Cantiques en swahili Bibliquest chant, cantiques, louange, Dieu, swahili, afrique, langue, africaine, Cantiquest (http://www.cantiquest.org) chant

[Page principale | Evangile | Cantiques en français | Commentaires et explications sur la Bible | La Bible]

 

Hymnes et Cantiques en Malgache

2, 106, 108, 222, 234, 235,

 

1.                       Cantique 2

Cantique 2 – strophe 1

Mihirà ny fideràna

Atolotra ho fanajàna ny Zanak’Andriamanitra

Maty sy nitsangana Izy

Hamoha ny lanitra ho antsika

Sy ny fon’Andriamanitra.

{Ho Anao ny fanjakana

Jesoa Mpamonjy soa

Aleloia !

Ho Anao ny laza sy ny haja

Aleloia, aleloia !}

Cantique 2 – strophe 2

Fa mandrakizay doria

Ianao irery no ho hira

Asandratry ny voavonjy

Avotra tamin’ny rànao

sitrana tamin’ny ratranao

ka tonga olom-baovao.

{Ho Anao ny fanjakana} etc.

2.                       Cantique 43

Cantique 43 – strophe 1

Maty ny Zanak’Andriamanitra

Ambony hazo fijaliana !

Triatra sy nizara roa ny lamba

Noho ny hazo fijaliana

Ny toera-masina hita izao

Nivoha ny làlana mankao

Noho Jeso izay nanolo-tena

Ambony hazofijaliana.

Cantique 43 – strophe 2

Natsangana tamin’ny tany

Ho amin’ ny hazofijaliana

Teo no nandatsahany ny ràny

Ambony hazo fijaliana

Tanteraka io fitiavana io

ny ràny soa no manadio

ny mpanota izao feno fifaliana

noho ny hazo fijaliana !

Cantique 43 – strophe 3

Na dia feno eso sy henatra

Ny ambony hazo fijaliana

Namirapiratra ny fandresenao

Ambony hazofijaliana

Anao ny haja sy ny hery

Anao Jesoa ny fanjakana

Ho Anao Mpamonjy izay nandresy

Ambony hazofijaliana.

3.                       Cantique 106

Cantique 106 – strophe 1

Ny Tompo no Mpiandry ahy

tsy hanan-java-mahory aho

faly aho ambany tehin’Ilay

hany tsy miova rahatrizay

fantatro Jesoa fa nisainao

ho isan’ny ondrinao aho.

Cantique 106 – strophe 2

Nofenoinao fiadanana aho

endrey ny fitiavanao

ka na handalo afo aza

tsy ho may ny ondrikelinao

ny fijerinao no amiko

tariho ny masoko Aminao.

Cantique 106 – strophe 3

Tompo o rehefa akaikinao

miala avokoa ny tahotro

ny fahasoavanao no vato

fialofako tokoa

an-tananao aho Jesoa

ka tsy ho azon’i Satana.

4.                       Cantique 108

Mifalia ianao ry mino (bis)

Fa hamiratra aminao

Ilay voninahitr’i Jesoa

Ho avy faingana Ianao

Eny Tompo handray anay

Hiaraka any an-danitra

Fandresena tonga lafatra !

5.                       Cantique 222

Cantique 222 —strophe 1

Endrey ny zanaka eto anatrehanao

Miray fo tanteraka Andriamanitra o !

Anaty hazavàna no hanandramanay

Fiombonan’aina avy amin’ny fahasoavanao.

Cantique 222 —strophe 2

Toerana masina no indro idiranay

Hiarahanay midera ny anaranao

Fisaoran-dehibe izao no atolotray

Noho ny fitiavanao tao amin’i Jesoa.

Cantique 222 —strophe 3

Natsanganao izahay ry Rainay be fitia

Mba hiray fo amin’ny Lahitokanao

Voafatotra Aminy izao ny fiainanay

Dia amin’I Jesoa izay a ny an-danitra.

Cantique 222 —strophe 4

Fo iray izao no ankalazana Anao

Efa hisantaranay ny ho mandrakizay

Arahinay tokoa ‘Lay tonga lafatra

Mandrakizay doria hatrany an-danitra.

6.                       Cantique 234

Cantique 234 —strophe 1

Ny tokinao Ray be fitia

Mampionona ny zanakao

Ka hery sady famindrampo

No hialofany tokoa.

Cantique 234 —strophe 2

Foinao ho anay ry Tompo o

Jesoa Kristy Ilay Zanakao

Mivoha ho anay ny lanitra

Deraina Andriamanitra.

Cantique 234 —strophe 3

Ry Ray ampahafantaro anay

Ny halalin’ny fitiavanao

Hisantaranay sahady koa

Nyfiderana Anao ry Tsitoha.

7.                       Cantique 235

Cantique 235 —strophe 1

Tompo o meteza anio

Hampianatra ahy

Azony akaikinao

‘ty fo manahy

Arovy tsy hiroana

fa handeha am-pinoana

mibanjina Anao

Mpamonjiko !

Cantique 235 —strophe 2

Anaty fahoriana

Ampianaro aho

Raha tojo hakiviana

Tantano aho

Ny fitiavanao

No indro mitarika ahy

Anaty aizina

‘zaho tsy hanahy.

Cantique 235 —strophe 3

Aoka ny fiainako

N’aiza misy ahy

Ho voninahitrao

noho ny fanahy

ka n’aiza n’aiza ombàna

amin’ny herinao

ny tananao hitàna

Mpamonjy soa !