. L. H.


 

NY LANJANíNY FAMAKIANA NY BAIBOLY

 

 

Ry sakaiza malala isany,

 

Mba te hanontany anareo aho izao, raha mamaky isaníandro ny Baiboly ia≠nareo. Ny tiako holazaina, aminíizany, dia tsy ilay famakiana azy rehefa ta≠fa≠vo≠ry ny fianakaviana, angamba eo am-pisakafoana, fa ny famakiana azy ao aminíny fanginana, rehefa irery iny ny tena. Zava-dehibe tokoa ny anaovanao iza≠ny. Ny mpino manamaivana io famakian-teny io, dia tsy mitoetra ao aminíny fi≠ombonana aminíny Tompo, ary tsy ho afaka ny tena ho sambatra.

Tsy ho azontsika an-tsaina mihitsy ny hasarobidiníny Baiboly, satria io no Te≠niníAndriamanitra. Aminíny alalany irery ihany no ianarantsika mahafantatra aníAndriamanitra sy ny heviny. Naneho ny tenany tao aminíny Testamenta Ta≠lo≠ha Andriamanitra, taminíny Teny nambarany sy nasainy nosoratana. Tao no na≠nambarŗny hoe Iza moa Izy, inona ny zavatra nataony, inona ny tiany ha≠tao, ary ahoana ny fomba tokony hanompoaníny olona Azy. Dia tonga tetỳ an-ta≠ny ny Zanaka, ary nanambara aníAndriamanitra tamintsika (Jaona 1. 18). Ne≠fa ny Teny ihany no ahafantarantsika izay rehetra mikasika ny Zanaka : ny fa≠ha≠terahany, ny fiainany sy ny fahafatesany, ny teniny sy ny asa nataony. Ary An≠driamanitra Fanahy Masina, izay etỳ an-tany aminíizao fotoana izao ary mo≠ni≠na ao anatiníny mpino tsirairay, dia manambara amintsika ny zava-drehetra, aminíny alalaníny Teny. Noho izany, tsy tokony hisy mpino tsy hankafy ny Bai≠bo≠ly. Ary ny fitomboany aminíny fahasoavana sy ny fahafantarany aníi Jesoa Kris≠ty, Tompo sy Mpamonjy antsika, dia mifamatotra aminíny fitiavany ny Teny sy ny fampiasany izany.

Raha mamaky ny Salamo 119 isika, dia hitantsika fa ny dingana tsirairay eo aminíny fiainam-panahiníny mpanoratra ny Salamo dia mifamatotra aminíny Te≠ny. Voalohany, ilay fiainam-baovao vokatry

 

 

Ny fahateraham-baovao

 

dia asaníny Teny (and. 93). ďTsy hohadinoiko mandrakizay ny didinao, fa ire≠ny no amelomanao ahy.Ē Jereo koa ny andininy faha-25, 37, 40, 50, 88, 107, 116, 144, 149, 154, 156, 159 ary 175. Misy andininy sasany, manambara izany ma≠za≠va koa : ďTaminíny sitrapony no niterahany antsika, taminíny teny fa≠ha≠ma≠ri≠nanaĒ (Jakoba 1. 18). ďEfa teraka indray ianareo, tsy taminíny voa mety ho lo, fa taminíny tsy mety ho lo, dia ny teniníAndriamanitra, izay velona sady ma≠ha≠ri≠traĒ (1 Petera 1. 23). Izany koa dia ambaraníny Tompo ao aminíny Jaona 3 : ďRaha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra aminíny fanjakŗníAndriamanitra izyĒ. Araka ny Efesiana 5. 26 sy tson≠gan≠da≠ha≠tso≠ra≠tra hafa, ny rano, ao aminíny Soratra Masina, dia kisarisariníny Teny, am≠pi≠ha≠riníny Fanahy Masina aminíny olona.

Ny teniníAndriamanitra dia misarika ny sainaníny olona mpanota ho eo aminíny fahazavaníAndriamanitra. Eo no ahitaníny olona hoe iza An≠dria≠ma≠ni≠tra, dia mandini-tena izy, ka miaiky ny fahotany eo anatrehaníAndriamanitra. Iza≠ny no fibebahana. Rehefa mandini-tena toy izany ny olona, dia voadio ny fo≠ny, ary ny Fanahy Masina no manome azy fiainam-baovao, araka aníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, aminíny alalaníny Teny.

Noho izany rehetra voalaza izany, rehefa miresaka aminíny tsy mpino isi≠ka, hitory ny Filazantsara aminy, dia tsy maintsy mahalala ny te≠niníAn≠dria≠ma≠ni≠tra. Ny tenintsika, irery, tsy hahatonga na oviana na oviana ny olona iray hio≠va fo. Ny teniníAndriamanitra ihany no afaka manao izany : ďNy finoana dia avy aminíny toriteny, ary ny toriteny kosa avy aminíny teniníi KristyĒ (Romana 10. 17). Fa ny teniníAndriamanitra koa dia

 

 

Sakafo ho aníilay fiainam-baovao

 

ďEndrey ny hamaminíny teninao, raha andramako ! Mihoatra noho ny tan≠te≠ly ato am-bavako aza !Ē (Salamo 119. 103). ďIrina noho ny volamena ireny, eny, noho ny tena volamena betsaka aza, ary mamy noho ny tantely, eny, no≠ho ny tantely mitete avy aminíny tohotraĒ (Salamo 19. 10). Hoy ny Tompo Je≠soa : ďTsy ny mofo ihany no hivelomaníny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavaníAndriamanitraĒ (Matio 4. 4). Jereo koa Hebreo 5. 12-14 sy 1 Petera 1. 25 ; 2. 2.

Ilay fiainam-baovao novokariníny Teny dia mila sakafo mifanaraka aminí izany fiainana izany. Tsy inona izany fa ny Tompo Jesoa, aminíny maha- 1į Mpa≠monjy maty Azy (Jaona 6. 56), 2į Ilay nandia ity tany ity, Olona masina sy ma≠ri≠na, Azy (Jaona 6. 33), ary 3į Tompo nasandratra Azy any an-danitra, dia Ilay voa avy aminíny tany (Josoa 5. 11). Tsy misy afa-tsy ao aminíny Teny no ahi≠tan≠tsika ny Tompo. Ao aminíny Testamenta Taloha, Izy dia hitantsika ao aminíireo endrika ďalokaĒ sy kisarisary rehetra, ary koa ao aminíireo fa≠nam≠ba≠rŗníny mpaminany. Ao aminíny Testamenta Vaovao, Izy dia nambara mi≠ha≠ri≠ha≠ry tamintsika : taminíny fiainany tetỳ an-tany (ao aminíireo filazantsara, ao aminíny Asaníny Apostoly ary ao aminíny Epistily) sy aminíny maha-Tompo na≠san≠dratra Azy (ao aminíny Asaníny Apostoly, ao aminíny Epistily ary ao aminíny Apokalypsy).

Tsy mahagaga raha marefo sy marary ny fiainam-panahiníny maro, ka tsy ma≠ha≠zaka afa-tsy ronono ara-panahy izy ireny, fa tsy ventin-kanina (Hebreo 5.12-14), raha manamaivana ny fivoriana isan-kerinandro sy ny fandinihana ny Te≠ny, ary tsy mamakafaka izany isam-potoana.

Tsy mitombo isika, izany hoe tsy hatanjaka mihitsy ny fiainam-pa≠na≠hin≠tsi≠ka, raha tsy omentsika sakafo ara-dalŗna.

 

 

Ny teniníAndriamanitra no mpitarika antsika

 

ďInona no hiarovaníny zatovo ny lŗlan-kalehany tsy ho voaloto ? Ny fi≠tan≠dre≠mana araka ny teninao.Ē ďAto am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy ha≠no≠tako Aminao.Ē ďFaniloníny tongotro sy fanazavana ny lŗlako ny teninaoĒ (Sa≠la≠mo 119. 9, 11, 105).

Hoy Jehovah taminíi Josoa : ďMahereza sy matanjaha tsara ianao, hi≠tan≠dre≠manao hanao araka ny lalŗna rehetra, izay nandidianíi Mosesy mpa≠nom≠po≠ko anao ; aza miala aminy, na ho aminíny ankavanana, na ho aminíny an≠ka≠via, mba hambinina ianao aminíizay rehetra alehanao. Aoka tsy hiala aminíny va≠va≠nao ity bokiníny lalŗna ity, fa saintsaino andro amaníalina, hitandremanao ha≠nao araka izay rehetra voasoratra eo ; ary aminíizany dia hahalavorary ny lŗ≠la≠nao ianao sady hambininaĒ (Josoa 1. 7-9).

Ao aminíny Asa 20. 32, raha nahatsapa ireo loza nitatao taminíny loholona tao Efesosy i Paoly, dia nanolotra azy ireo ďho aminíAndriamanitra sy ho aminí ny teniníny fahasoavanyĒ. I Timoty dia miresaka ďny Soratra Masina, izay mam≠pa≠hendry anao ho aminíny famonjenaĒ (2 Timoty 3. 15).

Ahoana moa no ahafantarantsika hoe inona ny ota, raha tsy mahalala ny te≠niníAndriamanitra isika ? Tsy manafaka aminíny fahamelohana, tsy akory, ny tsy fahalalŗna (Levitikosy 5. 17). Ahoana no ahafantarantsika izay mety hatao sy izay araka ny sitraponíAndriamanitra, raha tsy dinihintsika ny Teniny, izay anam≠barŗny amintsika ny zavatra rehetra ? Ahoana no ahafantarantsika izay fa≠na≠pahan-kevitra tokony horaisina, eo anoloana toe-javatra voafaritra iray, sy ny lŗlana tokony hizorana, raha tsy fantatsika ny Teny ?

ďMahazava ny famoahana ny hevitry ny teninao, ka manome fahalalŗna ho aníny kely saina.Ē ďNy didinao mampahahendry ahy mihoatra noho ny fa≠ha≠va≠lo≠ko, satria ato amiko mandrakizay ireny. Hendry noho ny mpampianatra ahy re≠he≠tra aho, satria ny teny vavolombelonao no fisaintsainako. Hendry noho ny anti-panahy aho, satria ny didinao no notandremakoĒ (Salamo 119. 130, 98-100).

 

 

Ny Teny no fiadiana ho antsika

 

ďNy TeniníAndriamanitra, ho sabatry ny FanahyĒ (Efesiana 6. 17). ďHamaly izay miteny ratsy ahy ahoĒ (Salamo 119. 42).

Toy inona no fampiasaníny Tompo Jesoa io sabatra io ! Isaky ny manafika i Satŗna, dia valiany hoe : ďVoasoratra hoeĒ (Matio 4. 4, 7, 10). Hany ka tsy main≠tsy nandositra i Satŗna ; tsy nanam-pahefana mihitsy izy, teo ana≠tre≠haní ny teniníAndriamanitra.

Fa ny Tompo koa dia nilaza izao teny izao taminíny olona : ďTsy voasoratra (...) va hoeĒ (Jaona 10. 34), ďAhoana moa izao voasoratra izaoĒ (Lioka 20. 17), sns. ďVelona sy mahery ny teniníAndriamanitra, ka maranitra noho ny sa≠ba≠tra roa lela, ka manindrona hatraminíny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fi≠sai≠naní ny fo. Ary tsy misy zavatra ary, na inona na inona, izay tsy miseho eo ana≠tre≠ha≠ny ; fa ny zavatra rehetra dia mihanjahanja sy aharihary eo imasoníIzay iafa≠raníny ataontsikaĒ (Hebreo 4. 12-13).

Io no hany fiadiantsika, sady iarovan-tena aminíi Satŗna sy izao tontolo izao, no anafihana koa. Tsy tokony hohadinointsika mihitsy, fa io no teniníIlay Andriamanitra velona, ka noho izany, mahery io. Raha io no ampiasaintsika, dia ho tsapaníizay rehetra iantefany ny hery avy aminíAndriamanitra. Na tsy ma≠naiky izany aza ilay olona iresahantsika, ka mbola miseho ivelany ihany hoe tsy miraika sy tsy mankasitraka, dia handresy lahatra azy ihany ny sainy, aminíny fahamarinaníizay voalaza.

Nahatsapa izany mazava tsara mihitsy aho, indray mandeha, fony mbola ta≠no≠ra. Nizara trakta tao anaty fiaran-dalŗmby aho, dia nisy rangahy iray na≠nom≠bo≠ka niady hevitra tamiko momba ny fivavahana kristiana. Noraisiko ny Bai≠bo≠liko, dia namaky andininy iray manohitra izay nolazainy aho. Rehefa na≠nao izany indroa na intelo aho, dia hoy izy hoe : ďO ry ingahy, tsy aminíny Bai≠bo≠ly anie no tiako hiadiana hevitra, fa aminao e !Ē Novaliako izy hoe tsy ma≠ha≠la≠la na inona na inona ankoatra izay ao anaty Baiboly aho. Nanandrana niteny in≠droa na intelo ihany izy, dia nihodina, sosotra, ary lasa namaky teny. Tsy mi≠sy mahatohitra ny teniníAndriamanitra.

Taminíizany fotoana izany ihany koa, dia nisy trangan-javatra niseho, mi≠to≠vi≠to≠vy aminíizany. Taminíizay kosa aho tsy nandray ny Baiboliko, fa na≠nom≠bo≠ka niady hevitra taminíilay olona niresahako. Tsy ela akory aho dia nahatsiaro fa resy.

Taona maro lasa, izay, dia teny ambony fiaran-dalamby feno dia feno mpan≠deha aho ; nisy mpandeha nitaraina momba ny haratsianíizao va≠ni≠nan≠dro izao, ary nanamafy fa tsy hisy fiovŗna mihitsy izany. Niditra taminíny re≠sa≠ka aho, ka nilaza fa azoko antoka fa hisy vaninandro tsara noho izao, ary mbo≠la hiaina izany aho. Dia namakiako andinin-tSoratra Masina vitsivitsy izy. No≠ha≠ra≠biany aho, saingy namakiako andininy hafa indray izy, momba ny toe≠traní ny olona sy ny famonjena ao aminíi Kristy. Nihodina izy, sady niresaka taminí olon-kafa. Fahefatríadiny tatỳ aoriana nefa aho dia nasainy niaraka taminy. Nentiny tamina toerana mangingina aho, dia sady nitomany izy no nangataka Bai≠boly tamiko, satria hoy izy, mba te hanana izany zavatra namakiako teny ho azy izany izy.

 

 

Ny fomba fanadiovana

 

Ny teniníAndriamanitra koa no hany lŗlana hahatonga antsika ho voadio sy ho≠hamasinina. ďTahaka ny nitiavaníi Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny te≠na≠ny hamonjy azy, mba hahamasina azy aminíny anadiovany azy aminíny ra≠no fanasana aminíny tenyĒ (Efesiana 5. 25-26). ďManamasžna azy aminíny fa≠ha≠ma≠ri≠na≠na ; ny teninao no fahamarinanaĒ (Jaona 17. 17).

Ny fampiharantsika lalandava ny teniníAndriamanitra aminíny fizotrantsika sy ny lŗlantsika no hany hahatonga ny fiainantsika ho voadio sy hisarahantsika aminíizay mety ho ratsy. Ilay mpisolovava antsika eo imasoníny Ray dia ma≠na≠sa ny tongotsika aminíny alalaníny Teny (1 Jaona 2. 2 ; Jaona 13) ; fa ny an≠ja≠ran≠tsi≠ka kosa, dia ny manaiky hosasana tongotra.

ďAto am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminaoĒ (Salamo 119. 11). ďTompo Ű, izaho mpanomponao dia hazavainíireny (ny fi≠tsa≠rŗníAn≠dria≠ma≠nitra) tokoa ; fa lehibe ny tombontsoa ho aníizay mitandrina azy. Mety ma≠nao hadisoana ny olona, saingy tsy mahasikaritra akoryĒ (Salamo 19. 12-13 DIEM [dkt. prot. : 11-12]).

Ny teniníAndriamanitra dia ilay tokana koa.

 

 

Fisedrana ny fiainana andavanandro sy ny foto-pampianarana

 

ďMitandrina ny didinao sy ny teny vavolombenao aho ; fa ny lŗlan-kalehako re≠he≠tra dia eo anatrehanaoĒ (Salamo 119. 168). ďIzay manan-tsofina, aoka izy hi≠hai≠no izay lazainíny Fanahy aminíny fiangonanaĒ (Apokalypsy 2 sy 3). Ao aminíny Fiangonana, ny zavatra rehetra dia tokony hodinihintsika daholo aminí ny fanazavana omeníny Fanahy ny fiangonana, izany hoe aminíny teniníAn≠dria≠ma≠nitra, na ny zavatra momba ny foto-pampianarana izany, na ny momba ny fizotra andavanandro. ďAoka ny mpaminany roa na telo no hiteny, fa aoka ny hafa hamantatraĒ (1 Korintiana 14. 29).

Fa tokony hosedraintsika aminíny teniníAndriamanitra koa ny fan≠de≠han≠tsi≠ka manokana, ireo hevintsika manokana. Tsy misy lanjany mihitsy, na kely aza, izay mety ho fisainantsika manokana, na inona na inona. Izay lazainíny te≠niníAndriamanitra ihany no tokony hekena (jereo, ohatra, ny Levitikosy 5. 14-19). Ao aminíny Asa 17.11 dia lazaina fa tsara kokoa noho ireo Jiosy tany Te≠sa≠lo≠nika ireo tao Beria, satria nandinika, taminíny fanazavaníny teniníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, ireo fanambarŗníny apostoly Paoly. Ao aminíny 1 Korintiana 15. 3-4 dia ny apostoly mihitsy no maneho fa ny foto-pampianarany dia avy aminíny So≠ra≠tra Masina.

ďIzay soratra rehetra nomeníny tsindrimandriníAndriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fi≠tai≠za≠na aminíny fahamarinana, mba ho tanteraka ny oloníAndriamanitra, ho vonona tsa≠ra ho aminíny asa tsara rehetraĒ (2 Timoty 3. 16-17).

 

Fankatoavana sy fanekena

 

ďIanao namoaka ny didinao mba hotandremana tsaraĒ (Salamo 119. 4). ďAminíny fitandremana, azy misy valiny lehibeĒ (Salamo 19. 11). ďRaha mi≠tan≠dri≠na ny didiko ianareo, dia hitoetra aminíny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didiníny Raiko sy itoerako aminíny fitiavanyĒ (Jaona 15. 10). ďRaha misy tia Ahy, dia hitandrina ny teniko izy ; ary ny Raiko ho tia azy, ary hankao aminy Iza≠hay ka honina ao aminyĒ (Jaona 14. 23). ďIzao no fitiavana aníAndria≠ma≠ni≠tra, dia ny hitandremantsika ny didiny, sady tsy mavesatra ny didinyĒ (1 Jaona 5. 3).

Hitantsika aminíizany ny lanja omeníAndriamanitra ny fahafantarana ny Te≠ni≠ny sy ny fankatoavana ny Teniny. Tsy tokony hanontany foana ve isika hoe : ďTompo Ű ! Inona no tianao hataoko ?Ē

Ny fahotana voalohany dia ny fandikana ny teniníAndriamanitra. Marina to≠koa fa ny fahotana dia ny manao na tsy manao zavatra, nefa tsy mieritreritra ny fahefaníAndriamanitra amintsika : ďny ota no fandikana ny lalŗnaĒ (1 Jaona 3. 4). Koa na inona na inona ataontsika, nefa tsy anontaniantsika izay si≠tra≠poní Andriamanitra na tsy ankatoavantsika izany, dia fahotana.

Toy inona ny fiainam-pankatoavana hitantsika ao aminíny Tompo Jesoa ! Ton≠ga tetỳ an-tany Izy, hanao ny sitraponíAndriamanitra (Hebreo 10. 7). Tsy main≠tsy nianatra nankatÚ Izy, taminíizany (Hebreo 5. 8), satria zavatra tsy mba fan≠ta≠ny izany hoe mankatÚ izany, noho Izy Andriamanitra mandrakizay. Nefa tetỳ an-tany Izy, dia afaka nilaza hoe : ďIzaho manao izay sitrany man≠dra≠ka≠ri≠vaĒ (Jaona 8. 29). ďNy haniko dia ny manao ny sitraponíIzay naniraka ahy, sy ny mahavita ny asanyĒ (Jaona 4. 34).

Toy inona ny fijeriníAndriamanitra io Olona io, izay nanana sitrapo lavorary tan≠te≠raka sy avy aminíAndriamanitra, nefa tsy nanao afa-tsy ny si≠tra≠poníAn≠dria≠manitra tetỳ aminíizao tontolo izao, tontolo tsy misy afa-tsy olona manao izay nahim-pony avy !

Ka ho toy inona ny hafalianíAndriamanitra, raha mahita, ankehitriny, olona ma≠ni≠ry sy faly hanompo Azy ary marisika mandinika ny Teniny, mba hianatra ha≠ha≠lala Azy sy ny sitrapony !

Tsy hay saintsainina ny lanjaníny famakiana ny TeniníAndriamanitra, ho an≠tsi≠ka, ny lanjaníizany aminíny fiainantsika andavanandro, hianarantsika ma≠ha≠la≠la Azy avy aminíizany ! Ho faly ny fontsika, satria hahita eo ny voninahitry ny Tompo sy izay rehetra nomaniníny fitiavaníAndriamanitra ho antsika. Mia≠na≠tra ny hahalala bebe kokoa hatrany izany voninahitra izany isika, ka afaka ha≠ha≠la≠la kokoa ireo hevitríAndriamanitra ; ary aminíizany isika dia manomana fia≠dia≠na ho azontsika ampiasaina, na hiarovantsika tena aminíny fanafihaníi Sa≠tŗ≠na izany, na hanafihantsika koa, izany hoe hiresahantsika aminíny olona mom≠ba ny famonjena ny fanahiny.

Izay mitaraina hoe ny fitadidiany dia toy ny fitatavŗnana tsy mitana na ino≠na na inona, dia tokony hahalala fa na tsy mitana na inona na inona aza ny fi≠ta≠ta≠vŗ≠nana, dia voadio ihany. Ny rano dia mifaoka ny fakofakon-doto rehetra. Toy izany koa ny teniníAndriamanitra. Aza vakiana fotsiny ny Teny, fa sain≠tsai≠no. Ampiasao amim-pankasitrahana koa ireo asasoratra misy, nefa sedrao aminíny fanazavaníny Teny avokoa ny zavatra rehetra. Aza avela haka ny toe≠raníny teniníAndriamanitra, mihitsy, izay rehetra mety ho famelabelarana, na inona na inona, satria ho fitaka feno fangidiana izany.

ďAnaka, raha raisinao ny teniko, ary raketinao ao am-ponao ny didiko, ka aton≠gilanao aminíny fahendrena ny sofinao, ary ampitandremanao fahalalŗna ny fonao ; eny, raha miantso ny fahalalŗna ianao ary manandratra ny feonao ha≠ha≠zo saina, raha mitady azy toy ny fitady volafotsy ianao ary mikatsaka azy toy ny mikatsaka harena afenina, dia ho fantatrao marina ny fatahorana aníi Je≠ho≠vah, ary ho hitanao ny fahalalŗna aníAndriamanitraĒ (Ohabolana 2. 1-5).

 

Manao veloma finaritra anareo.

H. L. H.

 

 


 

MIVAVAKA

 

 

Ry sakaiza malala isany,

 

Taminíny taratasiko farany aho dia nitaona anareo hisaina momba ny fa≠ma≠kiana ny teniníAndriamanitra. Izao aho dia te hanontany anareo hoe manao ahoa≠na ny fiainam-bavakareo. Samy mavesa-danja indrindra ireo zavatra roa lo≠ha ireo, satria tena mifamatotra tanteraka. Raha ny teniníAndriamanitra fo≠tsi≠ny no vakiana, ka atao an-tsirambina ny vavaka, dia avonavona sy fi≠re≠ha≠re≠ha≠na no ho vokatríizany. Raha mionona aminíny vavaka fotsiny, fa tsy mamaky ny Teny, dia fizirizirin-tsaina no ho tonga, sy ny fahajambana tsy maintsy mi≠a≠ra≠ka aminy, satria tsy fantatra ny hevitríAndriamanitra. Marina tokoa fa ny tsy fi≠a≠narana ny teniníAndriamanitra dia porofo fa tsy raharahŗna ny fi≠he≠vi≠trí Andriamanitra sy ny zony. Noho izany, raha izay no miseho, dia ny sitraponao ma≠no≠kana no hifehy ny fiainam-bavakao, ary ny ďizahoĒ no lasa ivony, na dia mi≠se≠ho ho mpivavaka aza io ďizahoĒ io, ohatra, aminíny farisihany mitory ny fi≠la≠zan≠tsara na zavatra hafa. Fa rehefa ampiarahina aminíny fandinihana ny te≠niníAndriamanitra kosa ny vavaka, dia fitahiana lehibe ho aníny fiainam-pa≠na≠hy no vokany.

Ao aminíny Soratra Masina, dia tsindriana mafy ny momba ny vavaka. Na≠nomboka ny asany taminíny vavaka ny Tompo Jesoa (Lioka 3. 21). Niforona ny fiangonana, ary olona telo arivo no niova fo, taorianíny fivoriam-bavaka nan≠dri≠tra ny folo andro (Asa 1. 13-14), ny asa lehibe natao taminíny jentilisa dia nian≠tomboka niaraka taminíny vavaka (Asa 13. 2-3), ary toy izany koa, taminí ny fampidirana ny Filazantsara tany Eoropa, dia nifamatotra tao ny teniníAn≠dria≠ma≠nitra sy ny vavaka (Asa 16. 9-13). Namela ampahany taminíny raharaha no≠sa≠haniny teo aloha ny apostoly roa ambiníny folo lahy, mba haharitra aminí ny vavaka sy ny fampianarana ny TeniníAndriamanitra (Asa 6. 4). Rehefa va≠kia≠na ny Asaníny apostoly, dia toa tsy nanao afa-tsy ny nitoriteny i Paoly ; ary re≠he≠fa ny epistily no vakiana, dia toa tsy nanao afa-tsy ny nivavaka izy. Jereo, oha≠tra : Romana 1. 9-10 ; 1 Korintiana 1. 4 ; Efesiana 1. 16 ; 3. 14 ; Filipiana 1. 4 ; Kolosiana 1. 3, 9 ; 1 Tesaloniana 1. 2. Ary izao no lazainíny teniníAn≠dria≠ma≠ni≠tra amintsika : ďMivavaha mandrakariva ao aminíny Fanahy, aminíny fi≠va≠va≠ha≠na rehetra sy ny fangatahanaĒ (Efesiana 6. 18), ary koa ďMivavaha, ka aza mi≠tsa≠ha≠traĒ (1 Tesaloniana 5. 17). Ary averimbrimbena matetika amintsika iza≠ny, ao aminíny tsongandahatsoratra maro ao aminíny Soratra Masina.


 

Ny mivavaka dia mariky ny fahateraham-baovao

 

Ny mivavaka dia tsy mitovy aminíny ďmitanisa vavakaĒ, tsy akory. Aníari≠vo≠ny maro ny vavaka tanisaina isaníandro. Indray mandeha aza, dia izao no voa≠so≠ra≠tra tamina gazety amerikana iray mitantara ny zava-niseho tamina fa≠nom≠poam-pivavahana : ďNy vavaka nataony no tena mirindra indrindra, miohatra aminíny vavaka rehetra natao teo anoloaníny fiangonana tao Boston.Ē Mam≠pa≠ha≠tsia≠hy ny nolazainíny Tompo taminíny Fariseo izany : manao vavaka lava re≠ny, mba ho fiolahana (Marka 12. 40).

Ny tena kristiana marina ihany no tena afaka mivavaka marina. Ny vavaka dia fanehoana ilay fiainam-baovao, izay nomeníAndriamanitra ary miaina ny fi≠an≠kinana Aminy. Tsy midika tsy akory izany, hoe tsy mihaino mihitsy ny va≠va≠ka ataoníny olona mbola tsy niova fo Andriamanitra. ReníAndriamanitra ny feoníny zana-goaika, ary omeny hanina izy ireny. Toy izany koa, mety hihaino ny vavaky ny tsy mpino Andriamanitra, rehefa avy aminíny fo no anaovany iza≠ny. Tadidio fotsiny ny ao aminíny Genesisy 21. 17 sy Jona 1. 14.

Nefa na dia nanonona vavaka an-jatony aza i Paoly fony izy mbola Fa≠ri≠seo, ary angamba tena vokatry ny fony, dia hoy ny Tompo taminíi Ananiasy, no≠ny niova fo i Paoly : ďIndro, efa mivavaka izy.Ē Izany dia porofoníny fiovŗny, po≠ro≠fo fa nandray fiainam-baovao izy, ka miankina aminíAndriamanitra.

Mahatsapa ny fiankinany ilay fiainam-baovao ary mampiseho izany, toy ny za≠za menavava mamoaka tomany sy feo tsy fantatry ny olon-dehibe, ary tsy dia mahafinaritra henoina loatra. Nefa Andriamanitra dia mihaino vavaka tsy mi≠rin≠dra, na toa adaladala mihitsy aza, matetika. Ho aníny fony, aminíny ma≠ha-Ray Azy, dia mariky ny fanankinan-tenaníilay fiainam-baovao aminy izany. Ary araka ny harenaníny fitiavany, aminíny maha-Ray Azy, dia ďmanome za≠va≠tra tsaraĒ ho aníilay mivavaka Izy.

 

 

Tsy voatokana ho aníny mpino efa manana traikefa ny vavaka

 

Marina izany, nefa raha toa ny olona vao niova fo mbola tsy tena mahay hoe ahoana ny fomba ivavahana, sady tsy mahalala raha marina ny vavaka atao≠ny, tsy ho tsara ve raha miandry kely aloha izy ?

Vao am-bolana vitsy fotsiny no niova fo ireo Tesaloniana, raha nanoratra ny epistily voalohany ho azy ireo i Paoly ; nefa dia hoy izy hoe : ďMivavaha, ka aza mitsahatraĒ (5. 17). Ary mihoatra noho izany aza ! izy, ilay apostoly lehibe, izay nampiova fo azy ireo taminíny toriteniny ary nampianatra azy ireo ny fi≠he≠vitríAndriamanitra, dia nankasitraka ny vavakíizy ireo : ďRy rahalahy, mivavaha ho anayĒ (5. 25).

Aseho antsika, aminíizany, ny lanjaníny vavaka sy ny fan≠ka≠si≠tra≠haníAn≠dria≠ma≠ni≠tra izany. Dia hisy ve ray aman-dreny ho faly satria tsy miresaka na man≠ga≠ta≠ka na inona na inona aminy mihitsy ny zanany, noho izy mbola tsy mahay mi≠te≠ny tsara, na koa satria mangataka zavatra tsy azoníny ray aman-dreny ome≠na izy indraindray, sao ratsy ho azy ? Ka noho izany, faly Andriamanitra ma≠hi≠ta ireo zanany, izay vao nateraka indray, manatona Azy, matoky Azy, ary ma≠me≠traka ny olany rehetra eo aminy. Fifaliana ho Azy ny mamaly vavaka, ary raha tsy mamaly aza Izy, satria tsy hahasoa aníilay mpangataka izany, dia ma≠no≠me fiadanana ho aníny fony. ďAza manahy na inona na inona ; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbaminíny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo aminíAndriamanitra, aminíny zavatra rehetra. Ary ny fia≠da≠naníAn≠driamanitra, izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao aminíi Kristy JesoaĒ (Filipiana 4. 6-7).

 

 

Fatokiana fa hahazo valim-bavaka

 

Izao no voasoratra ao aminíny Romana 8. 31-32 : ďRaha Andriamanitra no mom≠ba antsika, iza no hahatohitra antsika ? Izay tsy niaro ny Zanany lahy, fa na≠to≠lony hamonjy antsika rehetra Izy, tsy homeny antsika miaraka aminy mai≠maim≠poana koa va ny zavatra rehetra ?Ē Ary hoy ny Tompo Jesoa ao aminíny Jao≠na 16. 27 : ďNy Ray dia tia anareo.Ē

Raha momba antsika ilay Andriamanitra Tsitoha, raha tia antsika Izy ka te ha≠no≠me ny zavatra rehetra ho antsika, dia toy inona tokoa ny heriníny vavaka !

Nefa tsy izany ihany ! Ao aminíny Jaona 14. 13-14 ny Tompo Jesoa dia ma≠me≠la antsika hivavaka aminíny anarany, ary mampanantena fa hohenoiny ny vavaka toy izany. Ampiany ao aminíny Jaona 16. 23, hoe : ďNa inona na ino≠na hangatahinareo aminíny Ray, dia homeny anareo aminíny anarako iza≠ny.Ē Tsy misy famerana, tsy misy fisalasalana.

Misongadina tsara koa izany, raha dinihintsika ny fiainaníny Tompo Jesoa ao aminíny Soratra Masina. Ao aminíny Salamo 109. 4 dia milaza ny Tompo Je≠soa fa nanokana ny fiainany tetỳ an-tany, ho aminíny vavaka. Izay no nam≠pia≠va≠ka Azy. Tena Olona tanteraka Izy, ary ny tena maha-olona, marina, dia ny fiankinana aminíAndriamanitra. Andriamanitra Mpahary dia tsy nahary ny olo≠na hahaleo tena, ary satria ny olona tsy te hiankina aminíAndriamanitra, dia la≠sa miankina aminíny devoly.

Ao aminíny Tompo Jesoa no ahitantsika Olona marina sy tanteraka, ka no≠ho izany, ahitantsika ny atao hoe fanankinan-tena tanteraka. Ao aminíny Isaia 50. 4 no ilazany hoe : ďAmpandrenesiny isa-maraina isa-maraina, eny, am≠pan≠dre≠ne≠siny ny sofiko hihaino tahaka ny efa mahay.Ē Hitantsika ao aminíny Fi≠la≠zan≠tsara ny fiainam-bavaka nananany.

Ao aminíny Filazantsara nosorataníi Lioka, ny Tompo dia aseho antsika aminíny lafiny maha-Olona tanteraka Azy, toy ny Zanakíolona. Hitantsika ao aminíio filazantsara io ny Tompo mivavaka im-balo, ary, indraindray, mandany ny alina manontolo mihitsy, mivavaka (3. 21 ; 5. 16 ; 6. 12 ; 9. 18, 29 ; 11. 1 ; 22. 41 sy 23. 34). Impito isika no mahita azy mivavaka mandritra ny fa≠nom≠poa≠ny, talohaníny hazofijaliana, ary indray mandeha talohaníny hahafatesany, teo aminíny hazofijaliana. Mahavariana tokoa ny mandinika ny zava-niseho taminí ny nivavahaníny Tompo Jesoa, satria misy lesona goavana azo tsoahina aminí iza≠ny, ary diboky ny fitiavana Azy ny fontsika ; fa tsy hiresaka izany aloha aho, izao. Tiako fotsiny ny hisarika ny saintsika fa ny Tompo Jesoa, izay nahery ni≠va≠va≠ka tokoa, dia afaka nilaza hoe : ďRaha izaho, dia fantatro fa mihaino Ahy man≠dra≠kariva IanaoĒ (Jaona 11. 42). Izay vavaka rehetra nataony dia no≠he≠noi≠na avokoa, ary fantatry ny Tompo Jesoa mialoha izany, eny fa na dia fony Izy ha≠nan≠ga≠na olona maty efa nalevina efatra andro aza.

Indroa Andriamanitra no nanao fanambarŗna miharihary, momba Azy : ďIanao no Zanako malalako, Ianao no sitrakoĒ, ary izany dia satria nivavaka ny Tom≠po (Lioka 3. 21, 22 sy 9. 35, ampitovio aminíny Matio 17. 5) ; ary hoy ny Tom≠po Jesoa : ďNy haniko dia ny manao ny sitraponíIzay naniraka Ahy sy ny ma≠ha≠vita ny asanyĒ (Jaona 4. 34) ary koa ď Ö satria Izaho manao izay sitrany man≠dra≠ka≠rivaĒ (Jaona 8. 29). Noho izany, novalianíAndriamanitra daholo izay zavatra nangatahiny, satria nifanaraka tanteraka taminíny fi≠sai≠naníAn≠dria≠ma≠ni≠tra ary tsy nikatsaka afa-tsy ny voninahitríAndriamanitra.

Noho izany, raha mivavaka aminíny anaraníny Tompo Jesoa isika, dia afa≠ka matoky fa hovaliana, satria ny vavaka ataontsika dia miakatra eo ano≠loaní Andriamanitra, toy ny hoe vavaka ataoníny Tompo Jesoa tenany mihitsy, ka ma≠ha≠zo valiny hatrany.

 

 

Inona no dikaníny hoe
mivavaka aminíny anaraníny Tompo Jesoa ?

 

Afaka mametraka izany fanontaniana izany isika, satria efa hitantsika ny vo≠ka≠try ny vavaka toy izany. Ny dikany dia hoe mivavaka aminíAndriamanitra aminíny anaraníny Tompo Jesoa.

Midika ve izany fa tokony hofaranantsika aminíny hoe ďAminíny anaraníny Tom≠po JesoaĒ ny vavaka ataontsika, izay angatahantsika izay rehetra he≠ve≠rin≠tsi≠ka ho tsy maintsy ilaina ? Matetika isika no misaina sy manao izany, nefa na iza≠ny aza, dia tsy marina izany.

Ny mivavaka aminíny anaraníny Tompo Jesoa dia midika hoe mivavaka mi≠so≠lo toerana Azy, ka noho izany, dia misalotra ny fahefany rehetra sy ny zo≠ny. Noho izany,ny vavaka atao dia tsy maintsy manana ny toetraníny vavaky ny Tompo Jesoa.

Raha misy olona mankany amina mpivaro-boky, hividy Baiboly, satria ni≠ra≠hiníolona iray fantatríilay mpivarotra fa mpino azo antoka, dia ho mora aminíio mpi≠va≠ro≠tra io ny hino azy. Nefa raha tonga izy hividy karatra ilalaovana sy bo≠ky misy tantara mamoafady, dia tsy hino azy ilay mpivarotra. Satria ilay mpi≠va≠ro≠tra mahalala ilay mpino, dia fantany fa tsy hitady izany zavatra izany io olona io, ka noho izany, tsy aminíny anaraníio mpino io no ahatongavaníilay mpividy.

Dia tahaka izany, ny vavaka atao aminíny anaraníny Tompo Jesoa dia tsy main≠tsy manana ny toetraníny vavaka ataoníIzy Tompo mihitsy. Voalohany, ma≠ne≠ho fiankinana tanteraka izany ; manaraka izany, ny vavaka toy izany dia tsy manana antony hafa ankoatra ny voninahitríAndriamanitra ; ary fahatelo, mi≠fa≠na≠raka tanteraka aminíny sitraponíAndriamanitra izany.

 

 

Fepetra ilaina, mba hahazoana valim-bavaka

 

Ao aminíny Jaona 15. 7 dia hoy ny Tompo : ďRaha miray amiko ianareo, ka mi≠toe≠tra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo, na inona na ino≠na, fa ho tonga aminareo izany.Ē

Hitantsika eto ny fanomezan-toky ngeza indrindra fa omeníAndriamanitra an≠tsi≠ka izay tadiavintsika. Tsy misy fanavahana izany. Mety hisy mihoatra no≠ho ny hoe ďizay tianareo, na inona na inonaĒ ve ?óďAngataho izay tianareo, na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany.Ē

Io fanomezan-toky io, nefa, dia aorianíny hoe : ďRaha miray amiko ianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny tenikoĒ. Io, izany, no fepetra hahatanterahaníilay va≠va≠ka. Raha miray aminíny Tompo Jesoa isika, dia hitovy Aminy bebe kokoa ha≠tra≠ny. Raha mitoetra ao anatintsika ny teniny, ny fihetseham-pontsika, ny za≠va≠tra omentsika lanja, ary izay tiantsika dia hifanaraka aminíny fihetseham-po≠ny, ny tombontsoany sy ny sitrapony, ary ho fantatsika fa tena araka ny si≠tra≠poníAndriamanitra izany. Koa teny fampanantenana toy io ihany no omena ao aminíny Jaona 16. 23-27 : ď... satria ianareo efa tia Ahy, ary efa nino fa ni≠voa≠ka avy taminíny Ray Aho.Ē

Mbola misy fepetra iray hafa, lazaina ao aminíny Hebreo 11. 6 : ďIzay ma≠na≠to≠na aníAndriamanitra dia tsy maintsy mino.Ē ďAoka hangataka aminíny fi≠noa≠na izy, ka tsy hiahanahana akory ; fa izay miahanahana dia toy ny alon-dra≠no≠ma≠si≠na entiníny rivotra ka atopatopany. Fa aoka tsy hanampo handray za≠va≠tra aminíny Tompo izany olona izanyĒ (Jakoba 1. 6-8).

Mamaly ny finoana Andriamanitra. Ahoana moa no hamaliany vavaka, ra≠ha tsy tena matoky Azy ilay mpangataka, ka mino fa hataoníAndriamanitra iza≠ny ?

Ao aminíny Matio 21. 21-23 dia misy zavatra toy izany ihany koa, lazainíny Tom≠po. Ny anampiny aníizay, nefa, dia ny porofoníny finoana.

Indray andro, dia nisy mpanao tsingeringerina niampita ny riandranoníny Nia≠ga≠ra (renirano mampisaraka aníi Canada sy Etazonia) tambonina tady. Ni≠ve≠ri≠na fanindroany indray izy, nitondra biroety ; dia indray mandeha koa, ni≠ton≠dra sariolona mitovy habe aminíolona. Dia nanontany ny mpijery izy, raha mi≠no izy ireo fa afaka hiampita mitondra olona velona izy ; nihiaka daholo ny re≠he≠tra, hoe eny. Nefa nony nangataka olona tsara sitrapo hampitainy izy, dia tsy nisy sahy nandroso.

Izany no antony iresahaníny Tompo, tsy ny finoana ihany, fa koa ny po≠ro≠foníny finoantsika, miseho rehefa miteny aminíny tendrombohitra isika hoe : ďMi≠findrŗ ianao, ka mianjerŗ any an-dranomasinaĒ (Matio 21. 21).

 

 

Ireo sakana aminíny valim-bavaka

 

Nahoana ŗry no maro dia maro tokoa ny vavaka tsy mahazo valiny ? Ma≠no≠me antony maro antsika ny Soratra Masina.

Ao aminíny Daniela 10 dia hitantsika fa misy vavaka, izay tsara tokoa, nefa tsy valiana, satria mampiasa ny heriny rehetra i Satŗna tsy hahatanteraka iza≠ny. Tsy ho hatraminíny farany izany, fa raha avelaníAndriamanitra izy, dia afa≠ka ny mampihemotra tsy hahatanteraka izanyeo no ho eo. Ary ave≠laníAn≠dria≠ma≠ni≠tra hisy izany, indraindray, hisedrana ny finoantsika sy ny faharetantsika.

Mety hisy koa, nefa, antony avy ao anatintsika, izay tsy aha≠fa≠haníAn≠dria≠ma≠ni≠tra mamaly ny vavaka ataontsika. Ao aminíny Isaia 59. 2 dia izao no no≠la≠zai≠na taminíi Israely : ďNy helokareo no efitra mampisaraka anareo aminíAn≠dria≠ma≠nitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy.Ē Hoy ny mpanao Salamo : ďRaha nankasitraka ota tao am-po≠ko aho, dia tsy mba hihaino ny TompoĒ (Salamo 66. 18). Hoy ny ao aminíny 1 Jao≠na 3. 21-22 : ďRaha tsy mba manameloka antsika ny fontsika, dia manana fa≠ha≠sa≠hiana eo anatrehaníAndriamanitra isika. Ary na inona na inona no an≠ga≠ta≠hin≠tsika, dia raisintsika aminy, satria mitandrina ny didiny sy manao izay an≠ka≠si≠tra≠hi≠na eo imasony isika.Ē

Ny Soratra Masina dia mitanisa anaran-javatra maro momba izay ana≠me≠lo≠haníny fontsika antsika ka tsy amaliana ny vavaka ataontsika.

Ao aminíny Marka 11.22-26 dia voalaza ny tsy fahavonÚnana hamela he≠≠lo≠ka (jereo koa ny Efesiana 4.32). Ny ahafahantsika manatona aníAndriamanitra, dia satria efa navelaníAndriamanitra ny fahotantsika, noho i Kristy. Ahoana moa no hananantsika fahasahiana, raha tsy navelantsika taminíny fontsika ma≠nontolo koa izay rehetra nataoníolona antsika ?

Hoy i Jakoba : ďMangataka ianareo, nefa tsy mahazo ihany, satria diso fan≠ga≠ta≠ka, mba holaninareo aminíny filŗnareoĒ (Jakoba 4. 3). Raha mangataka aminíAndriamanitra zavatra hahafa-po ny filŗníny fontsika isika, ny sitraponíny no≠fo, ahoana moa no hanomezaníAndriamanitra antsika izany ? HalaníAn≠dria≠ma≠ni≠tra ny nofo, ary efa nomelohiny teo aminíny hazofijaliana (Romana 8. 3). Mi≠an≠tso antsika Izy mba hanao ny tenantsika ho efa maty ny aminíny ota (Ro≠ma≠na 6. 11), ka hamono ny momba ny tenantsika izay etỳ an-tany (Kolosiana 3. 5-17). ďIzay aníi Kristy Jesoa dia efa nanombo ny nofony mbaminíny fa≠ni≠ria≠ny sy ny filŗny taminíny hazofijalianaĒ (Galatiana 5. 24). Ny fangatahana za≠va≠tra toy izany, ve, tsy efa porofo fa tsy mitoetra ao anatintsika ny teniníny Tom≠po Jesoa (Jaona 15. 7), ka mifanohitra tanteraka aminíny fisainaníny Tompo sy ny sitraponíAndriamanitra ny hevitsika ?

Mbola misy antony iray hafa koa, ambara ao aminíny 1 Petera 3. 1-7. Ny fom≠ba fifandraisana ao an-tokantrano, eo aminíny mpivady, eo aminíny ray aman-dreny sy ny zanaka, eo aminíny samy ankizy aza, dia mety hanapaka ny va≠va≠ka. Ahoana moa no hananantsika fahasahiana eo imasoníAndriamanitra ra≠ha tsy milamina daholo ny ao aminíny fianakaviana, na raha mbola misy ola≠na tsy voavaha !

 

 

Mivavaka araka ny sitrapony

 

Noho izany, ny zavatra voalohany, aloha, dia ny mandinika ny tenantsika ao aminíny fahazavaníAndriamanitra, miaiky izay rehetra ratsy eo imasoníny Tom≠po, ary raha ilaina, eo imasoníny olona, ka manadio ny tenantsika noho iza≠ny fitsarŗntsika ny tenantsika izany. Dia hanana fahasahiana eo ima≠soníAn≠dria≠ma≠ni≠tra isika.

Manaraka izany, mba ahazoana antoka fa hahazo izay angatahintsika aminíAndriamanitra isika, dia tsy maintsy mivavaka araka ny sitrapony. Ka ahoa≠na ŗry no ahafantarantsika ny sitraponíny Raintsika ? Nampitainy ta≠min≠tsi≠ka taminíny Teniny ny heviny, ka raha miray aminy isaníandro isika, dia ha≠hay hamantatra ny heviny ao aminíny Teniny, aminíny alalaníny Fanahy Ma≠si≠na. Izany no maha-zava-dehibe ny fianarana isaníandro ny Teniny. Ahoana moa no hanatanterahaníAndriamanitra vavaka angatahantsika zavatra efa no≠me≠ny antsika hatry ny ela ? Ohatra, ny fidinaníny Fanahy Masina, nefa ny So≠ra≠tra Masina dia mampianatra mazava fa efa nomena ny Fanahy Masina, ary mi≠toe≠tra etỳ an-tany ankehitriny, dia ao aminíny Fiangonana sy ao aminíny mpi≠no tsirairay ! Na koa ny fanafahana aminíny ota ao anatintsika, nefa efa no≠me≠lo≠hiníAndriamanitra tao aminíny Tompo Jesoa teo ambony hazofijaliana iza≠ny (Romana 8. 3 ; 2 Korintiana 5. 21).

Aminíny Teniny sy aminíny fiombonana aminíny Tompo isaníandro no ia≠na≠ran≠tsi≠ka mahalala ny sitraponíAndriamanitra. Aminíizany no ahafahantsika mi≠va≠va≠ka araka ny sitrapony ka ahazoantsika antoka fa ho tanteraka ny va≠va≠ka ataontsika.

 

 

Mivavaka tsy mitsahatra

 

Ka raha izany, ny mpino efa lasa lavitra, ireo izay efa nandalina ny teniní An≠driamanitra ihany, izany, no afaka mivavaka ?

Soa ihany fa tsy izany ! Hiteny aminíny zanany ve ny ray aman-dreny hoe tsy mahazo mangataka na inona na inona aminy intsony, alohaníny ha≠ha≠le≠hi≠be azy, satria mbola mibadabada, ary indraindray aza, mangataka zavatra ada≠la≠dala ? Tsia ! Faly izy ireo, satria manatona azy miaraka aminíny fan≠ga≠ta≠ha≠ny ilay zaza. Ho azy ireo, dia izany no porofo fa resy lahatra ilay zaza fa izy ireo no ray aman-dreniny, ary tsy afaka hamaha olana izy raha tsy misy azy ireo. Mampiseho izy fa matoky azy ireo, ary na dia tsy mazava tsara ao an-tsai≠ny aza izany, indraindray, dia miandrandra ny fitiavaníizy ireo sy ny fi≠ka≠ra≠ka≠rŗ≠ny ilay zaza.

Andriamanitra Raintsika dia tena faly mihitsy mandre ny feontsika, rehefa ma≠na≠tona Azy isika. Zanany isika. Hoy ny Tompo mantsy aníi Paoly, izay vao nio≠va fo : ďIndro, efa mivavaka izy.Ē Nasainy nosorataníi Paoly ho aníny Te≠sa≠lo≠nia≠na koa, izay vao niova fo, hoe : ďMivavaha, ka aza mitsahatra.Ē Ary io apos≠toly ngezalahy io, izay azo antoka fa nahatonga olona alikisa hiova fo no≠ho ny toriteny nataony taminíizany fotoana izany, izay nahazo fanambarŗna ma≠no≠ka≠na nanehoaníAndriamanitra taminy ny fisainany rehetra, eny, izy izay tany aminíny lanitra fahatelo, ďnandre teny tsy azo tenenina sady tsy tokony ho≠la≠zainíolonaĒ (2 Korintiana 12. 2-4), io apostoly io dia natoky tanteraka ny he≠riníny vavaka, ka nangataka taminíireo vao niova fo hoe : ďRy rahalahy, mi≠va≠va≠ha ho anayĒ (1 Tesaloniana 5. 17,25). Ny porofo mazava indrindra hoe man≠dro≠so ny mpino iray, dia ny fahatsapany bebe kokoa hatrany ny lanjaníny va≠va≠kaóeny, tsy misy dikany ny zavatra rehetra raha tsy misy vavaka.

Hoy Andriamanitra Raintsika amintsika, hoe : ďAoka ny fivavahana sy ny fi≠fo≠na≠na mbaminíny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo aminíAn≠driamanitra, aminíny zavatra rehetra.Ē Ary raha sanatria isika, in≠drain≠dray, mangataka aminy zavatra tsy voahevitra, tsy azoníny fitiavany omena an≠tsi≠ka, dia mampanantena kosa izy fa ďny fiadananíAndriamanitra, izay mi≠hoa≠tra noho ny fahalalŗna rehetra, hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo, ao aminíi Kris≠ty JesoaĒ (Filipiana 4. 6-7). Enga anie ka hotarihiníny Tompo isika, izaho sy ianao, mba hahatsapa bebe kokoa hatrany ny lanjaníny vavaka, ka hampiasa be≠be kokoa io tombondahiny goavana io. Ho toy inona ny fahasambaraníny fon≠tsi≠ka, ary hanao ahoana ny lanjaníny fijoroantsika ho vavolombelona, eo aminíny fiainantsika !

 

Manao veloma finaritra anareo.

Ny rahalahinareo ao aminíny Tompo.

H. L. H.

 

 

 


 

VITA BATISA VE IANAO ?

 

 

Ry sakaiza malala isany,

 

Saika hiresaka aminareo momba ny Fanasŗníny Tompo aho, nefa misy lo≠ha≠hevitra iray tokony hodinihina, alohaníizany : Vita batisa ve ianareo ?

Manan-danja tokoa izany fanontaniana izany. Hoy ny teniníAndriamanitra : ďIzay mino sy atao batisa no hovonjenaĒ (Marka 16.16a). Ary ao aminíny 1 Pe≠te≠ra 3. 21 dia lazaina, momba ny batisa, fa ďmamonjy anareo koa ankehitriny Ö izay tenaníio tandindona ioĒ. Raha bangoina, aminíireo teny ireo sy aminíny ha≠fa koa, dia ny famonjena mifandraika aminíny batisa no resahina.

Toa vaovao aminareo izany hevitra izany, ary toa mifanipaka aminíizay no≠so≠ra≠ta≠ko taminareo momba ny ilŗna ny fibebahana aminíAndriamanitra sy ny fi≠noana aníi Jesoa Kristy, mba ho voavonjy. Ny olana dia satria rehefa mi≠re≠sa≠ka ďfamonjenaĒ, dia ny hoe ďmankany an-danitraĒ na ďmiova fo sy voavela he≠lo≠kaĒ no ao an-tsaina, matetika. Nefa ao aminíny Soratra Masina dia misy he≠vi≠tra hafa ihany koa ny hoe ďfamonjenaĒ. Hita mazava tsara izany ao aminíny Asa 2. 40 : ďAoka hovonjena ho afaka aminíity taranaka maditra ity ianareo.Ē Eto, dia tsy mety mihitsy ny mandika izany hoe ďmankany an-danitraĒ, na ďma≠ha≠zo famelŗn-kelokaĒ.

Tsy misy ifandraisany aminíny fankanesana any an-danitra ny batisa. Ny fi≠fan≠draisantsika mandrakizay aminíAndriamanitra, ny toerana hisy antsika aminíny mandrakizay, dia miankina aminíny fiaikentsika heloka eo ana≠tre≠haní An≠driamanitra sy ny finoantsika ny Tompo Jesoa. Tsy natao batisa mihitsy ilay jio≠lahy teo ambony hazofijaliana, nefa dia nilazaníny Tompo hoe : ďAnio ihany dia ho tafaraka amiko any am-paradisa ianaoĒ (Lioka 23. 43 DIEM). Ary tatỳ ao≠ria≠na, dia aníarivony ireo olona niova fo teo ambavahoana, ka lasa any aminí ny Tompo Jesoa, na dia tsy natao batisa velively aza.

Fa ho aníny toerana misy antsika etỳ an-tany, kosa, dia misy dikany lehibe ny batisa. Ny Jiosy izay nino ny teny nolazainíi Petera taminíny Pentekosta, dia nanamarika taminíny batisa ny fisarahany taminíny vahoaka jiosy, izay mbo≠la teo ambany fanamelohaníAndriamanitra, noho ny nandavany aníi Kris≠ty. Izany fitsarana izany dia efa tanteraka, taminíny fanafihaníny miaramila ro≠ma≠na notarihiníi Titosy taminíny taona 70. Nefa ny teniníAndriamanitra dia mbo≠la mihatra ihany aminíny vahoakany, aminíizao fotoana izao. Hianjera aminíity tontolo izay meloka ity ny fahatezeraníny lanitra. Ireo izay mino sy atao batisa dia misaraka aminíizao tontolo izao sy ny fanamelohana azy. Ny ba≠ti≠sa, izany, dia kisarisary maneho ny famonjena antsika ankehitriny, araka ny voalaza ao aminíny 1 Petera 3. 21.

 

Inona no dikaníny batisa ?

 

Ny batisa dia nekena taminíny ankapobeny teo aminíny Jiosy. Aminíilay na≠tao hoe batisaníny proselyta, ny jentilisa iray dia nisaraka taminíny fireneny ka niaraka taminíi Israely. Hitantsika maneho izany hevitra izany koa i Jaona Mpa≠nao batisa. Nilaza izy fa efa akaiky ny fitsarana ny Jiosy (Lioka 3. 7-9, 16-20). Ireo izay nino ny teniny dia natao batisa ary nisaraka taminíny sarababem-ba≠hoa≠ka tsy nino. Nasainíny Tompo Jesoa natao batisa Izy, mba hahatonga azy ho isaníireo Sisa tavela mino. Niditra teo aminíny vavahady Izy, ho ao aminíny valaníondry (Jaona 10. 1-3).

Io hevitra io koa no ambara mazava aminíny atao hoe batisa kristiana.

Ao aminíny filazantsara araka aníi Matio, ny Tompo dia aseho ho toy ilay Mpan≠jakaníi Israely. Koa aminíizany, raha naniraka ny mpianany hitory ny teny Izy (Matio 10. 5), dia nanao hoe : ďAza mandeha any aminíny lŗlaníny jentilisa, ary aza miakatra aminíizay tanŗnaníny Samaritana, fa aleo mankany aminíny on≠dry very aminíny taranakíi Israely.Ē

Nandŗ ilay Mpanjakany i Israely. Koa dia nilaza ny Tompo fa ny ďfan≠ja≠kŗní ny lanitraĒ dia mbola tsy apetraka aminíny voninahiny, fa mbola vonjimaika iha≠ny, fanjakana izay tsy misy mpanjaka ary mbola ahafahaníny fahavalo ma≠nam≠pa≠tra ny heriny ihany (Matio 13). Miaraka aminíizany, nefa, dia milaza ny Tom≠po fa tsy tokony hoferana ho eo aminíi Israely ihany izany fanjakana iza≠ny : ďNy tanimbary dia izao tontolo izaoĒ ; ďNy mpamafy ny voa tsara dia ny Za≠nakíolonaĒ (and. 38, 37). Rehefa nolavina tanteraka sy nohombohana ny Tom≠po, dia namory ny mpianany tany Galilia, lavitra aníi Jerosalema. Teo no na≠ni≠ra≠ha≠ny azy ireo hanomboka hitory ny Filazantsara any aminíny firenena re≠he≠tra. Izay rehetra mino izany Filazantsara izany dia tsy atao ho isaníny Israely in≠tso≠ny, fa tsy maintsy atao batisa ho aníny anaraníny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Satria efa tonga ny fanjakana, taminíny alalaníny Tenaní ilay Mpanjaka, dia naseho mazava, izany, ny Telo Izay Iray, ka tsy misy lŗlan-ka≠fa intsony hanatonana aníAndriamanitra (ny Telo Izay Iray). Nefa satria etỳ an-tany dia tsy fantatra Andriamanitra raha tsy aminíny alalaníny Tompo Je≠soa, dia matetika ny Soratra Masina no milaza fa atao batisa ho aníny anarany ny mpino.

 

 

Atao batisa ho aminíny Tompo Jesoa voahombo

 

Ny 1 Korintiana 10.2 dia mampiseho mazava ny dikaníny hoe ďmanao ba≠ti≠sa ho aminíiĒ. Ny dikaníizany dia hoe akambana aminíolona iray, atao mitovy toe≠ra≠na aminy. Ny Israelita dia ďnatao batisa ho aminíi Mosesy, tao aminíny ra≠ho≠na sy ny ranomasinaĒ. Toy izany koa, isika dia atao batisa ho aminíny Tom≠po Jesoa (Asa 19. 5 ; sns.). Nefa isika tsy atao batisa ho amina Tompo velona, efa nasandratra any an-danitra. Marina fa efa miray aminíio Tompo io isika. An≠kehitriny isika dia efa afaka miombona Aminy, ary any aminíny man≠dra≠ki≠zay, dia hiara-mizara aminy izay rehetra ananany, noho ny asa vitany teo aminíny hazofijaliana.

Ity izao tontolo izao ity, nefa, dia tsy mahalala Azy ho toy Ilay Nitsangana sy Nasandratra. Ny nahitany Azy farany, dia ilay nahafatesany teo aminíny ha≠zo≠fi≠jaliana sy ny nandevenana Azy. Ho aníizao tontolo izao, Izy dia Ilay maty ta≠min-kenatra teo aminíny hazofijaliana sy nalevina, Ilay novonoiny.

Fa isika, kosa, efa nandray aníio Voahombo io. Efa nam≠pa≠ha≠fan≠ta≠riníAn≠dria≠ma≠ni≠tra antsika fa tsy misy famonjena afa-tsy aminíny anarany, dia ny ana≠raníilay olona nolavina (Asa 4. 11-12). Taminíny alalany no nahazoantsika fa≠me≠lŗn-keloka sy fiainana mandrakizay. Hiaraka aminy ho mandrakizay isika, any aminíny toerana misy Azy ao aminíny voninahiny. Ankehitriny kosa isika dia miaina miaraka Aminy, eo aminíilay toerana nisy Azy tetỳ an-tany, dia ilay no≠la≠vina.

Ary mifanaraka aminíny hevitríAndriamanitra rahateo izany : ďRaha miara-mi≠a≠ritra aminy isika, mba hiara-manam-boninahitra aminy koaĒ (Romana 8. 17).

 

 

Izao tontolo izao dia mitoetra eo aminíilay ratsy avokoa
(1 Jaona
5. 19)

 

NoaržníAndriamanitra nadio sy tsy nahalala ota i Adama. Tsy nankatÚ aní An≠driamanitra nefa izy, ka lasa mpanota. Nikambana ireo taranany mba ho le≠hi≠be, mba ho tonga mahery hanohitra aníAndriamanitra, sy hanao izay tsy ha≠ha≠tan≠te≠ra≠ka ny ozona etỳ an-tany. Nanorina ny tanŗna voalohany i Kaina. Ny ta≠ra≠na≠ny dia olona mpamorona, nanatsara ny fiainana. Farany, dia nikambana ny olona mba ho lehibe sy hanan-kery (Genesisy 11. 4). Izany no ni≠an≠tom≠bo≠haníizao tontolo izao, izany no fiaraha-monina naoriníny olombelona. Ni≠ka≠ra≠ka≠ra io tontolo io Andriamanitra. Nampitandremany izy, taminíny alalaníi Noa. Tao≠rianíny safodrano, dia nanomboka zava-baovao indray Izy, taminíny tany efa voadio. Rehefa niodina taminy indray ny olona, ka nanompo sampy, dia ni≠an≠tso aníi Abrahama Izy, niresaka taminy, nanokana ny ankohonany tsy hi≠fan≠ga≠ro aminíny firenena hafa, nanome azy ny didiny sy ny fitsipiny, nanao fa≠ne≠kem-pihavanana taminy, ary nitondra azy ho any aminíny taniny, dia ilay taniníi Ima≠noela.

Fantatsika ny vokatríizany. Niodina taminíAndriamanitra koa ny taranakíi Abrahama, na dia niresaka taminy aza Andriamanitra, taminíny fifehezany, ta≠miníireo mpitsarany, ireo mpanjakany sy ireo mpaminaniny.

Dia nirahiny indray ny Zanany. Te hamela ny helokíizy ireo Andriamanitra, ka nanolotra azy ny Tompo Jesoa ho Mpampihavana : ďAndriamanitra ao aminíi Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy, ka tsy nanisa ny fa≠ha≠di≠soa≠nyĒ (2 Korintiana 5. 19). Nefa tsy noraisiny ilay tanana na≠to≠lo≠tríAn≠dria≠ma≠ni≠tra, fa aleony nandŗ ny Tompo Jesoa. ďTsy manaiky hanjakaníiny lehilahy iny iza≠hay.Ē Ny antony nanamelohana Azy, dia satria Izy ZanakíAndriamanitra. No≠homboany Izy, ary mbola nanampy trotraka ny fahadisoany koa ny na≠mo≠noa≠ny Azy tamina fomba mahatsiravina.

Teo aminíny hazofijaliana, dia niara-nioko nanohitra ny Tompo izao tontolo izao. Tonga mpisakaiza i Heroda sy i Pilato. Ny mpisoronabe sy ny mpanora-da≠lŗna, izay hery ara-pivavahana lehibe indrindra teto an-tany, dia niombona ta≠miníny fanjakana romana, izay hery sivily sy politika lehibe indrindra. Ny so≠ra≠tra teo aminíny hazofijaliana dia natao taminíireo teny telo fantatríizao tontolo izao, taminíizany fotoana izany. Notarihiníi Satŗna izy rehetra, taminíizany adi≠ny taminíAndriamanitra izany.

Nabaribary teo aminíio hazofijaliana io ny toetraníizao tontolo izao ; tsy ny toe≠traníireo nanatrika ihany, fa koa ny toetraníny fiaraha-monina na≠o≠riníolom≠be≠lo≠na. Ny fahefana rehetra teo am-pelatananíio fiaraha-monina io, dia nam≠pia≠saina hiadiana taminíAndriamanitra.

Tsy misy indrafo intsony, ho aníizao tontolo izao. Tsy manana atolotra intso≠ny Andriamanitra, taorianíny hazofijaliana. Tsy misy afa-tsy fanamelohana si≠sa, ary hotanterahiníAndriamanitra tsy ho ela izany, tsy hisy famindrŗm-po. Iza≠ny no ambaraníny toko faha-6 ka hatraminíny toko faha-20 ao aminíny Apo≠ka≠lypsy.

Raha mbola tsy manatanteraka izany fitsarana izany Andriamanitra, an≠ke≠hi≠tri≠ny, dia satria mbola misy indrafo tiany homena ho aníny olona. Izy ireo no asai≠ny mibebaka sy ilazany hoe : ďAoka hihavana Amiko ianareo !Ē

 

 

Ny hazofijalianíi Kristy

 

Teo aminíny hazofijaliana, dia am-pahatezerana no nijereníAndriamanitra izao tontolo izao. Ahoana moa no tsy ho izany, manoloana ny fa≠nim≠ba≠zim≠bŗní ny olona ny Zanany sy ny nanalany baraka Azy ? Teto an-tany nefa, dia nisy iha≠ny toerana iray azony nojerena amim-pitiavana sy fahafaham-po. Tsy inona iza≠ny fa ny hazofijaliana, sy Ilay voafantsika teo. Raha niombona izao tontolo izao sy izay rehetra niaraka taminy, hanohitra Ilay teo aminíny hazofijaliana, dia nasehoníAndriamanitra fa tsy misy ihambahambana ny fiandaniny aminí ilay Voahombo.

Izany no zava-misy eto an-tany, nanomboka taminíny hazofijaliana : an≠ki≠la≠ny, izao tontolo izao izay namono aníi Kristy, ary tsy mahalala Azy afa-tsy toy Ilay Voahombo sy Ilay nalevina ; andaniny, ny hazofijaliana sy ireo rehetra mi≠ray aminy. Mbola manolotra ny fahasoavany sy ny indrafony ho aníny tsirairay iha≠ny Andriamanitra, nefa aminíny alalaníi Jesoa irery ihany. NatsanganíAn≠dria≠ma≠nitra taminíny maty Izy, ary nataony Tompo sy Kristy (Asa 2. 36). Tsy misy voavonjy, izany hoe afaka aminíny fitsarana, raha tsy mino ilay Voa≠hom≠bo sy mandray Azy ho Tompo. ďIzahay kosa mitory aníi Kristy voahombo ta≠miníny hazofijaliana, dia fahatafintohinana aminíny Jiosy ary fahadalana aminí ny jentilisa, fa aminíizay voantso kosa, na Jiosy na jentilisa, dia Kristy, Izay he≠riníAndriamanitra sy fahendreníAndriamanitraĒ (1 Korintiana 1. 23-24).

Fantatrareo, izany, ankehitriny, fa ny Tompo Jesoa no hany lŗlana aha≠zoaníny mpanota manatona aníAndriamanitra ary ahazoany famelŗn-keloka. Efa noraisinareo ho Tomponareo Izy. Ary hiombona aminy mandrakizay iana≠reo, ka hiara-mandray anjara aminy aminíizay vokatry ny asany rehetra feno vo≠ni≠na≠hitra teo aminíny hazofijaliana.

Fa inona no dikaníizany, aminíny fiainana etỳ an-tany ? Midika izany fa ma≠nai≠ky ianareo fa tsy ara-drariny ny nanomboaníizao tontolo izao ny Tompo, ary mihoatra noho izany aza : niala taminíizao tontolo izao ianareo, ka lasa ni≠an≠dany taminíny Tompo Jesoa, ary lasa ankohonaníAndriamanitra ; nefa tsy main≠tsy ambara ampahibemaso izany. Tsy ampy ny manao izany ao am-po fo≠tsi≠ny. Tsy maintsy misaraka aminíizao tontolo izao koa ianareo, etỳ ivelany. Ta≠haka izany no tsy naha-ampy ho aníi Israely ny nialoka teo ambany raníny za≠nakíondry, fa tsy maintsy niala tany Egypta koa ny vahoaka. Ary rehefa ta≠fi≠ta ny Ranomasina Mena izy vao lazainíny teniníAndriamanitra hoe voavotra. Ary ao aminíny 1 Korintiana 10 dia efa hitantsika fa ny fiampitana ny Ra≠no≠ma≠si≠na Mena dia tandindoníny batisa.

Noho izany, ny batisa no anambarŗntsika ny maha-kristiana antsika, ary iso≠ka≠jia≠na antsika ampahibemaso ho mpiaraka aminíny Tompo, Izay no≠la≠viní izao tontolo izao sy nohomboany. Izany no tena fanekem-pinoana ataoníny olo≠na, satria izany no fiaikena fa Tompo i Jesoa Izay nohomboana : miandany Aminy ilay atao batisa, manohitra izao tontolo izao. ďTsy fantatrareo va fa na iza na iza isika no efa natao batisa ho aminíi Kristy Jesoa, dia natao batisa ho aminíny fahafatesany ?Ē (Romana 6. 3).

Andriamanitra, izany, ao aminíny fanjakŗny, dia mahita antsika toy ny efa ta≠fa≠voaka teo aminíizao tontolo izao, izay eo ambany fitsarŗny, ka tonga eo am≠ba≠ny fahefaníny Tompo iray Mpamonjy, namoy ny ainy, niharaníny fi≠tsa≠ra≠na noho isika. Toerana tsy misy fanamelohana intsony izany, fa ny mifanohitra aminíizany, fanafahana aminíny heriníny ota, ny heriníizao tontolo izao, ny he≠riníi Satŗna ary ny lalŗna. Izany no antony nilazaníi Ananiasy taminíi Saoly hoe : ďMitsangŗna, miantsoa ny anarany, ary aoka hatao batisa ianao ka ho≠sa≠sa≠na ho afaka aminíny fahotanaoĒ (Asa 22. 16). Mbola tsy voasasa taminíny fa≠ho≠ta≠ny ŗry ve i Paoly ? Raha ny aminíny famonjena mandrakizay ho azy, aminíAndriamanitra, dia azo antoka izany. Raha maty talohaníny nanaovana ba≠ti≠sa azy izy, dia tsy isalasalana fa ho lasa tany an-danitra. Antsoiníi Ana≠nia≠sy hoe rahalahy izy. Fa ny aminíny fanjakŗníAndriamanitra etỳ an-tany, dia mbo≠la tsy afaka ny fahotany. Aminíny endrika ivelany i Paoly dia mbola ani≠saní izao tontolo izao ihany, izay iharaníny fanamelohana.

Izany no ilazana ao aminíny 1 Petera 3, fa mamonjy antsika, ankehitriny, ny tenaníny tandindoníny rano taminíny safodrano, dia ny batisa. Toy ny ni≠fin≠draníi Noa niala taminíny toerana eo ambany fanamelohana, ka tonga taminíny toe≠ra≠na nahazo ny fankasitrahaníAndriamanitra (tany voadio) (Genesisy 8.21), ta≠miníny niaretany ny rano taminíny safodrano, dia toy izany koa, aminíny ala≠laníny ranoníny batisa, izay manambara ny fanamelohaníAndriamanitra ny ota teo aminíny hazofijaliana, no mahatonga antsika ampahibemaso ho eo am≠ba≠ny fifehezaníi Jesoa, Izay maty, ary nahafa-po aníAndriamanitra. Izany koa no ila≠zaníi Petera ao aminíny Asa 2 hoe : ďAoka hovonjena ho afaka aminíity ta≠ra≠na≠ka maditra ity ianareo. Ary izay nandray tsara ny teniny, dia natao batisa.Ē

Koa mbola mamerina manontany anareo aho, hoe : vita batisa ve ia≠na≠reo ?

Raha tsia, dia mbola tsy kristiana ianareo etỳ an-tany, satria mbola tsy ni≠di≠tra ho kristiana, araka ny fomba tokana ekeníny teniníAndriamanitra. Raha fan≠ta≠tra≠reo ny Tompo Jesoa ho toy Ilay maty nahatonga anareo ho voavela he≠lo≠ka sy nahazo ny fiainana mandrakizay, Ilay hiara-miombona aminareo aminíny voninahitra mandrakizay, tsy tianareo ve ny hiara-dia aminy am≠pa≠hi≠be≠ma≠so, etỳ an-tany koa ? Na dia voazimbazimba sy hŗlaníizao tontolo izao aza izany toerana izany ?

Taminíizay voalaza rehetra teo, dia tsy ny lafiny rehetra momba ny batisa, tsy akory, no voalazako. Tsy noresahiko koa ny tombontsoa manokaníny ray aman-dreny kristiana manolotra ny zanany hatao batisa. Nianina taminíny di≠ka≠ny voalohany monja aho, izay lehibe indrindra.

 

Mirary soa ho anareo.

Ny rahalahinareo ao aminíny Tompo.

H. L. H.

 

 


 

NY FANASņNíNY TOMPO

 

 

Ry sakaiza malala isany,

 

Araka ny nolazaiko taminareo taminíny farany teo, dia te hiresaka kely mom≠ba ny Fanasŗníny Tompo aho.

Tsara homarihina fa ireo rafitra lehibe roa misy aminíny fivavahana kris≠tia≠na rehetra, ny batisa sy ny Fanasŗníny Tompo izany, dia samy mam≠pa≠ha≠tsia≠ro ny firaisana aminíilay Tompo Izay maty. Araka ny efa hitantsika, ny batisa dia mifandraika aminíny toerana misy antsika ivelany, eo aminíizao tontolo izao. Ho aníny tsirairay, izany, io. Na dia olona telo arivo aza no miaraka atao ba≠ti≠sa, toy ny ao aminíny Asa 2, dia zavatra mikasika ny tsirairay manokana iza≠ny. Ny Fanasŗníny Tompo, kosa, na dia atao etỳ an-tany aza, dia mikasika ny toerantsika manokana aminíny maha-tenaníi Kristy antsika. Noho izany dia za≠va-dehibe, eto, ny fiombonana. Noho izany, ny olona irery mandray mofo sy di≠vay, hankalazany ny Fanasŗníny Tompo, dia manohitra tanteraka ny teniní An≠driamanitra. Izany no mahatonga ny apostoly Paoly, izay nametrahana ny an≠drai≠kitra manokana hanambara ny fahamarinana momba ny Fiangonana sy ny fiombonany aminíi Kristy, hilaza hoe : ďKristy tsy naniraka ahy hanao batisaĒ (1 Korintiana 1. 17), na dia natao batisa aza izy, sady mba nanao batisa olona vi≠tsi≠vitsy koa. Fa ao aminíio epistily io ihany izy dia miresaka ny fanambarŗna ma≠no≠ka≠na azony taminíny Tompo, momba ny Fanasŗníny Tompo (11. 23), ary to≠ko roa mihitsy no iresahany aníizany.

Manana toerana lehibe tokoa ny maha-tsirairay ny olona, ao aminíny So≠ra≠tra Masina. Ny olona tsirairay dia tsy maintsy miova fo ho azy irery, tsy main≠tsy manatona tsirairay aníAndriamanitra, mino ny Tompo Jesoa sy ny rany, ary man≠dray ny toerana izay nolavina, miaraka aminíny Tompo Izay voahombo (ao aminíny batisa). Anisaníny fahadisoana iray lehibe ataoníny Eglizy katolika ny fandŗvana izay lafiny mikasika ny tsirairay izay, ka manao ny zavatra re≠he≠tra ho toy ny tsy maintsy sahaniníny Eglizy (ďtsy misy famonjena ivelaníny Egli≠zyĒ). Nefa anisaníny fahadisoana lehibe ho aníny protestantisma, koa, ny minia tsy mahita izay lafiny fiombonana izay : ho azy ireo, dia ny ataoníny tsirairay iha≠ny no zava-dehibe, tokony hanao araka ny fiheviny avy ny tsirairay, ary mia≠ra≠ka aminíireo izay mitovy hevitra aminy. Nefa betsaka ny fitahiana mi≠fan≠drai≠ka aminíny fiombonana, lazainíny Soratra Masina. Tsy kisendrasendra, tsy ako≠ry, raha tafaraka ny mpianatra raha nanorina ny Fanasŗníny Tompo i Je≠soa Tompo ; izay dia manaja ny foto-kevitra momba ny Fanasŗníny Tompo, izay tokony ho tsangambato fahatsiarovana ny fahafatesaníny Tompo. Tsy mi≠sy afa-tsy ny tenaníi Kristy ihany, nefa, no afaka manao izany (1 Korintiana 10. 16-17). Izay mety ho fihamboana hankalaza izany, nefa tsy manokana toerana ho aníny isaníny tenaníi Kristy rehetra, izay miaina araka izany, dia ma≠na≠po≠ti≠ka ny toetraníny Fanasŗníny Tompo. Taminíny Tompo nanorina izany, dia ny mi≠la≠za maro foana no nampiasainy, izany hoe ny mpianatra rehetra mi≠kam≠ba≠na, ary toy izany koa no hitantsika ao aminíny 1 Korintiana 10 sy 11, izay hany an≠da≠la≠na miresaka ny Fanasŗníny Tompo, ankoatra ireo ao aminíny Fi≠la≠zan≠tsa≠ra.

 

 

Ny fanorenana ny Fanasŗníny Tompo

 

Ny Matio 26, Marka 14 sy Lioka 22 no miresaka izany amintsika. Ireo tson≠gan≠da≠hatsoratra roa voalohany dia milaza fa naorina ny Fanasŗníny Tompo raha vao avy niresaka ny aminíny famadihaníi Jodasy sy ny nivoahany ny tra≠no ny Tompo. Araka aníi Lioka, dia toa azo heverina fa tsy nandeha i Jodasy ra≠ha tsy taorianíny Fanasŗníny Tompo. Tsy milaza ny filaharan-javatra ara-po≠toana, nefa, i Lioka. Ao aminíny filazantsara nosoratany, dia ara-mŰraly daholo no anambarŗny ny zavatra rehetra.

Araka ireo tsongandahatsoratra rehetra misy, dia hita fa nanorina ny Fa≠na≠sŗ≠ny ny Tompo, taminíny fiafarŗníny sakafoníny Paska. Ny Paska dia tsan≠gam≠ba≠to fahatsiarovana ilay zanakíondry novonoina tany aloha (Eksodosy 12), ary ny raníizany zanakíondry izany no niaro ny vahoaka tsy hiharaníny fi≠tsa≠rŗníAndriamanitra. Izao dia tonga ny fotoana tsy maintsy hamonoana ilay te≠na zanakíondriníny Paska (1 Korintiana 5. 7), izay tsy maintsy handatsahana ny rany ho aníny maro, ho famelŗn-keloka (Matio 26. 28). Fantatry ny Tompo Je≠soa fa io alina io no hakana Azy mba hohomboana. Fantany Izy fa tsy main≠tsy hitondra ny fahotantsika taminíny tenany, eo amboniníny hazo (1 Petera 2. 24), ary tsy maintsy hatao ota, hamonjy antsika (2 Korintiana 5.21). Fantany fa ny dikaníizany dia hafoiníAndriamanitra Izy. Fantany ny sanda tsy maintsy ha≠loa≠ny, mba ahazoantsika ny fanavotana. Ary hitantsika, ora vitsy taoriana, tao Ge≠tse≠mane, ny lanjaníizany ho Azy, nony nasehoníi Satŗna Azy izany, ka ni≠ta≠ri≠ha≠ny Azy, raha azo atao, tsy hankatÚ indray, taminíizay ora izay.

Aminíny fotoana toy ireny, ny Tompo dia mitady ny fiombonana aminíny sa≠kai≠za≠ny. Tatỳ aoriana, tao Getsemane, dia hoy Izy taminíizy ireo : ďMitoera eto, ka miaraha miari-tory amiko.Ē Raha nahita azy ireo natory Izy, dia nilaza hoe : ďHay ! Tsy mahazaka ny miara-miari-tory amiko, na dia ora iray ihany aza, ianareo ?Ē (Matio 26. 38-40). Ary ďtaminíiny alina iny, izay namadihana AzyĒ no nanorenaníny Tompo ny Fanasŗny (1 Korintiana 11. 23).

Ho aníny mpianatra, dia tsy zavatra mahagaga izany. Toy ny momba ny ba≠ti≠sa, dia nanaraka ny fombafomba efa nisy ny Tompo, ary nanome aníizany di≠ka≠ny vaovao sy lalina, nampifandraisany taminíny Tenany sy ny fa≠ha≠fa≠te≠sa≠ny. Araka ny Jeremia 16. 6-7 dia hitantsika fa fomba jiosy ny manao sakafo fi≠sao≠na≠na, izay ihinanana sy isotroana, ho fahatsiarovana olo-malala izay maty. Tsy Andriamanitra mihitsy koa, ve, no nanorina ny sakafoníny Paska, ho fa≠ha≠tsia≠rovana ny zanakíondry novonoina sy ny fanafahana mahagaga, noho ny raníny zanakíondry, taminíny fitsarŗníAndriamanitra sy taminíny fahefaníi Fa≠rao sy i Egypta ? Ao aminíny Testamenta Taloha, ny fankalazana ny Paska dia tsy misy resaka momba ny kapoaka, fa nampianíny Tompo izany (Lioka 22. 17). Rehefa nofenoiny toy izany ilay tandindona, dia navelany (Lioka 22. 18), fa no≠ta≠zo≠ni≠ny kosa ny toetrany, ho aníilay fanorenana vaovao hataony. ďIty no te≠na≠ko, izay omena ho anareo ; izao no ataovinareo ho fahatsiarovana Ahy. Ary ara≠ka izany koa ny kapoaka, rehefa vita ny sakafo ÖĒ (and. 19-20).

 

 

Ny dikaníny Fanasŗníny Tompo

 

ďIzao no ataovinareo ho fahatsiarovana Ahy.Ē Fahatsiarovana ny Tompo, iza≠ny, io. Tsy fahatsiarovana ny voninahiny talohaníny nahatongavany ho olo≠na, na fahatsiarovana ny fiainany tetỳ an-tany. Tsy fahatsiarovana ny na≠nom≠boa≠na Azy sy izay rehetra tsy maintsy hiaretany, noho izany. ďFa na oviana na ovia≠na ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro aminíny kapoaka, dia ma≠nam≠ba≠ra ny fahafatesaníny Tompo ianareoĒ (1 Korintiana 11. 26). Ireo ma≠ri≠ka nampiasaina dia manamafy izany tanteraka. Ny mofo, izay maneho ny te≠na≠ny, araka ny nambaraníny Tompo, dia novakiny talohaníny nanomezany azy ho aníireo mpianany. Ary nomeny mitokana ny divay, ho tandindoníny rany. Ny fam≠pi≠sa≠ra≠hana ny vatana sy ny ra dia manambara mazava ilay Mpamonjy Izay maty.

Izany no dikaníny Fanasŗníny Tompo. Sakafo iaraha-mihinana io, ho fa≠ha≠tsia≠ro≠vana Ilay efa maty.

Tsotra tokoa ny zavatra ampiasaina. Misy ve zavatra mora hita tahaka ny mo≠fo, izay haniníny olona isaníandro ? Any aminíny tany tatsimo, dia zavatra ma≠ha≠za≠tra koa ny divay, izay sotroina toy ny kafe sy dite any aminíny tany ha≠fa. Nefa dika toy inona no nomeníny Tompo izany sakafo izany !

Tena sakafo io natao io. Mihinana ny mofo sy misotro ny divay isika. Tsara isi≠ka raha mahatsapa izany, mba tena hihinana sy hisotro, fa tsy hoe maka som≠bin≠tsom≠bina mofo kely fotsiny, sy divay indray mitete ! Ny mofo dia mofo fa≠hi≠ta andavanandro, ary ny divay koa torakíizany ; ary mijanona ho izany ireo. Tsy hoe niova noho ny fisaorana natao taloha, ny mofo sy ny kapoaka. Araka ny 1 Korintiana 11. 24 sy Lioka 22. 19 dia hitantsika fa ilay fisaorana ao aminí ny Matio 26. 26 sy ao aminíny Marka 14. 22 dia midika hoe mankasitraka, man≠ka≠la≠za. Hita koa izany aminíny andininy toy ny Efesiana 1.3, sy ny sisa, izay ahitantsika ny apostoly misaotra aníAndriamanitra. Ao aminíny Matio 14. 19 koa ny Tompo dia misaotra, ary tsy hisy sahy hilaza fa ireo mofo dimy sy ireo trondro roa dia nivadika ho zavatra hafa, fa tsy mofo sy trondro intsony.

Zava-dehibe izany, mba ahafantarana fa mifanohitra tanteraka aminíny So≠ra≠tra Masina ny foto-pampianaraníny Eglizy romana momba ny fiovŗníny mofo sy divay ho vatana sy raníi Jesoa Kristy (tena lasa vatana sy raníny Tompo ny mo≠fo sy divay, noho ireo teny litorjika ataoníny pretra), sy ny foto-pam≠pia≠na≠raníny Fiangonana loterana momba ny fisia-miaraka (tena eo ara-batana i Kris≠ty, ao anatiníny mofo, miaraka aminíny mofo ary isaníny mofo), ary ny vo≠ka≠tríireo foto-pampianarana ireo, dia fandŗvana tanteraka ilay asa vita indray man≠deha monja. Matetika ny Tompo no mampiasa sarin-teny, hanehoany ny Te≠na≠ny. Hoy Izy : ďIzaho no vavahadiníondryĒ, ary koa ďIzaho no Mpiandry tsa≠raĒ (Jaona 10). Ao aminíny Jaona 14 dia hoy Izy : ďIzaho no lŗlana sy fa≠ha≠ma≠ri≠na≠na ary fiainana.Ē Mazava fa sarin-teny no ampiasainíny Tompo eto.

 

 

Ny fahafatesaníny Tompo

 

Iza no tena mahazo tanteraka ny dikaníizany ? Izy, Izay Tompo, dia nan≠de≠ha tany aminíny fahafatesana. Fitiavana izany, fahasoavana izany, fa≠min≠drŗm-po izany ! HevitríAndriamanitra mahagaga ! Ilay Mpanjakaníny fiainana, ilay loharanom-piainana, maty sy nalevina ! Porofo tokoa izany fa naka ny toe≠ran≠tsi≠ka Izy ! Tsy nitondra ny fahotantsika taminíny tenany ihany Izy, fa natao ota koa. Rehefa mahita Azy ho toy izany isika, toy inona ny fihetseham-pon≠tsi≠ka hankasitraka Azy, hidera Azy, ho tia Azy ! Ho antsika no nanekeny ny fa≠ha≠fa≠te≠sana. Lehibe tokoa ny fitiavany antsika, hany ka sitrany ny handoa io vi≠di≠ny io ho famonjena antsika. ďMahery toy ny fahafatesana ny fitiavana, masiaka ta≠ha≠ka ny fiainan-tsy hita ny fahasaro-piaro ; ny lelafony dia lelafo mi≠de≠da≠de≠da, eny, lelafoníi Jehovah. Na dia ny ony maro, aza, tsy mahavono ny afoníny fi≠tia≠vana, ary ny renirano tsy mahapaoka azy ; na dia misy olona manome ny fa≠na≠nany rehetra ao an-tranony, aza, hamidy fitiavana, dia hatao tsinontsinona izyĒ (Tononkiraníi Solomona 8. 6-7 ; jereo koa Salamo 69. 1-2).

Tena fankatoavana aníAndriamanitra tokoa izany ! Naleony maty (ary fa≠ha≠fa≠te≠sana toy inona), toy izay tsy hanao ny sitraponíAndriamanitra. Fa≠na≠pa≠han-kevitra hentitra izany, nakany ny toerana hitondra Azy ďhatraminíny fa≠ha≠fa≠te≠sa≠na, dia ilay fahafatesana taminíny hazofijalianaĒ !

Noho izany, ny Tompo dia manasa antsika hiombon-databatra Aminy, toy ny vahiny asaina, mba hanambara ny fahafatesany, ary ho fahatsiarovana Azy. Tsy tonga handray zavatra isika. Tsy sakramenta, tsy akory, ny Fa≠na≠sŗní ny Tompo (izany hoe fomba ahazoana fahasoavana). Tsy misy milaza izany ao aminíny Soratra Masina[3]. Ilay Tompo nasandratra ho aminíny voninahiny dia manasa antsika hiara-hiombon-databatra Aminy, mba ahatsiarovantsika ny fa≠ha≠fa≠te≠sa≠ny, ny nijaliany 2000 taona lasa izay. Mbola hanao izany koa isika, any aminíny mandrakizay. Hitantsika ao aminíny Apokalypsy 5 ny Zanakíondry any an-danitra ďnitsangana tahaka ny efa voavonoĒ, toy ny nanaovana ny Tom≠po, fony Izy tetỳ an-tany.

Ary toy ny hahafeno ny lanitra aminíny fankasitrahana sy ny fitsaohana, in≠dray andro any, noho ny fahitana ilay Zanakíondry voavono, no isianíizany aminíizao fotoana izao, etỳ an-tany, rehefa manambara ny fahafatesany isika. Re≠he≠fa mibanjina Azy isika, dia feno hafanana ny fontsika sady safononoka ; ary aminíny hirantsika, aminíny fisaorantsika sy aminíny fanginantsika no hia≠ka≠raníny fankasitrahantsika, ny hafanam-pontsika sy ny fiderantsika any Ami≠ny.

Mazava ho azy fa tsy afaka ny hivory hanao fanompoam-pivavahana isika ra≠ha tsy aminíny maha-kristiana antsika. Ny hany afaka mandray izany toe≠ra≠na izany, dia ireo mahalala fa voavela ny helony, ary vita fihavanana aminíAn≠dria≠manitra izy. Izany fandraisana anjara izany no anehoany ny fiombonany Ami≠ny sy ny fandraisany anjara aminíny asany (1 Korintiana 10. 16). Raha eo aminíio toerana io, ny ahiahy momba ny fahotana vita, ve, tsy fandŗvana ny asa lavorary nanaovany ny olony ho tanteraka ho mandrakizay ? (Hebreo 10. 14).

Vokatríizany koa, eo aminíio toerana io, tsy misy fanomezam-pahasoavana mi≠a≠sa, fa mivory fotsiny isika, aminíny maha-mpisorona antsika, mba hanao fa≠na≠ti-piderana sy fankasitrahana, ďvokatry ny molotra izay manaiky ny ana≠ra≠nyĒ (Hebreo 13). Eo, ny apostoly iray dia toy ny mpino tsotra ; raha manatrika eo ny mpitondra ny fiangonana sy ilay manana fanomezam-pahasoavana le≠hi≠be hanompoana, dia mivory toy ny mpivavaka tsotra, anisaníny mpivavaka re≠he≠tra.

Efa nahare ny Tompo manasa anao ve ianao, ary nihaino izany fanasŗny iza≠ny ?

 

 

Oviana ary impiry no tokony handray ny Fanasŗníny Tompo ?

 

Any aminíny mandrakizay, isika dia hidera sy hankalaza ny Zanakíondry man≠dra≠kariva. Taminíny fotoana tsy nisianíny olana, taminíny niandohaníny Fi≠an≠go≠na≠na, dia natao isaníandro ny Fanasŗníny Tompo (Asa 2. 46). Nony niova ny zava-nisy, tatỳ aoriana, ka tsy afaka nivory isaníandro intsony ny kristiana, dia hitantsika fa nanao izany isaky ny andro voalohany aminíny herinandro izy ireo. NolazainíAndriamanitra ao aminíny Teniny izany, mba hahalalantsika azy, sa≠tria tiany hampahafantarina antsika lalandava ny sitrapony. Vakiantsika ao aminíny Asa 20. 7 fa nivory hamaky ny mofo ireo rahalahy. Tsy nivory hihaino aníi Paoly izy ireo, na dia apostoly aza izy. Anton-javatra avoavo kokoa noho iza≠ny no nivoriany ; nefa tao aminíio fivoriana io, dia nomena fotoana ite≠ne≠na≠na ihany koa i Paoly. Ny fomba itantarana izany amintsika dia mampiseho fa fa≠ha≠za≠rana ny mivory, manana izany tanjona izany.

Raha azontsika, na dia kely fotsiny aza, ny tombontsoantsika hanana iza≠ny toerana izany sy hanao io fanompoana io, izany hoe ďmanambara ny fa≠ha≠fa≠te≠saníny Tompo (...) mandra-piavinyĒ ; ary raha rentsika ilay fanasana na≠taoníilay Tompo malalantsika, ilay ďZanakíAndriamanitra, Izay efa tia ahy ka na≠no≠lotra ny tenany hamonjy ahyĒ, izay mangataka hoe : ďIzao no ataovinareo ho fahatsiarovana AhyĒ, tsy ho satriníny fontsika ve hanatanteraka izany foa≠na ?

Ary inona ny andro tena mendrika izany, mihoatra noho ny ďandroníny Tom≠poĒ, ilay andro nitsanganany taminíny maty sy nisehoany indroa misesy ni≠fa≠nao herinandro, taminíireo mpianatra tafangona (Jaona 20) ?

 

 

Mandini-tena

 

Mifandraika aminíizany, nefa, dia mampirisika antsika ny Teny handini-te≠na, hamantatra ny tenantsika. Tsy hoe handinika raha mendrika haka io toe≠ra≠na io isika, satria izay tena kristiana dia mendrika izany. Raha misalasala ny aminíizany ianao, dia misalasala momba ny lanjaníny asaníi Kristy.

Ny ilaina dia ny mahafantarana hoe mandray io toerana io am-pa≠ha≠men≠dre≠ha≠na ve isika sa tsia. Marina fa sakafo ny Fanasŗníny Tompo, ary mofo sy di≠vay ihany no raisintsika eo ; na izany aza, dia mitoetra ho Latabatry ny Tom≠po hatrany io, ary Izy Tompo no manasa. Ny mofo vakžna sy ny divay atolotra dia mariky ny tenany nomeny sy ny rany nalatsany ho antsika. Tokony ho≠tsa≠roan≠tsika lalandava izany, rehefa manatona hanao io fanompoana io isika. No≠ho izany, dia tena ilaina tokoa ny fandinihantsika ny tenantsika, ny fitsarŗntsika ny tenantsika. Izay tsy mifanaraka aminíio toerana masina indrindra etỳ an-ta≠ny io dia tsy maintsy esorina, aloha, aminíny fandinihana ny tena.

Nohadinoníny Korintiana izany. Tsy ďnamantatraĒ ny tenaníny Tompo izy ireo, satria nataony ho toy ny sakafo azy ireo samirery ihany izany. Hany ka tsy maintsy nanitsy azy ireo ny Tompo : ďNoho izany, dia betsaka ny marary sy ma≠ro≠fy eo aminareo, ary maro ihany ny efa nodimandry.Ē Raha tsy mieritreritra ny voninahitra tokony homena ny Tompo isika, dia Izy kosa hitandro izany. He≠vi≠tra mavesa-danja tokoa izany !

 

Mirary soa hoa anareo.

Ny rahalahinareo ao aminíny Tompo, Izay ho avy tsy ho ela.

H. L. H.

 


 

NY LATABATRY NY TOMPO

 

 

Ry sakaiza malala isany,

 

Taminíny taratasiko farany, dia hitantsika izay lazainíny teniníAn≠dria≠ma≠ni≠tra momba ny Fanasŗníny Tompo, ao aminíireo filazantsara sy ny 1 Korintiana 11. Hitantsika fa izany dia sakafo ho fahatsiarovana ny fahafatesaníny Tompo Je≠soa. Te hiresaka aminareo lafiny hafa momba ny Fanasŗníny Tompo aho izao, araka izay hitantsika ao aminíny 1 Korintiana 10, dia ny fiombonana.

Ao aminíny epistily voalohany ho aníny Korintiana no amalianíny apostoly Pao≠ly fanontaniana samihafa napetraka taminy. Nanontaniana izy, ohatra, ra≠ha afaka mihinana ny henaníny biby natao fanatitra ho aníny sampy ny kris≠tia≠na. Novaliany izany ao aminíny toko faha-8, ary tohizany io lohahevitra io ao aminíny toko faha-10.

Tany Korinto dia nisy mpino nihevitra toy izao : tsy inona ny sampy fa tapa-kazo na vato, ka tsy maninona isika raha mihinana ny fanatitra natao ho aní ireo sampy ireo ; mahazo milami-tsaina isika miditra any aminíny tempoliníireo sam≠py ireo ary mihinana any, satria tsy misy afa-tsy Andriamanitra iray, ka no≠ho izany, dia tsinontsinona ny sampy. Zavatra ivelany ihany, tsy dia misy di≠ka≠ny, izany. Koa dia afaka mihinana izany isika, mba tsy hahatafintohina ny jen≠ti≠li≠sa.

Ekeníny apostoly fa tsinontsinona ny sampy. Nefa sarihiny ihany ny sainí ireo mpino, hahatsiaro fa ao ambadiky ny sampy no iafenaníny demonia, ara≠ka ny nolazainíAndriamanitra ao aminíny Deoteronomia 32. 17. Raha ny ma≠ri≠na, izany, dia ho aníireo demonia ireo no anaterana ny fanatitra. Nefa, na aminíireo fanatitra ataoníny jentilisa na aminíireo fanatitra ataoníny Israelita, ny olo≠na dia miombona aminíny alitara anaovana ny fanatitra na akana ny za≠va≠tra hohaniny. Noho izany ny olona dia mandray anjara aminíny ratsy tsy na≠tao≠ny akory. Aminíny zavatra toy izany, ny fahendrena dia ny tsy mandray anjara. Ra≠tsy fampiasa ny fahalalana izay olona mandray anjara aminíny zavatra toy izanyóna miseho mandray anjara fotsiny, azaó, zavatra fantatra fa diso, ao aminíny sehatry ny fanompoam-pivavahana. Tsy tokony hanala tena hoe tsy man≠dray anjara aminíizay atao etỳ ivelany ny fo. Izany dia tsy vitaníny hoe tsy misy fahatsoram-po, fa manambany aníi Kristy koa, sady manamaivana ny he≠vi-petsiníi Satŗna. Tsy efa nafahana taminíny fanandevozaníi Satŗna ve ny kris≠tiana, mba hanompo ilay Andriamanitra velona sy marina ? Tsy efa no≠vi≠di≠na lafo ve izy, mba hanome voninahitra aníAndriamanitra ?

Miainga aminíizany ny Fanahy Masina no miresaka amintsika ny momba ny Fanasŗníny Tompo, ary maneho ilay lafiny iray tsy voalaza ao aminíny fi≠la≠zan≠tsara. Tsy voalaza tao izany, satria mbola tsy niorina ny Fiangonana ary mbo≠la tsy naseho ny foto-pampianarana momba ny Fiangonana.

Manan-danja nefa izany lohahevitra izany, matoa noresahina alohaníny ire≠sa≠hana ny fankalazana ny Fanasŗníny Tompo (toko 11). Misy heviny lehibe man≠drakariva ny filaharaníny lohahevitra, ao aminíny Soratra Masina. Tsy afa≠ka hankalaza aminíny fomba mendrika ny Fanasŗníny Tompo isika, raha tsy ma≠ha≠zo tsara ny fampianarana ao aminíny 1 Korintiana 10. 15-22.

 

 

Ny fiombonana aminíny ra sy ny tenaníi Kristy

 

ďMiteny toy ny aminíny olo-manan-tsaina aho ; heveronareo izay lazaiko. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika, tsy firaisana aminíny raníi Kristy va iza≠ny ? Ny mofo izay vakintsika, tsy firaisana aminíny tenaníi Kristy va izany ?Ē (1 Korintiana 10. 15-16).

Mitodika aminíny fahatakaranantsika ara-panahy, aloha, ny Soratra Ma≠si≠na. Isika dia nahazo fiainam-baovao sy ny hosotra avy aminíIlay Masina (1 Jao≠na 2. 20), dia ny Fanahy Masina, Izay hitarika antsika ho aminíny fa≠ha≠ma≠ri≠na≠na manontolo (Jaona 16. 13 ; 1 Korintiana 2. 9-15). Heveriníny teniníAn≠dria≠ma≠ni≠tra hoe ny mpino tsirairay dia mahay manavaka tsara ary mahalala izay ataony. Ny kristiana manao zavatra tsy fantany, na mandeha tsy misy fan≠di≠ni≠hina, araka ny fihetseham-pony, dia manohitra tanteraka ny foto-pi≠sai≠naní ny fivavahana kristiana.

Noho izany, izay mandray anjara aminíny Fanasŗníny Tompo dia maneho fa manana anjara aminíny zavatra marihiníny mofo sy ny divay, dia ny tena sy ny raníny Tompo Jesoa. Nefa tsy izay ihany. Miombona aminíireo rehetra ma≠na≠na anjara aminíizany koa izy. Ao aminíireo andininy ireo, ny voambolana hoe ďfiraisanaĒ dia midika ho fiaraha-mandray anjara aminíny zo rehetra sy ny adi≠dy rehetra entiníilay zavatra ambara.

Misaraka ny ra sy ny tena. Noho izany, ilay Mpamonjy, Izay maty, no ase≠ho antsika. Ao aminíireo andinin-tSoratra Masina ireo, ny ra no lazaina voa≠lo≠ha≠ny, satria ny raníny Tompo no fototra iorenaníny zava-drehetra. Tsy toy ny fi≠la≠ha≠rana rehefa mankalaza ny Fanasŗníny Tompo.

Misy, izany, ny firaisana naorina eo aminíireo olona manana anjara aminí Ilay Mpamonjy, Izay maty. Miray aminíny rany izy ireo ; tombondahiny ho azy iza≠ny ! Voasasa aminíny rany isika (Apokalypsy 1. 5) ; navotana (Efesiana 1. 7 ; 1 Petera 1. 19) ; nohamarinina (Romana 5. 9) ; nohamasinina (Hebreo 13. 12) ; voavotra ho aníAndriamanitra (Apokalypsy 5. 9) ; nampanakaikezina (Efe≠sia≠na 2. 13). Ny rany no manadio antsika ho afaka aminíny ota rehetra (1 Jao≠na 1. 7), ary noho ny rany, isika dia manana fatokiana hiditra ao aminíny fi≠toe≠ra≠na masina (Hebreo 10. 19) ; noho ny raníi Kristy, dia novidiníAndriamanitra ny Fiangonana (Asa 20. 28).

Ny voambolana hoe ďtenaníi KristyĒ dia hita ao aminíny 1 Korintiana 10. 16 ; 12. 27 sy Efesiana 4. 12, ary manondro ny Fiangonana. Mbola hita koa iza≠ny ao aminíny Romana 7. 4 sy Hebreo 10. 10 ; aminíireo andininy ireo, iza≠ny dia toa mifandraika aminíny nahafatesantsika miaraka aminíi Kristy ; aminí ny fanafoanana teo aminíny hazofijaliana ilay olona ara-nofo. Izay toetrantsika re≠he≠tra, aminíny maha-olombelona antsika, dia nofoanana taminíny na≠ha≠fa≠te≠saníi Kristy. Jereo ny Kolosiana 1. 21 : ďAry ianareo, izay olon-ko azy fahiny sy fa≠ha≠valo taminíny sainareo, noho ny fanaovan-dratsy, no efa nampihavaniny an≠ke≠hi≠triny, tao aminíny tenaníny nofony, taminíny fahafatesana.Ē

Noho izany, ny resahina eto dia fiombonaníny olona rehetra manana an≠ja≠ra aminíny vokatra be voninahitra avy taminíny asaníny Tompo Jesoa, nefa koa maty niaraka taminíi Kristy, ary ankehitriny, miombona aminíny maha-olom-baovao azy ireo. Na dia etỳ an-tany aza izany fiombonana izany, ilay ďolo≠na talohaĒ, izay toetrantsika aminíny maha-olombelona antsika, dia tsy ma≠nan-toerana ao intsony.

 

 

Ilay tenaníi Kristy miafina : ny Fiangonana

 

ďSatria iray ihany ny mofo, dia tena iray ihany isika, na dia maro aza ; fa isi≠ka rehetra dia samy mandray aminíizany mofo iray izany avokoaĒ (1 Ko≠rin≠tia≠na 10.17). Azo adika koa hoe : Satria iray ny mofo, isika izay maro dia tena iray ihany, satria manana anjara aminíizany mofo iray izany isika rehetra.

Voalaza mazava eto izay efa hitantsika taminíny andininy faha-16. Mi≠om≠bo≠na, ary lasa vatana iray, ireo rehetra mandray ny raníny Tompo Jesoa sy ny te≠na≠ny nomeny ho antsika. Aminíireo andininy ireo, dia tsy nohalalinina loatra ny foto-pampianarana momba ny tena, satria ny zavatra resahina eto dia ny fi≠om≠bo≠nana sy ny toetrany tsy manam-paharoa. Velabelarana aminíny an≠tsi≠pi≠ria≠ny kokoa izany ao aminíny 1 Korintiana 12, ao aminíny epistily ho aníny Efe≠sia≠na, ary any aminíny andininy hafa.

Ao aminíny 1 Korintiana 12. 13 dia aseho amintsika ny niforonaníizany fi≠om≠bonana izany. Ny fototra, ny fanorenana, dia ny asa vitaníny Tompo Jesoa teo aminíny hazofijaliana. Fa ny nandrafetana azy kosa, dia ny batisaníny Fa≠na≠hy Masina. Lazainíny Soratra Masina mazava ny fotoana na≠nom≠bo≠haní izany. I Jaona Mpanao batisa dia efa nilaza mialoha fa ny Tompo Jesoa dia ha≠nao batisa aminíny Fanahy Masina. Ao aminíny Asa 1. 4-5, ny Tompo Jesoa dia milaza aminíny apostoly fa rehefa afaka andro vitsivitsy dia hahazo io ba≠ti≠sa io izy ireo, rehefa harotsaka ny Fanahy Masina.

Fomba roa samihafa no ilazaníny Soratra Masina ny Fiangonana, aminíny ma≠ha-tenaníi Kristy azy. Indraindray, araka ny fiheveraníAndriamanitra azy, iza≠ny hoe tahaka izay ho toetrany any an-danitra (Efesiana 1. 22). Aminíizay fo≠toa≠na izay, ny mamorona azy dia ny mpino rehetra natao batisa ho tena iray ta≠miníny Pentekosta (Asa 2) sy ireo izay nanampy izany tatỳ aoriana (Asa 2.47), mandra-paka azy am-boninahitra. Aminíio fotoana io, ao aminíny indray mi≠py maso monja, dia ho feno tanteraka ny Fiangonana etỳ an-tany. Ny maty tao aminíny Tompo dia hatsangana, ary isika, izay mbola velona, dia hovŗna tan≠te≠raka. Nefa indray mipi-maso ihany dia ho tanteraka izany. Jereo ny voa≠la≠za momba izany ao aminíny 1 Tesaloniana 4. 15-17 sy 1 Korintiana 15. 51-54.

Aminíny ankapobenyóary toy izany hatrany rehefa momba ny an≠drai≠ki≠tsi≠ka sy ny fizotrantsika etỳ an-tanyóny Fiangonana dia raisiníny Soratra Ma≠si≠na ho toy ny fikambananíny mpino velona eto an-tany aminíny fotoana iray. Ireo izay efa lasa, efa nodimandry ao aminíny Tompo, dia tsy mila fam≠pa≠he≠re≠za≠na intsony. Efa tsy eto an-tany intsony izy ireo.

Ao aminíny 1 Korintiana 12. 27 dia mazava tsara ny toetraníio tenaníi Kristy io, raha aminíizay lafiny izay. Izao no voalaza taminíny Korintiana : ďIanareo no te≠naníi Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa, araka ny anjaranareo avy.Ē Azon≠tsika tsoahina avy aminíizany, fa ny mpino aminíny toerana iray dia te≠naníi Kristy. Dia hisy vatana isaky ny toerana misy mpino monina, izany. Ma≠za≠va fa tsy izany velively, araka ny efa hitantsika tao aminíny 1 Korintiana 10. 16-17. Maneho izany mazava koa ny andininy faha-28 ao aminíny toko faha-12. Raha resahina ny fanomezam-pahasoavana nomeníAndriamanitra ny Fi≠an≠go≠na≠na, ny voatonona voalohany dia ny apostoly ; ary fantatsika tsara fa tsy tany Ko≠rinto izy ireo. Ny Fiangonana tany Korinto, izany, dia tsy inona fa fanehoana teo an-toerana ihany ilay tena iray, izay hita tany Korinto aminíilay Fiangonana iray, dia ny vataníi Kristy.

Fa ndeha isika hiverina aminíny 1 Korintiana 10. 16 indray.

 

 

Ny Fanasŗníny Tompo dia fanehoana
ny maha-iray ny tenaníi Kristy

 

Efa hitantsika fa ny batisaníny Fanahy Masina no mahatonga ny tena ho iray, fa tsy ny fandraisana anjara aminíny Fanasŗníny Tompo, tsy akory. Raha iza≠ny mantsy no izy, dia ho ireo izay mandray anjara aminíny Fanasŗníny Tom≠po ihany no ho isaníny Fiangonana. Mifanohitra tanteraka aminíny fam≠pia≠na≠raníny Soratra Masina izany ; ary tsy milaza izany koa io andininy di≠ni≠hin≠tsi≠ka io.

Toy ny nilazaníny Tompo Jesoa, raha nizara ny mofo Izy, hoe : ďIty no te≠na≠koĒ, nampisehoany marika hita maso, fanehoana hita maso ny tenany izay na≠to≠lo≠ny ho antsika, dia toy izany koa no anampianíny Soratra Masina eto fa ny mofo sy ny divay dia marika hita maso, fanehoana ilay vataníi Kristy mia≠fi≠na, dia ny Fiangonana. Izay misotro ny divay sy mihinana ny mofo dia ma≠nam≠ba≠ra fa isaníireo mandray anjara aminíny vokatra feno voninahitra azoníny raní ny Tompo Jesoa nalatsaka sy ny tenany natolony teo aminíny hazofijaliana. Isaníny tenaníi Kristy izy. Eto, izany, raha ny momba ny Fanasŗníny Tompo, dia ampianariní ny Soratra Masina antsika ny maha-isika antsika, fa ao aminí ny toko faha-11 sy ao aminíireo filazantsara kosa, dia aseho amintsika ny ataontsika.

Noho izany, dia tsy mandray samirery ny Fanasŗníny Tompo isika, fa mia≠ra≠ka, aminíny maha-isaníny tena iray antsika. Ny voalaza hatrany dia ny hoe ďisi≠kaĒ, nefa raha ny resaka atao, dia ďizahoĒ mandrakariva no lazaina. Rehefa ma≠ma≠ky ny mofo isika, dia maneho ny maha-iray antsika aminíireo isaníny te≠naníi Kristy rehetra. Mazava, izany, fa ny isaníny tena rehetra dia tokony ho afa≠ka mandray ny Fanasŗníny Tompoónefa koa, dia izy ireo irery ihany. Ra≠ha manaiky olona tsy niova fo, izany hoe olona tsy azo antoka fa isaníny te≠naníi Kristy, dia tsy Fanasŗníny Tompo izany, fa Fanasŗníizay vondroníolona na≠nao io sakafo io fotsiny ihany ; toy izany koa, raha tsy ekena handray anjara ny mpino izay isaníny tenaníi Kristy, nefa tsy misy azo anakianana azy araka izay lazainíAndriamanitra hoe sakana tokony handavana azy, toy ny fi≠ton≠drŗn≠te≠na ratsy, foto-pampianarana diso na fifandraisana amina zavatra maloto. Ra≠ha vao mametraka fepetra hafa (toy ny fanekena fahamarinana sasantsasany izay tsy tena fototra), dia manjary tahaka ny sakafo ho aníny tena ihany no anao≠vana ny Fanasŗníny Tompo, ka esorina aminy ny toetra maha-Fa≠na≠sŗní ny Tompo azy, araka ny fanambarŗníny Soratra Masina azy.

Ho setriníizany, araka ny hitantsika tany aloha, ny Soratra Masina dia ma≠non≠dro mazava ny toetraníny Fanasŗníny Tompo. Sakafo iombonaníny Tompo aminíny olony rehetra io. Izay rehetra mandray anjara aminíizany, dia efa maty nia≠ra≠ka taminíi Kristy avokoa. Efa olom-baovao izy ireo, efa nahazo fiainam-bao≠vao, izay antsoiníny Soratra Masina hoe ďfanahyĒ (Jaona 3. 6), ary one≠naní ny Fanahy Masina. ďRaha misy olona ao aminíi Kristy, dia olom-baovao izy ; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireoĒ (2 Korintiana 5. 17).

Tsy araka ilay olona taloha, izany, no ankalazana ny Fanasŗníny Tompo. Aníny Tompo io Fanasŗna io, Azy Tompo Ilay maty sy nitsangana taminíny maty, Izay ďefa nataoníAndriamanitra ho Tompo sy KristyĒ (Asa 2. 36). Ny Tom≠po Izay nitsangana taminíny maty dia manasa ny olony hihinana ny sa≠ka≠fo≠ny, aminíny maha-olona nasaina azy ireo. Izy no mandray, ary Izy irery ihany koa no manam-pahefana. Fanasŗníny Tompo ve ny sakafo tsy anomezana io toe≠rana io ho aníny Tompo, fa andaminaníny olona ny zavatra rehetra, amina fitsipika araka izay eritreriny ?

 

 

Ny toetra manavaka anananíny Fanasŗníny Tompo

 

Efa hitantsika fa ireo mpino irery ihany no afaka mandray anjara aminíny Fa≠na≠sŗníny Tompo. Misy tsongandahatsoratra hafa, toy ny 1 Korintiana 5 sy ny 2 Jaona, izay milaza zavatra sasantsasany manakana ny olona tsy handray an≠ja≠ra aminíizany, na dia fantatra fa tena mpino aza izy ireo.

Ao aminíny 1 Korintiana 10. 18-22 dia tsipihiníny Fanahy Masina fa ny fi≠fan≠drai≠sa≠na maloto dia tena sakana tsy azo ihodivirana, na dia tsy nandray anjara ma≠no≠ka≠na tamina faharatsiana aza ilay mpino.

Efa hitantsika fa tany Korinto, dia nisy rahalahy sasantsasany, nihevitra toy izao : tsy inona ny sampy fa tapa-kazo sy vy ihany, satria tsy misy afa-tsy An≠dria≠ma≠ni≠tra iray. Noho izany, tsy maninona isika na dia mihinana zavatra na≠tao fanatitra ho aníny sampy aza, na mihinan-kanina ao aminíny tempoliníny sam≠py.

Hazavainíny Soratra Masina aminíny fomba hentitra, fa tena diso izany fi≠sai≠na≠na izany. Aminíny ankapobeny, ny mpivavaka dia manana anjara aminí ny zavatra mampiavaka azy ireo aminíny olon-kafa. Ho aníny Fiangonana, dia ny raníi Kristy sy ny tenaníi Kristy izany ; ka noho izany, ny mpino dia tsy afaka hi≠ombona amina zavatra tsy mifanaraka aminíizany mariky ny fahafatesaníi Kris≠ty izany. Velabelariníny Soratra Masina izany lohahevitra izany, mi≠an≠tom≠bo≠ka aminíny fanatitra nataoníny Israelita sy ny jentilisa. Ny hany fanatitra azoníny Israelita ihinanana, dia ny fanati-pihavanana ao aminíny Levitikosy 3 sy 7. Miainga aminíio, izany, ny Soratra Masina, ary mahagaga tokoa fa io fa≠na≠ti≠tra io no kisarisary tandrify indrindra momba ny Fanasŗníny Tompo sy ny fa≠nom≠poam-pivavahaníny Fiangonana mifandraika aminíizany.

Fanatitra an-tsitrapo ataoníny tsirairay izany ; tsy misy olona noterena ha≠nao izany. Nefa rehefa feno fiderana sy fisaorana ny foníny Israelita iray (Le≠vi≠ti≠ko≠sy 7. 11 sy ny manaraka), ka te hanao fanati-pihavanana izy, dia nisy fi≠tsi≠pi≠ka avy aminíAndriamanitra, arahiny, momba ny zavatra entiny mba han≠ka≠si≠tra≠haníAndriamanitra izany. Amboniníny zava-drehetra, dia voalaza mazava hoe aiza no tokony hanaterany izany : eo anoloaníi Jehovah, eo aminíny va≠ra≠va≠raníny trano lay fihaonana, izay nitoeraníAndriamanitra, sy any aminíny toe≠ra≠na ahazoaníny vahoaka mihaona Aminy, dia ny alitara. Hitantsika aminíizany fa tsy azo sarahina aminíny alitara ny fanompoana ; iray ihany ireo. Nafafy ma≠no≠di≠di≠na ny alitara ny ra (Levitikosy 3. 2). Ny sabora sy ny voa dia naterina teo aminíny alitara, ary ny tratrany dia nahevaheva ho fanatitra ahevaheva eo ana≠tre≠haníi Jehovah (7. 29-31), ary antsoiníi Jehovah hoe : haniko (3. 3-5, 11, 16 ; No≠me≠ry 28.2). Ny mpisorona nanompo nandritra io fanatitra io dia nahazo ny so≠ro≠ny havanana. Ny anjaraníi Arona sy ny zanany kosa dia ny tratrany. Ary izay nanolotra ilay fanatitra dia mahazo mihinana ny henaníny fanatiny, mia≠ra≠ka aminíireo rehetra madio teo aminíny vahoaka.

Ao aminíny Levitikosy 7. 19-21 dia misy fitsipika lehibe tokoa momba ny fa≠ha≠lo≠toa≠na. Ny nofo izay nikasika zavatra maloto dia tsy maintsy dorana aminí ny afo. Eo aminíny toerana anaterantsika ny fanatitra koa, dia mety hisy za≠va≠tra maloto izay handoto ilay fanatitra madio ka tsy ahazoana mihinana azy in≠tso≠ny. Nefa voarara mafy koa ny olona izay maloto mba tsy hihinana izany fa≠na≠ti≠tra izany, ary toy izany koa ny olona izay tsy maloto, nefa nikasika fa≠ha≠lo≠toaníolon-kafaóna fanahy iniana na tsy nahy. Jereo koa Nomery 19 sy Le≠vi≠ti≠ko≠sy 5. 17. Mitovy ny fanamelohana aminíireo tranga roa ireo, toy ny samy na≠nao izany ireo olona ireo : ďhofongorana tsy ho aminíny firenenyĒ izany olo≠na izany. MelohiníAndriamanitra tanteraka ny fihevitry ny olona momba izany, hoe tsy mandoto anao ny fiombonana aminíny foto-pampianarana diso na fa≠ha≠ra≠tsiana ara-mŰraly, raha tsy ianao no nanao io foto-pampianarana na fa≠ha≠ra≠tsia≠na io.

Momba ny fiombonana aminíny alitara, dia mbola be noho izany ny zavatra hi≠tan≠tsika. Hitantsika ao aminíny Levitikosy 7. 15-18 fa ny nofoníny fanati-pi≠ha≠va≠na≠na dia tsy azo hanina afa-tsy aminíilay andro anaterana azy iny ihany teo ano≠loaníAndriamanitra (dia ny alitara). Tsy azo notapahina ny fiombonana ta≠miníny alitara, mba tsy hahavery ny toetra aminíny maha-fanatitra azy. Ny fa≠na≠ti-tsitrapo sy ny fanati-panalam-boady dia azo hanina ihany ny ampitso, sa≠tria misy hery lehibe kokoa sy fanoloram-po bebe kokoa, hany ka maharitra ko≠koa ny fiombonana aminíny alitara. Ao aminíny Levitikosy 17 dia ahitantsika fa≠na≠ka≠na≠na tanteraka ny fanolorana fanati-pihavanana any amina toerana ha≠fa ankoatra ny varavaraníny trano lay fihaonana, mba hamafazana ny ra eo aminíny alitara, sy handorana ny sabora. Izay nandika izany dia hofongorana tan≠te≠ra≠ka.

Ao aminíny Testamenta Vaovao, dia mbola mazava kokoa noho izany ny fom≠ba ilazana azy. Hoy ny Tompo Jesoa ao aminíny Matio 23. 19 hoe ny ali≠ta≠ra dia mahamasina ny fanatitra. Noho izany, tsy vitaníny hoe lehibe kokoa no≠ho ny fanatitra ny alitara, fa ny hahazoaníilay fanatitra ny fanamasinana azy dia ny fiombonany aminíny alitara.

 

 

Ny Latabatry ny Tompo

 

Ny alitara anaterana ny fanatitra dia antsoina hoe ďlatabatríi JehovahĒ, ao aminíny Malakia 1. 7, toy ny ao aminíny Ezekiela 41. 22. Ao aminíireo andininy roa ireo, dia hitantsika fa zavatra iray ihany no antsoina hoe ďlatabatraĒ sy ďali≠ta≠raĒ. Ny voambolana hoe ďalitaraĒ dia manambara kokoa ny fanatitra atao eo am≠bo≠niny, fa ny hoe ďlatabatraĒ kosa dia mifandraika aminíny sakafo sy ny fi≠om≠bonana vokatríizany. Ny fanati-pihavanana dia fiarahaníAndriamanitra mi≠sa≠ka≠fo aminíny vahoakany. Nahazo ny anjarany Andriamanitra. Arona sy ny an≠ko≠honany koa (izay kisarisariníi Kristy sy ny Fiangonana, aminíny maha-fia≠na≠ka≠viana mpisorona azy) dia nahazo ny anjarany. Ary ireo rehetra izay nadio ta≠miníny vahoaka dia nahazo ny anjarany.

Izany koa no hitantsika ao aminíny Testamenta Vaovao. Izao no lazainíny He≠breo 13.10 : ďIsika manana alitara, izay tsy anananíny mpanompo ny ta≠ber≠na≠ke≠ly fahefana hihinananaĒ (izany hoe ireo olona anisaníny mpivavaka jiosy). Ao aminíny 1 Korintiana 10. 18-20 koa dia azo ampifamadihana ny voam≠bo≠la≠na hoe ďlatabatraĒ sy ďalitaraĒ.

Averiníny Fanahy Masina ihany ilay anarana nomeny ny alitara tany aminí ny Testamenta Taloha, ka ampifandraisiny aminíny Fanasŗníny Tompo sy ny toe≠tra maneho fiombonana aminíio Fanasana io.

Amboaran-teny re izany : ďLatabatry ny TompoĒ, ďFanasŗníny TompoĒ ! La≠ta≠ba≠ny io, izay anasany ny olony hiara-hisakafo Aminy. Mazava fa tsy ilay la≠ta≠ba≠tra fanaka hita maso misy ny mofo sy ny divay, no lazaina eto, fa ny La≠ta≠ba≠try ny Tompo, Izay maty sy natsangana taminíny maty, izay anasany ny olony ma≠ty niaraka taminy, mba hiara-hihinana aminy. Latabatra ara-panahy io, toe≠ra≠na ao aminíny trano fanahiny, anasany ny olony hanatona Azy, ary aha≠fa≠haníizy ireo manakaiky Azy. Izany no atao hoe Fanasŗníny Tompo.

Mbola misy ihany ve hisalasala fa eo aminíny ďLatabatry ny TompoĒ dia tsy mi≠sy afa-tsy iray ihany no manam-pahefana ? iray ihany no afaka manapa-ke≠vi≠tra hoe iza no handray anjara eo ? iray ihany no afaka milaza hoe aminíny fom≠ba ahoana no hanatanterahana ny fanompoana ? iray ihany no afaka ma≠na≠pa-kevitra hoe iza no ampiasaina hanao io fanompoana io ? Ny Tompo no ma≠na≠paka ny zavatra rehetra, ary Izy irery ihany no mitarika, aminíny alalaníny Fa≠na≠hy. Tsy misy olona afaka miteny, tsy misy mila manao zavatra, raha tsy hoe tianíny Tompo ampiasaina izy.

Eto ny Fanahy Masina dia manindry ny toetra manavaka anananíny Fa≠na≠sŗníny Tompo. Tsy azo atao ny handray anjara aminíny Latabatry ny Tompo sy aminíny latabatry ny demonia. Saro-piaro ny fitiavana. Tianíny Tompo tokoa ny olony, ka niaretany ny fahafatesana ho azy ireo, ny fahafatesana teo aminí ny hazofijaliana, teo ambany fitsarŗníAndriamanitra. Tia ny olony tokoa Izy, ha≠ny ka ďvelona mandrakizay hanao fifonana ho azyĒ (Hebreo 7. 25). Tiany to≠koa izy ireo ka namboarany toerana, dia ny Latabany, anasany ny olony ha≠na≠to≠na Azy hihinana ny sakafony. Tsy azony leferina ny tsy firaharahŗna Azy, sy ny zoníny fitiavany ary ny fiombonana masina Aminy. Nanafaka ny olony ta≠miníny heriníi Satŗna sy izao tontolo izao Izy. Natao ota ho azy ireo, mba ha≠mo≠noa≠na ilay olona ara-nofo, aminíny fitsarŗníilay Andriamanitra marina sy ma≠si≠na. Koa ahoana no hanekeny ny fifandraisaníny olony aminíi Satŗna sy izao tontolo izao, hanaraka ny fitsipiky ny olona aminíny maha-olona azy ? Ary in≠drin≠dra indrindra, eo aminíio toerana io, izay iantranoaníizy ireo ao Aminy, mba hahatsiaro ilay asa mahagaga nataoníny fitiavany, dia ny nanolorany ny te≠na≠ny teo aminíny hazofijaliana ; io toerana io, izay ametrahana izany rehetra iza≠ny eo anoloaníizy ireo, rehefa manome azy ireo ny mofo novakiana sy ny di≠vay naidina Izy, ka milaza aminíizy ireo hoe : Ity no rako, izay nalatsaka ho ana≠reo. Ity no tenako, izay nomena ho anareo, izao no ataovinareo ho fa≠ha≠tsia≠ro≠vana ahy !

Dia mety hisy ve fo tia Azy ka hanamaivana ny zony eo aminíio toerana io ? Afaka manao zavatra ve izy, nefa tsy mangataka aminíny fivavahana hoe : ďTom≠po Ű ! inona no tianao hataoko ? Aiza ny toerana hanasanao ahy ? Aiza ny Latabatrao, ahazoako mandray ny Fanasŗníny Tompo ?Ē

Na dia misy aza, nefa, zanakíAndriamanitra mahavita izany, dia tsy miova ny Tompo. Tsy ekeny ny hiombona aminíireo olona manamaivana ny zo ana≠na≠ny eo aminíny Latabany. ďIzay tsy momba Ahy dia manohitra AhyĒ (Matio 12. 30).

ďMampahasaro-piaro ny Tompo va isika ? Mahery noho Izy va isika ?Ē (1 Korintiana 10.22).

Efa naka ny toeranao eo aminíny Latabatry ny Tompo ve ianao, dia ilay ha≠ny toerana ankalazana ny Fanasŗníny Tompo ?

 

Manao veloma finaritra anareo.

Ny rahalahinareo voafatotry ny fitiavaníny Tompontsika.

H. L. H.


 

FITSAOHANA

 

 

Ry sakaiza malala isany,

 

Rehefa avy niresaka momba ny Fanasŗníny Tompo taminíireo taratasy teo alo≠ha isika, dia te hidinika aminareo momba ny fitsaohana indray aho izao. Ma≠ri≠na fa tena mifamatotra aminíny Fanasŗníny Tompo izany, nefa tsy mitovy. Ny fanaovana ny Fanasŗníny Tompo, araka ny anehoaníny Soratra Masina azy, dia mitondra antsika ho aminíny fivavahana, nefa tsy izany no fitsaohana.

Inona no atao hoe fitsaohana ? Mety ho azontsika lazaina hoe mari-pa≠na≠ja≠na omentsika aníAndriamanitra, noho ny maha-Izy Azy sy araka ny fan≠drai≠saníireo izay mivavaka aminy Azy. Ny teny hebreo ampiasaina matetika ao aminíny Testamenta Taloha, ilazana io ďfitsaohanaĒ io, dia midika hoe ďmi≠an≠ko≠ho≠kaĒ. Hitantsika izany, ohatra, ao aminíny Genesisy 18. 2. Ny teny grika mi≠ve≠rim≠be≠rina matetika ao aminíny Testamenta Vaovao dia ny hoe ďproskuneoĒ, ary milaza ďmari-panajanaĒ izany, na aníAndriamanitra na ny olombelona.

Mazava fa adidiníny voary manan-tsaina rehetra ny mitsaoka aníAn≠dria≠ma≠ni≠tra. Mitsaoka Azy ny anjely (Nehemia 9. 6). Mitsaoka Azy ny olo-masiny. Ao aminíny filazantsara mandrakizay, dia asaina ny olona hanome voninahitra aní Andriamanitra sy hiankohoka eo anatrehany (Apokalypsy 14. 7). Ary tsy ho ela dia hiankohoka eo anatrehany ny zavatra rehetra etỳ an-tany (Zefania 2. 11 ; Za≠karia 14. 16 ; Salamo 86. 9 ; sns.).

Fa raha miankohoka eo anatrehaníAndriamanitra ny anjely, satria ma≠ha≠la≠la Azy, ny olona izay mbola tsy nateraka indray koa, dia hiankohoka eo ana≠tre≠ha≠ny tsy ho ela, satria nahita ny heriníny fitsarŗny, na te hiaina eo ambany fa≠he≠faníny Tompo Jesoa. Tsy izany fivavahana ivelany izany ihany, nefa, no ta≠dia≠viníAndriamanitra aminíny olona. Ny tadiaviny dia ny fivavahana aminíny fo sy fanajana vokatry ny fitiavaníny olona aníAndriamanitra. Efa niresaka izany ta≠min≠tsika tokoa Andriamanitra, ary ny Teniny no mampianatra antsika ny toe≠traníizany fivavahana izany, ny heriny ary ny toerana tokony hisy azy. Ao aminí ny Jaona 4, ohatra, ny Tompo dia miresaka aminíny fomba tsotra sady ma≠za≠va.

 

 

Ny tena toerana tokony hivavahana

 

Hoy ilay vehivavy Samaritana taminíny Tompo : ďTompoko, hitako fa mpa≠mi≠na≠ny Ianao. Ny razantsika nivavaka teto aminíity tendrombohitra ity, fa iana≠reo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana.Ē

Toy ny ankamaroaníny olona aminíizao fotoana izao, izy dia tsy nitady afa-tsy izay hevitry ny olona. ďIanareo kosa milaza.Ē Tsy niteny indraim-bava akory izy, momba ny sitraponíAndriamanitra mikasika izany zavatra izany. Tsy tonga ao an-tsainy akory ny hanontany raha efa nampahafantatra ny heviny momba iza≠ny ny Tompo na tsia, ary raha efa nifidy toerana atsy na aroa Izy. Tsy no≠ton≠droiny mazava ve i Jerosalema ? Azoníi Davida izany, nony nan≠ka≠si≠tra≠hiní An≠driamanitra ny fanatitra nataony tao aminíny famoloaníi Araona (1 Tantara 21. 28). Nahafantatra ny safidiníAndriamanitra i Solomona rehefa nanomboka na≠no≠rina ny tempoly (2 Tantara 3. 1). Nony vitaníio mpanjaka io ny fa≠no≠re≠na≠na, dia nanome toky azy Andriamanitra fa tsara ny nataoníi Solomona, ka hi≠toe≠tra eo ho mandrakizay ny anarany (2 Tantara 7. 16).

Mazava fa tena tsy mahalala mihitsy izay voalazaníny Soratra Masina mom≠ba izany ilay vehivavy. Aníiza nefa ny fahadisoana ? Angamba manazava iza≠ny tsy fahalalany izany ny toerana misy azy hatraminíny nahaterahany sy ny fiaviany. Saingy tsy mahafa-tsiny azy izany. Nilaza ho nanana fifandraisana ta≠miníny Andriamanitríi Jakoba izy, nefa tsy nahalala, ary tsy niezaka hahalala ra≠ha efa nanambara ny heviny momba izany io Andriamanitra io.

Afaka nampahatsiahy ny zavatra nataoníny ďrazanyĒ izy. Nandritra ny taon≠ja≠to maro, dia ilay tempoly teo aminíny tendrombohitra Gerizima no ivoníny toe≠ra≠na fanompoaníny Samaritana ; nefa tsy antony mitombina mihitsy izany iham≠boa≠na fa io tempoly io no tena toerana marina ivavahana. Marina fa na≠na≠ra≠ka ny dianíireo razany ity vehivavy ity, raha nivavaka toy ny fanaoníizy ireo. Saingy mbola mipetraka ihany ny fanontaniana hoe : ďIo ve no toerana voa≠fi≠diníAndriamanitra hanatonaníny vahoakany Azy sy hivavahany Aminy ?Ē Te≠ny indraim-bava aminíny teniníAndriamanitra fotsiny, dia ny hoe : ďIzao no la≠zainíi JehovahĒ, dia ampy hanafoana izany heviny sy fomba fisainany ary fi≠he≠tse≠ham-pony izany.

Ary mihoatra noho izany : Raha toa ekena, aza, fa tsy nahalala na inona na inona tokoa izy, momba ny fanambarŗna mikasika aníi Jerosalema, dia to≠ko≠ny nankasitrahiníAndriamanitra ve ny fanompoam-pivavahana nataony teo aminíny tendrombohitríi Gerizima ? Maro angamba ireo Samaritana resy la≠ha≠tra an-kitsimpo fa tsara ny fomba fanatanterahany ny fanompoam-pivavahana. Ne≠fa fanompoana toy izany ve dia azo ekena eo anatrehaníAndriamanitra ? Mi≠hoatra noho ny fanambarŗníny teniníAndriamanitra ve ny sainíolombelona ? Tsia ! Noho izany, dia laviníny Tompo Jesoa tanteraka ny zavatra nolazainíilay ve≠hi≠va≠vy Samaritana : ďIanareo mivavaka aminíizay tsy fantatrareo ; izahay ko≠sa mivavaka aminíizay fantatray, satria avy aminíny Jiosy ny famonjena.Ē

Zavatra telo no aharihary amintsika, aminíizany fanambarŗna izany :

1. Zava-doza sady ratsy ny manova zavatra efa nam≠ba≠raníAn≠dria≠ma≠ni≠tra momba ny heviny, ho lohahevitra azoníny olombena ampiharana ny heviny manokana.

2. Ny fivavahana aminíAndriamanitra toy ny nataoníireo razantsika, dia tsy antoka mihitsy, tsy akory, ilazana hoe tsara izany fomba ataon≠tsi≠ka izany.

3. Na dia madio aza ny saintsika manao izany, dia tsy antony han≠ka≠si≠tra≠haníAndriamanitra izay ataontsika, tsy akory, izany. Izay lazainíAn≠dria≠ma≠nitra ihany no misy lanjany, raha misy fanontaniana mipetraka. Ny hany adidiníny zanakíAndriamanitra, dia ny manaraka izay hevitrí An≠driamanitra. ďRaha misy olona manota, satria manao izay tsy to≠ko≠ny hatao ka mandika ny anankiray aminíny didiníi Jehovah, nefa tsy fan≠ta≠ny izany, ka mahameloka azy, (dia) mitondra ny helony izyĒ (Le≠vi≠ti≠kosy 5. 17).

 

Tsy miresaka aníi Jerosalema intsony ny Tompo. Asehony aminíny fomba tso≠tra sady mazava ny fahamarinana, mba hanambarŗny zava-baovao aorianí izay.

Teo ambany lalŗna, dia i Jerosalema no toerana tokony hivavahana, araka ny didiníAndriamanitra. Tatỳ aoriana nefa, dia tonga tetỳ an-tany ny Za≠nakíAn≠dria≠manitra. ďAndriamanitra, dia Ilay naseho teo aminíny nofoĒ (1 Timoty 3. 16). ďNy Zanakalahy Tokana, Izay ao an-tratraníny Ray, Izy no nanambara AzyĒ (Jao≠na 1. 18). ďTsy misy mahalala tsara ny Ray, afa-tsy ny Zanaka sy izay tianí ny Zanaka hanehoana AzyĒ (Matio 11. 27).óIzany ve dia tokony tsy hisy ako≠ny aminíny fomba ivavahaníny olona aminíAndriamanitra ? Tsy miorina aminíny fahalalana aníAndriamanitra ve ny fivavahana ?

 

 

Ny votoatiníny fivavahana kristiana

 

Ao aminíny Jaona 4.10 ny Tompo Jesoa dia efa manoro aminíny teny fohy ny toetraníny vanim-potoana vaovao, dia ny androníny Fiangonana.

ďRaha fantatrao ny fanomezaníAndriamanitra sy Izay miteny aminao hoe : Omeo Aho hosotroiko, dia ianao no ho nangataka taminy, ka nomeny rano ve≠lo≠na.Ē

ďNy fanomezaníAndriamanitra !ĒóHitantsika eto ny fanehoana feno ny aminíAndriamanitra. Taminíny androníny lalŗna, dia tsy izay toetra Mpanome izay no nahafantarana aníAndriamanitra, fa Ilay Nitaky ! Notakiany hanompo Azy ny olona, ary arakaraka ny fankatoavana ireo didiny no anomezany ny fi≠ta≠hia≠ny. Nitoetra tao aminíny haizim-pito Izy (Deoteronomia 4. 11 ; 5. 22-23 ; Sa≠la≠mo 18. 12), izany hoe tsy naneho ny tenany, fa nanafina ny tena maha-Izy Azy. Tsy hoe ratsy, tsy akory, ny lalŗna, fa mifanohitra aminíizany aza : ma≠si≠na, marina ary tsara. Ny olona nefa dia mpanota. Ary arakaraka ny anindriana ny fitakianíny lalŗna no mampibaribary ny fahotaníny olona. Raha marina ny fa≠nam≠barŗníny sasany hoe ny lalŗna dia endrikíAndriamanitra, dia ho very tsy mi≠sy fanafana ny olona ary hafoy. Nefa tsy marina izany. Ny lalŗnaóna dia no≠meníAndriamanitra azaódia tsy TenaníAndriamanitra na endriny. Fepetra ara-mŰraly ihany izy, izay mampiseho ny tokony ho fitondrŗntenaníny olona mpa≠no≠ta manoloana aníAndriamanitra.

Andriamanitra dia fahazavana, ary Andriamanitra dia fitiavana. Rehefa ta≠fa≠len≠ti≠ka ao aminíny fahantrana mangitsokitsoka ny olona, dia an-tsitrapo sy aminíny fahatanterahana tokoa no anoloraníAndriamanitra ny fanomezany. Ilay naneho tanteraka aníAndriamanitra tetỳ an-tany dia nilaza, indray man≠de≠ha, hoe : ďMahasambatra kokoa ny manome noho ny mandrayĒ (Asa 20. 35). Dia tsy hataoníAndriamanitra ve izay lazainy hoe ďmahasambatra kokoaĒ izay ?

Teo ambany lalŗnaóraha tsy nodikaina io lalŗna ioódia Andriamanitra no Ilay mandray. Fa ao aminíny Filazantsara kosa, dia Izy hatrany no Ilay mpa≠no≠me. Ary mihoatra noho izany aza : Nomeny ny zavatra sarobidy in≠drin≠dra taminy, nomeny ho antsika olombelona, izay tsy mendrika afa-tsy ny fa≠ha≠ve≠re≠za≠na mandrakizay.

Aseho mazava ao aminíny epistily ho aníny Hebreo ny fahasamihafaníny toe≠ra≠na nisy ny Israelita ambany lalŗna sy ny kristiana. Ho aníny Israelita, dia mbo≠la tsy naseho ny lŗlana mankany aminíny fitoerana masina indrindra (9. 8). Ireo fanatitra natao dia tsy afaka nanala ny ota (9. 9 ; 10. 4, 11). Ny mpi≠so≠ro≠na≠be koa dia rakotry ny fahalemena, ka tsy maintsy nanolotra fanatitra hanafaka ny ota ho aníny tenany koa (5. 3).

Ny kristiana kosa dia notanterahina ho mandrakizay (10. 14) ary manana fi≠e≠ri≠treretana voadio (9. 14). Noho izany, dia afaka miditra malalaka ao aminíny fi≠toe≠rana masina izy, satria efa triatra ny efitra lamba ary novohana ny lŗlana man≠ka≠ny aminíAndriamanitra. Manana mpisoronabe mitandrina ny tra≠noníAn≠dria≠manitra izy, Izay notanterahina ho mandrakizay (10. 19-22 ; 7. 28). An≠dria≠ma≠ni≠tra dia Ilay Mpanome !

Tsy ho tanteraka nefa izany rehetra izany, raha tsy noho ny voninahitra sy ny fietrentenaníIlay ZanakíAndriamanitra, Izay tonga tetỳ an-tany ka niaritra ny za≠va≠tra rehetra, ho aníireo mpanota, izay fahavalony. Tsy fantatríilay vehivavy Izy ; ny nahitany Azy, raha be indrindra, dia Jiosy maha-te ho tia ; fa tsy ni≠e≠ri≠tre≠ritra mihitsy izy hoe io no Tompo, ilay Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ilay Zanakalahy Tokana ao an-tratraníny Ray. Raha nahatsapa izany izy, na dia kely fotsiny aza, dia ho nangataka taminy ary ho nomeny rano velona. Ara≠ka ny Jaona 7. 39, ny rano velona dia sary maneho ny Fanahy Masina monina ao am-poníny mpino.

Ny hitantsika eto, izany, dia ny fahasoavaníAndriamanitra, izay lo≠ha≠ra≠noní ny zavatra rehetra, ary manaraka izany dia ny voninahitry ny Tenaníny Zanaka sy ny fahatongavany aminíny fietrentena lalina teo anivoníny olona tetỳ an-ta≠ny.

Farany, dia hitantsika eto Ilay Zanaka tenany mihitsy, Izay manome rano ve≠lo≠na, dia ny Fanahy Masina, ho aníireo fanahy mangetaheta, noho ny vo≠ni≠na≠hi≠ny manokana. Ireo zavatra ireo no fototra ilaina, hanatanterahana ny fa≠nom≠poam-pivavahana kristiana.

 

 

Mitady mpivavaka Aminy ny Ray

 

ďMivavaka aminíny RayĒó Angamba nanaitra ilay vehivavy tokoa izany, toy ny zavatra tena vaovao tanteraka ! Israely dia zanakíAndriamanitra, ilay la≠hi≠ma≠toa (Eksodosy 4. 22), zanakíi Jehovah, ilay Andriamaniny (Deoteronomia 14. 1) ; Andriamanitra no Rainíi Israely, ary Efraima no lahimatoany (Jeremia 31. 9). Nefa izy ireo mbola tsy nivavaka taminíAndriamanitra aminíny maha-Ray azy, satria ďtsy misy mahalala tsara ny Ray, afa-tsy ny Zanaka sy izay tianíny Zanaka hanehoana AzyĒ (Matio 11. 27). Anisaníny mandrafitra ny fi≠va≠va≠ha≠na kristiana izany zavatra izany : fahalalana aníAndriamanitra, aminíny fi≠fan≠draisany aminíny vahoakany aminíny maha-Ray Azy, ary fivavahaníny va≠hoa≠ka≠ny Aminy, aminíizany maha-Ray azy izany. Natao ho aníny tsirairay avy, ne≠fa, izany fanambarŗna izany : ďizay tianíny Zanaka hanehoana AzyĒ.

Ny olona manana izany fahalalŗna izany, araka io teniníi Jesoa Tompo io, dia izay nomeníi Jesoa azy. ďNy Zanakalahy Tokana, Izay ao an-tratraníny Ray, Izy no nanambara AzyĒ (Jaona 1. 18). Rehefa nahatanteraka ny asany Izy, dia nampifandraisiny taminíny Ray ny olony : ďMiakatra ho any aminíny Rai≠ko sy ny Rainareo Aho.Ē Ary izany dia efa anjaraníny mpino, na dia mbola za≠za vao aza izy. Ho aníireo zaza aminíny finoana, dia hoy ny apostoly : ďNa≠no≠ra≠tra taminareo ankizy madinika aho, satria efa mahalala ny Ray ianareoĒ (1 Jao≠na 2. 13 ; ampitahao aminíny Jaona 17. 2-3).

Mitady mpivavaka Aminy Andriamanitra. Fahasoavana re izany ! Tany Isra≠ely, ny lehilahy rehetra dia tsy maintsy nandeha in-telo isan-taona tany Je≠ro≠salema, mba hiankohoka eo imasoníi Jehovah (Deoteronomia 16. 16). Man≠dri≠tra ny Fanjakana arivo taona, ny firenena rehetra eran-tany dia tsy maintsy hi≠akatra isan-taona any Jerosalema, hiankohoka eo anatrehaníAndriamanitra.

Izay tsy manao izany dia hofaizina (Zakaria 14. 16-19). Fa ny Ray kosa dia mi≠tady mpivavaka marina Aminy, dia mpivavaka izay tsy manao izany aminíny fom≠ba ivelany fotsiny, fa aminíny fony marina. Inona no lanja omentsika izany za≠va≠tra tadiaviníny Ray izany ?

 

 

Mivavaka aminíny fanahy sy ny fahamarinana

 

ďAvy ny andro, sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka aminíny Ray aminíny fanahy sy ny fahamarinana ; fa ny Ray koa mitady ny mpi≠va≠vaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia Fanahy ; ary izay mi≠va≠va≠ka aminy, tsy maintsy mivavaka aminíny fanahy sy ny fahamarinanaĒ (Jaona 4.23-24).

Hitantsika eto ny tena toetraníny fivavahana kristiana. Ny tena fivavahana ma≠ri≠na dia tsy fanompoana manaraka fombafomba, sahaza ny tany ; fa mi≠fa≠na≠ra≠ka kosa aminíny maha-izy Azy aníAndriamanitra, ary noho izany, dia ma≠nai≠ky fa efa maneho ny tenany tanteraka Andriamanitra.

Tsy misy olona tsy mpino afaka hivavaka toy izany ! Satria ny fa≠ha≠te≠ra≠ham-baovao ihany no nahazoantsika fiainam-baovao, izay antsoiníny Soratra Ma≠si≠na hoe ďfanahyĒ. ďIzay ateraky ny nofo dia nofo ; ary izay ateraky ny Fa≠na≠hy dia fanahyĒ (Jaona 3. 6 ; Romana 8. 16). Fivavahana ara-panahy izany, ara≠ka ilay olom-baovao, mifanaraka aminíny maha-Izy azy aníAndriamanitra.

Nefa mety misy koa mpino tsy manana fiainam-panahy. Ny apostoly Paoly dia tsy afaka niresaka taminíny Korintiana toy ny aminíny olona mandeha ara≠ka ny fanahy, satria nandeha araka ny nofo izy ireo. Tsy hoe ďtao aminíny no≠foĒ izy ireo : toetrany talohaníny niovany fo izany. Nefa na dia nateraka indray aza izy ireo, izany hoe manana ny fiainam-baovao, izay ďfanahyĒ, dia araka ny no≠fo ihany ny fizotrany sy ny fisainany, izany hoe toy ny fisainaníny olona aminíny maha-olona azy fotsiny.

Ny fanompoana nataoníi Israely dia araka ny tany sy voa-janahary ihany. Na≠tao teo amina toerana iray voafaritra izany, dia tao amina tempoly tena kan≠to tokoa. Io fanompoana io dia efa voalamina hatraminíny antsipiriany kely in≠drin≠dra, ary ny olona nitafy ny akanjo faraníizay sarobidy sy narahiníny mozika la≠fa≠tra tokoa, dia afaka nanolotra izay tsara sy mihaja indrindra azoníny tany no≠me≠na. Tsy nisy zavatra ara-panahy mihitsy teo. Tsy nisy fepetra napetraka, tsy akory, hoe ny mpisorona, ny mpihira na ilay mpanao fanatitra dia tokony na≠te≠ra≠ka indray. Nefa izany rehetra izany dia naoriníAndriamanitra tenany mi≠hi≠tsy, satria fanompoam-pivavahana natao tetỳ an-tany, ho aníilay An≠dria≠ma≠ni≠tra mbola tsy naneho ny tenany, fa mbola niafina tao aminíny haizina.

NofoananíAndriamanitra, nefa, teo aminíny hazofijaliana, ilay olona voa-ja≠na≠ha≠ry. Isika izay nateraka indray, izay nino ny Tompo Jesoa, dia efa maty nia≠raka taminíi Kristy (Romana 6. 8). Ny fizotrantsika dia tokony hifanaraka aminíilay fiainam-baovao novokariníny Fanahy Masina tao anatintsika, taminí ny alalaníny fahateraham-baovao. Ary ny Fanahy Masina, Izay monina ao ana≠tintsika, no manome antsika ny heriníAndriamanitra ahazoantsika manao iza≠ny.

Noho izany, ny fivavahantsika dia tokony ho ara-panahy. Fepetra ara-mŰ≠ra≠ly ilaina izany, ary tsy afa-miala aminíizany isika. Araka ny nolazainíny Tom≠po Jesoa mazava, ao aminíny andininy faha-24, dia ny Fanahy Masina no hery isianíny tena fivavahana kristiana marina.

Mifanaraka tanteraka aminíizany, dia tsy misy fombafomba, ary tsy misy fan≠ka≠la≠zana andidiana antsika, momba ny fivavahantsika. Mahagaga tokoa iza≠ny, satria teo aminíireo Israelita dia voalamina hatraminíny antsipiriany ny za≠va≠tra rehetra. Tsy fantatsika akory ny teny fisaorana nataoníny Tompo, ta≠miníny nanorenany ny Fanasŗníny Tompo. Tsy misy fitantarana ny fomba na≠ma≠kžníny apostoly ny mofo. Tsy misy tonon-kira nohiraina taminíny androníny apos≠to≠ly ka voatahiry ho antsika. Ny hany ataontsika, dia ny manompo aminí ny FanahiníAndriamanitra (Filipiana 3. 3). Raha miverina aminíny fombafomba tao aminíny Testamenta Taloha isika, ka mitady izay hampifanaraka izany aminíny fivavahana kristiana, dia manary ilay toetra maha-kristiana ny fi≠va≠va≠han≠tsika, izany hoe ny fivavahana aminíny FanahiníAndriamanitra.

Tsy ho ďaminíny fanahyĒ ihany nefa ny fivavahana, fa ho ďaminíny fa≠ha≠ma≠ri≠na≠naĒ koa. ďInona no marina ?Ē, hoy i Pilato. Tsy fantany fa Ilay teo anoloany, na≠siana satroka tsilo, no fahamarinana. Ny fahamarinana dia izay nam≠ba≠raní An≠driamanitra momba Azy, ary ny Zanaka no nanambara aníAndriamanitra !

Aminíny lafiny iray, dia nivavaka taminíny fahamarinana koa ny zanakíi Isra≠ely ; satria ny fanompoana nataony dia nifanaraka taminíny fanambarŗna aníAndriamanitra taminíizany fotoana izany, dia i Jehovah. Fa ankehitriny dia efa nambara tanteraka Andriamanitra, satria efa tonga tetỳ an-tany Ilay ďAndria≠manitra tonga nofoĒ. Ary fahasoavana tsy hay lazaina no na≠ha≠fan≠ta≠ran≠tsi≠ka Azy. ďFantatsika fa tonga ny ZanakíAndriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina, mba ho fantatsika Ilay marinaĒ (1 Jaona 5. 20).

Marina fa mitombo miandŗlana ny fahafantarana ny fahamarinana. Miasa ao anatintsika ny FanahiníAndriamanitra, mba hitarika antsika ho any aminíny te≠na fahamarinana. Nefa tena bitika ny fahasamihafaníny fahalalana misy eo aminíny samy mpino, raha oharina aminíizay misy eo aminíny olona iray mbola tsy nateraka indray sy ny olona vao mino. Ny olona aminíny maha-izy azy, aminíny maha-tsy mpino azy, dia tsy afaka hahalala aníAndriamanitra mihitsy. (Aminíizany izy dia toy ny biby izay tsy afaka hahalala ny momba ny teknika sy ny filozofia.) Aminíny fahateraham-baovao no ahazoantsika fiainana vaovao, izay fanahy, ary aminíny alalaníizany no ahafahantsika mahalala aníAn≠dria≠ma≠ni≠tra. Izay no ďfombaníAndriamanitraĒ (2 Petera 1. 4). Ary ao aminíio fiainam-bao≠vao io no iasaníny Fanahy Masina, Izay monina ao anatintsika, ary Izy koa no heriníAndriamanitra mampifandray io fiainam-baovao io aminíAndriamanitra (Jao≠na 4. 14). Ho aníireo mbola zaza ao aminíi Kristy, dia izao no voalaza : ďIana≠reo kosa manana hosotra avy aminíIlay Masina ka mahalala ny zavatra re≠he≠tra. Tsy noho ny tsy ahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny ahafantaranareo izanyĒ (1 Jaona 2. 20-21).

Noho izany, dia afaka manatona aníAndriamanitra Raintsika isika. Noho ny he≠riníny Fanahy Masina, Izay mampifandray ilay fiainam-baovaontsika aminí An≠driamanitra, no ahafahantsika mahita Azy sy misitraka Azy. Afaka ny hahita aníAndriamanitra aminíny maha-Izy Azy ve isika, ka tsy hitolagaga sy tsy ho te ha≠ne≠ho izany eo anatrehany ? Ny zanakíAndriamanitra rehetra izay tsy ni≠ja≠no≠na teo aminíny fitahiana fotsiny, fa nanandratra ny masony hijery Ilay mpa≠no≠me, dia samy mahalala fa tsy azo saintsainina akory izany. Lehibe indrindra ny vo≠ni≠na≠hi≠try ny Ray, toy ny voninahitry ny Zanaka, hany ka kely loatra ny fon≠tsi≠ka hahalala izay sombiny hitantsika aminíizany. Ary vao mainka koa aza isika tsy afaka hanambara izany aminíny teny. Fa mivavaka ďaminíny fanahyĒ isika, ka noho izany, ny fivavahana dia tsy aminíny teny aloaky ny vavantsika, fa aminíny fihetseham-po ara-panahy miloatra avy ao am-pontsika.

Mbola misy fanontaniana iray mipetraka ihany :

 

 

Aiza no tokony hivavahantsika ?

 

Tsy azo iadin-kevitra fa ny mpino tsirairay dia samy efa tokony hivavaka ma≠no≠ka≠na. Ahoana moa no ahafahantsika mijery ny asa nataoníny Tompo Je≠soa, sy ny fitiavany, ary ny fahasoavaníny Ray, ka tsy hisaotra sy hidera ? Ne≠fa izany zavatra rehetra izany dia iarahantsika manana aminíny za≠nakíAn≠dria≠ma≠ni≠tra rehetra. Tsy rariny ve raha hitarika aminíny fiaraha-mivavaka izany ?

Ary rahoviana moa isika no tena voataona hivavaka, raha tsy rehefa ta≠fa≠vo≠ry hanambara ny fahafatesaníny Tompo Jesoa, ka mandray avy eny an-tŗ≠na≠ny ny mofo novakžna sy ny divay naidina ? Eo no ahitantsika ny fa≠ha≠tan≠te≠ra≠haníny asa nataony sy ny fitiavany. Ny fibanjinana ilay Zanakíondry novonoina no hitarika antsika, any an-danitra, hankalaza Azy sy hiankohoka eo ana≠tre≠ha≠ny (Apokalypsy 5). Ary toy izany koa etỳ an-tany.

Eny, marina tokoa fa mivory hanambara ny fahafatesany isika. Ny fan≠ka≠la≠za≠na ny Fanasŗníny Tompo dia tsy tena hoe fanompoam-pivavahana, tsy ako≠ry. Nefa raha mandeha ara-panahy ireo izay mandray anjara aminíizany, dia tsy afaka manao afa-tsy ny misaotra sy ny mivavaka. Aminíizay fotoana izay vao tena lasa fanompoam-pivavahana ny fankalazana ny Fanasŗníny Tompo.

Afaka mitondra fiderana mendrika aníAndriamanitra ve ny olona iray ? I Ada≠ma, talohaníny fahalavoana, dia afaka nisaotra aníAndriamanitra noho ny ha≠tsaram-pony. Fa ankehitriny kosa, dia efa nambara tanteraka Andriamanitra ta≠miníny alalaníny Tompo Jesoa. Raha fivavahana avo lenta toy izany no tan≠te≠ra≠hiníny olona iray, dia midika izany fa ao aminíio olona io dia efa tafakatra avo dia avo ny fiainam-panahiny, ka mila hitovy aminíny aníIlay ivavahany.

Hitantsika ao aminíny 1 Korintiana 14 ny momba ny fivavahana ataoníny Fi≠an≠go≠nana. Ianarantsika ao hoe ahoana ny foto-kevitra ivavahana aminíAn≠dria≠ma≠nitra, aminíizao fotoana izao, ary iza no afaka mivavaka araka izany fo≠to-kevitra izany. Fanampiny manan-danja tokoa izany, aminíny fa≠ha≠fan≠ta≠ran≠tsi≠ka ny sitraponíAndriamanitra. Hitantsika fa ny mihira sy ny misaotra ary ny mi≠de≠ra no mandrafitra ny fanompoam-pivavahana, hatraminíny fiandohany. Hi≠tan≠tsi≠ka koa fa tsy miankina aminíolona iray izany, fa aminíny fandaminana sy ny asaníAndriamanitra ao aminíny Fiangonana. Jereo indrindra indrindra ny an≠di≠ni≠ny faha-12 ka hatraminíny faha-17. Omeníny Tompo lanjany ny fi≠va≠va≠ha≠na misy fisainana ataoníny vahoakany.

Mivory ny olony, matoky fa ny Tompo irery ihany no manam-pahefana eo afo≠voaníizy ireo, ary Izy irery ihany no mifidy izay tiany hampiasaina. Am≠pi≠ha≠riníny Tompo izany fahefany izany, aminíny alalaníny Fanahy Masina monina ao aminíny Fiangonana. Ny zava-dehibe, dia tsy hoe olona iray, na folo, na roa≠po≠lo no manao ny fanompoana, fa ny Fanahy Masina dia afaka miasa ma≠la≠la≠ka hampiasa izay tiany, ka afaka mampiasa, raha te hampiasa, olona iray, na dimy, na folo na mihoatra.

Iainanao ve izany fomba fivavahana izany ? Tsy ara-tsaina velively izany ! Ara≠ka ny efa hitantsika rahateo, dia vokatra avy ao am-poníolona mifantoka aminíny Ray izany, dia Ilay Ray nanome ny Zananilahy Tokana ho azy ireo, mba ho faty teo aminíny hazofijaliana, olona mibanjina ilay Mpamonjy, dia Ilay Za≠nakíAndriamanitra, Izay tia azy ireo sy nanolo-tena hamonjy azy.

 

Manao veloma finaritra anareo.

H. L. H.


 

FANOMPOANA

 

 

Ry sakaiza malala isany,

 

Ny fiainaníny kristiana iray dia mifototra aminíny mandray sy manome.Ny fi≠ainany dia tokony ho tahaka ny fantsona, izay idiraníny rano aminíny ilany iray ary ivoahany aminíny ilany iray. Ny kristiana izay mandray fotsiny, ka tsy ma≠nome mihitsy, dia ho lasa olona vontom-pinoana fa manonofy fotsiny (mpi≠va≠va≠ka tsy hay fantarina sy entiníny fihetseham-pony ihany). Mifanohitra aminí izany, ny kristiana variana manome ka tsy manam-potoana andraisana ho azy, dia tsy hahomby ara-panahy.

Tamina taratasiko iray tany aloha aho dia efa nanamarika fa ny fa≠nom≠poa≠na rehetra dia tokony hiantomboka ďeo an-tongotríi JesoaĒ, izay toerana aha≠fa≠han≠tsi≠ka mihaino Azy sy miombona aminy. Hitantsika izany, ohatra, taminíi Ma≠ria, momba ny fitsaohana. Taminíny fotoana nahamety izany, dia afaka na≠no≠so≠tra ny tongotry ny Tompo Jesoa taminíny zava-manitra sarobidy izy, satria efa nipetraka matetika teo an-tongony, ka nahafantatra ny momba Azy sy ny fi≠sainany. Ary i Marta koa dia fantatsika fa nanompo Azy, rehefa avy nandray fam≠pa≠he≠rezana taminy, fony izy be ahiana.

Ireo ohatra roa ireo dia ahitantsika lafiny roa aminíny fanompoana kris≠tia≠na. I Maria dia mampiseho izay tokony hatao raha mibanjina ny Tompo sy mi≠ban≠ji≠na aníAndriamanitra ; ary i Marta kosa, dia izay tokony hatao aminíny olo≠na. Vakiantsika ao aminíny 1 Petera 2 fa isika dia ďfisoronana masina, ha≠na≠ti≠tra fanati-panahy sitrakíAndriamanitra, aminíny alalaníi Jesoa KristyĒ. Ma≠na≠ra≠ka izany, isika dia ďfanjakŗ-mpisoronaĒ, mba hanambara ny fahatsaraníIlay ni≠an≠tso antsika hiala taminíny haizim-pito ho aminíny fahazavany mahagaga. Tia≠na hasian-teny kely eto io lafiny faharoa aminíny fanompoana io. Ilay voa≠lo≠ha≠ny, moa, efa nodinihintsika taminíny Fanasŗníny Tompo sy ny fitsaohana.

Foto-kevitra lehibe iray aminíny Soratra Masina ny hoe ny fanompoana re≠he≠tra dia tokony hatao avy aminíny Tompo, ary tomponíandraikitra eo ana≠tre≠ha≠ny ny mpanompo. Ho aníireo rehetra izay mandinika, dia mazava tsara iza≠ny. Ny mpanomponíAndriamanitra dia mampita ny hafatríAndriamanitra aminí ny olona. Noho izany, dia Andriamanitra mihitsy no miantso ny mpanompony ary manome azy ny fanomezam-pahasoavana rehetra ilainy ! Ny Efesiana 4. 7-12, miaraka aminíny Salamo 68. 18, dia mampiseho fa nahazo izany fa≠no≠me≠za≠na izany ny Tompo, niakatra any an-danitra ary mizara izany ho aminíny olo≠ny. Ary ireo andinin-tSoratra Masina rehetra miresaka io lohahevitra io dia ma≠na≠ma≠fy izany avokoa.

 

 

Miantso izay tiany hantsoina Izy

 

ďNiakatra teo an-tendrombohitra Jesoa ka niantso izay tiany hankeo ami≠ny ; dia nankeo aminy ireo. Ary nanendry roa ambiníny folo lahy Izy, ho ao ami≠ny sy hirahiny hitoritenyĒ (Marka 3. 13-14). Ny resahina aminíio andininy io dia ny fiantsoana ireo apostoly roa ambiníny folo lahy. Tsy azontsika am≠pi≠ta≠hai≠na aminíny asa nanirahaníny Tompo azy ireo ny zavatra ankininíny Tompo aminíny mpanompony ankehitriny. Araka ny Matio 10 dia tsy tokony nitoriteny afa-tsy taminíny Jiosy izy ireo. Rehefa nolaviníi Israely ny Tompo, ary na≠ha≠tan≠te≠ra≠ka ny asam-panavotana teo aminíny hazofijaliana, dia zavatra vaovao in≠dray no nankininy taminíizy ireo, ao aminíny Marka 16. 15, dia ny handeha any aminíizao tontolo izao. Tsy miova kosa nefa ireo foto-kevitra momba ny an≠tso≠ny.

Zavatra telo lehibe no hitantsika ao aminíny Marka 3. 13-14. Voalohany : ny Tom≠po dia miantso izay tiany hantsoina. Faharoa, antsoiny izy ireo mba ho ao ami≠ny. Fahatelo : irahiny izy ireo mba hitoriteny.

Ny lohahevitra voalohany dia izay efa noresahantsika teo aloha. Ny Tompo dia miantso ny mpiasany araka izay tiany sy sitrapony manokana. Izao no no≠la≠zai≠ny taminíi Jeremia : ďHatry ny fony ianao mbola tsy noforoniko tany an-kibo no efa fantatro ; ary hatry ny fony ianao mbola tsy teraka no efa no≠ha≠ma≠si≠ni≠ko sy notendreko ho mpaminany ho aníny firenenaĒ (Jeremia 1. 5). Momba aníi Jaona Mpanao batisa, araka izany foto-kevitra izany ihany, dia zavatra mi≠to≠vy aminíizany no nambaraníny Anjeliníny Tompo, ao aminíny Lioka 1. 13-17. Ary ny aminíny tenany manokana, dia izao no sorataníi Paoly : ďRaha si≠trakí An≠driamanitra, Izay nanokana ahy hatrany an-kiboníi neny sy niantso ahy ta≠miníny fahasoavany, ny nampiseho ny Zanany tato anatiko, mba hitoriako Azy any aminíny jentilisa (...)Ē (Galatiana 1.15-16).

Ny fiantsoana ireo mpiasaníny Tompo dia tsy misy na inona na inona idi≠raníolona, na mpanomponíAndriamanitra, eny na ny Fiangonana aza. No≠ha≠zo≠niníny Tompo ho Azy manokana io zo io. Ary araka ny novakiantsika tao aminí ny Jeremia sy ny epistily ho aníny Galatiana teo, dia efa talohaníny na≠ha≠te≠ra≠haníny olona iray no efa nanomboka ny fanomanana momba izany, ary mitohy man≠dra-pilazaníny Tompo ny faniriany, aorianíny fiovŗm-po.

 

 

Ho ao aminy

 

Hanao inona no iantsoaníny Tompo olona ? Aorianíny fiovŗm-po ve, ary eo no ho eo, no iantsoany antsika hanao asa lehibe ? Miantso Izy mba ďho ao ami≠nyĒ. Ny fepetra tsy azo ihodivirana ho aníny tena mpanompo, izany, dia voa≠lo≠ha≠ny, ao aminy ary nofaniny aminíizany. Nisy fotoana ela teo ane≠la≠ne≠laní ny Marka 3. 13 sy Marka 6. 7, izay nanirahaníny Tompo ireo mpianany. Ary re≠he≠fa nahatanteraka ny asa manokana nanirahana azy izy ireo, dia nalainíny Tom≠po hitokana hiaraka taminy indray. Tsy misy fanompoana tena tahiana, ra≠ha tsy miainga avy aminíny fanatrehaníny Tompo ilay mpanompo, ary miverina eo aminy, aorianíny fanompoany. ďAry ny apostoly niangona teo aminíi Jesoa ka nilaza taminy izay rehetra efa nataony mbaminíizay nampianariny.Ē Manao toy izany ataoníny apostoly izany ve isika ? Fitahiana lehibe tokoa sy lesona te≠na mavesa-danja no azoníizy ireo, nony nitokana niaraka taminíny Tompo, mba hiresaka mangina aminy momba ďizay rehetra efa nataony mbaminíizay nam≠pia≠narinyĒ. Raha mitady izany bebe kokoa ve isika, tsy ho feno fitahiana ko≠koa ny fanompoantsika ?

Tsy afa-miaraka ara-batana aminíny Tompo intsony isika, ankehitriny, toy ireo mpianany fahizany, nefa afaka manao izany ara-panahy. Izao no voa≠so≠ra≠tra ao aminíny Jaona 14. 21 : ďIzay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia Ahy ; ary izay tia Ahy no ho tianíny Raiko, ary Izaho ho tia azy ka hi≠se≠ho aminy.Ē Manohy izany ny andininy faha-23 : ďRaha misy tia Ahy, dia hi≠tan≠dri≠na ny teniko izy ; ary ny Raiko ho tia azy, ary hankao aminy Izahay ka ho≠ni≠na ao aminy.Ē

Porofointsika aminíny fitandremana ny didiníny Tompo ny fitiavantsika Azy. Je≠reo koa 1 Jaona 5. 3. Zavatra mifanohitra tokoa raha misy olona milaza fa tia ny Tompo nefa mandika ny didiny !

Mbola mandeha lavidavitra kokoa, nefa, ny andininy faha-23. Izay tena tia ny Tompo, dia tsy hianina aminíny fanaovana izay lazainíny Tompo mazava fo≠tsi≠ny, hoe tokony hataony. Fanirianíny Tompo iray ihany dia ampy ho azy. Ny fitiavana dia mikatsaka izay hahafa-po Azy mandrakariva. Ao aminíny Tes≠ta≠men≠ta Vaovao, dia vitsy ireo didy voalaza mazava. Nefa manambara ny he≠vi≠ny aminíny Teniny ny Tompo, ary matoky fa ampy izany, hiasaníny olony ara≠ka izay tokony ho izy. Ary izay ahitana izany, dia ao aminíizany olona izany no honenaníny Ray sy ny Zanaka. Koa dieny izao isika dia afaka ho ao aminy. Te≠na ilaina izany mba hanofanany antsika marina tokoa ho aminíny fa≠nom≠poa≠na tiany hataontsika.

 

 

Hirahiny

 

Ao aminíny Marka 6. 7 dia maniraka ny mpianatra ny Tompo. Efa nam≠pia≠na≠ri≠ny izy ireo, ka noho izany, dia efa vonona ho aminíny asa nankinina ta≠mi≠ny. Raha ny fijeriníolombelona, dia tsy izany no zava-nisy. Ny fahitany ny apos≠toly dia olona ďtsy mba mpahay lalŗna na nampianarinaĒ (Asa 4. 13). Ary ara≠ka ny fijeriníny olona, dia izany tokoa izy ireo. Tsy nianatra momba ny teo≠lo≠jianíny taminíizany fotoana izany izy ireo. Tsy nahafantatra izay fomba an≠di≠kaníireo mpampianatra ny Baiboly. Nesoriníny Tompo taminíny asa nataony ha≠tri≠zay. Ka niaraka taminy izy ireo. Ary nahafantatra izany ny olona rehetra, na ireo fahavalony aza (Asa 4. 13). Izany no nahafahaníny Tompo nampiasa azy ireo ho aminíny fanompoana lehibe indrindra. Taminíny fitorianíi Petera te≠ny, dia olona telo arivo no niova fo indray andro. Ny foto-pampianarany sy ny fi≠om≠bo≠nany no nanorenana ilay asa vaovao natombokíAndriamanitra taminíio an≠dro io, dia ny fanorenana ny FiangonaníIlay Andriamanitra velona (Asa 2. 42).

Tsy hoe tsy nanao na inona na inona, tsy akory, izy ireo talohaníio andro io. Ny andro voalohany niarahany taminíny Tompo, dia efa nisy zavatra nan≠ki≠ni≠ny taminíizy ireo. Nefa mpanampy ihany izy ireo, taminíizany, olona mpa≠na≠tan≠te≠ra≠ka baiko fotsiny. Niarahaníizy ireo nizara taminíny Tompo ny alahelo sy ny fankahalana noho ny Filazantsara (Marka 3). Izy ireo no nivoy ny lakana re≠he≠fa te hiampita ny Tompo (Marka 4. 35-41), sy ny sisa.

Manomboka aminíny andro iovantsika fo, dia efa te hampiasa antsika sa≠ha≠dy ny Tompo, raha miaraka aminy isika. Misy zavatra atao hatrany, raha te hi≠a≠ra-hiasa aminíny Tompo isika. Afaka mizara bokikely, manasa olona ha≠na≠ra≠ka fivoriana hitoriana ny Filazantsara sy ho fampitomboana, na koa afaka ma≠nam≠py mikarakara ireny fivoriana ireny, sns. Raha te hanao zavatra isika, dia hanome asa ho antsika hatrany ny Tompo. Midika nefa izany fa vonona isi≠ka hanao izay rehetra ankininy amintsika. Any am-boalohany nefa isika dia tsy to≠ko≠ny hanantena ny hanankinaníny Tompo asa lehibe eo no ho eo.

Ao aminíny Matio 25, ny Tompo dia manome ho aníny mpanompony araka izay fahaizany avy. Marihina fa tsy ilay nomena talenta dimy, na ilay nandray roa, no nantsoiníny Tompo hoe mpanompo tsy mahasoa sy malaina, fa ilay tsy nan≠dray afa-tsy iray sy tsy nampiasa izany. Io mpanompo io mantsy dia tsy nam≠pi≠a≠sa ilay hany talenta nananany, koa nesorina taminy izany ary nomena ilay niasa mafy taminíny talenta nankinina taminy. Araka izany, dia mbola mi≠am≠py indray ny eo am-pelatŗnany. Arakaraka ny mamparisika antsika aminíny za≠va≠tra kely ankininíny Tompo amintsika (izany hoe ataony eo anoloantsika), no maha-haingankaingana kokoa ny ahafahany manankina zavatra lehibe amin≠tsi≠ka, saingy tsy maintsy miankina aminy sy mankatÚ Azy isika, rehefa ma≠nao ireny zavatra kely ireny.

Taona maro lasa izay, tany aminíny faritra feno tendrombohitra tany Ame≠ri≠ka, dia nisy mpanompovavy tanora iray, tsotra dia tsotra tokoa, ary tsy ni≠a≠na≠tra afa-tsy telo volana monja. Ny vola azony dia efatra dollars ary notsinjarainy ho toy izao : iray ho aníny trano, iray ho aníny misiona, ary ny roa farany dia ho aníny rainy, izay nahantra tokoa ary namelona ankohonana maro. Tao aminíio faritra io, dia izy no nanome be indrindra. Ny hariva, ary mandraka alim-be, dia nanao asa fanampiny izy, hahazoany vola hividianany fitafiana ho azy. Indray andro, dia nisy mpanomponíAndriamanitra tonga nitsidika tany aminíio toerana io. Vitsy dia vitsy ny azo niantranoana, ary nomeníilay to≠vo≠va≠vy azy ny efitranony. Teo ambony latabatra dia nisy ny Baiboliny, ary nisy fa≠na≠ma≠ri≠ha≠na saika isaky ny pejy. Fa ny tena nanaitra ity mpanom≠poníAn≠dria≠ma≠ni≠tra ity, dia ny fanamarihana voasoratra tao aminíny Marka 16. 15 : ďMan≠de≠ha≠na any aminíizao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara aminíny olom≠be≠lona rehetra.Ē Izao no nosoratany vaventy sy mazava tsara : ďRaha mba afaka manao izany mantsy aho !Ē.

Ny ampitso, dia noresahiníilay mpanomponíAndriamanitra taminíity to≠vo≠va≠vy izany ; nefa dia nigogogogo nitomany razazavavy ka tsy nahaloa-peo. Tatỳ ao≠ria≠na vao fantany ny tantarany. Vao efatra ambiníny folo taona izy dia niova fo. Indray andro, nony tafaverina tao an-tranony izy, dia nahita taratasy kely ni≠sy soratra hoe : ďAntsoníi Sina ho aminíny Filazantsara !Ē Tsy nisy nahalala hoe avy aiza io taratasy kely io. Fa nanomboka taminíizayizy dia tsy ni≠e≠ri≠tre≠ri≠tra intsony afa-tsy i Sina. Nandritra ny folo taona izy dia nangataka isaníandro ta≠miníny Tompo mba halefany any Sina. Fa vao tsy ela, dia nisy fiovana tao ami≠ny. Resy lahatra izy fa diso hevitra, ary tsy nofaniníny Tompo ho lasa mi≠sio≠ne≠ra any Sina, fa ho misionera ao aminíny ankohonany ihany. Ha≠tra≠miní izay, ny vavaka nataony dia ny hoe : ďAtaovy misionera an-tsitrapo ho Anao ato an-tokantranoko aho.Ē Ary notanterahaníny Tompo izany vavaka izany.

Nitady zavatra lehibe izy, nandritra ny folo taona, nefa tsy nanao tsi≠non≠tsi≠no≠na ny kely koa. Nanaporofo izany ny fizarŗny ny karamany. Nefa notarihina ha≠nao an-tsitrapo ny zavatra bitika indrindra izy, dia ny hijoro ho va≠vo≠lom≠be≠loníny Tompo, ao aminíilay sehatra kely dia kely misy ny mpanampy an-da≠ko≠zia. Ary taorianíizay Andriamanitra vao afaka nampiasa azy hanao zavatra fe≠no fitahiana tokoa tany Sina ! Satria resy lahatra io mpanomponíAndriamanitra io fa nalefaníny Tompo tany aminíio tanŗna io, hanampy ilay tovovavy. Ary ny nia≠fa≠ra≠ny, dia lasa tany Sina razazavavy. ďIzay mahatoky aminíny kely in≠drin≠dra, dia mahatoky koa aminíny beĒ (Lioka 16.10).

 

 

Fanankinan-tena aminíny Tompo

 

Efa hitantsika fa ny Tompo tenany no miantso ny mpanompony, araka izay si≠tra≠pony, ary Izy irery no maniraka azy. Nefa tsy izay ihany ! Ny fanompoana koa dia tokony hatao aminíny fiankinana aminíny Tompo. ďZarazaraina ho sa≠mi≠ha≠fa≠ ny fanompoana, nefa ny Tompo dia iray ihanyĒ (1 Korintiana 12. 5). Ireo mpanompo tao aminíny Matio 25 dia tsy maintsy nanao tatitra taminíny Tom≠po ary nitondra fanazavana teo anoloany. Ao aminíny Marka 6 dia tonga ny mpianatra ka ďnilaza taminy izay rehetra efa nataony mbaminíizay nam≠pi≠a≠na≠ri≠nyĒ (jereo 1 Korintiana 3. 10 ; 4. 5).

Mba hahatanterahantsika izany andraikitra izany, dia nomena ny Fanahy Ma≠si≠na isika. Te hitarika antsika aminíny zavatra rehetra Izy, mba tsy ha≠nao≠van≠tsika ny sitrapontsika (Galatiana 5. 17). Izany indrindra no miseho momba ny fanompoana (Filipiana 3. 3, jereo koa Asa 16. 6-10). ďIreo rehetra ireo dia asaníny Fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitraponyĒ (1 Ko≠rintiana 12. 11). Tarihiníny Fanahy Masina, izany, isika, ao aminíny fa≠nom≠poan≠tsika. Ny fanompoana dia tanterahintsika aminíny fiankinana aminíny Tom≠po sy ny fandraisana andraikitra eo anatrehany.

Zava-dehibe tokoa izany. Voalohany ŗry, dia manome antsika fahasahiana le≠hi≠be izany. Tsy sahy hanao na inona na inona ny mpino, raha ny tenany fo≠tsi≠ny no jereny. Hitany mantsy ny habeníny fahalemeny, haratsiana be koa aza, matetika, ka tsy sahy manao na inona na inona. Na dia fantany tsara aza fa nahazo fanomezam-pahasoavana manokana taminíny Tompo izy sady nan≠tsoiníIzy Tompo, dia tsapany lalina fa tsy afaka hanome fitahiana mihitsy izy. Tsy nisy na oviana na oviana mpanota nibebaka noho ny teniníolombelona, ary toy izany koa, dia tsy misy mpino voatahy koa noho ny teniníolombelona. Ahoa≠na moa no ahafantaraníny olona iray ny zavatra ilainíireo olona ire≠sa≠ha≠ny ?

Fa raha ampiasainíny Fanahy Masina kosa isika, dia ho fitahiana la≠lan≠da≠va no vokatríizany. Izy no mahalala izay zavatra ilaina, aminíio fotoana io, sy ny fomba amaliana izany. Omeníny Fanahy Masina tenim-panahy ireo olona am≠pia≠sainy, mba hampita zava-panahy (1 Korintiana 2.13).

Andraikitra lehibe koa nefa izany. Mila mihaino tsara ny fitantananíny Fa≠na≠hy Masina antsika isika, mba ahafahany mampiasa antsika araka izay tiany. Sa≠tria Izy irery ihany no afaka mitarika antsika manokana, sy mitarika ny fa≠nom≠poam-pivavahana ao aminíny Fiangonana. Ny fiheverantsika ho afaka ma≠nendry izay olona tokony hitarika ny asa fanompoana, ao aminíny Fi≠an≠go≠na≠na, dia mifanohitra tanteraka aminíny ambaraníny Soratra Masina ; raha ny ma≠ri≠na, dia fanaovana tsinontsinona ny Fanahy Masina izany. Ary tsy tsara ko≠koa ny milaza fa afaka mandray anjara aminíny asa fanompoana avokoa ny olo≠na rehetra, na ny mametra izany ho aníolona iray na sasantsasany. Ny Fa≠na≠hy Masina ihany no afaka manendry izay tiany hampiasaina. Midika izany fa ny adidintsika dia ny mivonona, aminíny fivoriana, mba hampiasainy, raha tia≠ny.

Mazava fa aminíny fivoriana ampahibemaso, ny Fanahy Masina dia mam≠pi≠a≠sa ireo fanomezana manokana nomeníny Tompo ho aminíizany. Azony atao ihany koa, nefa, ny mampiasa fanomezam-pahasoavana kely kokoa, na dia maro aza ny fanomezam-pahasoavana lehibe eo. Raha ny momba ny mi≠va≠va≠ka sy ny fisaorana na ny fanondroana hira, dia tsy misy fanomezam-pa≠ha≠soa≠va≠na manokana, tsy akory. Aminíny ankapobeny, dia asaníny nofo ilay an≠tsoiníny olona indraindray hoe fanomezam-pahasoavana hivavaka. Raha ny mi≠va≠va≠ka sy misaotra, dia azoníny Fanahy Masina ampiasaina avokoa izay re≠he≠tra manana toe-panahy tsara ka manaiky hampiasaina.

Toy inona izany, ao aminíireo fivoriana, ny andraikitra ho aníny tsirairay, na ta≠no≠ra na zokinjokiny kokoa, mba ho araka izay ahafahaníny Fanahy Masina mam≠pi≠a≠sa antsikaóraha tianyó, ary mba hamela Azy hampiasa antsika.

 

Mirary soa ho anareo.

Ny rahalahinareo ao aminíny fanompoana ny Tompo.

H. L. H.


 

NY TOERANA MISY ANTSIKA ETO AN-TANY

 

 

Ry sakaiza malala,

 

Taminíny iray taminíireo taratasy tany aloha, dia naseho anareo ny toerana mi≠sy antsika eo anatrehaníAndriamanitra, aminíny maha-mpino antsika. Tiako in≠dray, izao, ny hisarika ny sainareo momba ny toerana misy antsika etỳ an-ta≠ny. Ho hitantsika fa mifamatotra aminíi Kristy koa izany. Satria toy ny na≠no≠vŗ≠na antsika hitovy aminíi Kristy, mba hahazoantsika miseho eo ana≠tre≠haníAn≠dria≠ma≠nitra, no ampitoviana antsika koa aminíi Kristy, eo imasoníizao tontolo izao. Raha lazaina aminíny fomba hafa, dia izao : etỳ an-tany isika, dia na≠pe≠tra≠ka aminíny toerany, toy ny hametrahana antsika eo aminíny toerany, eo ana≠tre≠haníAndriamanitra. Hitondra soa ho antsika mihitsy ny fahatsiarovana la≠lan≠da≠va izany fahamarinana izany.

Raha dinihina ny toerana misy antsika etỳ an-tany, dia misy lafiny roa sa≠my manan-danja tokoa. Ny voalohany, dia mifandraika aminíizao tontolo izao ; ary ny faharoa, dia mifandraika aminíny ďtobyĒ, izany hoe ny tontolo kristiana izay naka ny toeraníny fivavahana jiosy, aminíizao vaninandro izao, aminíny ma≠ha-vavolombeloníAndriamanitra azy (jereo Romana 11 ary ampitovio aminí ny Matio 13).

 

 

Ny toerantsika manoloana izao tontolo izao

 

Hoy ny Tompo Jesoa taminíny Jiosy : ďIanareo avy atỳ ambany, Izaho avy any ambony ; ianareo avy aminíizao tontolo izao, Izaho tsy mba avy aminíizao ton≠to≠lo izaoĒ (Jaona 8. 23). Tatỳ aoriana, dia hoy Izy nony nametraka ireo olo≠ny taminíny Rainy : ďTsy namaníizao tontolo izao izy, tahaka Ahy tsy na≠maní izao tontolo izaoĒ (Jaona 17. 16). Ary ao aminíny andininy faha-14 ka ha≠tra≠miní ny faha-19 dia tena entiny eo aminíny toerany manoloana izao tontolo izao mi≠hi≠tsy ny mpianany, toy ny nametrahany azy ireo taminíny toerany manoloana ny Ray, ao aminíny andininy alohaníizay (and. 6-13). Maka ny toeraníny Tompo etỳ an-tany izy ireo, satriaómariho tsaraótsy namaníizao tontolo izao, toaAzy tsy namaníizao tontolo izao. Satria efa nateraka indray izy ireo, ka tsy aní izao tontolo izao intsony. Nanomboka teo, dia matetika Izy no namerimberina fa ho halaníny olona sy hohenjehina izy ireo, toy ny nanaovana Azy. Izany no ma≠ha≠ton≠ga Azy hiteny, ohatra : ďRaha halaníizao tontolo izao ianareo, dia aoka ho fantatrareo fa Izaho efa halany talohanareo. Raha namaníizao tontolo izao ianareo, dia ho tia ny azy izao tontolo izao ; fa satria tsy namaníizao ton≠to≠lo izao ianareo, fa Izaho efa nifidy anareo taminíizao tontolo izao, dia ha≠laní izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe : Ny mpa≠nom≠po tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanenjika Ahy izy, dia ha≠nen≠ji≠ka anareo koa ; ary raha nitandrina ny teniko izy, dia hitandrina ny anareo koaĒ (Jao≠na 15. 18-20). Asehoníny apostoly Jaona koa ny fifanoherana tanteraka misy eo aminíny mpino sy izao tontolo izao, araka ny soratany hoe : ďFan≠ta≠tsi≠ka fa avy aminíAndriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo aminíilay ratsy avokoaĒ (1 Jaona 5. 19).

Nefa mbola mihoatra noho izany no asehoníireo tsongandahatsoratra ireo amin≠tsi≠ka. Ny mpino tsirairay dia raisiníAndriamanitra ho toy ny efa maty, sy na≠tsan≠gana taminíny maty, niaraka taminíi Kristy (Romana 6 ; Kolosiana 3. 1-3). Aminíny alalaníny nahafatesaníi Kristy sy ny nitsanganany taminíny maty iza≠ny, dia olona tanteraka izy ireo, eo imasoníAndriamanitra, napetraka ive≠laní izao tontolo izao, toy ny nitondrana aníi Israely nivoaka avy tany Egypta, hi≠am≠pi≠ta ny Ranomasina Mena. Tsy ďaníizao tontolo izaoĒ intsony izy, na dia ni≠ra≠hi≠na (Jaona 17. 18) hiaina ho aníi Kristy eo anivoníizao tontolo izao aza.

Izany no nahafahaníi Paoly nilaza, raha mbola niasa ho aníi Kristy izy, fa : ďsa≠na≠tria raha mba misy hataoko rehareha afa-tsy ny hazofijalianíi Jesoa Kris≠ty Tompontsika, Izay naha-voahombo izao tontolo izao taminíny hazofijaliana, ra≠ha ny amiko, ary izaho kosa, raha ny aminíizao tontolo izaoĒ (Galatiana 6. 14). Ny hitany taminíny hazofijalianíi Kristy dia izao tontolo izao efa voatsara (Jao≠na 12. 31), ary raha mampihatra ny hazofijaliana aminíny tenany izy, dia mi≠he≠vi-tena ho toy ny efa matyóvoahombo raha ny aminíizao tontolo izaoó, ha≠ny ka misaraka tanteraka aminíizao tontolo izao, toy ny fisarahana vokatry ny fahafatesana irery ihany.

Raha fintinintsika izay novakiantsika teo, dia hitantsika fa ny kristiana, na dia eo anivoníizao tontolo izao aza, dia tsy aníizao tontolo izao. Tsy aníizao ton≠to≠lo izao izy, toy ny tsy maha-aníizao tontolo izao aníi Kristy. Rafitra vaovao ha≠fa no misy azy, satria ďraha misy olona ao aminíi Kristy, dia olom-baovao izy ; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireoĒ (2 Korintiana 5. 17). Araka ny efa hitantsika, dia efa nivoaka tanteraka taminíizao tontolo izao izy, taminíny nahafatesaníi Kristy sy ny nitsanganany taminíny maty ; noho iza≠ny, dia tokony hisaraka tanteraka aminy. Tsy mety raha manaraka ny fa≠naoní izao tontolo izao izy (Galatiana 1. 4 ; Romana 12. 2). Tokony ham≠pa≠ha≠fan≠ta≠ri≠ny fa tsy aníizao tontolo izao intsony izy, na aminíny fisainany, na aminíny fom≠ba≠fom≠ba≠ny, na aminíny fitondrŗntenany, na aminíny zavatra ataony. Mihoatra no≠ho izany aza, aminíny fampiharana ny hazofijaliana aminíny tenany, dia to≠ko≠ny hahatsiaro ho voahombo izy, raha ny momba izao tontolo izao. Koa tsy afa≠ka hisy zavatra hahasarika intsony, tsy hisy hery afaka hampifanatona za≠va≠tra roa samy hafa efa voatsara toy izany. Fa mbola misy lafiny iray hafa toy izao koa : ny kristiana dia etỳ an-tany, maka ny toeraníi Kristy. Izany hoe mom≠ba aníi Kristy izy, sy toa aníi Kristy, etỳ an-tany. Tokony hijoro ho va≠vo≠lom≠be≠lo≠na ho aníi Kristy, izany, izy, ka hizotra toy ny nizoraníi Kristy (Filipiana 2. 15 ; 1 Jao≠na 2. 6), ary tokony hanampo fa hatao toa izay natao aníi Kristy. Tsy hoe ho≠hom≠boana tahaka Azy, tsy akory, isika ! Fa raha mahatoky isika, dia hisedra fa≠no≠he≠ra≠na toa Azy, eo aminíizao tontolo izao. Arakaraka ny mampahatoky an≠tsi≠ka aminíny fanarahana ny diany, no hanenjehana antsika. Raha toa ny mpi≠no aminíizao fotoana izao tsy dia iharaníny fankahalana loatra, dia satria tsy tena tafasaraka aminíizao tontolo izao.

Alohaníny handinihina ny lafiny hafa aminíity lohahevitra ity, dia tsy aritro ny tsy hanintona ny sainareo ny aminíny tokony hanapahana izay kofehy re≠he≠tra mety mbola mamatotra antsika aminíizao tontolo izao, aminíny lafiny ara-mŰ≠ra≠ly. Tsy mila ny hoe marani-tsaina vao mahatsikaritra fa ny fomba fi≠sai≠naní izao tontolo izao sy ny fanarahana izao tontolo izao, dia miha-mahazo vahana hain≠ga≠na dia haingana, ao aminíny FiangonaníAndriamanitra ; ary hi≠ham≠boa≠na aza izany, eo aminíny Latabatry ny Tompo. Manala baraka tanteraka izany, ary mampalahelo mafy aníIlay antony ivoriantsika, hanambarŗna ny fa≠ha≠fa≠te≠sa≠ny ! Fampirisihana ho aníny olona masina rehetra izany, mba hanetreny te≠na eo imasoníAndriamanitra, sy hangatahany am-bavaka ny fahasoavana hiai≠na bebe kokoa ho Azy, hisaraka bebe kokoa aminíizao tontolo izao, mba ho hi≠taníizao tontolo izao fa isika dia aníIlay nolaviny, Ilay noroahiny sy no≠hom≠boa≠ny.

Vitsy loatra isika no manana ny toe-tsainíi Paoly, izay naniry hahalala ďny fi≠om≠bo≠na≠na aminíny fijalianyĒ, mba ďhampitovina aminíny endriky ny fa≠ha≠fa≠te≠sa≠nyĒ, raha nibanjina Ilay Kristy nasandratra izy, Ilay nameno ny fony ary tan≠joníny fanantenany.

Enga anie ny Tompo hanome antsika sy ireo olo-masina tiany rehetra, fi≠nia≠vana hanolo-tena bebe kokoa ho Azy sy hisaraka tanteraka aminíizao ton≠to≠lo izao.

 

 

Ny toerana misy antsika manoloana ny ďtobyĒ

 

Izao no vakiantsika ao aminíny epistily ho aníny Hebreo : ďRehefa nentiní ny mpisoronabe niditra ho ao aminíny fitoerana masina ho fanatitra noho ny ota ny raníny biby, dia nodorana teny ivelaníny toby ny fatiny. Ary aminíizany, Je≠soa koa dia niaritra teny ivelaníny vavahady, mba hahamasina ny olona aminíny rany. Koa aoka isika hivoaka hankeo aminy, eo ivelaníny toby, mi≠ton≠dra ny latsa izay nentinyĒ (Hebreo 13. 11-13). Misy zavatra roa loha mi≠son≠ga≠di≠na mazava, ao aminíio tsongandahatsoratra io :

1. Ny raníny fanatitra noho ny ota dia nentina tao aminíny fitoerana ma≠si≠na ;

2. Ny fatiníny biby natao fanatitra dia nodorana teny ivelaníny toby.

Asehoníny mpanoratra ny epistily ho aníny Hebreo fa ireo zavatra roa ireo dia mifandraika aminíny fahafatesaníi Kristy, ary kisarisary tena maneho aníi Kris≠ty ireo fanatitra ireo.

Hitantsika eto koa, nefa, ny lafiny roa aminíny toerana misy ny mpino, dia ny toerany manoloana aníAndriamanitra ao aminíny fitoerana masina, izay ni≠ton≠dra≠na ny ra, sy ny toerany etỳ an-tany, ivelaníny toby, izay nijalianíi Kristy. Araka ny efa voalaza, toy ny maha-ao aminíi Kristy antsika, eo imasoníAn≠dria≠ma≠ni≠tra, maka tanteraka ny toerany ary mitafy ny vidiníny fanekena Azy, dia ape≠tra≠ka eo aminíny toerany koa isika etỳ an-tany, aminíny henatra nanjo Azy sy ny nandavana Azy. Noho izany, ny toeraníny mpino etỳ an-tany dia ivelaní ny ďtobyĒ. Izany no lazainíny mpanoratra ny epistily : ďAoka isika hivoaka han≠keo aminy, eo ivelaníny toby, mitondra ny latsa izay nentiny.Ē

Mety hanontany ahy angamba ianareo hoe : ďInona no atao hoe toby ?Ē Ma≠za≠va, taminíilay tsongandahatsoratra novakiana teo, fa ny fivavahana jiosy iza≠ny. Inona izao no mifandraika aminíizany, ankehitriny ? Ny fivavahana jiosy dia avy taminíAndriamanitra, ary tetỳ an-tany izy dia natao ho vavolom≠be≠loní An≠driamanitra. Nivaona nefa ny fivavahana jiosy, ary taorianíny nandŗvana tan≠te≠ra≠ka aníi Kristy, taminíny nitorianíireo apostoly teny, dia nailika izy ka no≠so≠loa≠na ny fivavahana kristiana, araka ny ampianaraníny Romana 11. Ny toby iza≠ny, aminíizao fotoana izao, dia ny tontolo kristiana voarindra, ny fiangonana mi≠to≠no≠na ivelany ho kristiana.

Mbola hanontany ihany angamba ianareo hoe : ďManinona isika no asaina mi≠voa≠ka ivelaníny toby ?Ē Noho ny tsy fahombiazany aminíny fijoroany ho va≠vo≠lom≠be≠loníAndriamanitra. ďIzay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazainíny Fa≠na≠hy aminíny fiangonanaĒ (Apokalypsy 2. 11 ; sns.). Antoka ho antsika, nefa koa andraikitsika, ny mandinika ao aminíny fanazavaníny Teny no≠so≠ra≠taníAn≠dria≠ma≠nitra, izay rehetra mampisandratra ny maha-izy Azy aníAndriamanitra. Raha dinihintsika toy izany ireo antokom-pivavahana rehetra (ireo foto-pi≠noa≠na), dia hiharihary amintsika ny tsy fankatoavany sy ny fahadisoany. Noho iza≠ny, dia tsy misy na inona na inona azoníny mpino atao intsony, ny mpino izay te hanaraka ny hevitríAndriamanitra, afa-tsy ny maka ny toerany ďivelanĒ íizany re≠he≠tra izany, fisarahana aminíny savorovoro sy ny fahadisoana rehetra aminí izao andro ratsy izao, dia mitambatra aminíireo rehetra izay mankatÚ ny Teny, ka mivory tsotra aminíny anaraníi Jesoa (Matio 18. 20).

Betsaka ny anatra omeníny Eksodosy 33 momba izany. Rehefa nidina avy ta≠ny an-tendrombohitra i Mosesy (Eksodosy 32), dia hitany fa nanompo sampy ny vahoaka iray manontolo. Niverina niakatra izy, mba hivavaka hifona ho aní ny vahoaka, ary vaovao ratsy no azony avy any. ďNaka ny lay (izy) ka nanorina azy eo ivelaníny toby lavidavitra, ary ny anarany dia nataony hoe ĎNy trano lay fi≠hao≠na≠naí. Ary izay rehetra nitady aníi Jehovah dia nivoaka ho eny aminíny trano lay fihaonana, izay teo ivelaníny tobyĒ (Eksodosy 33. 7). Izany no fi≠he≠tsi≠ka nataoníi Mosesy, nanoloana ireo vahoaka meloka, satria fantany ny he≠vitrí An≠driamanitra. Hitantsika aminíizany tantara izany ny sary ara-mŰraliníizao va≠ni≠nan≠dro iainantsika izao. Ary tiako hosarihana manokana aminíizany ny sai≠na≠reo.

Efa ampy izay ny zavatra voasoratro, hahalalanareo ny toerana misy ny mpi≠no etỳ an-tany. Efa hitantsika ny fisarahana aminíizao tontolo izao, an≠ki≠la≠ny, ary ny toerana ivelaníny ďtobyĒ, andaniny. Ny fakŗntsika izany toerana iza≠ny dia hahatonga antsika ho halaníny sasany, ary ho ambanianíny hafa. Raha iza≠ny nefa no miseho, dia hiha-mitovy kokoa aminíilay Tompo Malalantsika isi≠ka. Izany no atao hoe mitondra ďny latsanyĒ, araka ny voambolana am≠pia≠sainí ny epistily ho aníny Hebreo.

Enga anie isika tsy hatahotra ny voalohany ary tsy ho menatra ny faharoa. Ny mifanohitra aminíizany aza, ho faly isika fa natao mendrika hitondra fa≠ha≠fa≠ham-baraka, ho voninahitry ny anarany (Asa 5. 41).

 

Manao veloma finaritra.,

Ny rahalahinareo mifatotra aminíny fanompoana ny Tompo.

E. D.


(Dos du livre)

 


Miara-mandeha
aminíi
Jesoa Kristy

H. L. Heijkoop


Ity boky ity dia
amboaran-taratatasy
mamaly ireo fanontaniana
apetraka tanora mpino.

Fahamarinana kristiana maromaro
no voafintina mazava ato.

Ohatra :

󆆆†††† ny fiovŗm-po

󆆆†††† ny fahateraham-baovao

󆆆†††† ny fanafahana aminíny ota

󆆆†††† ny fihavanana aminíAndriamanitra

󆆆†††† ny firaisana aminíAndriamanitra

󆆆†††† ny fahamasinana

󆆆†††† ny famakiana ny Baiboly

󆆆†††† ny vavaka

󆆆†††† ny Fanasŗníny Tompo

󆆆†††† ny fitsaohana

󆆆†††† ny fanompoana.


 

 [1] Lazaina aminíny teny frantsay hoe ďmoyen ‚geĒ.

[2] Ny voambolana grika ampiasaina eto, ę gennethei anŰthen Ľ (and. 3), dia tsy mitovy aminíny ampiasaina ao aminíny Titosy 3. 5 (ę palingenesia Ľ), izay anambarŗna ny fiterahana indray sy ny fanavaozana entiníny Fanahy Masina.

 

[3] Ny Jaona 6 no matetika ampiasaina ho porofo fa sakramenta ny Fanasŗníny Tompo. Tsy mi≠re≠sa≠ka ny Fanasŗníny Tompo, nefa, ny Jaona 6, satria mbola tsy naorina izany. Tsy miresaka ny te≠na≠ny sy ny kapoaka koa ny Tompo, toy ny ambarany hatrany, ao aminíny Fanasŗníny Tompo, fa ny nofony sy ny rany, ary hevitra hafa mihitsy izany.