LES PSAUMES Salamo
   
   
LIVRE PREMIER LIVRE PREMIER
   
PSAUME 1 PSAUME 1
1 Bienheureux l’homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, et ne se tient pas dans le chemin des pécheurs, et ne s’assied pas au siège* des moqueurs, 1 [BOKY VOALOHANY][Ny tsi-fitovian'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy] Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira;
2 Mais qui a son plaisir en la loi de l’Éternel, et médite dans sa loi jour et nuit ! 2 Fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany; eny ny lalàny no saintsaininy andro aman'alina.
3 Et il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d’eaux, qui rend son fruit en sa saison, et dont la feuille ne se flétrit point ; et tout ce qu’il fait prospère. 3 Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo; ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa.
— v. 1 : ou : dans la compagnie.  
* *
4 Il n’en est pas ainsi des méchants, mais ils sont comme la balle que le vent chasse. 4 Fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akofa aelin'ny rivotra izy.
5 C’est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l’assemblée des justes ; 5 Ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hahajanona eo amin'ny fitsarana, na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina.
6 Car l’Éternel connaît la voie des justes ; mais la voie des méchants périra. 6 Fa fantatr'i Jehovah ny lalan'ny marina, fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia mankany amin'ny fahaverezana.
PSAUME 2 PSAUME 2
1 Pourquoi s’agitent les nations, et les peuples* méditent-ils la vanité ? 1 [Ny mpikomy amin'Andriamanitra sy ny Mesiany] Nahoana no mitabataba ny jentilisa, ary misaina anoano foana ny firenena?
2 Les rois de la terre se lèvent, et les princes consultent ensemble contre l’Éternel et contre son Oint : 2 Ireo mpanjakan'ny tany mitsangana, Ary ny mpanapaka miara-mioko hanohitra an'i Jehovah sy ny Mesiany ka manao hoe:
3 Rompons leurs liens, et jetons loin de nous leurs cordes ! 3 "Aoka hotosantsika ny famatorany, ka hariantsika hiala amintsika ny famehezany."
— v. 1 : ailleurs : peuplades.  
* *
4 Celui qui habite dans les cieux se rira [d’eux], le Seigneur* s’en moquera. 4 Izay mipetraka any an-danitra mihomehy, ny Tompo maneso ireo.
5 Alors il leur parlera dans sa colère, et, dans sa fureur, il les épouvantera : 5 Dia hiteny azy amin'ny fahavinirany Izy ka hampangorohoro azy amin'ny fahatezerany hoe:
6 Et moi, j’ai oint mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. 6 "Izaho kosa efa nanendry ny Mpanjakako Tambonin'i Ziona, tendrombohitro masina."
— v. 4 : hébreu : Adonaï.  
* *
7 Je raconterai le décret : l’Éternel m’a dit : Tu es mon Fils ; aujourd’hui, je t’ai engendré. 7 "Hilaza zava-boatendry Aho; Jehovah nilaza tamiko hoe: Zanako Hianao, Izaho niteraka anao androany.
8 Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, et, pour ta possession, les bouts de la terre ; 8 Mangataha amiko, dia homeko ho lovanao ny jentilisa ary ny faran'ny tany ho fanananao.
9 Tu les briseras avec un sceptre* de fer ; comme un vase de potier tu les mettras en pièces. 9 Hotorotoroinao amin'ny tehim-by izy: toy ny famaky vilany tany no hanamontsamontsananao azy."
— v. 9 : ou : verge ; voir Genèse 49:10  
* *
10 Et maintenant, ô rois, soyez intelligents ; vous, juges de la terre, recevez instruction : 10 Ary amin'izany dia hendre ianareo, ry mpanjaka; minoa anatra ianareo, ry mpitsaran'ny tany.
11 Servez l’Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement ; 11 Manompoa an'i Jehovah amin'ny fahatahorana, ary mifalia amin'ny fangovitana.
12 Baisez le Fils, de peur qu’il ne s’irrite, et que vous ne périssiez dans le chemin, quand sa colère s’embrasera tant soit peu. Bienheureux tous ceux qui se confient en lui ! 12 Manoroha ny zanaka, fandrao ho tezitra izy, ka ho very eny an-dalana ianareo; fa vetivety dia hirehitra ny fahatezerany. Sambatra izay rehetra mialoka aminy.
* *
PSAUME 3 PSAUME 3
Psaume de David, lorsqu’il s’enfuyait de devant Absalom, son fils. Psaume de David, lorsqu’il s’enfuyait de devant Absalom, son fils.
1 Éternel ! combien sont multipliés mes ennemis, et sont nombreux ceux qui s’élèvent contre moi. 1 [Ny fahatokian'izay manana an'Andriamanitra ho Mpiaro. na dia be aza ny fahavalony] Salamo nataon'i Davida, fony izy nandositra an'i Absaloma zanany. Jehovah ô, akory izato hamaroan'ny mampahory ahy! Maro no mitsangana hanohitra ahy.
2 Beaucoup disent de mon âme : Il n’y a point de salut pour lui en Dieu. Sélah*. 2 Maro no milaza ny fanahiko hoe: tsy manam-pamonjena amin'Andriamanitra izy.
3 Mais toi, Éternel ! tu es un bouclier pour moi ; tu es ma gloire, et celui qui élève ma tête. 3 Kanjo Hianao, Jehovah ô, no ampinga manodidina ahy, Voninahitro sy mpanandratra ny lohako.
— v. 2 : pause avec intermède de musique ; selon d’autres : élévation, renforcement des voix ; le sens du mot est controversé.  
* *
4 Je crierai de ma voix à l’Éternel, et il me répondra de sa montagne sainte. Sélah. 4 Amin'ny feoko no iantsoako an'i Jehovah, ary any an-tendrombohiny masina no mamaly ahy Izy.
5 Je me suis couché, et je m’endormirai : je me réveillerai, car l’Éternel me soutient. 5 Izaho nandry ka natory; nifoha aho, satria Jehovah no manohana ahy.
6 Je n’aurai pas de crainte des myriades du peuple qui se sont mises contre moi tout autour. 6 Tsy hatahotra olona alinalina aho, izay milahatra manodidina hamely ahy.
* *
7 Lève-toi, Éternel ; sauve-moi, mon Dieu ! Car tu as frappé à la joue tous mes ennemis ; tu as cassé les dents des méchants. 7 Mitsangàna, Jehovah ô; vonjeo aho, Andriamanitro ô; fa efa namely ny takolaky ny fahavaloko rehetra Hianao; ny nifin'ny ratsy fanahy novakivakinao.
8 De l’Éternel est le salut. Ta bénédiction est sur ton peuple. Sélah. 8 An'i Jehovah ny famonjena; Ho amin'ny olonao anie ny fitahianao*.[Na: Ho amin'ny olonao ny fitahianao]
PSAUME 4 PSAUME 4
Au chef de musique. Sur Neguinoth*. Psaume de David. Au chef de musique. Sur Neguinoth*. Psaume de David.
— * : instruments à cordes.  
1 Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice ! Dans la détresse tu m’as mis au large ; use de grâce envers moi, et écoute ma prière. 1 [Fivavaky ny azom-pahoriana, sy fanantenany an'Andriamanitra] Ho an'ny mpiventy hira. Hampiarahina amin'ny valiha. Salamo nataon'i Davida. Raha miantso aho, mamalia ahy, ry Andriamanitry ny fahamarinako ô; Raha tao an-katerena aho, dia nohalalahinao toerana; Mamindrà fo amiko, ka henoy ny fivavako.
* *
2 Fils d’hommes, jusques à quand [livrerez-vous] ma gloire à l’opprobre ? [Jusques à quand] aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge ? Sélah. 2 Ry lehibe, mandra-pahoviana no hataonareo ho henatra ny voninahitro, ary ho tia zava-poana sy hamoron-dainga ianareo?
3 Mais sachez que l’Éternel s’est choisi l’homme pieux. L’Éternel écoutera quand je crierai à lui. 3 Kanefa aoka ho fantatrareo fa efa navahan'i Jehovah ho Azy ny tsara fanahy*; Jehovah hihaino, raha miantso Azy aho.[Na: fa efa nomen'i Jehovah voninahitra ny olo-masiny]
4 Agitez-vous*, et ne péchez pas ; méditez dans vos cœurs sur votre couche, et soyez tranquilles. Sélah. 4 Tezera*, fa aza manota; mieritrereta eo am-pandrianareo, ka mangina.[Na: Mangovita]
5 Offrez des sacrifices de justice, et confiez-vous en l’Éternel. 5 Manatera fanati-pahamarinana,ary matokia an'i Jehovah.
— v. 4 : ou : Tremblez.  
* *
6 Beaucoup disent : Qui nous fera voir du bien ? Lève sur nous la lumière de ta face, ô Éternel ! 6 Maro no niteny hoe: iza no haneho soa antsika? Asandrato aminay ny fahazavan'ny tavanao, Jehovah ô.
7 Tu as mis de la joie dans mon cœur, plus qu’au temps où leur froment et leur moût ont été abondants. 7 Efa nasianao fifaliana ny foko mihoatra noho ny tamin'ny taona nahabetsahan'ny variny sy ny ranom-boalobony.
8 Je me coucherai, et aussi je dormirai en paix ; car toi seul, ô Éternel ! tu me fais habiter en sécurité. 8 Handry amin'ny fiadanana aho, ka dia hatory miaraka amin'izay, satria Hianao, Jehovah ô, no mampitoetra ahy mitokana irery tsy manana ahiahy.
PSAUME 5 PSAUME 5
Au chef de musique. Pour Nehiloth*. Psaume de David. Au chef de musique. Pour Nehiloth*. Psaume de David.
— * : instruments à vent (?).  
1 Prête l’oreille à mes paroles, ô Éternel ! Considère ma méditation. 1 [Salamo hatao amin'ny maraina, milaza ny amin'ny olona mahazo manatona an'Andriamanitra, sy ny hitsarana ny ratsy fanahy] Ho an'ny mpiventy hira. Hampiarahina amin'ny sodina. Salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, henoy ny teniko; fantaro ny eritreritro.
2 Sois attentif à la voix de ma supplication, mon Roi et mon Dieu ! car c’est toi que je prie. 2 Henoy ny feon'ny fitarainako, ry Mpanjakako sy Andriamanitro ô;fa Hianao no ivavahako.
* *
3 Éternel ! le matin, tu entendras ma voix ; le matin, je disposerai [ma prière] devant toi, et j’attendrai. 3 Jehovah ô, maraina no handrenesanao ny feoko; maraina no hivavahako* aminao, ka hanandrandra aho.[Heb: handaharako]
4 Car tu n’es pas un *Dieu* qui prenne plaisir à la méchanceté ; le mal** ne séjournera point chez toi. 4 Fa tsy Andriamanitra mankasitraka izay ratsy Hianao; tsy hitoetra aminao ny ratsy.
5 Les insensés ne subsisteront point devant tes yeux ; tu hais tous les ouvriers d’iniquité. 5 Tsy hahazo mijanona eo imasonao ny mpirehareha; halanao ny mpanao ratsy rehetra.
6 Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge ; l’homme de sang et de fourbe, l’Éternel l’a en abomination. 6 Haringanao ny mpiteny lainga;ny olona mpandatsa-drà sy mpamitaka dia ataon'i Jehovah ho zava-betaveta.
7 Mais moi, dans l’abondance de ta bonté, j’entrerai dans ta maison ; je me prosternerai devant le temple de ta sainteté, dans ta crainte. 7 Fa izaho kosa noho ny haben'ny famindram-ponao dia hiditra ao an-tranonao; hiankohoka manatrika ny lapanao masina amin'ny fahatahorana anao aho.
— v. 4* : hébreu : El ; voir note à Genèse 14:18. — v. 4** : ou : le méchant.  
* *
8 Éternel ! conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis ; dresse* ta voie devant moi ; 8 Jehovah ô, tariho amin'ny fahamarinanao aho noho ny amin'ny mpampahory ahy; ataovy marina eo anoloako ny lalanao.
9 Car il n’y a rien de sûr dans leur bouche ; leur intérieur n’est que perversion ; c’est un sépulcre ouvert que leur gosier ; ils flattent de leur langue. 9 Fa tsy misy azo itokiana ny aloaky ny vavany; ny ao anatiny dia tena faharatsiana*; fasana misokatra ny tendany. Mandambolambo ny lelany izy.[Na: lavaka mitanatana]
— v. 8 : litt.: fais droite.  
* *
10 Punis-les, ô Dieu ! Qu’ils tombent par leurs propres conseils ; chasse-les à cause de la multitude de leurs transgressions ; car ils se sont rebellés contre toi. 10 Helohy izy, Andriamanitra ô; Aoka ho lavon'ny saina ataony izy; Roahy izy noho ny haben'ny fahotany, satria efa niodina taminao.
11 Et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils chanteront de joie à toujours, et tu les protégeras ; et ceux qui aiment ton nom s’égayeront en toi. 11 Dia hifaly izay rehetra mialoka aminao, hihoby mandrakariva izy, koa miarova azy Hianao; ka dia ho ravoravo aminao izay tia ny anaranao.
12 Car toi, tu béniras le juste, ô Éternel ! Comme d’un bouclier* tu l’environneras de faveur. 12 Fa Hianao, Jehovah ô, mitahy ny marina; fankasitrahana no ataonao manodidina azy toy ny ampinga lehibe.
— v. 12 : ici : grand bouclier.  
PSAUME 6 PSAUME 6
Au chef de musique. Sur Neguinoth, sur Sheminith*. Psaume de David. Au chef de musique. Sur Neguinoth, sur Sheminith*. Psaume de David.
— * : huitième (l’octave de basse ?).  
1 Éternel ! ne me reprends pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. 1 [Fivavaky ny olona anarin'Andriamanitra] Ho an'ny mpiventy hira. Nampiarahina amin'ny valiha. Al-hasheminith. Salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy, ary aza ny fahaviniranao no amaizanao ahy.
2 Use de grâce envers moi, Éternel ! car je suis défaillant ; guéris-moi, Éternel ! car mes os sont troublés. 2 Mamindrà fo amiko, Jehovah ô, fa reraka aho; sitrano aho, Jehovah ô, fa mihozohozo ny taolako.
3 Mon âme aussi est fort troublée … Et toi, Éternel ! jusques à quand ? 3 Ny fanahiko koa dia mangovitra loatra; fa Hianao, Jehovah ô, mandra-pahoviana?
* *
4 Reviens, Éternel ! délivre mon âme ; sauve-moi à cause de ta bonté. 4 Miverena, Jehovah ô, afaho ny fanahiko; Vonjeo aho noho ny famindram-ponao.
5 Car on ne se souvient point de toi dans la mort ; dans le shéol*, qui te célébrera ? 5 Fa tsy misy fahatsiarovana Anao any amin'ny fahafatesana, any amin'ny fiainan-tsi-hita* iza no hidera Anao?[Heb. Sheola]
6 Je suis las à force de gémir ; toute la nuit je baigne ma couche, je trempe mon lit de mes larmes. 6 Efa sasatry ny misento aho; mampitsinkafona ny farafarako isan'alina aho sady mahampo-dranomaso ny fandriako.
7 Mon œil dépérit de chagrin, il a vieilli à cause de tous ceux qui me pressent. 7 Lanin'alahelo ny masoko; efa pahina izy amin'ny ataon'ny mpampahory ahy rehetra.
— v. 5 : mot hébreu très-vague désignant le séjour des âmes séparées du corps.  
* *
8 Retirez-vous de moi, vous, tous les ouvriers d’iniquité, car l’Éternel a entendu la voix de mes pleurs ; 8 Mialà amiko, ianareo mpanao ratsy rehetra; fa Jehovah efa nandre ny feon'ny fitomaniako.
9 L’Éternel a entendu ma supplication ; l’Éternel a reçu ma prière. 9 Jehovah efa nandre ny fangatahako; Jehovah no handray ny fivavahako.
10 Tous mes ennemis seront honteux et fort troublés ; ils s’en retourneront, ils seront confus en un moment. 10 Ho menatra sy hangovitra indrindra ny fahavaloko rehetra; hihodina izy ka ho menatra tampoka.
PSAUME 7 PSAUME 7
Shiggaïon* de David, qu’il chanta à l’Éternel à l’occasion des paroles de Cush, le Benjaminite. Shiggaïon* de David, qu’il chanta à l’Éternel à l’occasion des paroles de Cush, le Benjaminite.
— * : mot de signification douteuse.  
1 Éternel, mon Dieu ! en toi j’ai mis ma confiance : sauve-moi de tous ceux qui me poursuivent, et délivre-moi ; 1 [Fiantsoana an'Andriamanitra, Mpitsara marina] Sigaiona nataon'i Davida, izay nohirainy ho an'i Jehovah noho ny tenin'i Kosy Benjamita. Jehovah Andriamanitro ô, Hianao no ialofako; vonjeo aho amin'izay rehetra manenjika ahy, ka afaho;
2 De peur qu’il ne déchire mon âme comme un lion qui met en pièces, et il n’y a personne qui délivre. 2 Fandrao ny fanahiko viravirainy tahaka ny fanaon'ny liona, ary kepokepohiny, ka tsy misy mamonjy.
* *
3 Éternel, mon Dieu ! si j’ai fait cela, s’il y a de la méchanceté dans mes mains, 3 Jehovah Andriamanitro ô, raha nanao izany aho; raha misy heloka eto an-tanako;
4 Si j’ai rendu le mal à celui qui était en paix avec moi (mais j’ai délivré celui qui me pressait sans cause), 4 Raha namaly ratsy izay tsara fihavanana tamiko aho, novonjeko aza izay nampahory ahy tsy ahoan-tsy ahoana* [Na: Ka nandroba izay nampahory ahy tsy ahoan-tsy ahoana]
5 Que l’ennemi poursuive mon âme et l’atteigne, et qu’il foule à terre ma vie, et qu’il fasse demeurer ma gloire dans la poussière. Sélah. 5 Dia aoka ny fahavalo hanenjika ny fanahiko ka hahatratra azy; eny, aoka izy hanitsaka ny aiko amin'ny tany, ary hampandry ny voninahitro amin'ny vovoka.
* *
6 Lève-toi dans ta colère, ô Éternel ! Élève-toi contre les fureurs de ceux qui me pressent, et réveille-toi pour moi : tu as commandé le jugement. 6 Jehovah ô, mitsangàna amin'ny fahatezeranao; misandrata hisakana ny fisafoaky ny mpampahory ahy; ary mifohaza hanampy ahy, fa didy marina no navoakanao;
7 Et l’assemblée des peuplades t’environnera ; et [toi], à cause d’elle*, retourne en haut. 7 Aoka ny firenena maro hivory manodidina Anao; ary miverena ho any amin'ny avo eo amboniny Hianao,
— v. 7 : ou : au-dessus d’elle.  
* *
8 L’Éternel jugera les peuples. Juge-moi, ô Éternel, selon ma justice et selon mon intégrité qui est en moi. 8 Jehovah hitsara ny firenena; Jehovah ô, tsarao aho araka ny fahamarinako sy ny tsi-fananako tsiny.
9 Que la malice des méchants prenne fin, je te prie, et affermis le juste, toi, le Dieu juste, qui sondes les cœurs et les reins. 9 Aoka ho tapaka ny ratsy ataon'ny ratsy fanahy, fa ampitoero kosa ny marina; fa Andriamanitra marina no mamantatra ny fo sy ny voa.
* *
10 Mon bouclier est par devers Dieu qui sauve ceux qui sont droits de cœur. 10 Ny ampingako dia ao amin'Andriamanitra, Mpamonjy ny mahitsy fo.
11 Dieu est un juste juge, et un *Dieu qui s’irrite tout le jour. 11 Mpitsara marina Andriamanitra, eny Andriamanitra Izay tezitra isan'andro.
12 Si [le méchant] ne se retourne pas, [Dieu] aiguisera son épée : il a bandé son arc, et l’a ajusté, 12 Raha tsy ibebahana* Izy, dia hanasa ny sabany; efa manenjana ny tsipìkany Izy ka manamboatra azy,[Na: iverenana]
13 Et il a préparé contre lui des instruments de mort, il a rendu brûlantes ses flèches. 13 Ary ireo dia kendreny amin'ny fiadiana mahafaty; ny zana-tsipìkany ataony mirehitra.
14 Voici, [le méchant] est en travail pour l’iniquité, et il conçoit le trouble et il enfante le mensonge. 14 Indro, efa marary hiteraka zava-poana ireo; eny, torontoronina fampahoriana izy ary mitera-doza*; [Heb: lainga]
15 Il a creusé une fosse, et il l’a rendue profonde ; et il est tombé dans la fosse qu’il a faite. 15 Mihady lavaka izy ka manalalaka izany, dia latsaka ao anatin'ny longoa nataony ihany izy;
16 Le trouble qu’il avait préparé* retombera sur sa tête, et sa violence descendra sur son crâne. 16 Mitsingerina ho eo an-dohany ihany ny fampahoriany; ary eo an-tampon-dohany ihany no ianjeran'ny loza nataony.
— v. 16 : litt.: Son trouble.  
* *
17 Je célébrerai l’Éternel selon sa justice, et je chanterai le nom de l’Éternel, le Très-haut. 17 Hidera an'i Jehovah araka ny fahamarinany aho, ary hankalaza ny anaran'i Jehovah Avo Indrindra.
PSAUME 8 PSAUME 8
Au chef de musique. Sur Guitthith*. Psaume de David. Au chef de musique. Sur Guitthith*. Psaume de David.
— * : mot de signification douteuse.  
1 Éternel, notre Seigneur ! que ton nom est magnifique par toute la terre ; tu as mis ta majesté au-dessus des cieux ! 1 [Ny voninahitr'Andriamanitra, sy ny voninahitra nomeny ny olombelona] Ho an'ny mpiventy hira Al-hagitith. Salamo nataon'i Davida. Jehovah, Tomponay ô, endrey ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra! nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitrao.
2 Par* la bouche des petits enfants et de ceux qui tètent, tu as fondé [ta] force**, à cause de tes adversaires, afin de réduire au silence l’ennemi et le vengeur. 2 Avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy ny minono no nanorenanao hery noho ny mpandrafy Anao, mba hampanginanao ny fahavalo sy izay ta-hamaly ratsy.
— v. 2* : litt.: De. — v. 2** : d’autres : louange.  
* *
3 Quand je regarde tes cieux, l’ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées : 3 Raha jereko ny lanitrao, izay asan'ny rantsan-tananao, sy ny volana aman-kintana, izay noforoninao,
4 Qu’est-ce que l’homme*, que tu te souviennes de lui, et le fils de l’homme**, que tu le visites ? 4 Inona moa ny olona, no ahatsiarovanao azy? Ary ny zanak'olombelona, no amangianao azy?
5 Tu l’as fait de peu inférieur aux anges, et tu l’as couronné de gloire et d’honneur ; 5 Fa efa nataonao ambany kely noho Andriamanitra izy, ary efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana.
6 Tu l’as fait dominer sur les œuvres de tes mains ; tu as mis toutes choses sous ses pieds : 6 Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy; ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony,
7 Les brebis et les bœufs, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, 7 Dia ny ondry aman'osy sy ny omby rehetra, ary ny bibidia koa,
8 L’oiseau des cieux, et les poissons de la mer, ce qui passe par les sentiers des mers. 8 Mbamin'ny voro-manidina sy ny hazandrano any an-dranomasina,izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina.
9 Éternel, notre Seigneur ! que ton nom est magnifique par toute la terre ! 9 Jehovah Tomponay ô, endrey ny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra!
— v. 4* : hébreu : énosh ; voir Genèse 4:26. — v. 4** : hébreu : adam.  
* *
PSAUME 9 PSAUME 9
Au chef de musique. Sur Muth-Labben*. Psaume de David. Au chef de musique. Sur Muth-Labben*. Psaume de David.
— * : mort du fils ; d’autres expliquent le mot autrement.  
1 Je célébrerai l’Éternel de tout mon cœur ; je raconterai toutes tes merveilles. 1 [Salamo abidy. Fiderana an'Andriamanitra, Mpitsara marina, sy fahatokiana Azy] Ho an'ny mpiventy hira, Almoth-laben. Salamo nataon'i Davida. Hidera an'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho; hanambara ny fahagaganao rehetra aho.
2 Je me réjouirai et je m’égayerai en toi ; je chanterai ton nom, ô Très-haut ! 2 Ho faly sy ho ravoravo aminao aho; hankalaza ny anaranao aho ry Avo Indrindra ô,
* *
3 Quand mes ennemis sont retournés en arrière, ils ont bronché, et ont péri devant toi. 3 Satria lasa nihodina ny fahavaloko, nirepirepy izy ka ringana tsy ho eo anatrehanao.
4 Car tu as maintenu mon droit et ma cause ; tu t’es assis sur le trône, toi qui juges justement. 4 Fa efa nitsara ahy Hianao ka nanome ahy ny rariny; mipetraka eo amin'ny seza fitsaranao Hianao ho Mpitsara marina.
5 Tu as tancé les nations, tu as fait périr le méchant ; tu as effacé leur nom pour toujours et à perpétuité. 5 Efa nanarinao mafy ny jentilisa, efa naringanao ny ratsy fanahy, ny anarany efa nokosehinao ho faty mandrakizay doria.
6 Ô ennemi ! les dévastations sont venues à leur fin pour toujours. Tu as aussi rasé des villes, leur mémoire a péri avec elles. 6 Ny amin'ny fahavalo, dia tanteraka ho mandrakizay ny fandravàna azy*; ary izay tanàna efa noravanao, dia very na dia ny fahatsiarovana azy aza.[Na: Ry fahavalo tanteraka ho mandrakizay ny fandravana]
7 Mais l’Éternel est assis pour toujours ; il a préparé son trône pour le jugement, 7 Kanefa Jehovah mitoetra mandrakizay, efa nametraka ny sezany hitsarany Izy,
8 Et il jugera le monde avec justice, et exercera le jugement sur les peuples avec droiture. 8 Ary Izy hitsara izao tontolo izao amin'ny fahamarinana, eny hitsara ny firenena amin'ny fahitsiana Izy.
9 Et l’Éternel sera une haute retraite pour l’opprimé, une haute retraite dans les temps de détresse. 9 Ka dia Jehovah no ho fiarovana avo ho an'ny mahantra, ho fiarovana avo amin'ny andro fahoriana Izy.
10 Et ceux qui connaissent ton nom se confieront en toi ; car tu n’as pas abandonné ceux qui te cherchent, ô Éternel ! 10 Ary hatoky Anao izay mahalala ny anaranao; fa tsy foinao izay mitady Anao, Jehovah ô.
* *
11 Chantez à l’Éternel qui habite en Sion, annoncez parmi les peuples ses [hauts] faits. 11 Mankalazà an'i Jehovah,Izay mitoetra any Ziona; ambarao any amin'ny firenena ny asany.
12 Car en recherchant le sang il se souvient d’eux ; il n’oublie pas le cri des affligés. 12 Fa izay manadin-drà dia mahatsiaro ny ory; tsy manadino ny fitarainany Izy.
13 Ô Éternel ! use de grâce envers moi ; regarde mon affliction [que je souffre] de la part de ceux qui me haïssent, toi qui me fais remonter des portes de la mort ; 13 Mamindrà fo amiko, Jehovah ô; mitsinjova ny fahoriako avy amin'izay mankahala ahy, Ry Mpanandratra ahy ho afaka amin'ny vavahadin'ny fahafatesana,
14 Afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion. Je me réjouirai en ton salut. 14 Mba holazaiko avokoa ny fideràna Anao rehetra; eo am-bavahadin'i Ziona zanakavavy no hifaliako amin'ny famonjenao.
* *
15 Les nations se sont enfoncées dans la fosse qu’elles ont faite ; au filet même qu’elles ont caché, leur pied a été pris. 15 Ny jentilisa efa latsaka tamin'ny lavaka izay nohadiny, ny fandrika harato izay nafeniny efa nahazo ny tongony,
16 L’Éternel s’est fait connaître par le jugement qu’il a exécuté ; le méchant est enlacé dans l’œuvre de ses mains. Higgaïon*. Sélah. 16 Jehovah efa nanao izay mampiseho ny tenany ho Mpitsara; namandrika ny ratsy fanahy tamin'ny asan'ny tànany Izy.
17 Les méchants seront repoussés jusque dans le shéol, toutes les nations qui oublient Dieu ; 17 Hiverina ho any amin'ny fiainan-tsi-hita* ny ratsy fanahy, dia ny jentilisa rehetra izay manadino an'Andriamanitra.[Heb. Sheola]
18 Car le pauvre ne sera pas oublié à jamais, l’attente des débonnaires* ne périra pas pour toujours. 18 Fa tsy ho mandrakizay no hanadinoana ny malahelo; ary tsy ho very mandrakizay ny fanantenan'ny mahantra.
— v. 16 : mot relatif à la musique et dont le sens est douteux. — v. 18 : d’autres lisent : affligés ; les deux mots sont étroitement liés en hébreu.  
* *
19 Lève-toi, Éternel ! que l’homme ne prévale pas. Que les nations soient jugées devant ta face. 19 Mitsangàna, Jehovah ô, aoka tsy hahery ny olona; aoka hotsaraina eo anatrehanao ny jentilisa.
20 Éternel ! remplis-les de frayeur. Que les nations sachent qu’elles ne sont que des hommes. Sélah. 20 Asio fampahatahorana* izy, Jehovah ô; aoka ho fantatry ny jentilisa fa olona ihany izy. [Na: fampianarana]
PSAUME 10 PSAUME 10
1 Pourquoi, ô Éternel ! te tiens-tu loin, te caches-tu aux temps de la détresse ? 1 [Salamo abidy. Fitarainana sy fangataham-pamonjena noho ny fireharehan'ny ratsy]Jehovah ô, nahoana no mijanona eny lavitra eny Hianao ka miery amin'ny andro fahoriana?
* *
2 Le méchant, dans son orgueil, poursuit ardemment l’affligé ; ils seront pris dans les trames qu’ils ont ourdies. 2 Noho ny fireharehan'ny ratsy fanahy dia enjehina mafy ny malahelo*; azon'ny fahendrena nataony izy ireny.[Na: miolomay manenjika ny malahelo izy]
3 Car le méchant se glorifie du désir de son âme ; et il bénit l’avare, il méprise l’Éternel. 3 Ny ratsy fanahy mandoka izay irin'ny fony; ary ny mpierina mahafoy sy manamavo an'i Jehovah.
4 Le méchant, dans la fierté de sa face, [dit] : Il ne s’enquerra [de rien] *. — Il n’y a point de Dieu : [voilà] toutes ses pensées. 4 Ny ratsy fanahy mirehareha hoe: Tsy hanadina Izy; eny, "Tsy misy Andriamanitra" no tontalin-keviny.
5 Ses voies réussissent en tout temps ; tes jugements sont trop hauts pour être devant lui ; il souffle contre tous ses adversaires. 5 Tanteraka* mandrakariva ny alehany; any amin'ny avo lavitra azy ny fitsarànao; ny mpandrafy azy rehetra dia ataony hoe: zinona ireny? [Heb. Mahery]
6 Il dit en son cœur : Je ne serai pas ébranlé ; de génération en génération [je ne tomberai] pas dans le malheur. 6 Hoy izy am-pony: tsy hangozohozo aho, tsy ho azon-doza mandrakizay doria aho.
7 Sa bouche est pleine de malédiction, et de tromperies, et d’oppressions ; il n’y a sous sa langue que trouble et que vanité*. 7 Feno ozona sy fitaka ary fanaovana an-keriny ny vavany; ao ambanin'ny lelany dia misy fampahoriana sy faharatsiana.
8 Il se tient aux embuscades des villages ; dans des lieux cachés, il tue l’innocent ; ses yeux épient le malheureux. 8 Mamitsaka amin'ny fanotrehana ao an-tanàna izy, ao an-katakonana no amonoany ny marina; ny masony mikendry ny mahantra.
9 Il se tient aux embûches dans un lieu caché, comme un lion dans son fourré ; il se tient aux embûches pour enlever l’affligé ; il enlève l’affligé, quand il l’a attiré* dans son filet. 9 Manotrika ao an-katakonana tahaka ny liona ao amin'ny famitsahany izy; manotrika hisambotra ny malahelo izy; fandrihany amin'ny haratony no fisambony ny malahelo.
10 Il se tapit, il se baisse, afin que les malheureux tombent par sa force*. 10 Torotoro sy mitanondrika ny mahantra ka lavo amin'ny herin'ny ratsy fanahy.
11 Il dit en son cœur : *Dieu a oublié, il cache sa face, il ne verra pas, à jamais. 11 Hoy izy anakampony: efa nanadino Andriamanitra, efa nanafina ny tavany Izy ka tsy hahita mandrakizay.
— v. 4 : quelques-uns : … face, ne cherche pas [Dieu]. — v. 7 : ailleurs aussi : iniquité. — v. 9 : ou : l’entraînant. — v. 10 : litt.: ses forts.  
* *
12 Lève-toi, Éternel ! Ô *Dieu, élève ta main ! n’oublie pas les affligés*. 12 Mitsangàna, Jehovah ô; Andriamanitra ô, atsangano ny tananao, aza manadino ny ory.
13 Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Il dit en son cœur : Tu ne t’enquerras pas. 13 Nahoana no mamingavinga an'Andriamanitra ny ratsy fanahy ka manao anakampo hoe: Tsy hanadina Hianao?
14 Tu l’as vu, car toi tu regardes la peine et le chagrin pour [les] rendre par ta main ; le malheureux s’abandonne à toi, tu es le secours de l’orphelin. 14 Efa nahita ihany Hianao, satria mijery fahoriana sy alahelo, mba hovalian'ny tananao. Hianao no iononan'ny mahantra; Hianao no Mpamonjy ny kamboty.
15 Casse le bras du méchant, et recherche l’iniquité du méchant jusqu’à ce que tu n’en trouves plus. 15 Torotoroy ny sandrin'ny ratsy fanahy; ary adino ny heloky ny mpanao ratsy mandra-paha-tsy hisy hitanao intsony.
— v. 12 : d’autres lisent : débonnaires.  
* *
16 L’Éternel est roi à toujours et à perpétuité ; les nations ont péri de dessus sa terre. 16 Jehovah no Mpanjaka mandrakizay doria; voafongotra tsy ho amin'ny taniny intsony ny jentilisa.
17 Éternel ! tu as exaucé le désir des débonnaires, tu as établi leur cœur ; tu as prêté l’oreille, 17 Efa nohenoinao, Jehovah ô, ny irin'ny mpandefitra; mampiomana ny fony Hianao sady mampihaino ny sofinao,
18 Pour faire droit à l’orphelin et à l’opprimé, afin que l’homme qui est de la terre n’effraye plus. 18 Hanomezanao rariny ny kamboty sy ny mahantra, mba tsy handroso hampitahotra intsony ny zanak'olombelona etỳ an-tany.
* *
PSAUME 11 PSAUME 11
Au chef de musique. De David. Au chef de musique. De David.
1 Je me suis confié en l’Éternel ; — pourquoi dites-vous à mon âme : Oiseau, envole-toi vers votre montagne ? 1 [Ny avalin'ny mahery finoana izay sakaizany saro-tahotra] Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'i Davida. Jehovah no ialofako; ahoana no anaovanareo amin'ny fanahiko hoe: mandosira ho any an-tendrombohitrareo toy ny voron-kely*? [Na: ry voronkely]
* *
2 Car voici, les méchants bandent l’arc, ils ajustent leur flèche sur la corde, pour tirer dans les ténèbres sur ceux qui sont droits de cœur. 2 Fa, indro, ny ratsy fanahy manenjana ny tsipìkany; efa nanamboatra ny zana-tsipìkany eo amin'ny kofehy izy, nikendry tao amin'ny maizina hitifitra ny mahitsy fo.
3 Si les fondements sont détruits, que fera le juste ? 3 Fa rava ny fanorenana*, ka inona indray no azon'ny marina atao?[Na: voazera ny andry]
4 L’Éternel est dans le palais de sa sainteté, l’Éternel a son trône dans les cieux ; ses yeux voient, ses paupières sondent les fils des hommes. 4 Jehovah dia ao amin'ny tempoliny masina, ny seza fiandrianan'i Jehovah dia any an-danitra; ny masony mijery, eny, ny hodi-masony mizaha toetra ny zanak'olombelona.
* *
5 L’Éternel sonde le juste et le méchant ; et celui qui aime la violence, son âme le hait. 5 Jehovah mizaha toetra ny marina; fa ny ratsy fanahy sy ny mifaly hampidi-doza dia samy halan'ny fanahiny.
6 Il fera pleuvoir sur les méchants des pièges, du feu et du soufre ; et un vent brûlant sera la portion de leur coupe. 6 Handatsaka fandrika amin'ny ratsy fanahy Izy tahaka ny fandatsaka ranonorana; afo sy solifara ary rivo-mahamay no ho anjara kapoakany.
7 Car l’Éternel juste aime la justice ; sa face regarde l’homme droit*. 7 Fa marina Jehovah, ka fahamarinana no tiany; ny mahitsy no hahita ny tavany*.[Na: Ny mahitsy no hitan'ny tavany]
— v. 7 : ou : les hommes droits verront sa face.  
PSAUME 12 PSAUME 12
Au chef de musique. Sur Sheminith. Psaume de David. Au chef de musique. Sur Sheminith. Psaume de David.
1 Sauve, Éternel ! car l’homme pieux n’est plus, car les fidèles ont disparu d’entre les fils des hommes. 1 [Fitarainana noho ny tsi-fahamarinan'ny maro] Ho an'ny mpiventy hira. Al-hasheminith. Salamo nataon'i Davida. Vonjeo, Jehovah ô, fa efa lany ny tsara fanahy; eny, tsy misy mahatoky intsony eo amin'ny zanak'olombelona.
* *
2 Ils parlent la fausseté*, l’un à l’autre ; [leur] lèvre est flatteuse, ils parlent d’un cœur double**. 2 Samy milaza lainga amin'ny namany amin'ny molotra mandrobo izy; fo mamorom-pitaka no itenenany.
3 L’Éternel retranchera toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle de grandes choses, 3 Holevonin'i Jehovah anie ny molotra mandrobo rehetra sy ny lela miteny avonavona,
4 Ceux qui disent : Par nos langues nous prévaudrons, nos lèvres sont à nous ; qui est seigneur sur nous ? 4 Izay manao hoe: hampahery anay ny lelanay;miandany aminay ny molotray; iza no tomponay?
5 À cause de l’oppression des affligés, à cause du gémissement des pauvres, maintenant je me lèverai, dit l’Éternel ; je mettrai en sûreté [celui] contre qui on souffle. 5 Noho ny fampahoriana ny ory sy ny fisentoan'ny malahelo, dia hitsangana Aho ankehitriny, hoy Jehovah; hovonjeko izay vingavingain'ny sasany*. [Na: Hataoko mahita ny famonjena iriny izy]
— v. 2* : ou : la vanité. — v. 2** : litt.: un cœur et un cœur.  
* *
6 Les paroles de l’Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans le creuset de terre*, coulé sept fois. 6 Ny tenin'i Jehovah dia teny madio, tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin'ny memy ka mitsoriaka amin'ny tany eny, voadio impito.
7 Toi, Éternel ! tu les garderas, tu les préserveras de cette génération, à toujours. 7 Hianao, Jehovah ô, no hiaro azy, Hianao no hiambina azy mandrakizay tsy ho azon'ity taranaka ity.
— v. 6 : ou : en terre.  
* *
8 Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse est élevée parmi les fils des hommes. 8 Raha avy izay isandratan'ny tsinontsinona eo amin'ny zanak'olombelona, dia mieboebo ombieniombieny ny ratsy fanahy. Fitarainana ataon'izay azom-pahoriana mafy loatra.
PSAUME 13 PSAUME 13
Au chef de musique. Psaume de David. Au chef de musique. Psaume de David.
1 Jusques à quand, ô Éternel, m’oublieras-tu toujours ? Jusques à quand cacheras-tu ta face de moi ? 1 Ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, mandra-pahoviana no mbola hanadinoanao ahy ihany? Mandra-pahoviana no mbola hanafenanao ny tavanao amiko?
2 Jusques à quand consulterai-je dans mon âme, avec chagrin dans mon cœur, tous les jours ? Jusques à quand mon ennemi s’élèvera-t-il par-dessus moi ? 2 Mandra-pahoviana no mbola hisaintsainako am-panahy, sy hahalahelovako am-po isan'andro? Mandra-pahoviana no mbola hisandratan'ny fahavaloko ho amboniko?
3 Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu ! Illumine mes yeux, de peur que je ne dorme [du sommeil] de la mort ; 3 Jereo aho ka valio, Jehovah Andriamanitro ô; ampahazavao ny mazoto, fandrao renoky ny torimaso fahafatesana aho;
4 De peur que mon ennemi ne dise : J’ai eu le dessus sur lui, [et] que mes adversaires ne se réjouissent de ce que j’aurai été ébranlé. 4 Fandrao ny fahavaloko hanao hoe: naharesy azy aho, fandrao hifaly ny rafilahiko, raha mangozohozo aho.
5 Mais pour moi, je me suis confié en ta bonté, mon cœur s’est réjoui dans ton salut. 5 Fa raha izaho kosa, dia ny famindram-ponao no itokiako; ho faly amin'ny famonjenao ny foko.
* *
6 Je chanterai à l’Éternel, parce qu’il m’a fait du bien. 6 Hihira ho an'i Jehovah aho, satria nanisy soa ahy Izy;
PSAUME 14 PSAUME 14
Au chef de musique. De David. Au chef de musique. De David.
1 L’insensé a dit en son cœur : Il n’y a point de Dieu. 1 [Ny faharatsian'ny olona, sy ny fanirian'ny sasany famonjena] Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'i Davida. Ny adala manao anakampo hoe: tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy; tsy misy manao ny tsara.
*  
Ils se sont corrompus, ils ont rendu abominables leurs actions ; il n’y a personne qui fasse le bien.  
* *
2 L’Éternel a regardé des cieux sur les fils des hommes, pour voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui recherche Dieu : 2 Eny an-danitra Jehovah miondrika mijery ny zanak'olombelona, mba hizaha na misy hendry mitady an'Andriamanitra.
3 Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble corrompus ; il n’y a personne qui fasse le bien, non pas même un seul. 3 Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa; tsy misy manao ny tsara, na dia iray akory aza.
* *
4 Tous les ouvriers d’iniquité n’ont-ils aucune connaissance ? Ils dévorent mon peuple comme on mange du pain ; ils n’invoquent point l’Éternel. 4 Tsy mahalala va ny mpanao ratsy rehetra, izay mihinana ny oloko toy ny fihinan-kanina, ary Jehovah tsy antsoiny?
5 Là, ils ont été saisis de frayeur ; car Dieu est au milieu de la génération juste. 5 Indreo, matahotra dia matahotra izy, satria Andriamanitra no eo amin'ny taranaka marina.
6 Vous jetez l’opprobre sur le conseil de l’affligé, parce que l’Éternel était sa confiance. 6 Na dia foananareo aza ny fisainan'ny ory, Jehovah kosa no arony.
* *
7 Oh ! si de Sion le salut d’Israël était venu ! Quand l’Éternel rétablira les captifs de son peuple*, Jacob s’égayera, Israël se réjouira. 7 Enga anie ka hivoaka avy ao Ziona ny famonjena ny Isiraely! Raha ampodin'i Jehovah avy amin'ny fahababoana ny olony, dia ho faly Jakoba, ary ho ravoravo Isiraely.
— v. 7 : dans ce sens, qu’il rétablit la bénédiction, et ne ramène pas seulement les captifs individuellement ; comparer pour ce dernier cas, Néh. 9:36-37, et Psaume 126:1-3 ; et voir Deut. 30:3.  
PSAUME 15 PSAUME 15
Psaume de David. Psaume de David.
1 Éternel ! qui séjournera dans ta tente ? qui demeurera en ta montagne sainte ? 1 [Ny toetry ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra] Salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, iza no hitoetra ao amin'ny tabernakelinao? iza no honina ao an-tendrombohitrao masina?
* *
2 Celui qui marche dans l’intégrité, et qui fait ce qui est juste, et qui parle la vérité de son cœur ; 2 Izay mandeha tsy misy tsiny ary manao izay mahitsy, sady misaintsaina ny marina ny fony;
3 Qui ne médit pas de sa langue ; qui ne fait pas de mal à son compagnon, et qui ne fait pas venir l’opprobre sur son prochain ; 3 Tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay hahafa-baraka ny namany,
4 Aux yeux duquel l’homme vil est méprisable, mais qui honore ceux qui craignent l’Éternel ; qui jure à son détriment, et ne change pas ; 4 Tsy manaja ny ratsy fanahy*, fa manome voninahitra ny matahotra an'i Jehovah; tsy mivadika amin'ny fianianany, na dia maningotra ny tenany aza, [Heb: Ny lavina. Na: Izay mietry sy maniva tena]
5 Qui ne donne pas son argent à intérêt*, et qui ne prend pas de présent contre l’innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. 5 Sady tsy mampihana ny volany, na mandray kolikoly hanameloka ny marina, izay mitandrina izany dia tsy mba hangozohozo mandrakizay.
— v. 5 : ou : usure.  
* *
PSAUME 16 PSAUME 16
Mictam* de David. Mictam* de David.
— * : mot d’un sens incertain.  
1 Garde-moi, ô *Dieu ! car je me confie en toi. 1 [Ny fahatokiana an'Andriamanitra, Izay fototry ny soa, na dia tonga aza ny fahoriana sy ny fahafatesana] Miktama nataon'i Davida. Arovy aho, Andriamanitra ô, fa mialoka aminao aho.
* *
2 Tu as dit à l’Éternel : Tu es le Seigneur, ma bonté [ne s’élève] pas jusqu’à toi. 2 Hoy izaho ny amin'i Jehovah: Tompoko Hianao; tsy misy soa ananako azo oharina aminao;
3 [Tu as dit] aux saints qui sont sur la terre, et aux excellents : En eux sont toutes mes délices. 3 Ary ny amin'ny olona masina ambonin'ny tany, ireo no olona tsara laza izay sitrako indrindra*. [Na: Dia izaho sy ny olona ambonin'ny tany, Ary ny olona tsara laza izay sitrako indrindra]
* *
4 Les misères de ceux qui courent après un autre seront multipliées : je ne répandrai pas leurs libations de sang, et je ne prendrai pas leurs noms sur mes lèvres. 4 Ho be ny fahorian'izay manova an'Andriamanitra hatakalony ny hafa. Tsy mba hanatitra ny fanati-drà aidiny aho, ary tsy mba hotononin'ny molotro ny anarany.
5 L’Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe ; tu maintiens mon lot. 5 Jehovah no anjara lovako sy kapoakako; Hianao no mampaharitra ny anjarako.
6 Les cordeaux* sont tombés pour moi en des lieux agréables ; oui, un bel héritage m’est échu. 6 Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra; eny, manan-dova tsara aho.
7 Je bénirai l’Éternel qui me donne conseil ; durant les nuits même mes reins m’enseignent. 7 Hisaotra an'i Jehovah Izay manome saina ahy aho; ary na amin'ny alina aza dia mananatra* ahy ny foko**. [*Na: mamporisika][**Heb: voako]
8 Je me suis toujours proposé l’Éternel devant moi ; parce qu’il est à ma droite je ne serai pas ébranlé. 8 Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo an-kavanako Izy, ka dia tsy hangozohozo aho.
9 C’est pourquoi mon cœur se réjouit, et mon âme* s’égaie ; même ma chair reposera en assurance. 9 Izany no ifalian'ny foko sy iravoravoan'ny fanahiko*; eny, ny nofoko aza hitoetra tsy manana ahiahy.[Heb: voninahitro]
10 Car tu n’abandonneras pas mon âme au shéol*, tu ne permettras pas que ton saint** voie la corruption. 10 Fa tsy ho foinao ho any amin'ny fiainan-tsi-hita* ny aiko; tsy hamela ny Iray Masinao ho latsaka ao amin'ny** lavaka*** Hianao.[*Heb: Sheola][**Heb: hahita][***Na: ho tratry ny lò]
11 Tu me feras connaître le chemin de la vie ; ta face est un rassasiement de joie, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. 11 Hampahafantatra ahy ny lalan'aina Hianao; fa havokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao an-kavanana mandrakizay.
— v. 6 : voir Michée 2:5. — v. 9 : litt.: gloire ; quelques-uns, avec les Septante : langue. — v. 10* : voir la note à Ps. 6:5. — v. 10** : ailleurs : pieux ; voir la note à 2 Chron. 6:42.  
PSAUME 17 PSAUME 17
Prière de David. Prière de David.
1 Écoute, ô Éternel, la justice ; sois attentif à mon cri ; prête l’oreille à ma prière, qui ne s’élève pas de lèvres trompeuses. 1 [Fivavaky ny ory mba hovonjen'Andriamanitra tsy ho azon'ny hery sy ny reharehan'ny fahavalony] Fivavak'i Davida. Jehovah ô, mihainoa ny rariny, mandrenesa ny fitarainako, atongilano ny sofinao amin'ny fivavako avy amin'ny molotra tsy misy fitaka.
2 Que mon droit sorte de ta présence, que tes yeux regardent à la droiture. 2 Hivoaka avy eo anatrehanao ny fitsarana ahy; ny masonao hijery marina.
3 Tu as sondé mon cœur, tu [m’]as visité de nuit ; tu m’as éprouvé au creuset, tu n’as rien trouvé ; ma pensée ne va pas au delà de ma parole. 3 Nizaha toetra ny foko Hianao, namantatra ahy nony alina; nizaha toetra ahy tamin'ny memy Hianao, fa tsy nahita na inona na inona; ny vavako tsy hafa noho ny eritreritro*. [Na: fa tsy nahita hevi-dratsy; Tsy ho diso ny vavako na: Mikasa tsy hampanota ny vavako aho]
4 Quant aux actions de l’homme, par la parole de tes lèvres je me suis gardé des voies de l’homme violent. 4 Ny amin'ny asan'ny olona, dia ny tenin'ny molotrao no nitandremako tsy ho amin'ny lalan'ny mpanao an-keriny.
5 Quand tu soutiens mes pas dans tes sentiers*, mes pieds ne chancellent point. 5 Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao, tsy solafaka ny tongotro.
— v. 5 : ou : Soutiens mes pas dans tes sentiers, de sorte que.  
* *
6 Je t’ai invoqué, car tu m’exauceras, ô Dieu ! Incline ton oreille vers moi, écoute mes paroles. 6 Izaho miantso Anao, ka mamaly ahy Hianao, Andriamanitra ô; atongilano amiko ny sofinao, ka henoy ny teniko.
7 Rends admirable ta bonté, toi qui, par ta droite, sauves de [leurs] adversaires* ceux qui se confient [en toi]. 7 Ataovy mahagaga ny famindram-ponao, ry Mpamonjy amin'ny tananao ankavanana izay olona mialoka aminao, mba tsy ho azon'ny fahavalo.
8 Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; cache-moi sous l’ombre de tes ailes, 8 Arovy tahaka ny anakandriamaso aho, afeno ao ambanin'ny aloky ny elatrao,
9 De devant ces méchants qui me dévastent, mes ardents ennemis qui m’entourent. 9 Mba tsy ho azon'ny ratsy fanahy izay mampahory ahy, dia ny fahavaloko masiaka, izay manodidina ahy.
10 Ils sont enfermés dans leur propre graisse ; de leur bouche, ils parlent avec hauteur. 10 Efa mihirim-belona izy; teny miavonavona no aloaky ny vavany.
11 À [chacun de] nos pas, maintenant ils nous environnent ; ils fixent leurs yeux, se baissant jusqu’à terre* : 11 Manodidina anay* amin'ny alehanay ankehitriny izy, Vandrininy hapotrany amin'ny tany izahay;[Na: Ahy]
12 Il est semblable au lion avide de déchirer, et comme le lionceau qui se tient dans les lieux cachés. 12 Ny fijery azy dia tahaka ny liona noana ta-hamiravira, sy tahaka ny liona tanora mamitsaka ao am-pierena.
13 Lève-toi, Éternel ! devance-le, renverse-le ; délivre mon âme du méchant [par] * ton épée, 13 Mitsangàna, Jehovah ô, sakano izy, aripaho izy; vonjeo amin'ny sabatrao ny fanahiko tsy ho azon'ny ratsy fanahy;
14 [Délivre-moi] des hommes [par] * ta main, ô Éternel ! des hommes de ce monde, [qui ont] leur portion dans cette vie, et dont tu remplis le ventre de tes biens cachés ; ils sont rassasiés de fils**, et ils laissent le reste de leurs [biens] à leurs enfants. 14 Vonjeo amin'ny tananao aho, Jehovah ô, mba tsy ho azon'ny olon'izao tontolo izao, izay manana ny anjarany amin'izao fiainana izao, sady fenoinao ny harenao ny kibony; Maro anaka izy, dia mamela ny fananany be ho an'ny zanany madinika.
— v. 7 : litt.: de ceux qui s’élèvent [contre eux]. — v. 11 : ou : pour [nous] étendre par terre. — v. 13 : ou peut-être : qui est. — v. 14* : ou : qui sont. — v. 14** : ou : [leurs] fils sont rassasiés.  
* *
15 Moi, je verrai ta face en justice quand je serai réveillé, je serai rassasié de ton image. 15 Fa izaho kosa, dia aoka hahita ny tavanao amin'ny fahamarinana; aoka ny endrikao no hahafa-po ahy, raha mifoha.
* *
PSAUME 18 PSAUME 18
Au chef de musique. Du serviteur de l’Éternel, de David, qui adressa à l’Éternel les paroles de ce cantique, le jour où l’Éternel l’eut délivré de la main de tous ses ennemis, et de la main de Saül. Et il dit : Au chef de musique. Du serviteur de l’Éternel, de David, qui adressa à l’Éternel les paroles de ce cantique, le jour où l’Éternel l’eut délivré de la main de tous ses ennemis, et de la main de Saül. Et il dit :
1 Je t’aimerai, ô Éternel, ma force ! 1 [Fitantaran'i Davida ny namonjen'Andriamanitra azy] Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'i Davida, mpanompon'i Jehovah, izay nilaza tamin'i Jehovah ny tenin'ity fihirana ity tamin'ny andro namonjen'i Jehovah azy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra, indrindra fa tamin'ny tanan'i Saoly; dia hoy izy: mamiko indrindra Hianao, Jehovah Heriko ô.
2 Éternel, mon rocher, et mon lieu fort, et celui qui me délivre ! Mon *Dieu, mon rocher, en qui je me confie, mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite ! 2 Jehovah no harambatoko sy batery fiarovana ho ahy ary Mpamonjy ahy; Andriamanitro, vatolampy ialofako, sy ampingako ary tandroka famonjena ahy sy fiarovana avo ho ahy.
3 Je crierai à l’Éternel, qui est digne d’être loué, et je serai sauvé de mes ennemis. 3 Miantso an'i Jehovah izay mendrika hoderaina aho, ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko.
* *
4 Les cordeaux de la mort m’ont environné, et les torrents de Bélial* m’ont fait peur ; 4 Nihodidina tamiko ny famatoram-pahafatesana, ary ny riaky ny faharatsiana nampahatahotra ahy.
5 Les cordeaux du shéol* m’ont entouré, les filets de la mort m’ont surpris : 5 Ny famatoran'ny fiainan-tsi-hita* nihodidina tamiko; nisakana ahy ny fandriky ny fahafatesana.[Heb: Sheola]
6 Dans ma détresse j’ai invoqué l’Éternel, et j’ai crié à mon Dieu : de son temple, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. 6 Fony azom-pahoriana aho, dia niantso an'i Jehovah, eny, Andriamanitro no nitarainako; nihaino ny feoko tao an-tempoliny Izy, ary ny fitarainako teo anatrehany dia efa tonga teo an-tsofiny.
— v. 4 : ou : d’iniquité. — v. 5 : voir note à Ps. 6:5.  
* *
7 Alors la terre fut ébranlée, et trembla, et les fondements des montagnes furent secoués et furent ébranlés, parce qu’il était irrité. 7 Dia nihozongozona sy nihorohoro ny tany, ary ny fanambanin'ny tendrombohitra nihorohoro; eny, nihozongozona ireo, satria tezitra Jehovah.
8 Une fumée montait de ses narines, et un feu sortant de sa bouche dévorait ; des charbons en jaillissaient embrasés. 8 Nisy setroka nisavoana teo am-bavorony, ary afo avy teo am-bavany no nandevona ka nisy vainafo nidedadeda teo aminy.
9 Et il abaissa les cieux, et descendit ; et il y avait une obscurité profonde sous ses pieds. 9 Dia naondriny ny lanitra, ka nidina Izy; ary aizim-pito no teo ambanin'ny tongony.
10 Il était monté sur un chérubin, et volait, et il planait sur les ailes du vent. 10 Dia nitaingina kerobima Izy ka nanidina; eny, nanidina faingana tamin'ny ela-drivotra Izy.
11 Il mit les ténèbres pour sa demeure secrète comme sa tente autour de lui, des ténèbres d’eaux, d’épaisses nuées de l’air. 11 Efa nanao ny maizina ho fiereny sy tranony manodidina Azy Izy, dia rahona ngalingaly* rahona matevina.[Heb: aizin-drano]
12 De la splendeur qui était devant lui, ses nuées épaisses passaient, de la grêle et des charbons de feu. 12 Ary teo amin'ny famirapiratana teo anatrehany dia nandalo ny rahony matevina havandra sy vainafo.
13 Et l’Éternel tonna dans les cieux, et le Très-haut fit retentir sa voix, — de la grêle et des charbons de feu. 13 Dia nampikotroka tany an-danitra Jehovah, ny Avo Indrindra niloa-peo. Havandra sy vainafo.
14 Et il tira ses flèches et dispersa [mes ennemis] * ; il lança des éclairs** et les mit en déroute. 14 Dia nandefa ny zana-tsipìkany Izy ka nampiely ny fahavaloko. Ary nampandeha helatra be ka nampifanaritaka azy.
15 Alors les lits des eaux parurent, et les fondements du monde furent mis à découvert, quand tu les tanças, ô Éternel, par le souffle du vent de tes narines. 15 Dia hita ny mason-drano, ary niseho ny fanambanin'ny tany noho ny teny mafy nataonao, Jehovah ô, noho ny fifofofofon'ny fofonain'ny vavoronao.
16 D’en haut il étendit [sa main], il me il prit, il me tira des grandes eaux ; 16 Naninjitra ny tanany avy tany ambony Izy ka nandray ahy; nanintona ahy niala tamin'ny rano be Izy;
17 Il me délivra de mon puissant ennemi et de ceux qui me haïssaient ; car ils étaient plus forts que moi. 17 Namonjy ahy tamin'ny fahavaloko mahery Izy sy tamin'izay nankahala ahy, satria tsy leoko ireny
18 Ils m’avaient surpris au jour de ma calamité, mais l’Éternel fut mon appui. 18 Nisakana ahy tamin'ny andro nahitako loza ireny, nefa Jehovah no niseho ho Mpanohana ahy.
— v. 14* : litt.: les dispersa. — v. 14** : ou : [il lança] beaucoup d’éclairs.  
* *
19 Et il me fit sortir au large, il me délivra, parce qu’il prenait son plaisir en moi. 19 Dia nitondra ahy ho any amin'ny malalaka Izy; namonjy ahy Izy, satria tiany aho.
20 L’Éternel m’a récompensé selon ma justice, il m’a rendu selon la pureté de mes mains ; 20 Nanisy soa ahy araka ny fahamarinako Jehovah; araka ny fahadiovan'ny tanako no namaliany ahy.
21 Car j’ai gardé les voies de l’Éternel, et je ne me suis point méchamment détourné de mon Dieu. 21 Fa nitandrina ny lalan'i Jehovah aho, ka tsy mba nanao ratsy hialana tamin'Andriamanitro;
22 Car toutes ses ordonnances ont été devant moi ; et ses statuts, je ne les ai pas écartés de moi. 22 Ny fitsipiny rehetra dia teo anatrehako, ary ny lalàny tsy mba nampialaiko tamiko;
23 Et j’ai été parfait* avec lui, et je me suis gardé de mon iniquité. 23 Tsy nanan-tsiny taminy aho sady niaro tena tsy ho azon'ny fahotako;
24 Et l’Éternel m’a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. 24 Koa namaly ahy araka ny fahamarinako Jehovah, dia araka ny fahadiovan'ny tanako teo imasony.
25 Avec celui qui use de grâce, tu uses de grâce ; avec l’homme parfait, tu te montres parfait ; 25 Ny olona tsara no isehoanao fa tsara; ny tena olo-marina no isehoanao fa marina;
26 Avec celui qui est pur, tu te montres pur ; et avec le pervers, tu es roide*. 26 Ny madio no isehoanao fa madio; ary ny mpiolakolaka kosa no isehoanao fa lalin-tsaina*. [Heb: miolakolaka]
27 Car toi tu sauveras le peuple affligé, et tu abaisseras les yeux hautains. 27 Fa Hianao mamonjy ny olona ory; ary ny maso miandranandrana kosa aetrinao.
28 Car c’est toi qui fais luire ma lampe : l’Éternel, mon Dieu, fait resplendir mes ténèbres. 28 Fa Hianao mampirehitra ny jiroko; Jehovah Andriamanitro no mampahazava ny fahamaizinako.
29 Car, par toi, je courrai au travers d’une troupe, et, par mon Dieu, je franchirai une muraille. 29 Fa Hianao no ahazoako mitsarapaka hamely ny miaramila iray toko; ary Andriamanitro no ahazoako mitsambikina mihoatra ny manda.
— v. 23 : ou : intègre. — v. 26 : c. à d. tu le rencontres avec une volonté adverse.  
* *
30 Quant à *Dieu, sa voie est parfaite ; la parole de l’Éternel est affinée ; il est un bouclier à tous ceux qui se confient en lui. 30 Raha ny amin'Andriamanitra, dia marina ny lalany; ny tenin'i Jehovah dia voazaha toetra amin'ny memy; Jehovah no ampingan'izay rehetra mialoka aminy.
31 Car qui est #Dieu*, hormis l’Éternel, et qui est un rocher, si ce n’est notre Dieu, 31 Fa iza no Andriamanitra afa-tsy Jehovah? ary iza no vatolampy afa-tsy Andriamanitsika?
32 Le *Dieu qui me ceint de force et qui rend ma voie parfaite ? — 32 Izany Andriamanitra izany no mampisikina hery ahy sy manamarina ny alehako.
33 Qui rend mes pieds pareils à ceux des biches, et me fait tenir debout sur mes lieux élevés ; 33 Manao ny tongotro ho tahaka ny an'ny dieravavy Izy ka mampitoetra ahy eo amin'ny fitoerako avo.
34 Qui enseigne mes mains à combattre, et mes bras bandent* un arc d’airain. 34 Mampianatra ny tanako hiady Izy, ka mahahenjana tsipìka varahina ny sandriko.
35 Et tu m’as donné le bouclier de ton salut, et ta droite m’a soutenu, et ta débonnaireté m’a agrandi. 35 Omenao ahy ny ampingan'ny famonjenao; ny tananao ankavanana no manohana ahy, ary ny fahamoram-panahinao no mahalehibe ahy.
36 Tu as mis au large mes pas sous moi, et les chevilles de mes pieds n’ont pas chancelé. 36 Halalahinao ny lalana hodiaviko, ka tsy mangovitra ny hato-tongotro.
37 J’ai poursuivi mes ennemis, et je les ai atteints ; et je ne m’en suis pas retourné que je ne les aie consumés. 37 Manenjika ny fahavaloko aho ka mahatratra azy; ary tsy mba miverina aho mandra-pahalàny ritrany.
38 Je les ai transpercés, et ils n’ont pu se relever ; ils sont tombés sous mes pieds. 38 Mamely mafy azy aho, ka tsy mahaleo izy; lavo eo ambanin'ny tongotro izy.
39 Et tu m’as ceint de force pour le combat ; tu as courbé sous moi ceux qui s’élevaient contre moi. 39 Hianao mampisikina ahy hery hiady; aripakao ho ambaniko izay mitsangana hamely ahy.
40 Et tu as fait que mes ennemis m’ont tourné le dos ; et ceux qui me haïssaient, je les ai détruits. 40 Ary ataonao miamboho ahy ny fahavaloko; ka aringako izay mankahala ahy.
41 Ils criaient, et il n’y avait point de sauveur ; [ils criaient] à l’Éternel, et il ne leur a pas répondu. 41 Mitaraina izy, fa tsy misy mpamonjy, dia amin'i Jehovah, fa tsy mamaly azy Izy.
42 Et je les ai brisés menu comme la poussière devant le vent ; je les ai jetés loin comme la boue des rues. 42 Torotoroiko madinika tahaka ny vovoka entin'ny rivotra izy; Tahaka ny fanary fotaka eny an-dalambe no fanariko azy.
— v. 31 : hébreu : Éloah ; voir Deut. 32:15. — v. 34 : selon d’autres : brisent.  
* *
43 Tu m’as délivré des débats du peuple ; tu m’as établi chef des nations ; un peuple que je ne connaissais pas me servira. 43 Mamonjy ahy amin'ny fifanoheran'ny olona Hianao. Sy manandratra ahy ho lohan'ny firenen-tsamy hafa; ny firenena tsy fantatro aza dia manompo ahy.
44 Dès qu’ils ont entendu de leur oreille, ils m’ont obéi ; les fils de l’étranger se sont soumis à moi en dissimulant*. 44 Raha vao mahare ny lazako fotsiny ihany aza izy, dia manoa ahy; Ny hafa firenena mikoy ahy*. [Na: Ny olona re laza ihany aza, dia hafa firenena, mikoy ahy]
45 Les fils de l’étranger ont dépéri, et ils sont sortis en tremblant de leurs lieux cachés*. 45 Ny hafa firenena dia mihaketraka, ka miala amin-kovitra avy ao amin'ny fiarovany mafy.
— v. 44 : rendant une obéissance feinte. — v. 45 : ou : ont tremblé dans leurs châteaux forts.  
* *
46 L’Éternel est vivant ; et que mon Rocher soit béni ! Et que le Dieu de mon salut soit exalté, 46 Velona Jehovah; isaorana anie ny Vatolampiko; asandratra anie Andriamanitry ny famonjena ahy,
47 Le *Dieu qui m’a donné des vengeances, et qui m’a assujetti les peuples, 47 Dia Andriamanitra, Izay manao famaliana ho ahy ka mampanaiky ny firenena ahy.
48 Qui m’a délivré de mes ennemis ! Même tu m’as élevé au-dessus de ceux qui s’élèvent contre moi, tu m’as délivré de l’homme violent. 48 Mamonjy ahy amin'ny fahavaloko Izy; eny, manandratra ahy ho ambonin'izay mitsangana hanohitra ahy Hianao, ary mamonjy ahy amin'ny olon-dozabe.
49 C’est pourquoi, Éternel ! je te célébrerai parmi les nations, et je chanterai des cantiques à [la gloire de] ton nom. 49 Koa izany no hiderako Anao eny amin'ny firenen-tsamy hafa, Jehovah ô, sy hankalazako ny anaranao.
50 [C’est lui] qui a donné de grandes délivrances à son roi, et qui use de bonté envers son oint, envers David, et envers sa semence, à toujours. 50 Manao famonjen-dehibe ho an'ny mpanjaka voatendriny Izy, ary mamindra fo amin'ny voahosony, dia amin'i Davida sy ny taranany mandrakizay.
* *
PSAUME 19 PSAUME 19
Au chef de musique. Psaume de David. Au chef de musique. Psaume de David.
1 Les cieux racontent la gloire de *Dieu, et l’étendue annonce l’ouvrage de ses mains. 1 [Fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra, amin'ny asan'ny tànany, na amin'ny lalàna nomeny] Ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida. Ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra; ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tànany.
2 Un jour en proclame* la parole à l’autre jour, et une nuit la fait connaître à l’autre nuit. 2 Ny andro samy miteny amin'ny andro mandimby azy, ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy.
3 Il n’y a point de langage, il n’y a point de paroles ; toutefois leur voix est entendue. 3 Tsy misy teny na fiteny anefa; tsy re izay feony*. [Na: Izay tsy andrenesana ny feony; na: Izay tsy re ny feony]
4 Leur cordeau* s’étend par toute la terre, et leur langage jusqu’au bout du monde. En eux, il a mis une tente pour le soleil. 4 Efa nivoaka ho any amin'ny tany rehetra ny famolainany*, ary ny teniny dia mihatra amin'ny faran'izao rehetra izao. Trano-lay ho an'ny masoandro no nataony teo aminy;[Na: feony]
5 Il sort comme un époux de sa chambre nuptiale ; comme un homme vaillant, il se réjouit de courir sa carrière. 5 Ary ny masoandro dia tahaka ny mpampaka-bady mivoaka avy ao an-trano fandriany; sady mifaly tahaka ny lehilahy matanjaka mihazakazaka amin'ny alehany izy.
6 Sa sortie est d’un bout des cieux, et son tour jusqu’à l’autre bout ; et rien n’est caché à sa chaleur. 6 Any amin'ny faravodilanitra ny fiposahany, ary ny alehany dia hatramin'ny farany koa, ka tsy misy takona amin'ny hafanany.
— v. 2 : litt.: fait jaillir. — v. 4 : c. à d. : l’étendue de leur témoignage.  
* *
7 La loi de l’Éternel est parfaite, restaurant l’âme ; les témoignages* de l’Éternel sont sûrs, rendant sages les sots. 7 Tsy misy tsiny ny lalàn'i Jehovah, mamelombelona ny fanahy; mahatoky ny teni-vavolombelon'i Jehovah, mahahendry ny kely saina.
8 Les ordonnances de l’Éternel sont droites, réjouissant le cœur ; le commandement de l’Éternel est pur, illuminant les yeux. 8 Mahitsy ny fandidian'i Jehovah, mahafaly ny fo; madio ny didin'i Jehovah, mampahazava ny maso.
9 La crainte de l’Éternel est pure, subsistant pour toujours ; les jugements de l’Éternel sont la vérité, justes tous ensemble. 9 Madio ny fahatahorana an'i Jehovah, maharitra mandrakizay; marina ny fitsipik'i Jehovah, eny, mahitsy avokoa.
10 Ils sont plus précieux que l’or et que beaucoup d’or fin, et plus doux que le miel et que ce qui distille des rayons de miel. 10 Irina noho ny volamena ireny, eny, noho ny tena volamena betsaka aza; ary mamy noho ny tantely, eny, noho ny tantely mitete avy amin'ny tohotra.
11 Aussi ton serviteur est instruit par eux ; il y a un grand salaire à les garder. 11 Ary ny mpanomponao dia hazavain'ireny; amin'ny fitandremana azy misy valiny lehibe.
— v. 7 : litt.: le témoignage.  
* *
12 Qui est-ce qui comprend ses erreurs ? Purifie-moi de mes [fautes] cachées. 12 Raha ny fahatsontsana, dia iza re no mahalala izany? ataovy tsy manan-tsiny aho ny amin'izay ota tsy fantatra.
13 Garde aussi ton serviteur des péchés commis avec fierté ; qu’ils ne dominent pas sur moi : alors je serai irréprochable, et je serai innocent de la* grande transgression. 13 Arovy ny mpanomponao tsy ho azon'ny ota sahisahy; aoka tsy hanapaka ahy izany; dia ho marina tokoa aho ka tsy hanan-tsiny ny amin'izay fahadisoana lehibe.
14 Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur ! 14 Aoka ny tenin'ny vavako sy ny fisainan'ny foko samy hankasitrahana eo imasonao, Jehovah ô, Vatolampiko sy Mpanavotra ahy.
— v. 13 : ou : d’une.  
PSAUME 20 PSAUME 20
Au chef de musique. Psaume de David. Au chef de musique. Psaume de David.
1 Que l’Éternel te réponde au jour de la détresse ! Que le nom du Dieu de Jacob te protège ! 1 [Vavaka ho an'ny mpanjaka raha mivoaka hanafika] Ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida. Hihaino anao anie Jehovah amin'ny andro fahoriana; hitondra anao ho any amin'ny avo anie ny anaran'Andriamanitr'i Jakoba.
2 Que du sanctuaire* il envoie ton secours, et que de Sion il te soutienne ! 2 Hahatonga famonjena ho anao avy amin'ny fitoerana masina anie Izy, ary hanohana anao avy any Ziona.
3 Qu’il se souvienne de toutes tes offrandes, et qu’il accepte ton holocauste ! Sélah. 3 Hahatsiaro ny fanatitra hohaninao rehetra anie Izy, ary hankasitraka ny fanatitra doranao.
4 Qu’il te donne selon ton cœur, et qu’il accomplisse tous tes conseils ! 4 Hanome anao araka ny fonao anie Izy ary hahatanteraka ny fisainanao rehetra.
5 Nous triompherons dans ton salut, et nous élèverons nos bannières au nom de notre Dieu. Que l’Éternel accomplisse toutes tes demandes ! 5 Aoka hihoby noho ny famonjena azonao izahay, ary amin'ny anaran'Andriamanitray no hanangananay faneva; ho tanterahin'i Jehovah anie ny angatahinao rehetra.
— v. 2 : ou : lieu saint.  
* *
6 Maintenant je sais que l’Éternel sauve son oint ; il lui répondra des cieux de sa sainteté, par les actes puissants du salut de sa droite. 6 Ankehitriny dia fantatro fa Jehovah mamonjy ny voahosony; hamaly azy avy amin'ny lanitry ny fahamasinany Izy amin'ny herin'ny famonjen'ny tànany ankavanana.
7 Ceux-ci font gloire de [leurs] chars, et ceux-là de [leurs] chevaux, mais nous, du nom de l’Éternel, notre Dieu. 7 Ny sasany mitoky amin'ny kalesy, ary ny sasany amin'ny soavaly; Fa raha izahay kosa, dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no hoderainay.
8 Ceux-là se courbent et tombent ; mais nous nous relevons et nous tenons debout. 8 Ireo dia reraka sady lavo; fa izahay kosa efa mitsangana sy mijoro,
9 Éternel, sauve ! Que le roi nous réponde au jour où nous crions. 9 Jehovah ô, vonjeo ny mpanjaka; hamaly anay anie Izy* amin'izay andro iantsoanay Azy.[Na: Jehovah ô, vonjeo! Hamaly anay anie ny Mpanjaka]
PSAUME 21 PSAUME 21
Au chef de musique. Psaume de David. Au chef de musique. Psaume de David.
1 Éternel ! le roi se réjouira en ta force, et combien s’égayera-t-il en ton salut ! 1 [Fisaorana atao rehefa miverina avy any an-tafika ny mpanjaka] Ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, ny herinao no hifalian'ny mpanjaka; ary endrey ny haben'ny hiravoravoany amin'ny famonjenao!
2 Tu lui as donné le désir de son cœur, et tu ne lui as pas refusé la requête de ses lèvres. Sélah. 2 Ny nirin'ny fony dia nomenao azy, ary ny nangatahin'ny molony tsy mba nolavinao.
3 Car tu l’as prévenu par des bénédictions excellentes ; tu as mis sur sa tête une couronne d’or fin. 3 Fa notsenainao fitahiana soa izy; teo an-dohany nasianao satro-boninahitra tena volamena.
4 Il t’a demandé la vie : tu [la] lui as donnée, — une longueur de jours pour toujours et à perpétuité ! 4 Aina no nangatahiny taminao, dia nomenao azy izany, dia andro lava mandrakizay doria.
5 Sa gloire est grande dans ta délivrance ; tu l’as revêtu de majesté et de magnificence. 5 Lehibe ny voninahiny amin'ny famonjenao; Laza sy voninahitra no nataonao taminy.
6 Car tu l’as mis pour bénédictions à toujours ; tu l’as rempli de joie par ta face. 6 Fa nataonao ho fitahiana mandrakizay izy; ampifalinao indrindra amin'ny tavanao izy.
7 Car le roi se confie en l’Éternel, et, par la bonté du Très-haut, il ne sera pas ébranlé. 7 Fa ny mpanjaka matoky an'i Jehovah, ary noho ny famindram-pon'ny Avo Indrindra dia tsy hangozohozo izy.
* *
8 Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. 8 Ho azon'ny tananao ny fahavalonao rehetra; eny, ho azon'ny tananao ankavanana ny mankahala anao;
9 Tu les rendras comme un four de feu, au temps de ta présence ; l’Éternel, dans sa colère, les engloutira, et le feu les dévorera. 9 Hataonao tahaka ny fatana misy afo mirehitra izy amin'ny andro hisehoanao, Jehovah handany azy amin'ny fahatezerany, ary handevona azy ny afo.
10 Tu feras périr leur fruit de dessus la terre, et leur semence d’entre les fils des hommes. 10 Ny zanany* haringanao tsy ho eo amin'ny tany, ary ny taranany tsy ho eo amin'ny zanak'olombelona;[Heb: vokany]
11 Car ils ont essayé de faire venir du mal sur toi, et ont médité des desseins qu’ils n’ont pu mettre à exécution. 11 Fa nikasa hanisy ratsy anao izy, ka namoron-kevi-dratsy fa tsy nahefa.
12 Car tu leur feras tourner le dos, quand tu ajusteras la corde de ton arc* contre leurs faces. 12 Fa hampiamboho azy ianao; ny tsipìkanao no ikendrenao ny tavany.
13 Sois exalté, ô Éternel, dans ta force ! Nous chanterons, et nous célébrerons ta puissance. 13 Misandrata amin'ny herinao, Jehovah ô, hihira sy hankalaza ny herinao izahay.
— v. 12 : litt.: tes cordes.  
* *
PSAUME 22 PSAUME 22
Au chef de musique. Sur Ajéleth-Hashakhar*. Psaume de David. Au chef de musique. Sur Ajéleth-Hashakhar*. Psaume de David.
— * : la biche de l’aurore.  
1 Mon *Dieu ! mon *Dieu ! pourquoi m’as-tu abandonné, [te tenant] loin de mon salut, — des paroles de mon rugissement ? 1 [Fitarainana mafy noho ny fahoriana, ary fisaorana noho ny fahafahana, sy filazana ny handrosoan'ny fanjakan'Andriamanitra] Ho an'ny mpiventy hira. Alaieleth-hasahara. Salamo nataon'i Davida. Andriamanitra ô, Andriamanitro ô, nahoana no dia mahafoy ahy Hianao? Lavitra ny famonjena ahy ny tenin'ny fitarainako.
2 Mon Dieu ! je crie de jour, mais tu ne réponds point ; et de nuit, et il n’y a point de repos pour moi. 2 Andriamanitro ô, miantso aho nony andro, nefa tsy mamaly Hianao; ary nony alina, nefa tsy mahita fiononana aho.
3 Et toi, tu es saint, toi qui habites [au milieu des] louanges d’Israël. 3 Kanefa masina Hianao, Ry mipetraka eo ambonin'ny fideran'ny Isiraely.
* *
4 Nos pères se sont confiés en toi ; ils se sont confiés, et tu les as délivrés. 4 Hianao no nitokian'ny razanay; Natoky izy, ka namonjy azy Hianao.
5 Ils ont crié vers toi, et ils ont été sauvés ; ils se sont confiés en toi, et ils n’ont point été confus. 5 Hianao no nitarainany, ka afaka izy; Hianao no nitokiany, ka tsy menatra izy.
6 Mais moi, je suis un ver, et non point un homme ; l’opprobre des hommes, et le méprisé du peuple. 6 Ary izaho dia olitra, fa tsy olona, fandatsan'olona sy fanevatevam-bahoaka.
7 Tous ceux qui me voient se moquent de moi ; ils ouvrent la bouche, ils hochent la tête : 7 Izay rehetra mahita ahy dia manaraby ahy; manondro molotra izy sady mihifikifi-doha ka manao hoe:
8 Il se confie à l’Éternel : qu’il le fasse échapper, qu’il le délivre, car il prend son plaisir en lui ! 8 Ankino amin'i Jehovah*, dia aoka Izy hamonjy azy; eny, aoka Izy hanafaka azy, raha mankasitraka azy Izy.[Na: Efa niankina tamin'i Jehovah izy]
9 Mais c’est toi qui m’as tiré du sein [qui m’a porté] ; tu m’as donné confiance sur les mamelles de ma mère. 9 Fa Hianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo; nampandry ahy fahizay ianao, fony aho mbola nampinonoin'ny reniko;
10 C’est à toi que je fus remis dès la matrice ; tu es mon *Dieu dès le ventre de ma mère. 10 Nankinina taminao hatrany am-bohoka aho; hatrany an-kibon-dreniko dia Andriamanitro Hianao.
11 Ne te tiens pas loin de moi, car la détresse est proche, car il n’y a personne qui secoure. 11 Aza manalavitra ahy Hianao, fa akaiky ny fahoriana, sady tsy misy mpamonjy.
* *
12 Beaucoup de taureaux m’ont environné, des puissants de Basan m’ont entouré ; 12 Mitangorona amiko ireo ombilahy be, ny maherin'i Basana manemitra ahy.
13 Ils ouvrent leur gueule contre moi, comme un lion déchirant et rugissant. 13 Misanasana vava amiko izy; eny, liona mamiravira sy mierona izy.
14 Je suis répandu comme de l’eau, et tous mes os se déjoignent ; mon cœur est comme de la cire, il est fondu au dedans de mes entrailles. 14 Efa rano aidina aho, ka mivaha ny taolako rehetra; tahaka ny savoka ny foko: miempo ato anatiko izy.
15 Ma vigueur est desséchée comme un têt, et ma langue est attachée à mon palais ; et tu m’as mis dans la poussière de la mort. 15 Maina tahaka ny tavim-bilany ny heriko, ary ny lelako miraikitra amin'ny lanilaniko; ao amin'ny vovoky ny fahafatesana no ametrahanao ahy.
* *
16 Car des chiens m’ont environné, une assemblée de méchants m’a entouré ; ils ont percé mes mains et mes pieds ; 16 Fa mitangorona amiko ny amboa, ny fiangonan'ny ratsy fanahy manemitra ahy. Manindrona ny tongotro aman-tanako izy* [Na: Manodidina ny tongotro aman-tanako hoatra ny liona izy]
17 Je compterais tous mes os. Ils me contemplent, ils me regardent ; 17 Mahisa ny taolako rehetra aho ireo dia mibanjina sady mangarika ahy.
18 Ils partagent entre eux mes vêtements, et sur ma robe ils jettent le sort. 18 Mizara ny fitafiako ho azy izy; ary ny akanjoko ilokàny.
19 Et toi, Éternel ! ne te tiens pas loin ; ma Force ! hâte-toi de me secourir. 19 Fa Hianao, Jehovah ô, aza manalavitra; ry Heriko ô, faingana hamonjy ahy.
20 Délivre mon âme de l’épée, mon unique de la patte du chien. 20 Vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko, dia ny hany malalako amin'ny herin'ny amboa.
21 Sauve-moi de la gueule du lion. 21 Vonjeo amin'ny vavan'ny liona aho; ary valio ho afaka amin'ny tandroky ny ombimanga*. [Na: teo amin'ny tandroky ny ombimanga dia novalianao aho]
* *
Tu m’as répondu* d’entre les cornes des buffles.  
22 J’annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de la congrégation. 22 Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho; eo amin'ny fiangonana no hideràko Anao.
23 Vous qui craignez l’Éternel, louez-le ; toute la semence de Jacob, glorifiez-le ; et révérez-le, vous, toute la semence d’Israël ; 23 Hianareo izay matahotra an'i Jehovah, miderà Azy; ry taranak'i Jakoba rehetra, manomeza voninahitra Azy; ary matahora Azy, ry Zanak'Isiraely rehetra.
24 Car il n’a pas méprisé ni rejeté l’affliction de l’affligé, et n’a point caché sa face de lui ; mais, quand il a crié vers lui, il l’a écouté. 24 Fa tsy manao tsinontsinona na marikorikon'ny fahorian'ny ory Izy, ary tsy mba manafina ny tavany aminy; fa raha mitaraina aminy ireny, dia mihaino Izy.
— v. 21 : ou : Réponds-moi.  
* *
25 De toi [vient] ma louange dans la grande congrégation. Je payerai mes vœux devant ceux qui le craignent. 25 Avy aminao no ahazoako manao fiderana eo amin'ny fiangonan-dehibe; ny voadiko dia hefaiko eo anatrehan'izay matahotra an'i Jehovah.
26 Les débonnaires mangeront et seront rassasiés ; ceux qui cherchent l’Éternel le loueront ; votre cœur vivra à toujours. 26 Hihinana ny mpandefitra ka ho voky; hidera an'i Jehovah izay mitady azy; ho velona mandrakizay anie ny fonareo.
* *
27 Tous les bouts de la terre se souviendront, et ils se tourneront vers l’Éternel, et toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. 27 Hahatsiaro ka hiverina ho amin'i Jehovah ny faran'ny tany rehetra; ary hiankohoka eo anatrehanao ny fokon'ny firenen-tsamy hafa.
28 Car le royaume est à l’Éternel, et il domine au milieu des nations. 28 Fa an'i Jehovah ny fanjakana; ary manapaka amin'ny firenen-tsamy hafa Izy.
29 Tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront : devant lui se courberont tous ceux qui descendent dans la poussière, et celui qui ne peut faire vivre son âme. 29 Hihinana sy hiankohoka ny mpanefoefo* rehetra ambonin'ny tany, eo anatrehany no hiondrehan'izay rehetra efa hidina any amin'ny vovoka ka tsy mahavelona ny ainy.[Heb: matavy]
* *
30 Une semence le servira ; elle sera comptée au Seigneur comme une génération. 30 Hisy taranaka hanompo Azy; ary ny Tompo dia holazaina amin'ny taranaka ho avy.
31 Ils viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra,… qu’il a fait [ces choses]. 31 Hisy ho avy ka hanambara ny fahamarinany, amin'ny olona izay mbola hateraka, fa Izy no nanao izany.
PSAUME 23 PSAUME 23
Psaume de David. Psaume de David.
1 L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. 1 [Ny Mpiandry Tsara] Salamo nataon'i Davida. Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho,
2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. 2 Mampandry ahy amin'ny ahi-maitso Izy; mitondra ahy eo amoron'ny rano fialan-tsasatra Izy.
3 Il restaure mon âme ; il me conduit dans des sentiers de justice, à cause de son nom. 3 Mamelombelona ny fanahiko Izy; mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany Izy.
* *
4 Même quand je marcherais par la vallée de l’ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal ; car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. 4 Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasaha aloky ny fahafatesana aza aho, dia tsy hatahotra ny loza aho, fa Hianao no amiko; ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafa-tahotra ahy.
5 Tu dresses devant moi une table, en la présence de mes ennemis ; tu as oint ma tête d’huile, ma coupe est comble. 5 Mamelatra latabatra eo anoloako eo imason'ny fahavaloko Hianao; manosotra diloilo ny lohako Hianao; ny kapoakako feno dia feno.
* *
6 Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l’Éternel pour de longs jours. 6 Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no hanaraka ahy amin'ny andro rehetra hiainako, dia hitoetra ao an-tranon'i Jehovah andro lava aho.
PSAUME 24 PSAUME 24
De David. Psaume. De David. Psaume.
1 À l’Éternel est la terre et tout ce qu’elle contient*, le monde et ceux qui l’habitent ; 1 [Fiomanana handray ny Mpanjakan'ny voninahitra] Salamo nataon'i Davida. An'i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy.
2 Car lui l’a fondée sur les mers, et l’a établie sur les fleuves. 2 Fa Izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina. Tambonin'ny rano no nampitoerany azy.
3 Qui est-ce qui montera en la montagne de l’Éternel ? et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté ? 3 Iza no hiakatra any an-tendrombohitr'i Jehovah? ary iza no hitoetra ao amin'ny fitoerany masina?
4 Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n’élève pas son âme à la vanité, et ne jure pas avec fausseté. 4 Izay madio tanana sy mahitsy fo, izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin'ny lainga, na mianiana hamitaka.
5 Il recevra bénédiction de l’Éternel, et justice du Dieu de son salut. 5 Handray fitahiana avy amin'i Jehovah izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitry ny famonjena azy.
6 Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Jacob. Sélah. 6 Izany no taranaka mitady Azy, izay mitady ny tavanao, dia Jakoba*. [Na: Izay mitady ny tavanao, ry Andriamanitr'i Jakoba]
— v. 1 : litt.: sa plénitude.  
* *
7 Portes, élevez vos têtes ! et élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. 7 Asandrato ny lohanareo, ry vavahady, ary misandrata ianareo, ry varavarana fahagola*, mba hidiran'ny mpanjakan'ny voninahitra.[Na: mandrakizay]
8 Qui est ce roi de gloire ? L’Éternel fort et puissant, l’Éternel puissant dans la bataille. 8 Iza izao Mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehovah mahery tsitoha, Jehovah mpiady mahery.
9 Portes, élevez vos têtes ! et élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. 9 Asandrato ny lohanareo, ry vavahady; ary manandrata ny lohanareo, ry varavarana fahagola,2 mba hidiran'ny Mpanjakan'ny voninahitra.
10 Qui est-il, ce roi de gloire ? L’Éternel des armées, lui, est le roi de gloire. Sélah. 10 Iza ary izao Mpanjakan'ny voninahitra izao? Jehovah, Tompon'ny maro, Izy no Mpanjakan'ny voninahitra.
* *
PSAUME 25* PSAUME 25*
De David. De David.
— * : Dans ce psaume et le Ps. 34, la lettre hébraïque initiale de chaque verset suit l’ordre alphabétique.  
1 À toi Éternel, j’élève mon âme. 1 [Salamo abidy. Fangatahana fiarovanana sy fitarihana] Nataon'i Davida. Aminao, Jehovah ô, no anandratako ny fanahiko.
2 Mon Dieu, en toi j’ai mis ma confiance ; que je ne sois pas confus, que mes ennemis ne triomphent pas de moi. 2 Andriamanitro ô, Hianao no itokiako, aoka tsy ho menatra aho; aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho.
3 Non, aucun de ceux qui s’attendent à toi ne sera confus ; ceux-là seront confus qui agissent perfidement sans cause. 3 Eny, tsy hisy ho menatra izay rehetra miandry Anao; fa izay mivadika foana no ho menatra.
* *
4 Fais-moi connaître tes voies, ô Éternel ! enseigne-moi tes sentiers. 4 Ampahafantaro ny lalanao aho, Jehovah ô; ampianaro ny sitrakao aho.
5 Fais-moi marcher dans ta vérité, et enseigne-moi, car tu es le Dieu de mon salut ; c’est à toi que je m’attends tout le jour. 5 Tariho amin'ny fahamarinanao aho, ka ampianaro; fa Hianao no Andriamanitry ny famonjena ahy; Hianao no andrasako mandritra ny andro.
6 Souviens-toi de ta miséricorde, ô Éternel, et de ta bonté ; car elles sont de tout temps. 6 Tsarovy ny antranao sy ny indrafonao, Jehovah ô, fa hatrizay hatrizay ireny.
7 Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions* ; selon ta gratuité souviens-toi de moi à cause de ta bonté, ô Éternel. 7 Aza ny fahotan'ny fahatanorako, na ny ratsy nataoko, no tsarovanao; fa aoka ho araka ny famindram-ponao no hahatsiarovanao ahy, noho ny fahasoavanao Jehovah ô,
— v. 7 : voir la note à Job 7:21.  
* *
8 L’Éternel est bon et droit ; c’est pourquoi il enseignera le chemin aux pécheurs. 8 Tsara sy mahitsy Jehovah, ka izany no ampianarany ny mpanota ny lalana.
9 Il fera marcher dans le droit [chemin] * les débonnaires, et il enseignera sa voie aux débonnaires. 9 Mitarika ny mpandefitra amin'ny marina Izy, ary mampianatra ny mpandefitra ny lalany.
10 Tous les sentiers de l’Éternel sont gratuité et vérité, pour ceux qui gardent son alliance et ses témoignages. 10 Ny lalan'i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana amin'izay mitandrina ny fanekeny sy ny teni-vavolombelony.
11 À cause de ton nom, ô Éternel ! tu me pardonneras mon iniquité ; car elle est grande. 11 Noho ny anaranao, Jehovah ô, dia mamelà ny heloko, fa lehibe izany.
12 Qui est l’homme qui craint l’Éternel ? Il lui enseignera le chemin qu’il doit choisir*. 12 Iza no lehilahy matahotra an'i Jehovah? Izy no hampianariny izay lalana tokony hofidiny.
13 Son âme habitera au milieu du bien, et sa semence possédera la terre. 13 Ny fanahiny hitoetra amin'ny soa; ary ny taranany handova ny tany.
14 Le secret* de l’Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. 14 Ny fisainan'i Jehovah asehony amin'izay matahotra Azy, ary ny fanekeny no hampahafantariny azy.
15 Mes yeux sont continuellement sur l’Éternel ; car c’est lui qui fera sortir mes pieds du filet. 15 Ny masoko mijery an'i Jehovah mandrakariva; fa Izy no nanafaka ny tongotro tamin'ny fandrika harato.
— v. 9 : ailleurs : jugement. — v. 12 : ou : que lui, [l’Éternel], choisit. — v. 14 : c. à d. : les communications intimes.  
* *
16 Tourne-toi vers moi et use de grâce envers moi, car je suis seul et affligé. 16 Todiho aho, ka amindrao fo, fa irery aho ka mahantra.
17 Les détresses de mon cœur se sont agrandies* ; fais-moi sortir de mes angoisses. 17 Ny fahorian'ny foko efa mihalehibe; afaho amin'ny fahatereko aho.
18 Regarde mon affliction et mes peines, et pardonne tous mes péchés. 18 Jereo ny fahoriako sy ny mavesatra amiko, ka mamelà ny fahotako rehetra.
19 Regarde mes ennemis, car ils sont nombreux, et ils me haïssent d’une haine violente. 19 Jereo ny fahavaloko, fa maro izy; ary loza ny fankahalàny ahy.
20 Garde mon âme, et délivre-moi ; que je ne sois pas confus, car je me suis confié en toi. 20 Arovy ny fanahiko, ka vonjeo aho; aoka tsy ho menatra aho, fa mialoka aminao.
21 Que l’intégrité et la droiture me gardent, car je me suis attendu à toi. 21 Aoka ny tsi-fisian-tsiny sy ny fahitsiana no hiaro ahy; fa miandry Anao aho.
22 Ô Dieu ! rachète Israël de toutes ses détresses. 22 Andriamanitra ô, afaho ny Isiraely, amin'ny fahoriany rehetra.
— v. 17 : quelques-uns lisent : Élargis mon cœur dans ses détresses, et….  
PSAUME 26 PSAUME 26
De David. De David.
1 Ô Éternel ! juge-moi, car j’ai marché dans mon intégrité, et je me suis confié en l’Éternel : je ne chancellerai pas. 1 [Fangatahana mba tsy hatao ho naman'ny ratsy fanahy] Nataon'i Davida. Tsarao aho, Jehovah ô, fa mandeha amin'ny fahamarinako aho; ary Jehovah no itokiako, ka tsy miahanahana aho.
2 Sonde-moi, ô Éternel ! et éprouve-moi ; examine mes reins et mon cœur. 2 Diniho aho, Jehovah ô, ka fantaro; izahao toetra ny voako sy ny foko.
3 Car ta bonté est devant mes yeux, et j’ai marché dans ta vérité. 3 Fa ny famindram-ponao no eo anoloan'ny masoko; ary mandeha amin'ny fahamarinanao aho.
4 Je ne me suis pas assis avec des hommes vains, et je ne suis pas allé avec les gens dissimulés ; 4 Tsy mba miara-mipetraka amin'ny olon-dratsy aho, na manan-draharaha amin'ny olom-petsy.
5 J’ai haï la congrégation de ceux qui font le mal, et je ne m’assiérai pas avec les méchants. 5 Halako ny fiangonan'ny mpanao ratsy; ary tsy miara-mipetraka amin'ny ratsy fanahy aho.
6 Je laverai mes mains dans l’innocence, et je ferai le tour de ton autel, ô Éternel ! 6 Manasa ny tanako noho ny fahamarinako aho, ka te-hitoetra eo akaikin'ny alitaranao, Jehovah ô,
7 Pour entonner la louange, et pour raconter toutes tes merveilles. 7 Mba hanao feo fiderana, ka hilaza ny asanao mahagaga rehetra.
8 Éternel ! j’ai aimé l’habitation de ta maison, et le lieu de la demeure de ta gloire. 8 Jehovah ô, tiako ny trano itoeranao, dia ny fonenan'ny voninahitrao.
9 N’assemble pas mon âme avec les pécheurs, ni ma vie avec les hommes de sang, 9 Aza mitondra ny fanahiko hiara-maty amin'ny mpanota, na ny aiko amin'ny mpandatsa-drà,
10 Dans les mains desquels il y a des crimes, et dont la droite est pleine de présents. 10 Izay misy fitaka eny an-tànany, ary feno kolikoly ny tànany ankavanana.
11 Mais moi, je marcherai dans mon intégrité. Rachète-moi, et use de grâce envers moi. 11 Fa izaho kosa dia mandeha amin'ny fahamarinako; avoty sy amindrao fo aho.
12 Mon pied se tient au chemin uni : je bénirai l’Éternel dans les congrégations. 12 Ny tongotro mijoro eo amin'ny tany marina; eo am-piangonana no isaorako an'i Jehovah.
PSAUME 27 PSAUME 27
De David. De David.
1 L’Éternel est ma lumière et mon salut : de qui aurai-je peur ? L’Éternel est la force de ma vie : de qui aurai-je frayeur ? 1 [Fahatokiana an'i Jehovah, Mpiaro sy Mpitahy ny olony] Nataon'i Davida Jehovah no fahazavako sy famonjena ahy; iza no hatahorako? Jehovah no fiarovana mafy ho an'ny aiko; iza no hangovitako?
* *
2 Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis, se sont approchés de moi pour dévorer ma chair, ils ont bronché et sont tombés. 2 Raha manatona ahy hihinana ny nofoko ny ratsy fanahy, izay fahavaloko sy rafilahiko, dia izy ihany no tafintohina ka lavo.
3 Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas ; si la guerre s’élève contre moi, en ceci j’aurai confiance : 3 Na dia misy antokony mitoby hiady amiko aza, tsy hatahotra ny foko; na dia misy ady mihatra amiko aza, dia hatoky ihany aho.
4 J’ai demandé une chose à l’Éternel, je la rechercherai : [c’est] que j’habite dans la maison de l’Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la beauté de l’Éternel et pour m’enquérir diligemment [de lui] dans son temple. 4 Zavatra iray loha no nangatahiko tamin'i Jehovah, izany no hotadiaviko, dia ny hitoetra ao an-tranon'i Jehovah amin'ny andro rehetra hiainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempoliny.
5 Car, au mauvais jour, il me mettra à couvert dans sa loge, il me tiendra caché dans le secret de sa tente ; il m’élèvera sur un rocher. 5 Fa hanafina ahy ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana Izy; hampiery ahy amin'ny fierena ao an-dainy Izy; hanandratra ahy ho eny ambony vatolampy Izy.
6 Et maintenant, ma tête sera élevée par dessus mes ennemis qui sont à l’entour de moi ; et je sacrifierai dans sa tente des sacrifices de cris de réjouissance ; je chanterai et je psalmodierai à l’Éternel. 6 Koa dia hisandratra ambonin'ny fahavaloko manodidina ahy ny lohako, ka hanatitra fanatitra hihobiana ao an-dainy aho; hihira sy hankalaza an'i Jehovah aho.
* *
7 Éternel ! écoute ; de ma voix, je crie [à toi] : use de grâce envers moi, et réponds-moi. 7 Mihainoa, Jehovah ô, fa mitaraina mafy aho; ary mamindrà fo amiko, ka valio aho.
8 Mon cœur a dit pour toi : Cherchez ma face. Je chercherai ta face, ô Éternel ! 8 Raha hoy Hianao: tadiavonareo ny tavako, dia hoy ny navalin'ny foko: Eny, ny tavanao no tadiaviko, Jehovah ô;
9 Ne me cache pas ta face, ne repousse point ton serviteur avec colère. Tu as été mon secours ; ne me délaisse pas, et ne m’abandonne pas, ô Dieu de mon salut ! 9 Aza manafina ny tavanao amiko, aza mandroaka ny mpanomponao an-katezerana; efa famonjena ahy Hianao; aza manary na mahafoy ahy, ry Andriamanitry ny famonjena ahy.
10 Quand mon père et ma mère m’auraient abandonné, l’Éternel me recueillera. 10 Fa ny raiko aman-dreniko efa nahafoy ahy; fa Jehovah kosa no mandray ahy*. [Na: Fa na dia mahafoy ahy aza ny ray aman-dreniko, dia ho-raisin'i Jehovah aho]
11 Éternel ! enseigne-moi ton chemin, et conduis-moi dans [le] sentier uni, à cause de mes ennemis. 11 Ampianaro ny lalanao aho, Jehovah ô; ary tariho amin'ny lalana marina aho noho ny fahavaloko.
12 Ne me livre pas au désir de mes adversaires ; car de faux témoins se sont levés contre moi, et des gens qui respirent la violence. 12 Aza manolotra ahy ho amin'ny sitrapon'ny mpampahory ahy; fa vavolombelona mandainga sy izay mifofofofo loza no mitsangana hiampanga ahy.
13 Si je n’avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l’Éternel dans la terre des vivants… ! 13 Raha izay re aho no tsy nanantena hahita ny fahasoavan'i Jehovah amin'ny tanin'ny velona.
* *
14 Attends-toi à l’Éternel ; fortifie-toi, et que ton cœur soit ferme*: oui, attends-toi à l’Éternel. 14 Miandrasa an'i Jehovah ianao; matokia, ary aoka hahery ny fonao; eny, miandrasa an'i Jehovah.
— v. 14 : quelques-uns : et il fortifiera ton cœur.  
PSAUME 28 PSAUME 28
De David. De David.
1 Éternel ! je crie à toi ; mon rocher ! ne te tais point envers* moi ; de peur que, si tu gardes le silence envers moi, je ne sois fait semblable à ceux qui descendent dans la fosse. 1 [Fiantsoana an'Andriamanitra hanafaka ny olony sy hanameloka ny ratsy fanahy] Nataon'i Davida. Hianao no antsoiko, Jehovah ô, Ry vatolampiko ô, aza manentsin-tadiny amiko; fandrao, raha mangina amiko Hianao, dia ho tahaka izay midina any an-davaka aho.
2 Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j’élève mes mains vers l’oracle de ta sainteté. 2 Mihainoa ny feon'ny fifonako, raha mitaraina aminao aho, raha manandratra ny tanako ho amin'ny fitoeranao masina indrindra aho.
3 Ne m’entraîne pas avec les méchants, ni avec les ouvriers d’iniquité, qui parlent paix avec leur prochain, tandis que la méchanceté est dans leur cœur. 3 Aza atao indray manakipaka amin'ny ratsy fanahy sy ny mpanao meloka aho, fa ireny dia milaza fihavanana amin'ny namany, kanjo ratsy no ao am-pony.
4 Donne-leur selon leur œuvre et selon l’iniquité de leurs actions ; donne-leur selon l’ouvrage de leurs mains, rends-leur selon ce qu’ils ont fait. 4 Manomeza azy araka ny asany sy ny faharatsian'ny ataony; eny, manomeza azy araka ny vitan'ny tànany, valio izy araka izay iendrehany.
5 Parce qu’ils* ne discernent pas les œuvres de l’Éternel, ni l’ouvrage de ses mains, il les détruira et ne les édifiera point. 5 Fa tsy mihevitra ny asan'i Jehovah, na ny vitan'ny tànany, izy, dia horavan'i Jehovah izy, fa tsy haoriny.
— v. 1 : proprement : de vers. — v. 5 : ou : Car ils.  
* *
6 Béni soit l’Éternel ! car il a entendu la voix de mes supplications. 6 Isaorana anie Jehovah, fa efa nihaino ny feon'ny fifonako Izy.
7 L’Éternel est ma force et mon bouclier ; en lui mon cœur a eu sa confiance, et j’ai été secouru ; et mon cœur se réjouit, et je le célébrerai dans mon cantique. 7 Jehovah no heriko sy ampingako; izy no nitokian'ny foko, ka voavonjy aho; dia mifaly ny foko, ka ny hirako no hiderako Azy.
8 L’Éternel est leur force, et il est le lieu fort des délivrances de son oint. 8 Jehovah no heriny, ary Izy no fiarovana mafy hamonjena ny voahosony.
9 Sauve ton peuple, et bénis ton héritage ; et pais-les, et élève-les pour toujours. 9 Vonjeo ny olonao, ary tahio ny lovanao; andraso izy, ka tezao* mandrakizay.[Heb: ento]
PSAUME 29 PSAUME 29
Psaume de David. Psaume de David.
1 Rendez à l’Éternel, fils des forts, rendez à l’Éternel la gloire et la force ! 1 [Fiderana an'Andriamanitra noho ny heriny sy ny fiandrianany izay miseho amin'ny kotrokorana] Salamo nataon'i Davida. Manomeza an'i Jehovah, ry zanak'Andriamanitra, eny, manomeza voninahitra sy hery ho an'i Jehovah.
2 Rendez à l’Éternel la gloire de son nom ; adorez l’Éternel en sainte magnificence ! 2 Omeo an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany; miankohofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fihaingoana masina.
* *
3 La voix de l’Éternel est sur les eaux ; le *Dieu de gloire fait tonner, — l’Éternel sur les grandes eaux. 3 Ny feon'i Jehovah no eny ambonin'ny rano be; Andriamanitry ny voninahitra no mampikotrokorana; Jehovah no eny ambonin'ny rano be.
4 La voix de l’Éternel est puissante, la voix de l’Éternel est magnifique. 4 Ny feon'i Jehovah be hery; Ny feon'i Jehovah be voninahitra.
5 La voix de l’Éternel brise les cèdres : l’Éternel brise les cèdres du Liban, 5 Ny feon'i Jehovah manorotoro ny hazo sedera; eny, Jehovah manorotoro ny hazo sedera any Libanona.
6 Et il les fait bondir comme un veau, le Liban et le Sirion comme un jeune buffle. 6 Dia mampitsambikina azy tahaka ny zanak'omby Izy, Libanona sy Siriona dia tahaka ny zanaky ny ombimanga.
7 La voix de l’Éternel fait jaillir des sillons de feu. 7 Ny feon'i Jehovah mampisaraka ny lelafo;
8 La voix de l’Éternel fait trembler le désert ; l’Éternel fait trembler le désert de Kadès. 8 Ny feon'i Jehovah mampihorohoro ny efitra; Jehovah mampihorohoro ny efitr'i Kadesy.
9 La voix de l’Éternel fait faonner les biches, et dépouille les forêts ; et dans son temple tout dit : Gloire ! 9 Ny feon'i Jehovah mampiteraka ny dieravavy, ary mivofy ny ala be; ary ny ao an-tempoliny samy manao hoe: Voninahitra e!
* *
10 L’Éternel s’assied sur les flots*, l’Éternel s’assied comme roi à toujours. 10 Jehovah nipetraka teo ambonin'ny safo-drano; eny, Jehovah mipetraka ho Mpanjaka mandrakizay.
il L Éternel donnera force à son peuple, l’Éternel bénira son peuple par la paix. 11 Jehovah hanome hery ny olony; Jehovah hitahy ny olony amin'ny fiadanana.
— v. 10 : même mot que déluge, Genèse 6:17, etc.  
PSAUME 30 PSAUME 30
Psaume. Cantique de dédicace de la maison. De David. Psaume. Cantique de dédicace de la maison. De David.
1 Éternel ! je t’exalterai, parce que tu m’as délivré*, et que tu n’as pas réjoui mes ennemis à mon sujet. 1 [Fisaorana nataon'izay narary mafy noho ny namonjen'Andriamanitra ny ainy] Salamo. Fihirana tamin'ny nitokanana ny trano. Nataon'i Davida. Hanandratra Anao aho, Jehovah ô; fa nanintona ahy niakatra Hianao, ka tsy nataonao ho fifalian'ny fahavaloko aho.
2 Éternel, mon Dieu ! j’ai crié à toi, et tu m’as guéri. 2 Jehovah Andriamanitro ô, nitaraina taminao aho, dia nahasitrana ahy Hianao.
3 Éternel ! tu as fait remonter mon âme du shéol ; tu m’as rendu la vie, d’entre ceux qui descendent dans la fosse. 3 Jehovah ô, efa nampakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainan-tsi-hita* Hianao; efa nampody ny aiko Hianao, mba tsy ho isan'izay midina any an-davaka aho.[Heb: Sheola]
— v. 1 : litt.: tiré dehors.  
* *
4 Chantez à l’Éternel, vous, ses saints*, et célébrez la mémoire de sa sainteté. 4 Mankalazà an'i Jehovah, ry olony masina, ka miderà ny anarany* masina.[Heb: fahatsiarovana]
5 Car il y a un moment dans sa colère, il y a une vie dans sa faveur ; le soir, les pleurs viennent loger [avec nous], et le matin il y a un chant de joie. 5 Fa indray mipi-maso ihany ny fahatezerany; nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany; amin'ny hariva dia misy fitomaniana tonga hivahiny miloaka alina; Fa nony maraina kosa dia misy fihobiana.
6 Et moi, j’ai dit dans ma prospérité : Je ne serai jamais ébranlé. 6 Ary hoy izaho, raha mbola niadana*: tsy hangozohozo mandrakizay aho.[Heb: Na: noho ny fiadanako]
7 Éternel ! par ta faveur, tu as donné la stabilité et la force à ma montagne… ; tu as caché ta face, j’ai été épouvanté. 7 Jehovah ô, noho ny fankasitrahanao dia nampitoerinao mafy ny tendrombohitro; nanafina ny tavanao Hianao, dia ory aho.
8 Éternel ! j’ai crié à toi, et j’ai supplié le Seigneur* : 8 Hianao no nantsoiko, Jehovah ô; ary Jehovah no nifonako hoe:
9 Quel profit y a-t-il en mon sang, quand je descendrais dans la fosse ? La poussière te célébrera-t-elle ? Annoncera-t-elle ta vérité ? 9 Inona no soa azo amin'ny rako sy ny hidinako any an-davaka? Hidera Anao va ny vovoka? Hanambara ny fahamarinanao va izany?
10 Écoute, ô Éternel ! et use de grâce envers moi ; Éternel, sois-moi en aide. 10 Mihainoa, Jehovah ô, ka mamindrà fo amiko; Jehovah ô, aoka ho Mpamonjy ahy Hianao.
11 Tu as changé mon deuil en allégresse*, tu as détaché mon sac, et tu m’as ceint de joie ; 11 Efa nampody ny fisaonako ho fandihizana Hianao; efa nanaisotra ny lamba fisaonako Hianao ka nampisikina ahy fifaliana,
12 Afin que [mon] âme* te loue par des cantiques et ne se taise point. Éternel, mon Dieu ! je te célébrerai à toujours. 12 Mba hankalazan'ny fanahiko* Anao ka tsy hangina. Jehovah Andriamanitro ô, hidera Anao mandrakizay aho.[Heb: voninahitro]
— v. 4 : ailleurs : hommes pieux ; voir 2 Chron. 6:41, 42. — v. 8 : plusieurs : l’Éternel. — v. 11 : litt.: danse. — v. 12 : hébreu : gloire.  
PSAUME 31 PSAUME 31
Au chef de musique. Psaume de David. Au chef de musique. Psaume de David.
1 En toi, Éternel, j’ai placé ma confiance ; que je ne sois jamais confus ; délivre-moi dans ta justice. 1 [Fitarainana nataon'izay tra-panenjehana mafy] Ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, Hianao no ialofako; aoka tsy ho menatra akory mandrakizay aho; vonjeo amin'ny fahamarinanao aho.
2 Incline vers moi ton oreille, hâte-toi, délivre-moi ; sois pour moi un rocher, une forteresse, une maison [qui me soit] un lieu fort, afin de me sauver. 2 Atongilano amiko ny sofinao, faingàna hamonjy ahy; aoka ho vatolampiko fiarovana mafy Hianao sy batery fiarovana hamonjena ahy.
3 Car tu es mon rocher et mon lieu fort ; à cause de ton nom, mène-moi et conduis-moi. 3 Fa harambatoko sy batery fiarovana ho ahy Hianao; ary noho ny anaranao no hitondrànao sy hitarihanao ahy.
4 Fais-moi sortir du filet qu’ils ont caché pour moi ; car toi, tu es ma force. 4 Hanafaka ahy amin'ny fandrika harato izay nafeniny hamandrihany ahy Hianao; fa Hianao no fiarovana mafy ho ahy.
5 En ta main je remets mon esprit ; tu m’as racheté, ô Éternel, *Dieu de vérité ! 5 Eo an-tananao no atolotro ny fanahiko; fa efa nanavotra ahy Hianao, Jehovah ô, Andriamanitry ny fahamarinana.
* *
6 J’ai haï ceux qui prennent garde aux vaines idoles ; mais moi, je me confierai en l’Éternel. 6 Halako izay mivavaka amin'ny sampy*; fa Jehovah kosa no itokiako.[Heb: zava-poana mandainga]
7 Je m’égayerai, et je me réjouirai en ta bonté ; car tu as regardé mon affliction, tu as connu les détresses de mon âme ; 7 Hifaly sy ho ravoravo amin'ny famindram-ponao aho; fa nahita ny fahantrako Hianao, ka nahafantatra ny fahorian'ny fanahiko,
8 Et tu ne m’as pas livré en la main de l’ennemi, tu as fait tenir mes pieds au large. 8 ary tsy mba nangeja ahy teo an-tànan'ny fahavalo; fa efa nampitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka Hianao.
9 Éternel ! use de grâce envers moi, car je suis dans la détresse ; mon œil dépérit de chagrin, mon âme et mon ventre ; 9 Mamindrà fo amiko, Jehovah ô, fa azom-pahoriana aho; simban'alahelo ny masoko sy ny fanahiko ary ny tenako.
10 Car ma vie se consume dans la tristesse, et mes années dans le gémissement ; ma force déchoit à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. 10 Fa lanin'alahelo ny aiko, sady lanim-pisentoana ny taonako; Tsy manan-kery aho noho ny heloko, ary efa lany ny taolako.
11 Plus qu’à* tous mes ennemis, je suis un opprobre aussi à mes voisins, [même] extrêmement, et une frayeur à ceux de ma connaissance ; ceux qui me voient dehors s’enfuient de moi. 11 Noho ny ataon'ny fahavaloko rehetra dia efa tonga fandatsa aho, eny, na dia amin'ny namako aza,sady atahoran'ny olom-pantatro aho; izay mahita ahy eny ivelany mandositra ahy.
12 Je suis oublié de leur cœur comme un mort, j’ai été comme un vase de rebut. 12 Efa hadino tahaka ny olona maty izay tsy tsaroana intsony aho; tahaka ny vilany ariana aho.
13 Car j’ai entendu les diffamations de plusieurs, — la terreur de tous côtés ! — quand ils consultaient ensemble contre moi : ils complotent de m’ôter la vie. 13 Fa mandre ny endrikendriky ny maro aho; misy fampangorohoroana manodidina, raha miara-mioko hamely ahy izy, ka miray tetika hahafaty ny aiko.
14 Mais moi, ô Éternel, je me suis confié en toi ; j’ai dit : Tu es mon Dieu. 14 Nefa izaho matoky Anao, Jehovah ô; hoy izaho: Andriamanitro Hianao.
— v. 11 : quelques-uns : À cause de.  
* *
15 Mes temps sont en ta main ; délivre-moi de la main de mes ennemis et de ceux qui me poursuivent. 15 Eo an-tananao ny androko; Vonjeo aho tsy ho azon'ny tanan'ny fahavaloko sy izay manenjika ahy.
16 Fais luire ta face sur ton serviteur ; sauve-moi par ta bonté. 16 Ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao; vonjeo amin'ny famindram-ponao aho.
17 Éternel ! que je ne sois pas confus, car je t’ai invoqué ! Que les méchants soient confus, qu’ils se taisent dans le shéol ! 17 Aoka tsy ho menatra aho, Jehovah ô, satria miantso Anao; fa aoka kosa ho menatra ny ratsy fanahy ka hangina any amin'ny fiainan-tsi-hita*. [Heb: Sheola]
18 Qu’elles soient muettes, les lèvres menteuses qui parlent contre le juste insolemment, avec orgueil et mépris. 18 Aoka hangina ny molotra mandainga, izay miteny sahisahy hanohitra ny marina, amin'ny avonavona sy ny fanamavoana.
* *
19 Oh ! que ta bonté est grande, que tu as mise en réserve pour ceux qui te craignent, [et] dont tu uses devant les fils des hommes envers ceux qui se confient en toi ! 19 Akory re ny haben'ny zava-tsoanao voarakitrao ho an'ny matahotra Anao! dia izay nataonao teo anatrehan'ny zanak'olombelona ho an'izay mialoka aminao!
20 Tu les caches dans le lieu secret de ta face, loin des complots de l’homme ; tu les mets à couvert dans une loge, loin des contestations des langues. 20 Hanafina azy ao amin'ny fiafenana eo anatrehanao Hianao, mba tsy ho tratry ny teti-dratsy ataon'ny olona izy; hampiery azy ao an-tranonao Hianao, mba tsy ho azon'ny lela mifanditra izy.
21 Béni soit l’Éternel, car il a rendu admirable sa bonté envers moi dans une ville forte ! 21 Isaorana anie Jehovah; fa nataony mahagaga ny famindram-pony tamiko tao an-tanàna mimanda.
22 Et moi, je disais en mon agitation : Je suis retranché de devant tes yeux. Néanmoins tu as entendu la voix de mes supplications, quand j’ai crié à toi. 22 Fa hoy izaho tamin'ny fahatairako; voafongotra tsy ho eo imasonao aho; kanjo nihaino ny feon'ny fifonako ihany Hianao, raha nitaraina taminao aho.
* *
23 Aimez l’Éternel, vous tous ses saints* ! L’Éternel garde les fidèles, et il rétribue largement celui qui agit avec orgueil. 23 Tiava an'i Jehovah, ry olony masina rehetra; miaro ny marina Jehovah, ary mamaly dia mamaly ny mpiavonavona Izy.
24 Fortifiez-vous, et que votre cœur soit ferme, vous tous qui avez votre attente en l’Éternel. 24 Mahereza, ary aoka hatanjaka ny fonareo, dia ianareo rehetra izay manantena an'i Jehovah.
— v. 23 : comme 30:4.  
PSAUME 32 PSAUME 32
De David. Instruction. De David. Instruction.
1 Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée, [et] dont le péché est couvert ! 1 [Ny amin'ny famelan-keloka] Nataon'i Davida. Maskila. Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany.
2 Bienheureux l’homme à qui l’Éternel ne compte pas l’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y a point de fraude. 2 Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny.
* *
3 Quand je me suis tu, mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour, 3 Raha nangina aho, dia nihalany ny taolako rehetra, noho ny fitarainako mandrakariva,
4 Car jour et nuit ta main s’appesantissait sur moi ; ma vigueur* s’est changée en une sécheresse d’été. Sélah. 4 Fa efa navesatra tamiko andro aman'alina ny tananao; niova ny fahatanjahako toy ny azon'ny fahamainana amin'ny lohataona.
— v. 4 : litt.: ma sève.  
* *
5 Je t’ai fait connaître mon péché, et je n’ai pas couvert mon iniquité ; j’ai dit : Je confesserai mes transgressions à l’Éternel ; et toi, tu as pardonné l’iniquité de mon péché. Sélah. 5 Ny fahotako nambarako taminao, ary ny heloko tsy mba nafeniko. Hoy izaho: hiaiky ny fahadisoako amin'i Jehovah aho; ary Hianao dia namela ny heloky ny fahotako.
6 C’est pourquoi tout homme pieux te priera au temps où l’on te trouve ; certainement, en un déluge de grandes eaux, celles-ci ne l’atteindront pas. 6 Izany no aoka hivavahan'ny tsara tsara fanahy rehetra aminao amin'izay andro hahitana Anao; eny tokoa, na dia tondraka aza ny rano be, tsy hahatratra azy izany.
7 Tu es mon asile ; tu me gardes de détresse, tu m’entoures des chants de triomphe de la délivrance. Sélah. 7 Hianao no fiereko, miaro ahy tsy ho azon'ny fahoriana Hianao; fihobiam-pamonjena no ahodidinao ahy.
* *
8 Je t’instruirai, et je t’enseignerai le chemin où tu dois marcher ; je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. 8 Hanome saina anao sy hampianatra anao izay lalan-kalehanao Aho; hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsaina anao Aho.
9 Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n’ont pas d’intelligence, dont l’ornement est la bride et le mors, pour les refréner quand ils ne veulent pas s’approcher* de toi. 9 Aza manahaka ny soavaly na ny ampondra tsy manan-tsaina; vy sy lamboridy no haingo hihazonana azy, fa tsy mety manakaiky anao izy.
— v. 9 : ou, selon quelques-uns : de peur qu’ils n’approchent.  
* *
10 Le méchant a beaucoup d’afflictions ; mais [l’homme] qui se confie en l’Éternel, la bonté l’environnera. 10 Be ny fanaintainan'ny ratsy fanahy, fa izay matoky an'i Jehovah kosa dia ho hodidinin'ny famindram-po.
* *
11 Réjouissez-vous en l’Éternel, et égayez-vous, justes ! et jetez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. 11 Mifalia amin'i Jehovah, ary ravoravoa, ianareo olo-marina, ary mihobia, ianareo mahitsy fo rehetra.
PSAUME 33 PSAUME 33
1 Exultez en l’Éternel, vous justes ! aux hommes droits sied la louange. 1 [Fiderana an'Andriamanitra Mpitondra izao rehetra izao sy Mpiaro ny olona] Mihobia ho an'i Jehovah ianareo, ry olo-marina; fa mendrika hataon'ny olo-mahitsy ny fiderana.
2 Célébrez l’Éternel avec la harpe ; chantez ses louanges sur le luth à dix cordes ; 2 Miderà an'i Jehovah amin'ny lokanga; mankalazà Azy amin'ny valiha tory folo.
3 Chantez-lui un cantique nouveau ; pincez habilement de vos instruments avec un cri de joie. 3 Mihirà fihiram-baovao ho Azy; mitendre tsara amin'ny feo fifaliana.
4 Car la parole de l’Éternel est droite, et toute son œuvre est avec vérité. 4 Fa mahitsy ny tenin'i Jehovah, ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa.
5 Il aime la justice et le jugement* ; la terre est pleine de la bonté de l’Éternel. 5 Tia fahamarinana sy rariny Izy; henika ny famindram-pon'i Jehovah ny tany.
— v. 5 : juste jugement.  
* *
6 Les cieux ont été faits par la parole de l’Éternel, et toute leur armée par l’esprit de sa bouche. 6 Ny tenin'i Jehovah no nanaovana ny lanitra; ary ny fofonain'ny vavany no nanaovana ny hamaroany rehetra.
7 Il amasse comme un monceau les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. 7 Mampiavosa ny rano ao an-dranomasina ho toy ny antontan-javatra Izy; mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana Izy.
8 Que toute la terre craigne l’Éternel ; que tous les habitants du monde le redoutent ! 8 Aoka hatahotra an'i Jehovah ny tany rehetra; aoka hangovitra eo anatrehany ny mponina rehetra amin'izao tontolo izao.
9 Car, lui, il a parlé, et [la chose] a été ; il a commandé, et elle s’est tenue là. 9 Fa Izy no niteny dia ary izany; Izy no nandidy, dia nitoetra mafy izany.
* *
10 L’Éternel dissipe le conseil des nations, il met à néant les desseins des peuples. 10 Jehovah mahafoana ny fisainan'ny firenen-tsamy hafa; Mahatsinontsinona ny hevitry ny olona Izy.
11 Le conseil de l’Éternel subsiste à toujours, les desseins de son cœur, de génération en génération. 11 Ny fisainan'i Jehovah maharitra mandrakizay, ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka fara mandimby.
* *
12 Bienheureuse la nation qui a l’Éternel pour son Dieu, le peuple qu’il a choisi pour son héritage ! 12 Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny, dia ny olona nofidiny ho lovany.
13 L’Éternel regarde des cieux ; il voit tous les fils des hommes. 13 Eny an-danitra no itsinjovan'i Jehovah, mijery ny zanak'olombelona rehetra Izy;
14 Du lieu* de sa demeure il considère tous les habitants de la terre. 14 Eo amin'ny fonenany no ijereny ny mponina rehetra ambonin'ny tany,
15 C’est lui qui forme leur cœur à tous, qui prend connaissance de toutes leurs œuvres. 15 Dia Izy Mpamorona ny fon'izy rehetra sy Mpamantatra ny asany rehetra.
16 Un roi n’est pas sauvé par la multitude de son armée, et l’homme puissant n’est pas délivré par sa grande force ; 16 Tsy misy mpanjaka voavonjin'ny hamaroan'ny miaramilany; ny olo-mahery tsy voavonjin'ny haben'ny heriny.
17 Le cheval est une chose vaine pour sauver, et il ne délivre point par la grandeur de sa force. 17 Ny soavaly tsy azo itokiana ho famonjena, ary tsy mahavonjy ny haben'ny heriny.
18 Voici, l’œil de l’Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s’attendent à sa bonté, 18 Indro, ny mason'i Jehovah mitsinjo izay matahotra Azy, dia izay manantena ny famindram-pony,
19 Pour délivrer leur âme de la mort, et pour les conserver en vie durant la famine. 19 mba hanafaka ny fanahiny amin'ny fahafatesana, sy hamelona azy, raha misy mosary.
— v. 14 : lieu fixe, voir 1 Rois 8:39.  
* *
20 Notre âme s’attend à l’Éternel ; il est notre aide et notre bouclier. 20 Ny fanahintsika miandry an'i Jehovah; famonjena antsika sy ampingantsika Izy.
21 Car notre cœur se réjouira en lui, puisqu’en son saint nom nous avons mis notre confiance. 21 Fa Izy no ifalian'ny fontsika, satria ny anarany masina no itokiantsika.
22 Que ta bonté, ô Éternel ! soit sur nous, selon que nous nous sommes attendus à toi. 22 Jehovah ô, aoka ny famindram-ponao hitoetra aminay araka ny anantenanay Anao.
PSAUME 34* PSAUME 34*
De David, quand il dissimula sa raison devant Abimélec**, qui le chassa, et il s’en alla. De David, quand il dissimula sa raison devant Abimélec**, qui le chassa, et il s’en alla.
— * : voir la note au Psaume 25. — ** : titre des rois philistins (?).  
1 Je bénirai l’Éternel en tout temps ; sa louange sera continuellement dans ma bouche. 1 [Salamo abidy. Fisaorana sy anatra nataon'izay efa novonjena tamin'ny fahoriana] Nataon'i Davida tamin'izy nody adala teo anatrehan'i Abimeleka, dia noroahiny ka lasa nandeha. Hisaotra an'i Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy.
2 Mon âme se glorifiera en l’Éternel ; les débonnaires l’entendront, et se réjouiront. 2 Jehovah no reharehan'ny fanahiko; hahare izany ny mpandefitra ka ho fay.
3 Magnifiez l’Éternel avec moi, et exaltons ensemble son nom. 3 Miaraha mankalaza an'i Jehovah amiko; ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika.
* *
4 J’ai cherché l’Éternel ; et il m’a répondu, et m’a délivré de toutes mes frayeurs. 4 Mitady an'i Jehovah aho, dia mamaly ahy Izy ka manafaka ahy amin'ny tahotro rehetra.
5 Ils ont regardé vers lui, et ils ont été illuminés, et leurs faces n’ont pas été* confuses. 5 Mijery Azy ireo ka miramirana, sady tsy mangaihay ny tavany.
6 Cet affligé a crié ; et l’Éternel l’a entendu, et l’a sauvé de toutes ses détresses. 6 Ity olo-mahantra ity niantso, dia nihaino Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra.
— v. 5 : ou : ne seront pas.  
* *
7 L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. 7 Ny Anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra Azy ka mamonjy azy.
8 Goûtez et voyez que l’Éternel est bon ! Bienheureux l’homme qui se confie en lui ! 8 Andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy.
9 Craignez l’Éternel, vous ses saints ; car rien ne manque à ceux qui le craignent. 9 Matahora an'i Jehovah, ianareo olony masina;fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra Azy.
10 Les lionceaux souffrent disette, et ont faim ; mais ceux qui cherchent l’Éternel ne manquent d’aucun bien. 10 Na dia ny liona tanora aza tsy ampy hanina ka noana. Fa izay mitady an'i Jehovah kosa dia tsy ho orin-java-tsoa akory.
* *
11 Venez, fils, écoutez-moi : je vous enseignerai la crainte de l’Éternel. 11 Avia, anaka, mihainoa ahy; ny fahatahorana an'i Jehovah no hampianariko anareo.
12 Qui est l’homme qui prenne plaisir à la vie [et] qui aime les jours pour voir du bien ? 12 Na iza na iza ianao no maniry fiainana ka tia andro maro hahitana ny soa,
13 Garde ta langue du mal, et tes lèvres de proférer la tromperie ; 13 Dia arovy ny lelanao amin'ny ratsy ary ny molotrao mba tsy hiteny fitaka.
14 Retire-toi du mal, et fais le bien ; cherche la paix, et poursuis-la. 14 Halaviro ny ratsy, manaova soa; mitadiava fihavanana, ka araho izany.
15 Les yeux de l’Éternel [regardent] vers les justes, et ses oreilles sont [ouvertes] à leur cri. 15 Ny mason'i Jehovah dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny mihaino ny fitarainany.
16 La face de l’Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leur mémoire. 16 Ny tavan'i Jehovah tezitra amin'ny mpanao ratsy kosa, mba hofongorany tsy ho eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy.
17 [Les justes] crient, et l’Éternel entend, et il les délivre de toutes leurs détresses. 17 Mitaraina ny marina, ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra.
18 L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l’esprit abattu. 18 Akaikin'izay manana fo mangorakoraka Jehovah, ary mamonjy izay torororo fanahy.
* *
19 Les maux du juste sont en grand nombre ; mais l’Éternel le délivre de tous : 19 Maro ny fahorian'ny marina; nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany.
20 Il garde tous ses os, pas un d’eux n’est cassé. 20 Miaro ny taolany rehetra izy; tsy hisy ho tapaka ireny na dia iray akory aza.
21 Le mal fera mourir le méchant ; et ceux qui haïssent le juste en porteront la peine. 21 Hahafaty ny ratsy fanahy ny fahoriana; ary ny mankahala ny olo-marina hohelohina.
22 L’Éternel rachète l’âme de ses serviteurs ; et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera tenu pour coupable. 22 Fa Jehovah manavotra ny fanahin'ny mpanompony, ka tsy mba hisy hohelohina izay rehetra mialoka aminy.
PSAUME 35 PSAUME 35
De David De David
1 Éternel ! conteste contre ceux qui contestent contre moi ; fais la guerre à ceux qui me font la guerre. 1 [Fiantsoana an'Andriamanitra hamaly ny ratsy ataon'ny mpanenjika] Nataon'i Davida. Jehovah ô, mamalia izay manana ady amiko; miadia amin'izay mamely ahy.
2 Saisis l’écu et le bouclier, et lève-toi à mon secours. 2 Raiso ny ampinga kely sy ny ampinga lehibe ka mitsangàna hamonjy ahy.
3 Tire la lance, et barre le chemin au devant de ceux qui me poursuivent ! Dis à mon âme : Je suis ton salut ! 3 Ary raiso ny lefona, ka sakano izay manenjika ahy; lazao amin'ny fanahiko hoe: Famonjena anao Aho.
* *
4 Que ceux qui cherchent ma vie soient honteux et confus ; que ceux qui complotent mon malheur se retirent en arrière et soient confondus. 4 Aoka ho menatra sy ho afa-baraka izay mitady ny aiko; aoka hiamboho sy hangaihay izay misaina hanisy ratsy ahy.
5 Qu’ils soient comme la balle devant le vent, et que l’ange de l’Éternel les chasse ! 5 Aoka ho tahaka ny akofa eo alohan'ny rivotra izy. Ary aoka ny Anjelin'i Jehovah handroaka azy.
6 Que leur chemin soit ténèbres et lieux glissants, et que l’ange de l’Éternel les poursuive ! 6 Aoka ho maizina sy malama ny lalany, ary aoka ny Anjelin'i Jehovah hanenjika azy.
7 Car, sans cause, ils ont préparé secrètement pour moi leur filet ; sans cause, ils ont creusé une fosse pour mon âme. 7 Fa tsy ahoan-tsy ahoana no nanaovany fandri-totofana hahazoany ahy; tsy ahoan-tsy ahoana no nandavahany hamandrihany ny aiko.
8 Qu’une ruine qu’il n’a pas connue vienne sur lui, et que son filet qu’il a caché le prenne : qu’il y tombe, pour sa ruine. 8 Aoka ny fandringanana ho tonga tampoka aminy; ary aoka hahazo azy ny fandrika harato nafeniny, ka ho latsaka ao amin'izany fandringanana izany indrindra izy.
9 Et mon âme s’égayera en l’Éternel, elle se réjouira en son salut. 9 Fa ny fanahiko kosa hifaly amin'i Jehovah sy ho ravoravo amin'ny famonjeny.
10 Tous mes os diront : Éternel ! qui est comme toi, qui délivres l’affligé de celui qui est plus fort que lui, et l’affligé et le pauvre de celui qui les pille ? 10 Ny taolako rehetra hanao hoe: Jehovah ô, iza no tahaka Anao, Izay manafaka ny ory amin'izay tsy tohany, eny, ny ory sy ny malahelo amin'izay mamabo azy?
* *
11 Des témoins violents se lèvent, ils m’interrogent sur des choses que je n’ai pas connues ; 11 Mitsangana ny vavolombelona mampidi-doza; ka izay tsy fantatro no anadinany ahy.
12 Ils m’ont rendu le mal pour le bien : mon âme est dans l’abandon. 12 Mamaly ratsy ahy ho solon'ny soa izy, ka mamoy malala ny fanahiko.
13 Mais moi, quand ils ont été malades, je me vêtais d’un sac ; j’humiliais mon âme dans le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. 13 Ary ny amiko, raha narary izy ireo, dia lamba fisaonana no nitafiako; nampahory ny tenako tamin'ny ny fifadian-kanina aho; ary ny fivavako nody tao an-tratrako.
14 J’ai marché comme si c’eût été mon compagnon, mon frère ; triste, je me suis courbé comme celui qui mène deuil pour sa mère. 14 Toy ny nisy nanjo ny sakaizako na ny rahalahiko no nandehanako; nitanondrika tamin'alahelo toy ny fisaona reny aho.
15 Mais, dans mon adversité, ils se sont réjouis et se sont rassemblés ; les calomniateurs se sont rassemblés contre moi, et je ne l’ai pas su ; ils m’ont déchiré et n’ont pas cessé ; 15 Nefa nony ho lavo kosa aho, dia faly izy ireo ka niangona;olona faraidina no nitangorona hamely ahy, nefa tsy fantatro*; namiravira izy ka tsy mba nitsahatra;[Na: Olona faraidina, izay fantatro, no nitangorona hamely ahy]
16 Avec d’impies* parasites moqueurs ils ont grincé les dents contre moi. 16 Naman'ny olon-dratsy manendrikendrika ho enti-mila sitraka* izy ka nihidy vazana tamiko.[Heb. hahazoa-mofo; na;tena mpanendrikendrika indrindra]
— v. 16 : ou : hypocrites.  
* *
17 Seigneur ! jusques à quand regarderas-tu ? Retire mon âme de leurs destructions, mon unique, des jeunes lions. 17 Ry Tompo ô, mandra-pahoviana no hijerenao ? Avereno ny fanahiko ho afaka amin'ny fandringanany, ny hany malalako ho afaka amin'ny liona tanora.
18 Je te célébrerai dans la grande congrégation, je te louerai au milieu d’un grand* peuple. 18 Hisaotra Anao eo amin'ny fiangonana lehibe aho; hidera Anao eo afovoan'ny olona maro aho.
19 Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas de moi ; que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas l’œil. 19 Aoka tsy hifalian'izay mandrafy ahy foana aho; ary aoka tsy hami-maso izay mankahala ahy tsy ahoan-tsy ahoana.
20 Car ils ne parlent pas de paix ; mais ils méditent des tromperies contre les hommes paisibles du pays. 20 Fa tsy fihavanana no lazainy; fa mamorom-pitaka izy hamelezany izay mibonaika ambonin'ny tany.
21 Et ils ont élargi leur bouche contre moi ; ils ont dit : Ha ha ! ha ha ! notre œil l’a vu. 21 Dia mitanatana vava amiko izy ka manao hoe: Hià! sakoa izay! efa hita'ny masonay.
22 Tu l’as vu, Éternel ! ne garde pas le silence : Seigneur ! ne t’éloigne pas de moi. 22 Efa hitanao, Jehovah ô, ka aza manentsin-tadiny; ry Tompo ô, aza manalavitra ahy.
23 Éveille-toi, réveille-toi, pour me faire droit, mon Dieu et Seigneur, pour soutenir ma cause. 23 Mahatsiarova, ka mifohaza ho amin'ny fitsaràna ahy, O Andriamanitro sy Tompoko! mifohaza ho amin'ny adiko.
24 Juge-moi selon ta justice, ô Éternel, mon Dieu ! et qu’ils ne se réjouissent pas à mon sujet. 24 Tsarao aho, Jehovah Andriamanitro ô, araka ny fahamarinanao; ary aoka tsy hifalian'ireo aho.
25 Qu’ils ne disent pas dans leur cœur : Ha ha ! [voilà] notre désir* ! Qu’ils ne disent pas : Nous l’avons englouti. 25 Aoka tsy hanao anakampo hoe izy: Hià! faly izahay! aoka tsy hanao hoe izy: efa natelinay izy.
26 Que ceux qui se réjouissent de mon malheur soient tous ensemble honteux et confus ; que ceux qui s’élèvent orgueilleusement contre moi soient couverts de honte et de confusion. 26 Aoka ho menatra sy hangaihay avokoa izay mifaly amin'ny manjo ahy; aoka hitafy henatra sy fahafaham-baraka izay mirehareha amiko.
27 Qu’ils exultent et qu’ils se réjouissent ceux qui sont affectionnés à ma justice ; et qu’ils disent continuellement : Magnifié soit l’Éternel, qui prend plaisir à la paix de son serviteur ! 27 Aoka hihoby sy hifaly izay mankasitraka ny fahamarinako; ary aoka izy hanao mandrakariva hoe: hankalazaina anie Jehovah, Izay mankasitraka ny fiadanan'ny mpanompony.
28 Et ma langue redira ta justice, ta louange, tout le jour. 28 Ary ny lelako hilaza ny fahamarinanao; ny fiderana Anao no hataoko mandrakariva.
— v. 18 : ou : fort. — v. 25 : hébreu : âme.  
PSAUME 36 PSAUME 36
Au chef de musique. Du serviteur de l’Éternel. De David. Au chef de musique. Du serviteur de l’Éternel. De David.
1 La transgression du méchant dit*, au dedans de mon cœur, qu’il n’y a point de crainte de Dieu devant ses yeux. 1 [Ny maharatsy ny miala amin'Andriamanitra, ary ny mahatsara ny mihavana aminy] Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'i Davida, mpanompon'i Jehovah. Ny ota milaza ato am-poko ny amin'ny ratsy fanahy hoe*: tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra ao aminy.[Na: Misy filazana ny ao am-pon'ny ratsy fanahy manao hoe:]
2 Car il se flatte à ses propres yeux quand son iniquité se présente pour être haïe. 2 Fa miarahaba tena izy ny amin'ny tsy hahitana ny helony ka hankahalana azy.
3 Les paroles de sa bouche sont iniquité et tromperie ; il s’est désisté d’être sage, de faire le bien. 3 Ny tenin'ny vavany dia faharatsiana sy fitaka; efa nihadala izy ka nitsahatra tsy hanao soa.
4 Il médite la vanité* sur son lit ; il se tient sur un chemin qui n’est pas bon ; il n’a point en horreur le mal. 4 Faharatsiana no saintsaininy eo am-pandriany; mitsangana eo amin'ny lalana tsy mety izy; ny ratsy tsy mba laviny akory.
— v. 1 : dire, dans le sens de la diction oraculaire ; ici et Ps. 110:1. — v. 4 : ou : le mal.  
* *
5 Éternel, ta bonté est dans les cieux, ta fidélité [atteint] jusqu’aux nues. 5 Jehovah ô, mipaka amin'ny lanitra ny famindram-ponao; mihatra amin'ny rahona ny fahamarinanao.
6 Ta justice est comme de hautes montagnes* ; tes jugements sont un grand abîme. Éternel, tu sauves l’homme et la bête. 6 Ny fahamarinanao dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo*; ny fitsaranao dia toy ny lalina indrindra; ny olona sy ny biby dia samy vonjenao, Jehovah ô,[Heb: tendrombohitr'Andriamanitra]
7 Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! Aussi les fils des hommes se réfugient sous l’ombre de tes ailes. 7 Endrey ny hatsaran'ny famindram-ponao, Andriamanitra ô! ka mialoka eo amin'ny aloky ny elatrao ny zanak'olombelona.
8 Ils seront abondamment rassasiés de la graisse de ta maison, et tu les abreuveras au fleuve de tes délices ; 8 Voky ny matavy ao an-tranonao izy; ary ny ony fampifalianao no ampisotroanao azy.
9 Car par devers toi est la source de la vie, en ta lumière nous verrons la lumière. 9 Fa ao aminao no misy loharanon'aina; ny fahazavanao no hahitanay fahazavana.
10 Continue ta bonté à ceux qui te connaissent, et ta justice à ceux qui sont droits de cœur. 10 Ampahareto amin'izay mahalala Anao ny famindram-ponao, ary ny fahamarinanao amin'ny mahitsy fo.
11 Que le pied de l’orgueil ne m’atteigne pas, et que la main des méchants ne me chasse pas loin. 11 Aoka tsy hanitsaka ahy ny tongotry ny mpiavonavona, na hampandositra ahy ny tanan'ny ratsy fanahy.
12 Là sont tombés les ouvriers d’iniquité ; ils ont été renversés, et n’ont pu se relever. 12 Indreo! efa lavo ny mpanao ratsy; naripaka izy ka tsy maharina.
— v. 6 : litt.: montagnes de *Dieu.  
PSAUME 37* PSAUME 37*
De David. De David.
— * : La lettre hébraïque initiale de chaque alinéa de ce psaume suit l’ordre alphabétique.  
1 Ne t’irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne sois pas jaloux de ceux qui pratiquent l’iniquité ; 1 [Salamo abidy. Ny tsi-faharetan'ny fanambinana ny ratsy fanahy, ary ny fahatezan'ny fitahiana azon'ny tsara fanahy] Nataon'i Davida. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy; Ary aza mialona ny mpanao meloka;
2 car bientôt, comme l’herbe, ils seront fauchés, et, comme l’herbe verte, ils se faneront. 2 Fa hojinjana faingana tahaka ny ahitra izy ka halazo tahaka ny ahi-maitso.
   
3 Confie-toi en l’Éternel et pratique le bien ; habite le pays, et repais-toi de* fidélité, 3 Matokia an'i Jehovah ianao, ka manaova soa, dia honina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana.
4 et fais tes délices de l’Éternel : et il te donnera les demandes de ton cœur. 4 Ary miravoravoa amin'i Jehovah ianao, dia homeny anao izay irin'ny fonao.
— v. 3 : ou : adonne-toi à la.  
5 Remets ta voie sur l’Éternel, et confie-toi en lui ; 5 Ankino amin'i Jehovah ny lalanao, ary matokia Azy, fa hataony tanteraka.
6 et lui, il agira, et il produira* ta justice comme la lumière, et ton droit comme le plein midi. 6 Ary hampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava Izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mitataovovonana.
— v. 6 : litt.: fera sortir.  
7 Demeure tranquille, [appuyé] sur l’Éternel, et attends-toi à lui. Ne t’irrite pas à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de l’homme qui vient à bout de ses desseins. 7 Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantenà Azy; Aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sain-dratsy.
   
8 Laisse la colère et abandonne le courroux ; ne t’irrite pas, au moins pour faire le mal : 8 Mitsahara amin'ny fahatezerana, ary mahafoiza ny fahavinirana; aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao; fa ratsy no hiafaran'izany.
9 car ceux qui font le mal seront retranchés, et ceux qui s’attendent à l’Éternel, ceux-là posséderont le pays. 9 Fa ny mpanao ratsy hofongoro-na; Ary izay miandry an'i Jehovah no handova ny tany.
   
10 Encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus ; et tu considéreras son lieu, et il n’y sera plus ; 10 Fa rehefa afaka kelikely, dia tsy hisy ny ratsy fanahy; Handinika ny fonenany ianao, fa tsy ho hita izy.
11 et les débonnaires posséderont le pays, et feront leurs délices d’une abondance de paix. 11 Fa ny mpandefitra kosa no handova ny tany ka hiravoravo amin'ny haben'ny fiadanana.
* *
12 Le méchant complote contre le juste, et grince les dents contre lui : 12 Ny ratsy fanahy manao hevi-dratsy hamelezana ny maraina ka mihidy vazana aminy.
13 le Seigneur se rira de lui, car il voit que son jour vient. 13 Ny tompo mihomehy azy, satria hitany fa ho tonga ny androny.
   
14 Les méchants ont tiré l’épée et on bandé leur arc, pour faire tomber l’affligé et le pauvre, pour égorger ceux qui marchent dans la droiture : 14 Ny ratsy fanahy nampitsoaka ny sabany ka nanenjana ny tsipìkany mba hampikarapoka ny ory sy ny malahelo, ary hamono ny mahitsy lalana.
15 leur épée entrera dans leur cœur, et leurs arcs seront brisés. 15 Ny sabany hitsatoka amin'ny fony ihany, ary ny tsipìkany ho tapatapaka.
   
16 Mieux vaut le peu du juste que l’abondance de beaucoup de méchants ; 16 Tsara lavitra ny kely ananan'ny ratsy fanahy maro.
17 car les bras des méchants seront brisés, mais l’Éternel soutient les justes. 17 Fa ny sandrin'ny ratsy fanahy ho tapatapaka; Fa Jehovah manohana ny marina.
   
18 L’Éternel connaît les jours de ceux qui sont intègres, et leur héritage sera pour toujours : 18 Fantatr'i Jehovah ny andron'ny mahitsy; Ary ny lovany ho mandrakizay.
19 ils ne seront pas confus au mauvais temps, et ils seront rassasiés aux jours de la famine. 19 Tsy mba ho menatra amin'ny andro fahoriana ireny; ary amin'ny taona mosarena dia ho voky izy.
   
20 Car les méchants périront, et les ennemis de l’Éternel comme la graisse des agneaux* ; ils s’en iront, comme la fumée ils s’en iront. 20 Fa ny ratsy fanahy haringana, ary ny fahavalon'i Jehovah ho tahaka ny voninahitry ny saha; Ho levona izy, eny, ho levon-ko setroka izy.
— v. 20 : d’autres : comme l’éclat des prairies.  
21 Le méchant emprunte, et ne rend pas ; mais le juste use de grâce, et donne : 21 Misambotra ny ratsy fanahy, nefa tsy manohitra*; Fa ny marina kosa mamindra fo ka manome.[Na: tsy mahonitra]
22 car ceux qui sont bénis de lui posséderont le pays ; mais ceux qui sont maudits de lui seront retranchés. 22 Fa izay tahìny no handova ny tany; Ary izay ozoniny kosa no hofongorana.
* *
23 Par l’Éternel les pas de l’homme sont affermis, et il prend plaisir à sa voie : 23 Avy amin'i Jehovah no mahalavorary ny dian'ny olona, ka Izy no mankasitraka ny lalany.
24 s’il tombe, il ne sera pas entièrement abattu ; car l’Éternel lui soutient la main. 24 Na dia lavo aza izy, tsy dia mikarapoka, fa Jehovah no mitantana azy.
   
25 J’ai été jeune, et je suis vieux, et je n’ai pas vu le juste abandonné, ni sa semence cherchant du pain : 25 Efa mba tanora ihany aho, ary efa antitra ankehitriny; Fa tsy mbola hitako mangataka hanina.
26 il use de grâce tout le jour, et il prête ; et sa semence sera en bénédiction. 26 Miantra mandrakariva ireny ka mampisambotra; ary ny taranany hotahina.
   
27 Retire-toi du mal, et fais le bien, et demeure pour toujours ; 27 Halaviro ny ratsy, ka manaova soa. Dia honina mandrakizay ianao.
28 car l’Éternel aime la droiture, et il n’abandonnera pas ses saints*: ils seront gardés à toujours, mais la semence des méchants sera retranchée. 28 Fa Jehovah tia rariny sady tsy hahafoy ny olony masina; Harovana mandrakizay ireo; Fa taranaky ny ratsy fanahy hofongorana,
— v. 28 : comme 30:4.  
29 Les justes posséderont le pays, et ils l’habiteront à perpétuité. 29 Ny marina handova ny tany Ka honina ao aminy mandrakizay
* *
30 La bouche du juste profère la sagesse, et sa langue parle la droiture ; 30 Ny vavan'ny marina miresaka fahendrena, Ary ny lelany manambara ny rariny.
31 la loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancelleront pas. 31 Ny lalàn'Andriamaniny no ao am-pony; Tsy mba ho solafaka ny diany.
   
32 Le méchant épie le juste, et cherche à le faire mourir : 32 Mitsikilo ny marina ny ratsy fanahy ka mitady hahafaty azy.
33 l’Éternel ne l’abandonnera pas entre ses mains, et ne le condamnera pas, quand il sera jugé. 33 Jehovah tsy hahafoy azy eo an-tanany. Na hanameloka azy, raha tsaraina izy.
   
34 Attends-toi à l’Éternel, et garde sa voie ; et il t’élèvera afin que tu possèdes le pays : quand les méchants seront retranchés, tu le verras. 34 Miandrasa an'i Jehovah, ka tandremo ny lalàny, dia hanandratra anao handova ny tany Izy; Ho faly hahita ny hamongorana ny ratsy fanahy ianao.
* *
35 J’ai vu le méchant puissant, et s’étendant comme un arbre vert croissant dans son lieu natal ; 35 Efa hitako ny ratsy fanahy, fa loza loatra izy, ary nandrahaka tahaka ny hazo maitso maniry ho azy;
36 mais il* passa, et voici, il n’était plus ; et je l’ai cherché, et il ne s’est plus trouvé. 36 Kanjo nandalo izy ka, indro, tsy teo intsony; Ary nitady azy ka, tsy hita izy.
— v. 36 : ou : on.  
37 Prends garde à l’homme intègre, et regarde l’homme droit, car la fin* d’un [tel] homme est la paix ; 37 Diniho ny mahitsy, ka jereo ny marina; Fa misy farany* ho an'ny olona tia fihavanana*. [*Na: taranaka][**Na: Fa fiadanana no faran'izany olona izany]
38 mais les transgresseurs seront détruits ensemble ; la fin* des méchants, c’est d’être retranché** ; 38 Fa ny mpanota haringana avokoa; Ny hihafaran'ny ratsy fanahy ho fongotra.
— v. 37, 38* : ou : l’avenir. — v. 38** : ou : sera retranchée.  
39 Mais le salut des justes vient de l’Éternel ; il est leur force au temps de la détresse, et l’Éternel leur aidera et les délivrera ; 39 Fa ny famonjena ny marina dia avy amin'i Jehovah; Fiarovana mafy ho azy amin'ny andro fahoriana Izy.
40 il les délivrera des méchants et les sauvera, car ils se sont confiés en lui. 40 Ary Jehovah mamonjy azy sy manafaka azy; eny, manafaka azy amin'ny ratsy fanahy Izy ka mamonjy azy, satria nialoka taminy izy.
PSAUME 38 PSAUME 38
Psaume de David, pour faire souvenir. Psaume de David, pour faire souvenir.
1 Éternel ! ne me reprends pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. 1 [Fivavak'izay ory dia ory indrindra] Salamo nataon'i Davida. Ho fampahatsiarovana. Jehovah ô, aza ny fahatezeranao no ananaranao ahy; ary aza ny fahaviniranao no amaizanao ahy.
* *
2 Car tes flèches ont pénétré* en moi, et ta main est descendue sur moi. 2 Fa mitsatoka amiko ny zana-tsipìkanao,ary manindry ahy mafy ny tananao,
3 Il n’y a rien d’entier en ma chair, à cause de ton indignation ; point de paix dans mes os, à cause de mon péché. 3 Tsy misy fahasalamana ny nofoko noho ny fahatezeranao; tsy misy tsy marary ny taolako noho ny fahotako.
4 Car mes iniquités ont passé sur* ma tête ; comme un pesant fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. 4 Fa ny heloko efa mihoatra ny lohako; tahaka ny entana mavesatra izy ka tsy zakako.
5 Mes plaies sont fétides, elles coulent, à cause de ma folie. 5 Maimbo sady mihady ny feriko noho ny hadalako.
6 Je suis accablé et extrêmement courbé ; tout le jour je marche dans le deuil ; 6 Mitanondrika sy mijoretra indrindra aho, ary misaona mandrakariva.
7 Car mes reins sont pleins d’inflammation, et il n’y a rien d’entier dans ma chair. 7 Ary ny vaniako henika ny aretina mahamay, ka tsy misy fahasalamana ny nofoko.
8 Je suis languissant et extrêmement brisé ; je rugis dans le frémissement de mon cœur. 8 Marikoditra aho sady torovana indrindra; midradradradra aho noho ny fitolokon'ny foko.
— v. 2 : litt.: sont descendues. — v. 4 : c. à d. comme des eaux ; — ou : dépassé.  
* *
9 Seigneur ! tout mon désir est devant toi, et mon gémissement ne t’est point caché. 9 Ry Tompo ô, eo anatrehanao ny faniriako rehetra;ary ny fisentoako tsy mba miafina aminao.
10 Mon cœur bat fort, ma force m’a abandonné, et la lumière de mes yeux aussi n’est plus avec moi. 10 Miemponempona ny foko, lany ny heriko, ary ny fahiratan'ny masoko aza efa nandao ahy.
11 Ceux qui m’aiment, et mes compagnons, se tiennent loin de ma plaie, et mes proches se tiennent à distance, 11 Ny olo-malalako sy ny sakaizako aza efa manalavitra ny fahoriako; Ary ny havako mijanona eny lavitra eny.
12 Et ceux qui cherchent ma vie me tendent des pièges, et ceux qui cherchent mon mal parlent de malheurs* et disent** des tromperies tout le jour. 12 Mamela-pandrika izay mitady ny aiko; ary izay mitady hanimba ahy miteny fanimbana,sy misaim-pitaka mandrakariva.
— v. 12* : malheur, ruine. — v. 12** : ou : méditent.  
* *
13 Et moi, comme un sourd, je n’entends pas, et, comme un muet, je n’ouvre pas la bouche. 13 Fa izaho dia tahaka ny marenina ka tsy mandre, ary tahaka ny moana ka tsy mahaloa-bava;
14 Je suis devenu comme un homme qui n’entend point et dans la bouche duquel il n’y a pas de réplique. 14 Eny, dia tahaka ny olona tsy mandre, sady tsy misy teny havaly eo am-bavany.
15 Car je m’attends à toi, Éternel ! Toi, tu répondras, Seigneur, mon Dieu ! 15 Fa ianao no antenaiko Jehovah ô; ianao no hamaly, ry Tompo Andriamanitra ô.
16 Car j’ai dit : Qu’ils ne se réjouissent pas à mon sujet ! Quand mon pied chancelle, ils s’élèvent orgueilleusement contre moi. 16 Fa hoy izaho: sao dia hifalian'izy ireo anie aho;ary raha mibolisatra ny tongotro, dia hirehareha amiko izy.
17 Car je suis prêt à boiter, et ma douleur est toujours devant moi ; 17 Fa efa ho lavo aho, ary ny fanaintainako dia tsaroako mandrakariva.
18 Car je déclarerai mon iniquité ; je suis en peine pour mon péché. 18 Fa ny heloko no hambarako; matahotra* aho noho ny fahotako. [Na: Malahelo]
19 Et mes ennemis sont vivants, ils sont forts, et ceux qui me haïssent sans motif sont nombreux ; 19 Fa ny fahavaloko velona ihany sady mahery; ary maro no mandrafy ahy tsy ahoan-tsy ahoana;
20 Et ceux qui me rendent le mal pour le bien sont mes adversaires, parce que je poursuis ce qui est bon. 20 Ary mamaly ratsy ny soa izy ireo ka mandrafy ahy ho valin'ny fanarahako ny tsara.
21 Éternel ! ne m’abandonne point ; mon Dieu ! ne t’éloigne pas de moi. 21 Aza mahafoy ahy,Jehovah ô; Ry Andriamanitro ô, aza manalavitra ahy.
22 Hâte-toi de me secourir, Seigneur, mon salut ! 22 Faingàna hamonjy ahy, ry Tompo, Mpamonjy ahy ô.
PSAUME 39 PSAUME 39
Au chef de musique, à Jeduthun. Psaume de David. Au chef de musique, à Jeduthun. Psaume de David.
1 J’ai dit : Je prendrai garde à mes voies, afin que je ne pèche point par ma langue ; je garderai ma bouche avec une muselière pendant que le méchant est devant moi. 1 [Ny fahatsinontsinon'izao fiainana izao] Ho an'ny mpiventy hira. Ho an'i Jedotona Salamo nataon'i Davida. Hoy izaho: hitandrina ny lalako aho ka tsy hanota amin'ny lelako; hasiako fehim-bava ny vavako, raha mbola eo anatrehako ny ratsy fanahy.
2 J’ai été muet, dans le silence ; je me suis tu à l’égard du bien ; et ma douleur a été excitée. 2 Nangina mihitsy aho, namihim-bava ka tsy nilaza na dia ny tsara aza*, dia nihetsika mafy ny fanaintainan'ny aretiko.[Na; na dia teo anatrehan'ny tsara fanahy aza]
3 Mon cœur s’est échauffé au dedans de moi ; dans ma méditation le feu s’est allumé, j’ai parlé de ma langue : 3 Nafana ny foko tato anatiko; raha nieritreritra aho, dia nisy afo nirehitra, ka niteny tamin'ny lelako aho.
4 Éternel ! fais-moi connaître ma fin, et la mesure de mes jours, ce qu’elle est ; je saurai combien je suis fragile. 4 Jehovah ô,ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko; aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho.
5 Voici, tu m’as donné des jours comme la largeur d’une main, et ma durée est comme un rien devant toi. Certainement, tout homme qui se tient debout n’est que vanité. Sélah. 5 Indro efa nataonao vodivoam-pelatanana ny androko, ary ny fiainako toy ny tsinontsinona eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olon-drehetra, na dia matanjaka aza*.[Na: Natao ho zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra]
6 Certainement l’homme se promène parmi* ce qui n’a que l’apparence ; certainement il s’agite en vain ; il amasse [des biens], et il ne sait qui les recueillera. 6 Aloka tokoa no fandehandehan'ny olona; zava-poana tokoa no itabatabàny; mihary harena izy nefa tsy fantany izay ho tompon'izany.
— v. 6 : litt.: en.  
* *
7 Et maintenant, qu’est-ce que j’attends, Seigneur ? Mon attente est en toi. 7 Ary ankehitriny, inona no andrasako Tompo ô? Hianao no antenaiko.
8 Délivre-moi de toutes mes transgressions ; ne me livre pas à l’opprobre de l’insensé. 8 Manafaha ahy amin'ny fahadisoako rehetra; aza manao ahy ho fanakoran'ny adala.
9 Je suis resté muet, je n’ai pas ouvert la bouche, car c’est toi qui l’as fait. 9 Mangina aho ka tsy miloa-bava fa ianao no nanao izao.
10 Retire de dessus moi ta plaie : je suis consumé par les coups de ta main. 10 Aoka hitsahatra ny fikapohanao ahy; reraka aho azon'ny famelin'ny tananao.
11 Quand tu châties un homme, en le corrigeant à cause de l’iniquité, tu consumes* comme la teigne sa beauté ; certainement, tout homme n’est que vanité. Sélah. 11 Anatra noho ny fahadisoany no ananaranao ny olona, ka manimba ny hatsaran-tarehiny tahaka ny kalalao ianao; zava-poana tokoa ny olona rehetra.
— v. 11 : litt.: fais fondre.  
* *
12 Écoute ma prière, ô Éternel ! et prête l’oreille à mon cri ; ne sois pas sourd à mes larmes, car je suis un étranger, un hôte, chez toi, comme tous mes pères. 12 Mandrenesa ny fivavako Jehovah ô,ary mihainoa ny fitarainako; aza mangina amin'ny ranomasoko fa vahiny aminao aho sy mpivahiny tahaka ny razako rehetra.
13 Détourne tes regards de moi, et que je retrouve ma force, avant que je m’en aille et que je ne sois plus. 13 Aza atrehinao aho aloha, dia ho miramirana indray, dieny aho tsy mbola lasa ka tsy ho eto intsony.
* *
PSAUME 40 PSAUME 40
Au chef de musique. De David. Psaume. Au chef de musique. De David. Psaume.
1 J’ai attendu patiemment l’Éternel ; et il s’est penché vers moi, et a entendu mon cri. 1 [Fisaorana noho ny famonjena efa azo sy fanolorana ny tena hankatò ny tenin'Andriamanitra, ary fangatahana ho amin'ny andro sisa] Ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida. Niandry dia niandry an'i Jehovah aho; ary nitodika nitsinjo ahy Izy ka nandre ny fitarainako.
2 Il m’a fait monter hors du puits de la destruction, hors d’un bourbier fangeux ; et il a mis mes pieds sur un roc, il a établi mes pas. 2 Dia nampakatra ahy avy tao amin'ny lavaka fandringanana Izy, eny, tamin'ny fotaka mandrevo; ary nampitoetra ny tongotro teo ambony vatolampy Izy ka nampijoro ahy.
3 Et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, la louange de notre Dieu. Plusieurs le verront, et craindront, et se confieront en l’Éternel. 3 Ary nanisy fihiram-baovao teo am-bavako Izy, dia fideràna an'Andriamanitsika; maro no hahita sy hatahotra ary hatoky an'i Jehovah.
* *
4 Bienheureux l’homme qui a mis en l’Éternel sa confiance, et ne s’est pas tourné vers les orgueilleux et ceux qui se détournent vers le mensonge ! 4 Sambatra izay olona manao an'i Jehovah ho tokiny, ka tsy mivily ho naman'ny mpiavonavona na ny mpivadika ho amin'ny lainga.
5 Tu as multiplié, toi, Éternel mon Dieu, tes œuvres merveilleuses et tes pensées envers nous ; on ne peut les arranger devant toi. Si je veux les déclarer et les dire, — elles sont trop nombreuses pour les raconter. 5 Nohamaroinao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao ho anay, Jehovah Andriamanitra ô. Tsy misy azo ampitahaina aminao Raha tiako hambara sy holazaina ireny, dia, indro, maro loatra izy ka tsy tambo isaina.
6 Au sacrifice et à l’offrande de gâteau tu n’as pas pris plaisir : tu m’as creusé des oreilles ; tu n’as pas demandé d’holocauste ni de sacrifice pour le péché. 6 Ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hohanina tsy mba sitrakao ny sofiko nataonao malady* ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy mba nilainao; [Heb: Ny sofiko no nohadinao]
7 Alors j’ai dit : Voici, je viens ; il est écrit de moi dans le rouleau du livre. 7 Dia hoy izaho:inty aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratana ahy.
8 C’est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir, et ta loi est au dedans de mes entrailles. 8 Ny hanao ny sitraponao, Andriamanitra ô, no sitrako; ary ny lalanao no ato anatiko.
9 J’ai annoncé la justice dans la grande congrégation ; voici, je n’ai point retenu mes lèvres, Éternel ! tu le sais. 9 Efa nilaza teny mahafaly ny amin'ny fahamarinana teo amin'ny fiangonana lehibe aho; indro ny molotro tsy mba nakomboko; Jehovah ô, Hianao no mahalala.
10 Je n’ai point caché ta justice au dedans de mon cœur ; j’ai parlé de ta fidélité et de ton salut ; je n’ai point célé ta bonté et ta vérité dans* la grande congrégation. 10 Ny fahamarinanao tsy mba nafeniko tato am-poko; ny fahamarinanao sy ny famonjenao no nambarako; tsy nanafina ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao tamin'ny fiangonana lehibe aho.
11 Toi, Éternel ! ne retiens pas loin de moi tes compassions ; que ta bonté et ta vérité me gardent continuellement. 11 Hianao, Jehovah ô, aza miaro ny antranao tsy ho amiko; aoka ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao hiaro ahy mandrakariva.
12 Car des maux sans nombre m’ont entouré ; mes iniquités m’ont atteint, et je ne puis les regarder ; elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête, et mon cœur m’a abandonné. 12 Fa nanodidina ahy ny fahoriana tsy tambo isaina; nahazo ahy ny heloko, ka tsy mahay mijery aho; maro noho ny volon-dohako ireny, ka reraka ny foko.
13 Qu’il te plaise, ô Éternel ! de me délivrer. Éternel ! hâte-toi de me secourir. 13 Aoka ho sitraky ny fonao, Jehovah ô, ny hanafaka ahy; Jehovah ô, faingàna hamonjy ahy.
14 Que ceux qui cherchent mon âme pour la détruire soient tous ensemble honteux et confondus ; qu’ils se retirent en arrière et soient confus, ceux qui prennent plaisir à mon malheur. 14 Aoka ho indray menatra sy mangaihay izay mitady hanimba ny aiko; aoka hiamboho sy ho menatra izay mankasitraka ahy ho ory.
15 Que ceux qui disent de moi : Ha ha ! ha ha ! soient désolés, en récompense de* leur honte. 15 Aoka ho ankona noho ny fahamenarany ireny manao amiko hoe: Hià! sakoa izay!
16 Que tous ceux qui te cherchent s’égayent et se réjouissent en toi ; que ceux qui aiment ton salut disent continuellement : Magnifié soit l’Éternel ! 16 Aoka ho faly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady Anao; aoka izay rehetra tia ny famonjenao hanao mandrakariva hoe: hankalazaina anie Jehovah.
17 Et moi, je suis affligé et pauvre : le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours et celui qui me délivre. Mon Dieu ! ne tarde pas. 17 Fa na dia ory sy malahelo aza aho, ny Tompo no mihevitra ahy; Mpamonjy sy Mpanafaka ahy Hianao; aza ela, Andriamanitro ô.
— v. 10 : litt.: à. — v. 15 : ou : à cause de.  
PSAUME 41 PSAUME 41
Au chef de musique. Psaume de David, Au chef de musique. Psaume de David,
1 Bienheureux celui qui comprend le pauvre ! Au mauvais jour, l’Éternel le délivrera. 1 [Fitarainan'ilay ampahorin'ny olon-tsy tia sy ny sakaiza mamadika] Ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida. Sambatra izay mahatsiaro ny malahelo; Jehovah hamonjy azy amin'ny andro fahoriana.
2 L’Éternel le gardera, et le conservera en vie : il sera rendu heureux sur la terre, et tu ne le livreras point à l’animosité de ses ennemis. 2 Jehovah hitandrina sy hiaro azy tsy ho faty; hatao ho sambatra ambonin'ny tany izy, ary tsy mba hatolotrao amin'ny sitrapon'ny fahavalony.
3 L’Éternel le soutiendra sur un lit de langueur. Tu transformeras tout son lit, quand il sera malade. 3 Jehovah hanohana azy eo ambonin'ny farafara hitsaboana azy. Ny fandriany rehetra eo am-paharariany dia hovanao.
* *
4 J’ai dit : Éternel ! use de grâce envers moi, guéris mon âme, car j’ai péché contre toi. 4 Hoy izaho: Jehovah ô, mamindrà fo amiko; sitrano ny fanahiko, fa efa nanota taminao aho.
5 Mes ennemis me souhaitent du mal : Quand mourra-t-il ? Quand périra son nom ? 5 Ny fahavaloko maniry ahy ho simba ka manao hoe: Rahoviana no ho faty izy, ka ho very ny anarany?
6 Et si l’un vient me voir, il dit des paroles de fausseté ; son cœur amasse par devers lui l’iniquité ; … il sort dehors, il en parle. 6 Ary raha avy mamangy, izy dia miteny zava-poana; ny fony mamory faharatsiana ho an'ny tenany; mivoaka eny ivelany izy ka milazalaza.
7 Tous ceux qui me haïssent chuchotent ensemble contre moi ; ils imaginent du mal contre moi*: 7 Mitakoritsika ahy izay rehetra mankahala ahy; misaina hanisy ratsy ahy izy.
8 Quelque œuvre de Bélial est attachée à lui, et maintenant qu’il est couché, il ne se relèvera plus. 8 Tena zava-dratsy, hoy izy, no aidina aminy; ary raha mandry izy dia tsy hitsangana intsony.
9 Mon intime ami* aussi, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. 9 Eny, ny sakaizako, izay maha-toky ahy sady nihinana ny haniko, no nanangana ny ombelahin-tongony hamely ahy.
10 Et toi, Éternel ! use de grâce envers moi et relève-moi, et je [le] leur rendrai. 10 Fa ianao kosa Jehovah ô, mamindrà fo amiko, ka atsangano aho mba hamaliako azy.
— v. 7 : ou : m’imputent du mal. — v. 9 : litt.: L’homme de ma paix.  
* *
11 À ceci je connais que tu prends plaisir en moi, c’est que mon ennemi ne triomphe pas de moi. 11 Izao no hahafantarako fa mankasitraka ahy Hianao, dia ny tsy anakoran'ny fahavaloko ahy.
12 Et moi, tu m’as maintenu dans mon intégrité, et tu m’as établi devant toi pour toujours. 12 Ary ny amiko, dia manohana ahy amin'ny fahitsiako Hianao, ka mampitoetra ahy eo anatrehanao mandrakizay.
   
13 Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, de l’éternité jusqu’en éternité ! Amen, oui, amen ! 13 Isaorana anie Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amena dia Amena.
   
LIVRE DEUXIÈME LIVRE DEUXIÈME
   
PSAUME 42 PSAUME 42
Au chef de musique. Instruction. Des fils de Coré. Au chef de musique. Instruction. Des fils de Coré.
1 Comme le cerf brame après les courants d’eau, ainsi mon âme crie* après toi, ô Dieu ! 1 [BOKY FAHAROA][Faniriana an'Andriamanitra raha lavitra an'i Ziona] Ho an'ny mpiventy hira. Maskila. Nataon'ny Koraita. Tahaka ny diera mihanahana maniry ny rano an'ony no anirian'ny fanahiko Anao, Andriamanitra ô.
2 Mon âme a soif de Dieu, du *Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu ? 2 Mangetaheta an'Andriamanitra ny fanahiko, dia Andriamanitra velona; Rahoviana no ho tonga aho ka hiseho eo anatrehan'Andriamanitra?
3 Mes larmes ont été mon pain, jour et nuit, quand on me disait tout le jour : Où est ton Dieu ? 3 Ny ranomasoko no fiahiko andro aman'alina, amin'ny anaovany ahy mandrakariva hoe: Aiza izay Andriamanitrao?
4 Je me souvenais de ces choses, et je répandais mon âme au dedans de moi : comment j’allais avec la foule, et je m’avançais en leur compagnie, avec une voix de triomphe et de louange, jusqu’à la maison de Dieu,… une multitude en fête. 4 Izao zavatra izao no hotsarovako, ka haidiko ato anatiko ny fanahiko, dia ny nandrosoako niaraka tamin'ny maro, sy ny nitarihako azy ho any an-tranon'Andriamanitra, nanao feo mihoby sy midera, dia olona maro izay nitandrina ny andro firavoravoana.
— v. 1 : litt.: brame.  
* *
5 Pourquoi es-tu abattue, mon âme, et es-tu agitée au dedans de moi ? Attends-toi à Dieu ; car je le célébrerai encore : sa face est le salut*. 5 Nahoana no mitanondrika ianao, ry fanahiko, ka mitoloko ato anatiko? Manantenà an'Andriamanitra ianao, fa mbola hidera Azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavany.
6 Mon Dieu ! mon âme est abattue au dedans de moi ; c’est pourquoi il me souvient de toi depuis le pays du Jourdain et des Hermons, de la montagne de Mitsear. 6 Andriamanitro ô, mitanondrika ato anatiko ny fanahiko; Izany no ahatsiarovako Anao eo amin'ny tanin'i Jordana sy amin'ireo Hermona ary amin'ny tendrombohitra Mizara.
— v. 5 : ou : pour le salut de sa face.  
* *
7 Un abîme appelle un autre abîme à la voix de tes cataractes ; toutes tes vagues et tes flots ont passé sur moi. 7 Ny lalina miantso ny lalina noho ny firohondrohon'ny riananao; ny onjanao rehetra sy ny alon-dranonao efa nanafotra ahy.
8 De jour, l’Éternel commandera à sa bonté ; et, de nuit, son cantique sera avec moi, ma prière au *Dieu de ma vie. 8 Jehovah handidy ny famindram-pony nony andro, ary ho amiko nony alina ny fihirana Azy, dia vavaka amin'Andriamanitry ny aiko.
9 Je dirai à *Dieu, mon rocher : Pourquoi m’as-tu oublié ? Pourquoi marché-je en deuil à cause de l’oppression de l’ennemi ? 9 Hoy izaho amin'Andriamanitra Vatolampiko: nahoana no nanadino ahy Hianao? nahoana no mandeha mijoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko?
10 Mes adversaires m’outragent comme un brisement dans mes os quand ils me disent tout le jour : Où est ton Dieu ? 10 Toy ny zavatra mahatorotoro ny taolako no fandatsan'ny fahavaloko ahy, ka hoy izy isan'andro: Aiza izay Andriamanitrao?
* *
11 Pourquoi es-tu abattue, mon âme ? et pourquoi es-tu agitée au dedans de moi ? Attends-toi à Dieu ; car je le célébrerai encore : il est le salut de ma face et mon Dieu. 11 Nahoana no mitanondrika ianao, ry fanahiko? ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? Manantenà an'Andriamanitra, fa mbola hidera Azy ihany aho, Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro.
PSAUME 43 PSAUME 43
1 Juge-moi, ô Dieu ! et prends en main ma cause contre une nation sans piété* ; délivre-moi de l’homme trompeur et inique. 1 Omeo rariny aho, Andriamanitra ô, ary alaharo ny teniko haharesy ny firenena tsy misy famindram-po; Vonjeo aho ho afaka amin'ny lehilahy mpamitaka sy mpanao meloka.
2 Car toi, ô Dieu ! tu es ma force* ; pourquoi m’as-tu rejeté ? Pourquoi marché-je en deuil à cause de l’oppression de l’ennemi ? 2 Fa Hianao no Andriamanitry ny heriko; Nahoana no manary ahy Hianao? Nahoana no mandeha mijoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko?
3 Envoie ta lumière et ta vérité : elles me conduiront, elles m’amèneront à ta montagne sainte et à tes demeures. 3 Ampandehano ny fahazavanao sy ny fahamarinanao; aoka hitarika ahy ireo ka hitondra ahy ho any an-tendrombohitrao masina, dia ho any amin'ny tabernakelinao.
4 Et je viendrai à l’autel de Dieu, au *Dieu de l’allégresse de ma joie ; et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu ! 4 Dia hankany amin'ny alitaran'Andriamanitra aho, dia any amin'Andriamanitry ny fifaliako indrindra; ary hidera Anao amin'ny lokanga aho, ry Andriamanitra ô, dia Andriamanitro.
— v. 1 : ailleurs : bonté. — v. 2 : litt.: Dieu de ma force.  
* *
5 Pourquoi es-tu abattue, mon âme ? et pourquoi es-tu agitée au dedans de moi ? Attends-toi à Dieu ; car je le célébrerai encore : il est le salut de ma face et mon Dieu. 5 Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko? ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? manantenà an'Andriamanitra, fa mbola hidera Azy ihany aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro.
* *
PSAUME 44 PSAUME 44
Au chef de musique. Des fils de Coré. Instruction. Au chef de musique. Des fils de Coré. Instruction.
1 Ô Dieu ! nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté l’œuvre que tu as opérée dans leurs jours, aux jours d’autrefois. 1 [Fivavaky ny Isiraely nony saiky resim-pahavalo, nefa tsy nahafoy an'Andriamanitra] Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'ny Koraita. Maskila. Ny sofinay no nandrenesanay, Andriamanitra ô, ny razanay nilaza taminay ny asa nataonao tamin'ny androny, dia tamin'ny andro fahiny.
2 Tu as, par ta main, dépossédé les nations, et tu as planté nos pères* ; tu as affligé les peuples et tu les as chassés**. 2 Ny tananao no nandroahanao ny firenen-tsamy hafa, fa izy kosa nampitoerinao; efa nampahorinao ny firenena maro, fa izy kosa nataonao mahafeno tany.
3 Car ce n’est point par leur épée qu’ils ont possédé le pays, et ce n’est pas leur bras qui les a sauvés ; car c’est ta droite et ton bras et la lumière de ta face, parce que tu avais pris ton plaisir en eux. 3 Fa tsy ny sabany no nahazoany ny tany, ary tsy ny sandriny no namonjy azy; fa ny tananao ankavanana sy ny sandrinao ary ny fahazavan'ny tavanao, satria efa sitrakao izy.
— v. 2* : litt.: les as plantés. — v. 2** : ou : et eux, tu les as étendus.  
* *
4 C’est toi qui es mon roi, ô Dieu ! Commande le salut pour Jacob. 4 Hianao dia Hianao no Mpanjakako, Andriamanitra ô; Mandidia famonjena ho an'i Jakoba.
5 Avec toi, nous frapperons nos adversaires ; par ton nom, nous foulerons ceux qui s’élèvent contre nous. 5 Hianao no hanosehanay ny fahavalonay; ny anaranao no hanitsahanay izay mitsangana hamely anay.
6 Car ce n’est pas en mon arc que je me confie, et mon épée ne me sauvera point ; 6 Fa tsy ny tsipikako no itokiako, ary ny sabatro tsy hahavonjy ahy.
7 Car tu nous as sauvés de nos adversaires, et tu rends confus ceux qui nous haïssent. 7 Fa namonjy anay tamin'ny fahavalonay Hianao, ary ny nankahala anay dia nataonao menatra.
8 En Dieu nous nous glorifierons* tout le jour, et nous célébrerons ton nom à toujours. Sélah. 8 Andriamanitra no ankalazainay mandrakariva; ary ny anaranao no hoderainay mandrakizay.
— v. 8 : ou : nous célébrerons.  
* *
9 Mais tu nous as rejetés et rendus confus, et tu ne sors plus avec nos armées ; 9 Fa efa nanary anay ianao ka nampahamenatra anay, ary tsy mba mivoaka miaraka amin'ny antokon'ny miaramilanay Hianao.
10 Tu nous as fait retourner en arrière devant l’adversaire, et ceux qui nous haïssent ont pillé pour eux-mêmes ; 10 Ataonao miamboho ny fahavalonay izahay, koa ny mankahala anay dia nanaram-po namabo.
11 Tu nous as livrés comme des brebis [destinées] à être mangées, et tu nous as dispersés parmi les nations ; 11 Atolotrao tahaka ny ondry hohanina izahay, ary aelinao any amin'ny firenen-tsamy hafa.
12 Tu as vendu ton peuple pour rien, et tu ne t’es pas agrandi par leur prix* ; 12 Mivarotra ny olonao tsy vola tsy harena Hianao, ka tsy mahazo tombony amin'ny vidiny.
13 Tu nous as mis en opprobre chez nos voisins, en risée et en raillerie auprès de nos alentours ; 13 Ataonao fandatsan'ny olona miray monina aminay izahay, dia fanakora sy faneson'izay manodidina anay.
14 Tu nous as mis comme proverbe parmi les nations, comme hochement de tête parmi les peuples. 14 Ataonao ho ambentinteny amin'ny firenen-tsamy hafa izahay, dia fihifikifihan-doha amin'ny olona maro.
15 Tout le jour ma confusion est devant moi, et la honte de ma face m’a couvert, 15 Tsaroako mandrakariva ny fahafaham-boninahitro, ary efa manafotra ahy ny fangaihaizako,
16 À cause de la voix de celui qui outrage et qui injurie, à cause de l’ennemi et du vengeur. 16 Noho ny feon'ny mpanaratsy sy ny mpanamavo, noho ny fahavalo sy ny mpamaly ratsy.
— v. 12 : ou : n’as pas fait hausser leur prix.  
* *
17 Tout cela nous est arrivé, et nous ne t’avons pas oublié, et nous n’avons pas été infidèles à ton alliance. 17 Izany rehetra izany no manjo anay, nefa tsy manadino anao izahay ary tsy mivadika ny fanekenao.
18 Notre cœur ne s’est pas retiré en arrière, et nos pas n’ont point dévié de ton sentier ; 18 Tsy mihemotra ny fonay, ary tsy miala amin'ny lalanao ny dianay.
19 Quoique tu nous aies écrasés dans le lieu des chacals, et que tu nous aies couverts de l’ombre de la mort. 19 Nefa Hianao nanorotoro anay teo amin'ny fitoeran'ny amboadia* sy nanarona anay tamin'ny aloky ny fahafatesana.[Na: jakala]
20 Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, et étendu nos mains vers un *dieu étranger, 20 Raha nanadino ny anaran'Andriamanitray izahay, na nananty tanana tamin'ny andriamani-kafa,
21 Dieu ne s’en enquerrait-il pas ? car lui connaît les secrets du cœur. 21 Tsy handinika izany va Andriamanitra? Fa Izy mahalala ny miafina ao am-po.
22 Mais, à cause de toi, nous sommes mis à mort tous les jours, nous sommes estimés comme des brebis de tuerie. 22 Fa noho ny aminao no amonoana anay mandrakariva; toy ny ondry hovonoina no fijery anay.
* *
23 Éveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Réveille-toi ; ne nous rejette pas pour toujours. 23 Mifohaza, ry Tompo ô, nahoana no matory Hianao? Mitsangàna, aza manary mandrakizay.
24 Pourquoi caches-tu ta face, [et] oublies-tu notre affliction et notre oppression ? 24 Nahoana no manafina ny tavanao Hianao, ka manadino ny fahantranay sy ny fahorianay?
25 Car notre âme est courbée jusque dans la poussière, notre ventre est attaché à la terre. 25 Fa miankohoka amin'ny vovoka ny fanahinay, miraikitra amin'ny tany ny kibonay.
26 Lève-toi, aide-nous, et rachète-nous à cause de ta bonté. 26 Mitsangàna hamonjy anay, ary avoty izahay araka ny famindram-ponao.
PSAUME 45 PSAUME 45
Au chef de musique. Sur Shoshannim*. Des fils de Coré. Instruction. Un cantique du bien-aimé. Au chef de musique. Sur Shoshannim*. Des fils de Coré. Instruction. Un cantique du bien-aimé.
— * : les lis.  
1 Mon cœur bouillonne d’une bonne parole ; je dis ce que j’ai composé au sujet du roi ; ma langue est le style d’un écrivain habile. 1 [Tonon-kiram-panambadiana, fiderana ny mpanjaka be voninahitra] Ho an'ny mpiventy hira. Al-shoshanim. Nataon'ny Koraita. Maskila. Tonon-kiram-pitiavana. Mampiboiboika teny tsara ny foko; miteny aho, ka ny hilaza ny mpanjaka no teny ataoko; fanoratan'ny faingan-tsoratra ny lelako.
* *
2 Tu es plus beau que les fils des hommes ; la grâce est répandue sur tes lèvres : c’est pourquoi Dieu t’a béni à toujours. 2 Tsara tarehy noho ny zanak'olombelona ianao; fahasoavana no naidina tamin'ny molotrao; izany no nitahian'Andriamanitra anao mandrakizay.
3 Ceins ton épée sur ton côté, homme vaillant, [dans] ta majesté et ta magnificence ; 3 Fehezo eo am-balahanao ny sabatrao, ry ilay mahery, dia ny fiandriananao sy ny voninahitrao.
4 Et, prospérant dans ta magnificence, mène en avant ton char, à cause de la vérité et de la débonnaireté [et] de la justice ; et ta droite t’enseignera des choses terribles. 4 Ary mitangena handroso soa aman-tsara amin'ny voninahitrao, noho ny teny marina ny fahalemem-panahim-pahamamarinana; ary hampianatra anao zava-mahatsiravina ny tananao ankavanana.
5 Tes flèches sont aiguës, — les peuples tomberont sous toi, — dans le cœur des ennemis du roi. 5 Ny zana-tsipìkanao dia voaranitra - Firenena maro no ringana ka hitsakitsahinao - ka mitsatoka ao am-pon'ny fahavalon'ny mpanjaka.
* *
6 Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à perpétuité ; c’est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne. 6 Ny seza fiandriananao, Andriamanitra ô, dia mandrakizay doria; tehim-pahamarinana ny tehim-panjakanao.
7 Tu as aimé la justice, et tu as haï la méchanceté ; c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a oint d’une huile de joie au-dessus de tes compagnons. 7 Tianao ny fahamarinana, fa halanao ny heloka; koa Andriamanitra, dia Andriamanitrao, efa nanoso-diloilo fifaliana anao mihoatra noho ny namanao.
* *
8 Tous tes vêtements sont myrrhe, aloès, et casse, [quand tu sors] des palais d’ivoire d’où ils t’ont réjoui*. 8 Miora sy hazo manitra* ary kasia ny fitafianao rehetra, zava-maneno avy ao amin'ny lapa ivory no mampifaly anao.[Heb: ahalota]
9 Des filles de rois ont été parmi tes dames d’honneur ; la reine est à ta droite, parée d’or d’Ophir. 9 Zanakavavin'andriamanjaka no isan'ny malalanao; eo ankavananao no itoeran'ny vadin'ny mpanjaka, miravaka volamena avy any Ofira.
10 Écoute, fille ! et vois, et incline ton oreille ; et oublie ton peuple et la maison de ton père ; 10 Henoy, razazavavy, dia jereo, ka atongilano ny sofinao, ary hadinoy ny firenenao sy ny tranon-drainao;
11 Et le roi désirera ta beauté, car il est ton seigneur : adore-le. 11 Raha irin'ny mpanjaka ny hatsaran-tarehinao - fa izy no tomponao - dia miankohofa eo anatrehany.
12 Et avec une offrande, la fille de Tyr, les plus riches du peuple* rechercheront ta faveur. 12 Ary ny zanakavavin'i Tyro hitondra fanatitra; eny, ny manan-karena amin'ny vahoaka hila sitraka aminao.
13 La fille du roi est tout gloire, dans l’intérieur [du palais] ; son vêtement est de broderies d’or. 13 Be voninahitra ny zanakavavin'ny mpanjaka ao anaty trano; tenona misy volamena no fitafiany.
14 Elle sera amenée au roi en vêtements de brocart ; des vierges qui la suivent, ses compagnes, te seront amenées ; 14 Mitafy lamba misoratsoratra izy ka entina ho ao amin'ny mpanjaka: ny zazavavy sakaizany izay manaraka azy dia entina ao aminao.
15 Elles te seront amenées avec joie et allégresse, elles entreront dans le palais du roi. 15 Entina amin'ny fifaliana sy ny firavoravoana ireny; hiditra ao an-dapan'ny mpanjaka izy.
— v. 8 : ou : dans les palais d’ivoire, des instruments à cordes t’ont réjoui. — v. 12 : ou : des peuples.  
* *
16 Au lieu de tes pères, tu auras tes fils ; tu les établiras pour princes dans tout le pays*. 16 Ho solon-drainao ny zanakao, hotendrenao ho mpanapaka eny amin'ny tany rehetra izy.
17 Je rappellerai ton nom dans toutes les générations ; c’est pourquoi les peuples te célébreront à toujours et à perpétuité. 17 Hampahatsiaro ny anaranao hatramin'ny taranaka fara mandimby aho. Izany rehetra izany no hideran'ny firenena anao mandrakizay doria.
— v. 16 : ou : toute la terre.  
PSAUME 46 PSAUME 46
Au chef de musique. Des fils de Coré. Sur Alamoth*. Chant. Au chef de musique. Des fils de Coré. Sur Alamoth*. Chant.
— * : Peut-être : [voix de] jeunes filles.  
1 Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. 1 [Fahatokiana an'Andriamanitra fiarovana mafy] Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'ny Koraita; At-alamoth; Tonon-kira. Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana Izy.
2 C’est pourquoi nous ne craindrons point, quand la terre serait transportée de sa place, et que les montagnes seraient remuées [et jetées] au cœur des mers ; 2 Koa izany no tsy hatahorantsika, na dia ho levona aza ny tany, na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra,
3 Quand ses eaux mugiraient, qu’elles écumeraient, [et] que les montagnes seraient ébranlées à cause de son emportement. Sélah. 3 Na mirohondrohona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka mihorohoro ny tendrombohitra noho ny fisafoakany.
* *
4 Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-haut. 4 Misy ony, koa ny sampany dia mampifaly ny tanànan'Andriamanitra, Fonena-masin'ny Avo Indrindra.
5 Dieu est au milieu d’elle ; elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secourra au lever du matin. 5 Andriamanitra no eo afovoany, ka tsy mba hihetsika izy; Andriamanitra no hamonjy azy, rehefa madiva ho maraina ny andro.
6 Les nations s’agitent tumultueusement, les royaumes sont ébranlés ; il a fait entendre sa voix : la terre s’est fondue. 6 Nitabataba ny firenen-tsamy hafa, nikotrankotrana ny fanjakana maro; nanonona ny feony Izy, ka niempo ny tany.
7 L’Éternel des armées est avec nous ; le Dieu de Jacob nous est une haute retraite. Sélah. 7 Jehovah, Tompon'ny maro, no momba antsika; Andriamanitr'i Jakoba no fiarovana avo ho antsika.
* *
8 Venez, voyez les actes de l’Éternel, quelles dévastations il a faites sur la terre ! 8 Avia, jereo ny asan'i Jehovah, izay mahatonga faharavana etỳ an-tany;
9 Il a fait cesser les guerres jusqu’au bout de la terre ; il brise les arcs et met en pièces les lances, il brûle les chariots par le feu. 9 Mampitsahatra ady hatramin'ny faran'ny tany Izy; manapaka ny tsipìka sy manito ny lefona Izy, ary mandoro ny sariety amin'ny afo.
* *
10 Tenez-vous tranquilles, et sachez que je suis Dieu : je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. 10 Mitsahara, ka aoka ho fantatrareo fa Izaho no Andriamanitra; hisandratra amin'ny firenen-tsamy hafa Aho, hisandratra amin'ny tany Aho.
* *
11 L’Éternel des armées est avec nous ; le Dieu de Jacob nous est une haute retraite. Sélah. 11 Jehovah, Tompon'ny maro, no momba antsika; Andriamanitr'i Jakoba no aro ho antsika.
PSAUME 47 PSAUME 47
Au chef de musique. Des fils de Coré. Psaume. Au chef de musique. Des fils de Coré. Psaume.
1 Battez des mains, vous, tous les peuples ; poussez des cris de joie vers Dieu avec une voix de triomphe ; 1 [Fihobiana noho ny niakaran'ny Tompo] Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'ny Koraita. Salamo. Mitehafa tanana, ry firenena rehetra; mihobia ho an'Andriamanitra.
2 Car l’Éternel, le Très-haut, est terrible, un grand roi sur toute la terre. 2 Fa Jehovah no avo indrindra ka tokony hatahorana; Mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra Izy.
3 Il assujettit les peuples sous nous, et les peuplades sous nos pieds. 3 Mandresy firenena maro Izy ho ambanintsika ,ary firenen-tsamy hafa ho ambanin'ny tongotsika.
4 Il nous a choisi notre héritage, la gloire de Jacob qu’il a aimé. Sélah. 4 Mifidy ny lovantsika ho antsika Izy, dia ny voninahitr'i Jakoba izay tiany.
* *
5 Dieu est monté avec un chant de triomphe, l’Éternel avec la voix de la trompette. 5 Efa niakatra tamin'ny fihobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara.
6 Chantez Dieu, chantez ; chantez à notre roi, chantez ; 6 Mankalazà an'Andriamanitra, eny mankalazà; mankalazà ny Mpanjakantsika, eny, mankalazà.
7 Car Dieu est le roi de toute la terre ; chantez avec intelligence*. 7 Fa Mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra; mahaiza mankalaza tsara ianareo.
8 Dieu règne sur les nations, Dieu est assis sur le trône de sa sainteté. 8 Andriamanitra manjaka amin'ny firenen-tsamy hafa; Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina.
9 Ceux d’entre les peuples qui sont de bonne volonté se sont réunis au peuple du Dieu d’Abraham ; car les boucliers de la terre sont à Dieu : il est fort exalté. 9 Ny mpanapaka ny firenen-tsamy hafa miangona ho olon'Andriamanitr'i Abrahama; fa an'Andriamanitra ny ampingan'ny tany; Avo indrindra Izy.
— v. 7 : litt.: en instruisant.  
PSAUME 48 PSAUME 48
Cantique. Psaume des fils de Coré. Cantique. Psaume des fils de Coré.
1 L’Éternel est grand et fort digne de louange dans la ville de notre Dieu, dans sa montagne sainte. 1 [Ny tsy nahazoan'ny fahavalo hamely ny tanànan'Andriamanitra, Mpanjaka lehibe] Tonon-kira. Salamo nataon'ny Koraita. Lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra, ao an-tanànan'Andriamanitsika, ao an-tendrombohiny masina.
* *
2 Belle dans son élévation, la joie de toute la terre, est la montagne de Sion, aux côtés du nord, la ville du grand roi ; 2 Avo mahafinaritra, fifalian'ny tany rehetra, ny tendrombohitra Ziona, eo amin'ny ilany avaratra, tanànan'ny Mpanjaka lehibe.
3 Dieu est connu dans ses palais pour une haute retraite. 3 Andriamanitra ao an-tranon'andriana ao dia nanao izay hahafantarana Azy ho fiarovana avo.
4 Car voici, les rois se sont assemblés*, ils ont passé outre ensemble : 4 Fa he! niangona ny mpanjaka maro, niara-nandroso avokoa izy.
5 Ils ont vu, — ils ont été étonnés ; ils ont été troublés, ils se sont enfuis consternés. 5 Nijery izy ka talanjona terỳ; Very hevitra izy ka nalaky nandositra;
6 Là, le tremblement les a saisis, une angoisse comme [celle de] la femme qui enfante. 6 Hovitra no nahazo azy teo, dia tahaka ny fanaintainan'ny vehivavy raha miteraka.
7 Par le vent d’orient tu as brisé les navires de Tarsis. 7 Amin'ny rivotra avy any atsinanana no namakianao ny sambon'i Tarsisy.
— v. 4 : ou : se sont donné rendez-vous.  
* *
8 Comme nous avons entendu, ainsi nous l’avons vu dans la ville de l’Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu : Dieu l’établit pour toujours. Sélah. 8 Araka izay efa rentsika no hitantsika, tao an-tanànan'i Jehovah, Tompon'ny maro, tao an-tanànan'Andriamanitsika. Andriamanitra mampitoetra azy mandrakizay.
9 Ô Dieu ! nous avons pensé à ta bonté, au milieu de ton temple. 9 Efa nieritreritra ny famindram-ponao izahay, Andriamanitra ô, tao anatin'ny tempolinao.
10 Ô Dieu ! comme ton nom, ainsi est ta louange, jusqu’aux bouts de la terre ; ta droite est pleine de justice. 10 Araka ny anaranao, Andriamanitra ô, no fiderana Anao hatramin'ny faran'ny tany; feno fahamarinana ny tananao ankavanana.
* *
11 Que la montagne de Sion se réjouisse, que les filles de Juda s’égayent, à cause de tes jugements. 11 Aoka hifaly ny tendrombohitra Ziona, aoka ho ravoravo ny zanaka-vavin'Joda, noho ny fitsaranao.
12 Faites le tour de Sion, et faites-en le circuit ; comptez ses tours, 12 Manodidina an'i Ziona ianareo, eny, mandehana manodidina azy; isao ny tilikambony,
13 Faites attention à son rempart, considérez ses palais, afin que vous le racontiez à la génération à venir. 13 Hevero tsara ny mandany, diniho ny tranon'andrianany, mba hambaranareo amin'ny taranaka mandimby.
14 Car ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à perpétuité ; il sera notre guide jusqu’à la mort. 14 Fa izany no Andriamanitra, dia Andriamanitsika mandrakizay doria; Izy no hitarika antsika na dia hatramin'ny fahafatesana aza.
* *
PSAUME 49 PSAUME 49
Au chef de musique. Des fils de Coré. Psaume. Au chef de musique. Des fils de Coré. Psaume.
1 Vous, tous les peuples, entendez ceci ; vous, tous les habitants du monde, prêtez l’oreille ; 1 [Ny fahafoanan'ny harena amam-boninahitra] Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'ny Koraita. Salamo. Mandrenesa izao, ry firenena rehetra; mihainoa, ry mponina rehetra amin'izao tontolo izao:
2 Fils des gens du commun, et fils des grands, le riche et le pauvre pareillement : 2 Na ny ambany, na ny ambony, na ny manan-karena, na ny malahelo.
3 Ma bouche dira des paroles de sagesse*, et la méditation de mon cœur sera [pleine] d’intelligence ; 3 Ny vavako hiteny fahendrena; ary ny fieritreretan'ny foko dia fahalalana.
4 Je prêterai l’oreille au discours sentencieux, j’exposerai mon énigme sur la harpe. 4 Hanongilana ny sofiko hihaino oha-teny aho, ary hanonona teny saro-pantarina ampiarahiko amin-dokanga.
— v. 3 : hébreu : parlera sagesse.  
* *
5 Pourquoi craindrais-je au mauvais jour, quand l’iniquité de ceux qui me talonnent m’enveloppe ? 5 Nahoana no hatahotra amin'ny andro fahoriana aho, nony manodidina ahy ny haratsian'ny mpamingana ahy,
6 Ils se confient en leurs biens et se glorifient en l’abondance de leurs richesses…. 6 Dia izay matoky ny hareny, Sy mirehareha amin'ny haben'ny fananany?
7 Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon, 7 Tsy misy mahavotra ny rahalahiny akory, na mahazo manome an'Andriamanitra izay avony,
8 (Car précieux est le rachat de leur âme, et il faut qu’il y renonce à jamais,) 8 (Fa sarotra avotra ny ainy ka tsy azo atao mandrakizay),
9 Afin qu’il vive encore, à toujours, [et] qu’il ne voie pas la fosse. 9 Mba ho velona mandrakizay izy, ka tsy ho latsaka ao amin'ny lavaka*.[Na: ho tratry no lò]
10 Car il voit que les sages meurent, que le sot et l’insensé périssent pareillement et laissent leurs biens à d’autres. 10 Fa hita fa maty ihany ny olon-kendry; ary ny adala sy ny ketrina samy levona, ka mamela ny fananany ho an'ny hafa.
11 Leur [pensée] intérieure est que leurs maisons durent à toujours, et leurs demeures de génération en génération ; ils appellent les terres de leur propre nom. 11 Araka ny heviny dia ataony fa ho mandrakizay ny tranony, ary ny fonenany hahatratra ny taranaka fara mandimby; araka ny anarany no anononany ny taniny*.[Na: Ankalazaina ny anarany eny amin'ny tany maro]
12 Pourtant l’homme qui est en honneur ne dure pas ; il est semblable aux bêtes qui périssent. 12 Nefa na dia manana voninahitra aza ny olona, dia tsy maharitra izy; tahaka ny biby izay samy tsy maintsy ho faty izy.
13 Ce chemin qu’ils tiennent est leur folie ; mais ceux qui viennent après eux prennent plaisir aux propos de leur bouche. Sélah. 13 Izany no falehan'ny olona adala; ary ny taranany mandimby azy mankasitraka ny teniny.
14 Ils gisent dans le shéol* comme des brebis : la mort se repaît d’eux, et au matin les hommes droits domineront sur eux ; et leur beauté va se consumer dans le shéol, sans qu’ils aient plus de demeure. 14 Tahaka ny fanangona ondry no fanangona azy any amin'ny fiainan-tsi-hita*; ny fahafatesana no mpiandry azy; ary hanapaka azy ny mahitsy nony maraina; ary ny bikany ho levona any amin'ny fiainan-tsi-hita*, ka tsy hisy fonenany.[Heb: Sheola]
15 Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance* du shéol, car il me prendra. Sélah. 15 Fa Andriamanitra kosa hamonjy ny aiko amin'ny herin'ny fiainan-tsi-hita,3 satria handray ahy Izy*.[Na: Rehefa azony aho]
16 Ne crains pas quand un homme s’enrichit, quand la gloire de sa maison s’accroît ; 16 Aza matahotra ianao, raha misy olona tonga manan-karena, ka mitombo ny voninahitry ny tranony;
17 Car, lorsqu’il mourra, il n’emportera rien ; sa gloire ne descendra pas après lui, 17 Fa tsy hitondra na inona na inona izy, raha maty; tsy mba hidina hanaraka azy ny voninahiny.
18 Quoique pendant sa vie il bénît son âme (et on te louera, si tu te fais du bien), 18 Na dia miarahaba tena aza izy, raha mbola velona - Fa hidera anao ny olona, raha manisy soa ny tenanao ianao -
19 Il* s’en ira jusqu’à la génération de ses pères : ils ne verront jamais la lumière. 19 Dia hankany amin'ny razany izy, tsy hahita ny mazava intsony mandrakizay ireny.
20 L’homme qui est en honneur et n’a point d’intelligence, est comme les bêtes qui périssent. 20 Izay olona manana voninahitra, nefa tsy manan-tsaina, dia tahaka ny biby izay samy tsy maintsy ho faty.
— v. 14 : voir la note à Ps. 6:5. — v. 15 : litt.: main. — v. 19 : litt.: Elle, c. à d. l’âme.  
* *
PSAUME 50 PSAUME 50
Psaume d’Asaph. Psaume d’Asaph.
1 Le [Dieu] Fort*, Dieu, l’Éternel, a parlé, et a appelé la terre, du soleil levant jusqu’au soleil couchant. 1 [Ny amin'ny fivavahana marina sy ny fanatitra sitrak'Andriamanitra] Salamo nataon i Asafa. Andriamanitra Andriananahary, dia Jehovah, no miteny ka miantso ny tany hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany.
2 De Sion, perfection de la beauté, Dieu a fait luire sa splendeur. 2 Avy ao Ziona, izay tena fahatsaran-tarehy, no amirapiratan'Andriamanitra.
— v. 1 : ou : *Dieu ; hébreu : El ; voir Genèse 14:18.  
* *
3 Notre Dieu viendra, et il ne se taira point ; un feu dévorera devant lui, et autour de lui tourbillonnera la tempête ; 3 Avy Andriamanitsika ka tsy hangina; afo no mandevona eo alohany, ary tafio-drivotra mahery no manodidina Azy.
4 Il appellera les cieux d’en haut, et la terre, pour juger son peuple : 4 Miantso ny lanitra any ambony Izy, sy ny tany koa, mba hitsaràny ny olony:
5 Assemblez-moi mes saints*, qui ont fait alliance avec moi par [un] sacrifice. 5 Angony etỳ amiko ny oloko masina izay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra.
6 Et les cieux déclareront sa justice, car Dieu lui-même est juge. Sélah. 6 Hasehon'ny lanitra ny fahamarinany; fa Andriamanitra no Mpitsara.
— v. 5 : comme 30:4 ; ici, et 52:9.  
* *
7 Écoute, mon peuple, et je parlerai ; [écoute], Israël, et je témoignerai au milieu de toi. Moi, je suis Dieu, ton Dieu. 7 Mihainoa, ry oloko, fa hiteny Aho; Ry Isiraely ô, fa hanambara aminao Aho; Izaho no Andriamanitra, dia Andriamanitrao.
8 Je ne te reprendrai pas à cause de tes sacrifices ou de tes holocaustes, qui ont été continuellement devant moi. 8 Tsy ny fanatitrao no ananarako anao, ary efa eo anatrehako mandrakariva ny fanatitra doranao.
9 Je ne prendrai pas de taureau de ta maison, ni de boucs de tes parcs ; 9 Tsy maka vantotr'ombilahy amin'ny tranonao Aho, na osilahy amin'ny valanao;
10 Car tout animal de la forêt est à moi, les bêtes sur mille montagnes. 10 Fa Ahy ny biby rehetra any an'ala, sy ny biby fiompy arivoarivo eny an-tendrombohitra.
11 Je connais tous les oiseaux des montagnes, et ce qui se meut par les champs est à moi. 11 Fantatro ny vorona rehetra eny an-tendrombohitra; ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika eny an-tsaha.
12 Si j’avais faim, je ne te le dirais pas ; car le monde est à moi, et tout ce qu’il contient*. 12 Raha mba noana Aho, dia tsy hilaza aminao; fa Ahy izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy.
13 Mangerais-je la chair des gros taureaux, et boirais-je le sang des boucs ? 13 Hihinana ny nofon'ombilahy va Aho, na hisotro ny ran'osilahy?
14 Sacrifie à Dieu la louange, et acquitte tes vœux envers le Très-haut, 14 Manatera fanati-pisaorana ho an'Andriamanitra; ary efao amin'ny Avo Indrindra ny voadinao;
15 Et invoque-moi au jour de la détresse : je te délivrerai, et tu me glorifieras. 15 Antsoy Aho amin'ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho, ka hanome voninahitra Ahy ianao.
16 Mais Dieu dit au méchant : Qu’as-tu à faire de redire mes statuts, et de prendre mon alliance dans ta bouche ? 16 Fa amin'ny ratsy fanahy kosa dia hoy Andriamanitra: ahoana no itorianao ny lalàko sy itondranao ny fanekeko eo am-bavanao?
17 Toi qui hais la correction*, et qui as jeté mes paroles derrière toi. 17 Fa ianao mankahala fananarana, ary arianao eo ivohonao ny teniko.
18 Si tu as vu un voleur, tu t’es plu avec lui, et ta portion est avec les adultères ; 18 Raha mahita mpangalatra ianao, dia faly hikambana aminy, ary miray anjara amin'ny mpijangajanga.
19 Tu livres ta bouche au mal, et ta langue trame la tromperie ; 19 Ny vavanao alefanao hiteny ratsy, ary ny lelanao mamorom-pitaka.
20 Tu t’assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère : 20 Mipetraka miteny ratsy ny rahalahinao ianao, sady manendrikendrika* ny zanakalahin-dreninao.[Na: manosika]
21 Tu as fait ces choses-là, et j’ai gardé le silence ; — tu as estimé que j’étais véritablement comme toi ; [mais] je t’en reprendrai, et je te les mettrai devant les yeux. 21 Izany no nataonao, nefa nangina ihany Aho, ka dia nataonao fa mitovy aminao ihany Aho! Hananatra anao Aho ka handahatra izany eo imasonao.
— v. 12 : litt.: sa plénitude. — v. 17 : ou : l’instruction.  
* *
22 Considérez donc cela, vous qui oubliez #Dieu, de peur que je ne déchire, et qu’il n’y ait personne qui délivre. 22 Mihevera izany ankehitriny, ianareo izay manadino an'Andriamanitra, fandrao hamiravira Aho, ka tsy hisy hamonjy.
23 Celui qui sacrifie la louange me glorifie ; et à celui qui règle sa voie je ferai voir le salut de Dieu. 23 Izay manatitra fanati-pisaorana no manome voninahitra Ahy; ary izay mitandrina ny lalany no hanehoako ny famonjen'Andriamanitra.
* *
PSAUME 51 PSAUME 51
Au chef de musique. Psaume de David ; lorsque Nathan le prophète vint à lui, après qu’il fut entré vers Bath-Shéba. Au chef de musique. Psaume de David ; lorsque Nathan le prophète vint à lui, après qu’il fut entré vers Bath-Shéba.
1 Use de grâce envers moi, ô Dieu ! selon ta bonté ; selon la grandeur de tes compassions, efface mes transgressions. 1 [Fifonan'ny manan-keloka mba hahafahan'ny helony sy hodian'ny fifaliany amin'Andriamanitra] Ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida, fony Natana mpaminany nankao aminy rehefa naka an'i Batseba izy. Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, araka ny fahasoavanao; araka ny haben'ny fiantranao vonoy ny fahadisoako.
2 Lave-moi pleinement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. 2 Sasao madio aho mba ho afa-keloka, ary diovy aho mba ho afa-pahotana.
3 Car je connais mes transgressions, et mon péché est continuellement devant moi. 3 Fa tsaroako ny fahadisoako, ary eo anatrehako mandrakariva ny fahotako.
4 Contre toi, contre toi seul, j’ai péché, et j’ai fait ce qui est mauvais à tes yeux ; afin que tu sois justifié quand tu parles, trouvé pur quand tu juges. 4 Taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy eo imasonao no efa nataoko, mba ho marina Hianao, raha miteny, ary tsy hanan-tsiny Hianao, raha mitsara.
5 Voici, j’ai été enfanté dans l’iniquité, et dans le péché ma mère m’a conçu. 5 Indro, tamin'ny heloka no niterahana ahy, ary tamin'ny fahotana no torontoronina ahy ny reniko.
6 Voici, tu veux* la vérité dans l’homme intérieur, et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret [de mon cœur]. 6 Indro, fahamarinana ao am-po no sitrakao; ary fahendrena ao amin'ny miafina no ampahafantarinao ahy.
— v. 6 : litt.: prends plaisir à.  
* *
7 Purifie-moi du péché avec de l’hysope, et je serai pur ; lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 7 Diovy hysopa aho ho afa-pahotana, dia hadio; sasao aho, dia ho fotsy mangatsakatsaka*.[Heb: toy ny oram-panala]
8 Fais-moi entendre l’allégresse et la joie, afin que les os que tu as brisés se réjouissent. 8 Ampandreneso fifaliana sy faharavoravoana aho, hifalian'ny taolana izay voavakivakinao.
9 Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. 9 Afeno ny tavanao ny fahotako ary vonoy ny heloko rehetra.
10 Crée-moi* un cœur pur, ô Dieu ! et renouvelle au dedans de moi un esprit droit. 10 Amorony fo madio aho, Andriamanitra ô; ary havaozy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko.
11 Ne me renvoie pas de devant ta face, et ne m’ôte pas l’esprit de ta sainteté. 11 Aza manary ahy hiala eo anatrehanao; ary aza manaisotra ny Fanahinao Masina amiko.
12 Rends-moi la joie de ton salut, et qu’un esprit de franche volonté me soutienne. 12 Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao; ary tohàny fanahy mazoto aho.
13 J’enseignerai tes voies aux transgresseurs, et des pécheurs se retourneront vers toi. 13 Dia hampianatra ny olon-diso ny lalanao aho; ary ny mpanota hampiverenina aminao.
— v. 10 : c. à d. à moi, pour moi.  
* *
14 Délivre-moi de la coulpe du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut ! Ma langue chantera hautement ta justice. 14 Vonjeo ho afaka amin'ny valin-drà aho, Andriamanitra ô, Andriamanitry ny famonjena ahy; hihoby ny fahamarinanao ny vavako*.[Heb: ny lelako]
15 Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. 15 Tompo ô, sokafy ny molotro, dia hanambara ny fiderana Anao ny vavako.
16 Car tu ne prends pas plaisir aux sacrifices, autrement j’en donnerais ; l’holocauste ne t’est point agréable : 16 Fa tsy fanatitra no sitrakao; raha izany dia nomeko ihany; ny fanatitra dorana tsy mahafaly Anao.
17 Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu ! tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. 17 Ny fanatitra ho an'Andriamanitra dia fanahy torotoro; ny fo torotoro sy mangorakoraka, Andriamanitra ô, tsy mba ataonao tsinontsinona.
18 Fais du bien, dans ta faveur, à Sion ; bâtis les murs de Jérusalem. 18 Manaova soa amin'i Ziona araka ny fahasoavanao; ataovy ny mandan'i Jerosalema.
19 Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, à l’holocauste et au sacrifice [qu’on brûle] tout entier ; alors on offrira des taureaux sur ton autel. 19 Dia ho sitrakao ny fanati-pahamarinana sy ny fanatitra dorana ary ny fanatitra levonina amin'ny afo; dia hanatitra vantotr'ombilahy eo amin'ny alitaranao ny olona.
* *
PSAUME 52 PSAUME 52
Au chef de musique ; pour instruire. De David ; lorsque Doëg, l’Édomite, rapporta à Saül et lui dit : David est venu dans la maison d’Akhimélec. Au chef de musique ; pour instruire. De David ; lorsque Doëg, l’Édomite, rapporta à Saül et lui dit : David est venu dans la maison d’Akhimélec.
1 Pourquoi te glorifies-tu du mal, homme fort ? La bonté de *Dieu subsiste de jour en jour*. 1 [Ny loza hanjo izay tsy miambim-bava] Ho an'ny mpiventy hira. Maskila nataon'i Davida, fony tonga Doega Edomita ka nilaza tamin'i Saoly hoe: Davida dia efa tonga ao an-tranon'i Ahimeleka. Nahoana no mandoka tena amin'ny haratsiana ianao, ry ilay mahery? Ny famindram-pon'Andriamanitra maharitra mandrakariva.
2 Ta langue trame des malheurs, pratiquant la fausseté, comme un rasoir affilé. 2 Loza no heverin'ny lelanao, tahaka ny hareza maranitra, ry mpanao fitaka.
3 Ta as aimé le mal plus que le bien, le mensonge plus que la parole de justice. Sélah. 3 Efa tia ny ratsy noho ny tsara ianao, ary ny lainga noho ny miteny ny marina.
4 Tu as aimé toutes les paroles de destruction, langue trompeuse ! 4 Ny teny mandripaka rehetra no tianao, ry lela mamitaka.
— v. 1 : litt.: [est] tout le jour.  
* *
5 Aussi *Dieu te détruira pour toujours ; il te saisira et t’arrachera de ta tente, et il te déracinera de la terre des vivants. Sélah. 5 Andriamanitra kosa hanimba* anao mandrakizay; hisambotra anao sy hanongotra anao hiala ao an-day Izy, ary hamongotra anao tsy ho eo amin'ny tanin'ny velona. [Na: hanongana]
6 Et les justes verront, et craindront, et ils se riront de lui : 6 Ny marina hijery, dia hatahotra ka hihomehy azy hoe:
7 Voilà l’homme qui n’a pas pris Dieu pour sa force, mais qui s’est confié en la multitude de ses richesses, et qui se fortifiait dans son avidité ! 7 Indro, ny lehilahy izay tsy nanao an'Andriamanitra ho heriny; fa natoky ny haben'ny hareny ka nikikitra tamin'ny faharatsiany.
8 Mais moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier vert. Je me confierai en la bonté de Dieu, pour toujours et à perpétuité. 8 Fa izaho dia tahaka ny hazo oliva maitso ao an-tranon'Andriamanitra. Matoky ny famindram-pon'Andriamanitra mandrakizay doria aho.
9 Je te célébrerai à jamais, parce que tu l’as fait ; et je m’attendrai à ton nom, car il est bon devant tes saints. 9 Hidera Anao mandrakizay aho, fa efa nataonao izany; ary hiandry ny anaranao eo anatrehan'ny olonao masina aho, fa tsara izany.
PSAUME 53 PSAUME 53
Au chef de musique. Sur Mahalath* ; pour instruire. De David. Au chef de musique. Sur Mahalath* ; pour instruire. De David.
— * : mot d’un sens incertain.  
1 L’insensé a dit dans son cœur : Il n’y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, et ils ont rendu abominable la perversité ; il n’y a personne qui fasse le bien. 1 [Ny faharatsian'ny olona sy ny faniriam-pamonjena] Ho an'ny mpiventy hira. Al-mahalath. Maskila nataon'i Davida. Ny adala manao anakampo hoe: tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetaveta izy, tsy misy manao ny tsara.
* *
2 Dieu a regardé des cieux sur les fils des hommes, pour voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, qui recherche Dieu : 2 Eny an-danitra Andriamanitra miondrika mijery ny zanak'olombelona, mba hizaha na misy hendry mitady an'Andriamanitra.
3 Ils se sont tous retirés, ils se sont tous ensemble corrompus ; il n’y a personne qui fasse le bien, non pas même un seul. 3 Samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa; tsy misy manao ny tsara, na dia iray akory aza.
* *
4 Les ouvriers d’iniquité n’ont-ils aucune connaissance ? Ils dévorent mon peuple, comme on mange du pain ; ils n’invoquent point Dieu. 4 Tsy mahalala va ny mpanao ratsy, izay mihinana ny oloko toy ny fihinan-kanina, ary Andriamanitra tsy antsoiny?
5 Là où il n’y avait pas de sujet de frayeur ils ont été saisis de frayeur ; car Dieu disperse les os de ceux qui se campent contre toi. Tu les as rendus confus, parce que Dieu les a méprisés. 5 Indreo, matahotra dia matahotra ireny, nefa tsy nisy tokony hatahorany; fa Andriamanitra efa nanely ny taolan'izay nitoby hamely anao; nampahamenatra azy ianao, satria efa narian'Andriamanitra izy.
* *
6 Oh ! si de Sion le salut* d’Israël était venu ! Quand Dieu rétablira les captifs* de son peuple, Jacob s’égayera, Israël se réjouira. 6 Enga anie ka hivoaka avy ao Ziona ny famonjena ny Isiraely! raha ampodin'Andriamanitra avy amin'ny fahababoana ny olony, dia ho faly Jakoba, ary ho ravoravo Isiraely.
— v. 6* : litt.: les saluts ; comme 42:5, 11 ; 43:5 ; 44:4 ; et 116:13. — v. 6** : voir Ps. 14:7.  
PSAUME 54 PSAUME 54
Au chef de musique. Sur Neguinoth* ; pour instruire. De David ; lorsque les Ziphiens vinrent, et dirent à Saül : David ne se tient-il pas caché auprès de nous ? Au chef de musique. Sur Neguinoth* ; pour instruire. De David ; lorsque les Ziphiens vinrent, et dirent à Saül : David ne se tient-il pas caché auprès de nous ?
— * : voir Psaume 4.  
1 Ô Dieu ! sauve-moi par ton nom, et fais-moi justice par ta puissance. 1 [Fangataham-pamonjena amin'Andriamanitra sy fahatokiana Azy, na dia be aza ny fahavalo] Ho an'ny mpiventy hira. Hampiarahina amin'ny valiha. Maskila nataon'i Davida, fony tonga ny Zifita ka nanao tamin'i Saoly hoe: Tsy miery any aminay va Davida? Vonjeo amin'ny anaranao aho, Andriamanitra ô, ary omeo rariny aho araka ny herinao.
2 Ô Dieu ! écoute ma prière, prête l’oreille aux paroles de ma bouche. 2 Andriamanitra ô, henoy ny fivavako; mihainoa ny tenin'ny vavako.
3 Car des étrangers se sont levés contre moi, et des hommes violents cherchent ma vie ; ils n’ont pas mis Dieu devant eux. Sélah. 3 Fa olona hafa firenena no mitsangana hamely ahy, ary olon-dozabe no mitady ny aiko; tsy mihevitra an'Andriamanitra ho eo anatrehany izy.
* *
4 Voici, Dieu est mon secours ; le Seigneur est entre ceux qui soutiennent mon âme. 4 Indro, Andriamanitra no Mpamonjy ahy; ny Tompo no Mpanohana ny fanahiko.
5 Il rendra le mal à ceux qui me pressent : selon ta vérité, détruis-les. 5 Hamaly ny ratsy ataon'ny mpampahory ahy Izy; aoka ny fahamarinanao no handringananao azy.
6 De franche volonté je t’offrirai des sacrifices ; je célébrerai ton nom, ô Éternel ! car cela est bon*. 6 Sitrapoko ihany no hanaterako fanatitra ho Anao; hidera ny anaranao aho, Jehovah ô, fa tsara izy.
7 Car il m’a délivré de toute détresse, et mon œil a vu [son plaisir] en mes ennemis. 7 Fa efa namonjy ahy ho afaka tamin'ny fahoriana rehetra Izy; ary ny masoko dia faly mijery ny amin'ny fahavaloko.
— v. 6 : ou : tu es bon.  
PSAUME 55 PSAUME 55
Au chef de musique, Sur Neguinoth* ; pour instruire. De David. Au chef de musique, Sur Neguinoth* ; pour instruire. De David.
— * : voir Psaume 4.  
1 Prête l’oreille, ô Dieu, à ma prière, et ne te cache pas de ma supplication. 1 [Fitarainana nataon'izay navadiky ny sakaizany nahatoky azy] Ho an'ny mpiventy hira. Hampiarahina amin'ny valiha. Maskila nataon'i Davida. Mihainoa ny fivavako, Andriamanitra ô, ary aza miery amin'ny fitarainako.
2 Écoute-moi, et réponds-moi ; je m’agite dans ma plainte et je me lamente, 2 Henoy aho, ka valio; miriorio ny eritreritro, ka mitoloko aho,
3 À cause de la voix de l’ennemi [et] devant l’oppression du méchant ; car ils font tomber sur moi l’iniquité, et me poursuivent avec passion. 3 Noho ny feon'ny fahavalo sy ny fampahorian'ny ratsy fanahy; fa mampianjera loza amiko ireny, ary amin'ny fahatezerana no ankahalany ahy.
* *
4 Mon cœur est dans l’angoisse au dedans de moi, et des frayeurs mortelles sont tombées sur moi ; 4 Mangorohoro ato anatiko ny foko, ary mamely ahy ny tahotra ny fahafatesana.
5 La crainte et le tremblement sont venus sur moi, et un frisson de terreur m’a couvert. 5 Tahotra sy hovitra no mahazo ahy, ary manafotra ahy ny horohoro.
6 Et j’ai dit : Oh ! si j’avais des ailes comme une colombe, je m’envolerais et je demeurerais tranquille ; 6 Ka hoy izaho: enga anie ka manana elatra tahaka ny voromailala aho, dia handositra aho ka hahita izay hitoerako;
7 Voici, je m’enfuirais loin, et je me logerais au désert. Sélah. 7 Eny, handositra lavitra aho ka hitoetra any an-efitra.
8 Je me hâterais de m’échapper loin du vent de tempête, loin de l’ouragan. 8 Handeha faingana aho hamonjy fialofana, mba tsy ho azon'ny tafio-drivotra sy ny ranonoram-baratra.
* *
9 Engloutis-[les], Seigneur ! divise leur langue ; car j’ai vu la violence et les querelles dans la ville. 9 Aringano izy, ary akoroy ny fiteniny, Tompo ô; fa mahita loza sy ady ao an-tanàna aho.
10 Jour et nuit ils font la ronde sur ses murailles ; et l’iniquité et le tourment sont au milieu d’elle ; 10 Hodidininy andro aman'alina eny ambonin ny mandany io; ary heloka sy fampahoriana no ao aminy;
11 La perversité est au milieu d’elle, et l’oppression et la fraude ne s’éloignent pas de ses places. 11 Ratsy no ao anatiny; ary ny fitaka sy ny fanangolena tsy mba miala amin'ny lalàmbeny.
* *
12 Car ce n’est pas un ennemi qui m’a outragé, alors je l’aurais supporté ; ce n’est point celui qui me hait qui s’est élevé orgueilleusement contre moi, alors je me serais caché de lui ; 12 Fa tsy fahavalo no nanaratsy ahy,- fa raha izany, dia niaritra ihany aho; tsy olona nankahala ahy no nanandra-tena namely ahy, fa raha izany, dia niery azy aho;
13 Mais c’est toi, un homme comme moi, mon conseiller et mon ami* : 13 Fa ianao, lehilahy mitovy saranga amiko, namako sy sakaizako indrindra,
14 Nous avions ensemble de douces communications ; nous allions avec la foule dans la maison de Dieu. 14 Dia isika izay nifankamamy resaka ka niara-nandeha tamin'ny maro ho ao an-tranon'Andriamanitra.
15 Que la mort les saisisse ! qu’ils descendent vivants dans le shéol* ! Car la malice est dans leur demeure, au milieu d’eux. 15 Aoka hanampoka azy ny fahafatesana*. Aoka hidina velona any amin'ny fiainan-tsi-hita** izy; fa ratsy no ao amin'ny fonenany, dia ao afovoany***. [*Na: Aoka hahazo azy ny fandringanana][**Heb: Sheola][***Na: Fa hevi-dratsy ny ao amin'ny firaketany, dia ao am-pony]
— v. 13 : ailleurs : guide, intime ami. — v. 15 : voir la note à Ps. 6:5.  
* *
16 Moi, je crie à Dieu ; et l’Éternel me sauvera. 16 Raha izaho, dia Andriamanitra no hantsoiko; ary Jehovah no hamonjy ahy.
17 Le soir, et le matin, et à midi, je médite et je me lamente ; et il entendra ma voix. 17 Hariva sy maraina ary mitatao vovonana no hitarainako sy hitolokoako; dia hihaino ny feoko Izy,
18 Il a mis en paix mon âme, la rachetant de la guerre qu’on me fait, car ils étaient plusieurs autour de moi. 18 Ka hanavotra ny fanahiko ho amin'ny fiadanana hahafahako amin'ny adin'ireny amiko, fa maro no miady amiko.
* *
19 Dieu a entendu, et il les accablera : il demeure dès les jours d’autrefois ; (Sélah) … car il n’y a point de changement en eux, et ils ne craignent pas Dieu. 19 Hihaino Andriamanitra, Izay mipetraka hatramin'ny taloha, ka hamaly ireo olona tsy miova toetra, sady tsy matahotra an'Andriamanitra.
* *
20 [Le méchant] a étendu ses mains sur ceux qui sont en paix avec lui ; il a profané son alliance. 20 Efa naninjitra ny tànany hamely izay nihavana taminy izy; namadika ny fanekeny izy.
21 [Les paroles de] sa bouche étaient lisses comme le beurre, mais la guerre était dans son cœur ; ses paroles étaient douces comme l’huile, mais elles sont des épées nues. 21 Malambo noho ny rononomandry ny vavany, kanjo ady no ao am-pony; malemy noho ny diloilo ny teniny, kanjo sabatra voatsoaka ireny.
* *
22 Rejette ton fardeau sur l’Éternel, et il te soutiendra ; il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. 22 Apetraho amin'i Jehovah ny entanao, ary Izy no hanohana anao; tsy havelany hangozohozo mandrakizay ny marina.
23 Et toi, ô Dieu ! tu les feras descendre dans le puits de la destruction : les hommes de sang et de fourbe n’atteindront pas la moitié de leurs jours ; mais moi, je me confierai en toi. 23 Fa Hianao, Andriamanitra ô, no hampidina ireo any an-davaka fanimbana; ny mpandatsa-drà sy mpamitaka tsy hahatratra ny an-tsasaky ny androny; fa izaho kosa dia hatoky Anao.
PSAUME 56 PSAUME 56
Au chef de musique. Sur Jonath-Élem-Rekhokim*. De David. Mictam ; quand les Philistins le prirent dans Gath. Au chef de musique. Sur Jonath-Élem-Rekhokim*. De David. Mictam ; quand les Philistins le prirent dans Gath.
— * : colombe des térébinthes lointains.  
1 Use de grâce envers moi, ô Dieu ! car l’homme voudrait m’engloutir ; me faisant la guerre tout le jour, il m’opprime. 1 [Fangataham-pamonjena amin'Andriamanitra sy fahatokiana Azy any am-pandosirana] Ho an'ny mpiventy hira. Al-jonathelem-rehokim. Miktama nataon'i Davida, fony nisambotra azy tany Gata ny Filistina. Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, fa misafoaka manenjika ahy ny olona; miady amiko mandrakariva izy ka mampahory ahy.
2 Mes ennemis voudraient tout le jour m’engloutir ; car il y en a beaucoup qui me font la guerre, avec hauteur*. 2 Misafoaka manenjika mandrakariva ny mpampahory ahy; maro tokoa no mirehareha miady amiko.
3 Au jour où je craindrai, je me confierai en toi. 3 Amin'ny andro atahorako no itokiako Anao.
— v. 2 : ou : ô Très-haut ! (comme Ps. 92:8).  
* *
4 En Dieu, je louerai sa parole ; en Dieu je me confie : je ne craindrai pas ; que me fera la chair ? 4 Andriamanitra no iderako ny teniny; Andriamanitra no itokiako, ka tsy mba hatahotra aho; inona no hataon'ny nofo amiko?
* *
5 Tout le jour ils tordent mes paroles ; toutes leurs pensées sont contre moi en mal. 5 Manimba ny raharahako mandra-kariva ireny*; ny heviny rehetra dia ny hanisy ratsy ahy ihany.[Na: Mamily ny teniko mandrakariva ireny]
6 Ils s’assemblent, ils se cachent, ils observent mes pas, car ils guettent mon âme. 6 Miangona izy, miery izy, mitsongo-dia ahy izy, satria mikendry ny aiko.
7 Échapperont-ils par l’iniquité ? Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples ! 7 Amin'izany faharatsiany izany moa hisy hahafahany va*? Aripaho amin'ny fahatezeranao ny firenena. Andriamanitra ô.[Na: Ny faharatsiana no atao-ny ho famonjena azy]
8 Tu comptes mes allées et mes venues ; mets mes larmes dans tes vaisseaux ; ne sont-elles pas dans ton livre ? 8 Manisa ny firenireneko Hianao; ataovy ao an-tavoahanginao ny ranomasoko; tsy eo amin'ny bokinao va ireny?
9 Alors mes ennemis retourneront en arrière, au jour où je crierai ; je sais cela, car Dieu est pour moi. 9 Amin'izay dia hiamboho ny fahavaloko amin'ny andro hiantsoako Anao; izao dia fantatro, fa momba ahy Andriamanitra.
* *
10 En Dieu, je louerai sa parole ; en l’Éternel, je louerai sa parole. 10 Andriamanitra no iderako ny teniny; Jehovah no iderako ny teniny.
11 En Dieu je me confie : je ne craindrai pas ; que me fera l’homme ? 11 Andriamanitra no itokiako; ka tsy mba hatahotra aho; inona no hataon'ny olona amiko?
* *
12 Les vœux que je t’ai faits sont sur moi, ô Dieu ! je te rendrai des louanges. 12 Nivoady taminao aho, Andriamanitra ô, dia hanatitra fanati-pisaorana ho Anao.
13 Car tu as délivré mon âme de la mort : [ne garderais-tu] pas mes pieds de broncher, pour que je marche devant Dieu dans la lumière des vivants ? 13 Fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesana Hianao; eny, nanafaka ny tongotro Hianao mba tsy ho solafaka. Handehanako eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavan'ny velona*.[Na: fahazavan'aina]
PSAUME 57 PSAUME 57
Au chef de musique. Al-Tashkheth*. De David. Mictam ; quand il fuyait devant Saül, dans la caverne. Au chef de musique. Al-Tashkheth*. De David. Mictam ; quand il fuyait devant Saül, dans la caverne.
— * : ne détruis pas.  
1 Use de grâce envers moi, ô Dieu ! use de grâce envers moi ; car en toi mon âme se réfugie, et sous l’ombre de tes ailes je me réfugie, jusqu’à ce que les calamités soient passées. 1 [Fangataham-pamindram-po sy fahatokiana an'Andriamanitra, na dia hodidinim-pahavalo aza] Ho an'ny mpiventy hira. Al-tasheth. Miktama nataon'i Davida tamin'ny nandosirany an'i Saoly tao anaty zohy. Mamindrà fo amiko. Andriamanitra ô, mamindrà fo amiko; fa Hianao no ialofan'ny fanahiko; eny, ao amin'ny aloky ny elatrao no ialofako, mandra-pahalasan'ny loza.
* *
2 Je crierai au Dieu Très-haut, à *Dieu qui mène [tout] à bonne fin pour moi. 2 Hitaraina amin'Andriamanitra Avo Indrindra aho, dia amin'Andriamanitra Izay mahatanteraka ho ahy.
3 Il a envoyé des cieux, et m’a sauvé ; il a couvert de honte celui qui veut m’engloutir. Sélah. Dieu a envoyé sa bonté et sa vérité. 3 Haniraka avy any an-danitra Izy ka hamonjy ahy, raha miteny ratsy izay misafoaka manenjika ahy; eny, Andriamanitra haniraka ny famindram-pony sy ny fahamarinany.
4 Mon âme est au milieu de lions ; je suis couché parmi ceux qui soufflent des flammes, — les fils des hommes, dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue une épée aiguë. 4 Ny fanahiko dia eo afovoan'ny liona; handry eo amin'ny masiaka aho, dia eo amin'ny zanak'olombelona,- lefona sy zana-tsipìka ny nifiny, ary sabatra maranitra ny lelany.
5 Élève-toi, ô Dieu ! au-dessus des cieux ; que ta gloire soit au-dessus de toute la terre ! 5 Misandrata any ambonin'ny lanitra Hianao, Andriamanitra ô! aoka ho ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao.
* *
6 Ils ont préparé un filet pour mes pas, mon âme se courbait ; ils ont creusé devant moi une fosse, ils sont tombés dedans. Sélah. 6 Efa namela-pandrika harato haningotra ny diako izy, ary nampitanondrika ny fanahiko*; nihady lavaka teo anoloako izy, kanjo ny tenany ihany no latsaka ao anatiny. [Na: nitanondrika ny fanahiko]
* *
7 Mon cœur est affermi, ô Dieu ! mon cœur est affermi ; je chanterai et je psalmodierai. 7 Tafatoetra ny foko, Andriamanitra ô, eny, tafatoetra ny foko; hihira sy hankalaza aho.
8 Éveille-toi, mon âme* ! Éveillez-vous, luth et harpe ! Je m’éveillerai à l’aube du jour. 8 Mifohaza, ry voninahitro; mifohaza ry valiha sy lokanga; hifoha maraina koa* aho.[Na: Hampifoha ny maraina aho]
9 Je te célébrerai parmi les peuples, ô Seigneur ! je chanterai tes louanges parmi les peuplades ; 9 Hidera Anao eny amin'ny vahoaka aho, Tompo ô, hankalaza Anao eny amin'ny firenena aho.
10 Car ta bonté est grande jusqu’aux cieux, et ta vérité jusqu’aux nues. 10 Fa lehibe mihatra amin'ny lanitra ny famindram-ponao, ary mihatra amin'ny rahona ny fahamarinanao.
— v. 8 : litt.: ma gloire.  
* *
11 Élève-toi, ô Dieu ! au-dessus des cieux ; que ta gloire soit au-dessus de toute la terre ! 11 Misandrata any ambonin'ny lanitra Hianao, Andriamanitra ô; aoka ho ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao.
PSAUME 58 PSAUME 58
Au chef de musique. Al-Tashkheth*. De David. Mictam. Au chef de musique. Al-Tashkheth*. De David. Mictam.
— * : ne détruis pas.  
1 Est-ce que vraiment la justice se tait ? Prononcez-vous [ce qui est juste] ? Vous, fils des hommes, jugez-vous avec droiture ? 1 [Ny amin'ny famaliana ny mpanao fitsarana tsy marina] Ho an'ny mpiventy hira. Al-tasheth. Miktama nataon'i Davida. Moa ny tsi-fitenenana va ataonareo ho filazana ny marina*? Mitsara mahitsy va ianareo, ry zanak'olombelona?[Na: Moa milaza ny maraina tokoa va ianareo, ry mahery?]
2 Bien plutôt, dans le cœur, vous commettez des iniquités ; dans le pays, vous pesez* la violence de vos mains. 2 Tsy izany, fa ny fonareo no amoronanareo ny ratsy; mandanja ny fandozan'ny tananareo etỳ an-tany ianareo.
3 Les méchants se sont égarés dès la matrice ; ils errent dès le ventre, parlant le mensonge. 3 Mivily hatrany am-bohoka ny ratsy fanahy; mania hatrany an-kibo izy ka miteny lainga.
4 Ils ont un venin semblable au venin d’un serpent, comme l’aspic sourd qui se bouche l’oreille, 4 Misy poizina tahaka ny an'ny menarana aminy; eny, tahaka ny vipera marenina izay manentsin-tadiny izy,
5 Qui n’entend pas la voix des charmeurs, du sorcier expert en sorcelleries. 5 Ka tsy mihaino ny feon'ny mpanao ody, na dia izay mpahay ody indrindra aza.
— v. 2 : ou : réfléchissez à.  
* *
6 Ô Dieu ! dans leur bouche brise leurs dents ; Éternel ! arrache les grosses dents des jeunes lions. 6 Andriamanitra ô, torotoroy ny nifiny eo am-bavany; omboty ny vazan'ny liona tanora, Jehovah ô.
7 Qu’ils se fondent comme des eaux qui s’écoulent ! S’il ajuste ses flèches, qu’elles soient comme cassées* ! 7 Aoka ho ritra tahaka ny ranotrambo izy; raha atraniny ny zana-tsipìkany, dia aoka ho tapa-doha ireny;
8 Qu’ils soient comme une limace qui va se fondant ! Comme l’avorton d’une femme, qu’ils ne voient pas le soleil ! 8 Aoka ho tahaka ny lelosy izay mihalevona eny am-pandehanana izy; Aoka ho tahaka ny zaza-vakimanta izay tsy mahita masoandro izy.
9 Avant que vos chaudières aient senti les épines, vertes ou enflammées, le tourbillon les emportera. 9 Dieny tsy mbola mafanan'ny afon-tsilo ny vilaninareo, aoka ho entin'ny tafio-drivotra ireny, na ny lena na ny maina.
10 Le juste se réjouira quand il verra la vengeance ; il lavera ses pieds* dans le sang du méchant. 10 Hifaly ny marina, raha mahita ny famaliana; hanasa ny tongony amin'ny ran'ny ratsy fanahy izy;
11 Et l’homme dira : Certainement il y a un fruit pour le juste, certainement il y a un Dieu qui juge sur la terre. 11 Dia hiteny ny olona ka hanao hoe: misy valiny* tokoa ho an'ny marina; misy tokoa Andriamanitra Izay mitsara etỳ ambonin'ny tany.[Heb: vokatra]
— v. 7 : c. à d. la pointe cassée. — v. 10 : litt.: ses pas.  
PSAUME 59 PSAUME 59
Au chef de musique. Al-Tashkheth*. De David. Mictam ; quand Saül envoya, et qu’on surveilla sa maison, afin de le faire mourir. Au chef de musique. Al-Tashkheth*. De David. Mictam ; quand Saül envoya, et qu’on surveilla sa maison, afin de le faire mourir.
— * : ne détruis pas.  
1 Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu ! protège-moi contre ceux qui s’élèvent contre moi. 1 [Fitarainan'izay misy fahavalo maro mitady hahafaty azy] Ho an'ny mpiventy hira. Al-tasheth. Miktama nataon'i Davida, fony Saoly naniraka, ka nisy niambina ny trano hamonoana azy. Afaho amin'ny fahavaloko aho, Andriamanitro ô; asondroty eo amin'ny avo aho tsy ho azon'izay miodina amiko.
2 Délivre-moi des ouvriers d’iniquité, et sauve-moi des hommes de sang. 2 Afaho amin'ny mpanao ratsy aho, ary vonjeo amin'ny mpandatsa-drà.
3 Car voici, ils ont dressé des embûches contre ma vie, des hommes forts se sont assemblés contre moi, — non pour ma transgression, ni pour mon péché, ô Éternel ! 3 Fa, indro, manotrika hahazo ny aiko izy; miangona hanohitra ahy ny mahery, nefa tsy fahadisoako ary tsy fahotako, Jehovah ô.
4 Sans qu’il y ait d’iniquité [en moi] * ils courent et se préparent ; éveille-toi pour venir à ma rencontre, et regarde. 4 Tsy heloko* no ihazakazahany sy iomanany, koa mifohaza hitsena ahy, ka jereo.[Heb. vokatra]
5 Et toi, Éternel, Dieu des armées ! Dieu d’Israël ! réveille-toi pour visiter toutes les nations ; n’use de grâce envers aucun de ceux qui trament l’iniquité. Sélah. 5 Ary Hianao, Jehovah ô, Andriamanitry ny maro, Andriamanitry ny Isiraely, mifohaza hitsara ny firenen-tsamy hafa; aza mamindra fo amin'izay mpivadika ratsy fanahy.
— v. 4 : litt.: Sans [mon] iniquité.  
* *
6 Ils reviennent le soir, ils hurlent comme un chien, et font le tour de la ville. 6 Miverina nony hariva ireny ka mierona tahaka ny alika, sady mandehandeha eran'ny tanàna.
7 Voici, de leur bouche ils vomissent l’injure, des épées sont sur leurs lèvres ; car, [disent-ils], qui [nous] entend ? 7 Indro, mirezadrezatra amin'ny vavany izy; sabatra no eo amin'ny molony, fa iza, hono, no handre?
8 Mais toi, Éternel, tu te riras d’eux, tu te moqueras de toutes les nations. 8 Kanjo Hianao, Jehovah ô, hihomehy azy; Hianao haneso ny firenena rehetra.
* *
9 [À cause de] sa force*, je regarderai à toi ; car Dieu est ma haute retraite. 9 Koa noho ny herin'ireny dia hiandry Anao aho; fa Andriamanitra no fiarovana avo ho ahy.
10 Le Dieu qui use de bonté envers moi me préviendra ; Dieu me fera voir [mon plaisir] en mes ennemis. 10 Andriamanitra, Izay mamindra fo amiko, no hialoha ahy; hataon'Andriamanitra faly mijery ny amin'ny fahavaloko aho.
— v. 9 : ou : leur force ; quelques-uns lisent : Ma force !  
* *
11 Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l’oublie ; fais-les errer par ta puissance, et abats-les, ô Seigneur, notre bouclier ! 11 Aza mahafaty azy Hianao, fandrao hanadino izany ny fireneko. Ampirenireneo amin'ny herinao izy, ka aripaho, ry Tompo ô, Ampinganay.
12 [À cause du] péché de leur bouche, — la parole de leurs lèvres, — qu’ils soient pris dans leur orgueil, et à cause de la malédiction et des mensonges qu’ils profèrent ! 12 Ny fahotan'ny vavany dia ny tenin'ny molony; aoka hosamborina amin'ny fireharehany izy, eny, noho ny ozona sy ny lainga ataony.
13 Consume-[les] en ta fureur, consume-[les], et qu’ils ne soient plus, et qu’ils sachent que Dieu domine en Jacob jusqu’aux bouts de la terre. Sélah. 13 Aringano an-katezerana izy, aringano mba tsy ho ao intsony; ary aoka ho fantany fa Andriamanitra no manapaka eo amin'ny Jakoba ka hatramin'ny faran'ny tany.
* *
14 Et ils reviendront le soir, ils hurleront comme un chien, et feront le tour de la ville. 14 Ary miverina nony hariva ireny ka mierona tahaka ny alika, sady mandehandeha eran'ny tanàna.
15 Ils errent çà et là pour trouver à manger ; ils y passeront la nuit* s’ils ne sont pas rassasiés. 15 Miriorio mitady hanina izy; raha tsy voky izy, dia any ihany mandritra ny alina.
16 Et moi je chanterai ta force, et, dès le matin, je célébrerai avec joie ta bonté : car tu m’as été une haute retraite et un refuge au jour où j’étais dans la détresse. 16 Fa izaho kosa dia hihira ny herinao, ary hihoby ny famindram-ponao nony maraina, satria fiarovana avo ho ahy Hianao, ary fandosirako amin'ny andro fahoriana.
17 Ma force ! à toi je chanterai ; car Dieu est ma haute retraite, le Dieu qui use de bonté envers moi. 17 Ry Heriko ô, Hianao no hankalazaiko; fa Andriamanitra no fiarovana avo ho ahy, dia Andriamanitra Izay mamindra fo amiko.
— v. 15 : ou : murmureront.  
PSAUME 60 PSAUME 60
Au chef de musique. Sur Shushan*. Témoignage. Mictam. De David ; pour enseigner ; quand il fit la guerre contre les Syriens de Naharaïm**, et contre les Syriens de Tsoba, et que Joab revint et frappa les Édomites dans la vallée du Sel, au nombre de douze mille. Au chef de musique. Sur Shushan*. Témoignage. Mictam. De David ; pour enseigner ; quand il fit la guerre contre les Syriens de Naharaïm**, et contre les Syriens de Tsoba, et que Joab revint et frappa les Édomites dans la vallée du Sel, au nombre de douze mille.
— * : le lis. — ** : des deux fleuves (Mésopotamie).  
1 Ô Dieu ! tu nous as rejetés, tu nous as dispersés, tu t’es irrité ; ramène-nous. 1 [Fiantsoan'ny efa resim-pahavalo, mba hotsarovan'Andriamanitra ny teniny] Ho an'ny mpiventy hira Al-sho-shanedoth. Miktama nataon'i Davida hampianarana, fony izy nanafika an'i Mesopotamia* sy Arama-zoba tamin'ny niverenan'i Joaba ka namelezany ny Edomita roa arivo amby iray alin-dahy teo amin'ny lohasahan-tsira. Andriamanitra ô, efa nanary sy nampihahaka anay Hianao; efa tezitra Hianao, velombelomy izahay.[Arama-naharaima]
2 Tu as fait trembler la terre*, tu l’as fendue : répare ses brèches, car elle chancelle. 2 Efa nampihorohoro ny tany Hianao ka namaky azy; amboary izay rava aminy, fa mihozongozona izy.
3 Tu as fait voir à ton peuple des choses dures ; tu nous as donné à boire un vin d’étourdissement. 3 Efa nampahita ny olonao zava-tsarotra Hianao, ary efa nampisotro anay divay mampiraikiraiky.
— v. 2 : ou : le pays.  
* *
4 Tu as donné une bannière à ceux qui te craignent, pour la déployer à cause de la vérité, (Sélah) 4 Efa notoloranao faneva ny matahotra Anao, hatsangany noho ny fahamarinana.
5 Afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve par ta droite, et réponds-moi ! 5 Mba hahafahan'ny malalanao, dia vonjeo amin'ny tananao ankavanana aho, ka valio.
* *
6 Dieu a parlé dans sa sainteté : je me réjouirai ; je partagerai Sichem et je mesurerai la vallée de Succoth. 6 Andriamanitra niteny tamin'ny fahamasinany hoe: hifaly Aho ka hizara an'i Sekema; ary ny lohasahan'i Sokota horefesiko;
7 Galaad est à moi, et Manassé est à moi, et Éphraïm est la force* de ma tête ; Juda est mon législateur ; 7 Ahy Gileada, Ahy koa Manase; ary aron'ny lohako Efraima tehim-panjakako Joda;
8 Moab est le bassin où je me lave ; sur Édom j’ai jeté ma sandale. Philistie, pousse des cris de triomphe à mon sujet* ! 8 Tavin-dranoko fanasana Moaba; Edoma no anipazako ny kapako; mihobia noho ny amiko, ry Filistia.
— v. 7 : ou : le rempart. — v. 8 : ou : pousse des cris à cause de moi.  
* *
9 Qui me conduira dans la ville forte ? Qui me mènera jusqu’en Édom ? 9 Iza no hitondra ahy ho any an-tanàna mafy? iza no hitarika ahy ho any Edoma?
10 Ne sera-ce pas toi, ô Dieu, qui nous as rejetés, et qui n’es pas sorti, ô Dieu, avec nos armées ? 10 Tsy Hianao va, Izay efa nanary anay*, Andriamanitra ô. Sady tsy nivoaka niaraka tamin'ny antokon'ny miaramilanay, Andriamanitra ô? [Na: Tsy efa nanary anay va Hianao]
11 Donne-nous du secours pour sortir de détresse ; car la délivrance qui vient de l’homme est vaine. 11 Vonjeo amin'ny mpandrafy izahay; fa zava-poana ny famonjena ataon'ny olona.
12 Par Dieu nous ferons des actes de valeur, et c’est lui qui foulera nos adversaires. 12 Andriamanitra no haherezantsika; fa Izy no hanitsakitsaka ny fahavalontsika.
PSAUME 61 PSAUME 61
Au chef de musique. Sur Neguinoth. De David. Au chef de musique. Sur Neguinoth. De David.
1 Ô Dieu ! écoute mon cri, sois attentif à ma prière. 1 [Fangatahan'ny mpanjaka efa nandositra, mba hampodin'Andriamanitra indray] Ho an'ny mpiventy hira. Hampiarahina amin'ny valiha. Nataon'i Davida. Henoy ny fitarainako, Andriamanitra ô; tandremo ny fivavako.
* *
2 Du bout de la terre je crierai à toi, dans l’accablement de mon cœur ; tu me conduiras sur un rocher qui est trop haut pour moi*. 2 Any am-paran'ny tany no hiantsoako Anao raha reraka ny foko; ento aho ho any amin'ny vatolampy izay avo ka tsy tratro;
3 Car tu m’as été un refuge, une forte tour, de devant l’ennemi. 3 Fa aroko Hianao sy tilikambo mafy handosirako ny fahavalo.
4 Je séjournerai dans ta tente à toujours ; je me réfugierai sous l’abri de tes ailes. Sélah. 4 Aoka hitoetra ao an-tranonao mandrakizay aho; aoka hialoka ao ambanin'ny fanomban'ny elatrao aho,
5 Car toi, ô Dieu ! tu as entendu mes vœux, tu m’as donné l’héritage de ceux qui craignent ton nom. 5 Fa Hianao, Andriamanitra ô efa nandre ny voadiko; efa nomenao ahy ny lovan'izay matahotra ny anaranao.
6 Tu ajouteras des jours aux jours du roi ; ses années seront comme des générations et des générations. 6 Halavao ny andron'ny mpanjaka; aoka ny taonany hahatratra ny taranaka maro.
7 Il habitera pour toujours devant Dieu. Donne la bonté et la vérité, afin qu’elles le gardent. 7 Aoka hitoetra eo anatrehan'Andriamanitra mandrakizay izy; famindram-po sy fahamarinana no tendreo hiaro azy;
8 Ainsi je chanterai ton nom à perpétuité, acquittant mes vœux jour par jour. 8 Ka dia izany no hankalazako ny anaranao mandrakizay, mba hanefako isan'andro ny voadiko.
— v. 2 : ou : plus haut que moi.  
PSAUME 62 PSAUME 62
Au chef de musique. Sur Jeduthun. Psaume de David. Au chef de musique. Sur Jeduthun. Psaume de David.
1 Sur Dieu seul mon âme se repose paisiblement ; de lui vient mon salut. 1 [Fiantombenan'ny fanahy izay manantena an'Andriamanitra, na dia mafy aza ny famelin'ny fahavalo] Ho an'ny mpiventy hira. Al-jedotona. Salamo nataon'i Davida. Andriamanitra tokoa no iantombenan'ny fanahiko; avy aminy ny famonjena ahy.
2 Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite ; je ne serai pas beaucoup ébranlé. 2 Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena ahy, dia fiarovana avo ho ahy ka tsy hangozohozo loatra aho.
3 Jusques à quand vous jetterez-vous sur un homme, [et chercherez]-vous tous à le renverser* comme une muraille qui penche, comme un mur qui va crouler ? 3 Mandra-pahoviana no hirohotanareo hamely olona sy handrodananareo rehetra azy toy ny manda mirona sy ny rova mihozongozona;
4 Ils ne consultent que pour [le] précipiter de son élévation ; ils prennent plaisir au mensonge ; ils bénissent de leur bouche, et intérieurement ils maudissent. Sélah. 4 Misaina hanongana azy hiala amin'ny voninahiny ireny; lainga no ifaliany, misaotra amin'ny vavany izy, fa manozona amin'ny fony.
— v. 3 : proprement : briser, mettre en pièces.  
* *
5 Mais toi, mon âme, repose-toi paisiblement sur Dieu ; car mon attente est en lui. 5 Miantombena amin'Andriamanitra tokoa ianao, ry fanahiko; fa Izy no antenaiko.
6 Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite : je ne serai pas ébranlé. 6 Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena ahy, dia fiarovana avo ho ahy, ka tsy mba hangozohozo aho.
7 Sur Dieu [reposent] mon salut et ma gloire ; le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu. 7 Andriamanitra no iankinan'ny famonjena ahy sy ny voninahitro; ny vatolampiko mafy sy ny aroko dia ao amin'Andriamanitra.
8 Peuple, — confiez-vous en lui en tout temps, répandez votre cœur devant lui : Dieu est notre refuge. Sélah. 8 Matokia Azy mandrakariva ianareo, ry olona; loary eo anatrehany ny fonareo; Andriamanitra no aro ho antsika.
* *
9 Les fils des gens du commun ne sont que vanité, les fils des grands ne sont que mensonge : placés dans la balance, ils montent ensemble plus [légers] que la vanité. 9 Zava-poana tokoa ny ambany, ary lainga ny ambony; raha hatao amin'ny mizana izy, dia maivana; zava-poana mihitsy izy.
10 N’ayez pas confiance dans l’oppression, et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine ; si les biens augmentent, n’y mettez pas votre cœur. 10 Aza matoky ny fanaovana an-keriny, ary aza miantehitra amin'ny halatra; raha mitombo ny harena, dia aza anorenana ny fonareo.
11 Dieu a parlé une fois ; … deux fois j’ai entendu ceci, que la force est à Dieu. 11 Indray mandeha no nitenenan'Andriamanitra; indroa no nandrenesako hoe: an'Andriamanitra ny hery.
12 Et à toi, Seigneur, est la bonté ; car toi tu rends à chacun selon son œuvre. 12 Ary Anao koa, ry Tompo ô, ny famindram-po, fa Hianao no mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy.
PSAUME 63 PSAUME 63
Psaume de David ; quand il était dans le désert de Juda. Psaume de David ; quand il était dans le désert de Juda.
1 Ô Dieu ! tu es mon *Dieu ; je te cherche au point du jour ; mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride et altérée, sans eau, 1 [Ny hetahetan'ny fanahy maniry an'Andriamanitra] Salamo nataon'i Davida, fony tany an-efitr'i Joda izy. ANDRIAMANITRA ô, Andriamanitro Hianao; mitady Anao fatratra aho; mangetaheta Anao ny fanahiko, maniry Anao ny nofoko, eto amin'ny tany maina sy mangentana tsy misy rano;
2 Pour voir ta force et ta gloire, comme je t’ai contemplé dans le lieu saint. 2 Toy izany no nijereko Anao tao amin'ny fitoerana masina, hahitako ny herinao sy ny voninahitrao.
3 Car ta bonté est meilleure que la vie ; mes lèvres te loueront. 3 Fa tsara noho ny aina ny famindram-ponao; ny molotro hidera Anao.
4 Ainsi je te bénirai durant ma vie, j’élèverai mes mains en ton nom. 4 Toy izany no hisaorako Anao, raha mbola velona koa aho; amin'ny anaranao no hanandratako ny tanako.
5 Mon âme est rassasiée comme de moelle et de graisse, et ma bouche [te] louera avec des lèvres qui chantent de joie. 5 Toy ny voky tsoka sy tavy no hahavokisan'ny fanahiko; ary amin'ny molotra falifaly no hideran'ny vavako Anao.
6 Quand je me souviens de toi sur mon lit, je médite de toi durant les veilles de la nuit ; 6 Raha mahatsiaro Anao eo am-pandriako aho, dia mieritreritra Anao amin'ny fiambenan'alina.
7 Car tu as été mon secours, et à l’ombre de tes ailes je chanterai de joie. 7 Fa efa namonjy ahy Hianao, ary ao ambanin'ny aloky ny elatrao no hihobiako.
* *
8 Mon âme s’attache à toi pour te suivre, ta droite me soutient. 8 Mifikitra amiko ny fanahiko; manohana ahy ny tananao ankavanana.
9 Mais ceux qui cherchent ma vie pour sa ruine entreront dans les parties inférieures de la terre ; 9 Fa ireny dia mitady ny aiko ka mampidi-doza amin'ny tenany; hiditra any ambanin'ny tany izy;
10 On les livrera à la puissance de l’épée, ils seront la portion des renards. 10 Hatolotra ho amin'ny herin'ny sabatra izy; ho anjaran'ny amboahaolo* izy.[volpa]
11 Mais le roi se réjouira en Dieu, [et] quiconque jure par lui se glorifiera ; car la bouche de ceux qui parlent faussement sera fermée. 11 Fa ny mpanjaka hifaly amin'Andriamanitra; ho ravoravo izay rehetra mianiana aminy; fa hakombona ny vavan'izay rehetra mandainga.
PSAUME 64 PSAUME 64
Au chef de musique. Psaume de David. Au chef de musique. Psaume de David.
1 Écoute, ô Dieu ! ma voix, quand je me plains ; garde ma vie de la crainte de l’ennemi. 1 [Fiantsoana an'Andriamanitra hanafaka amin'ny fandrika amam-pitaka ataon'ny olona, sy fanambarana ny havaliny ireny] Ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida. Henoy ny feoko, raha mitaraina aho, Andriamanitra ô; arovy ny aiko amin'ny tahotro ny fahavalo.
2 Cache-moi loin du conseil secret des méchants, et de la foule tumultueuse des ouvriers d’iniquité, 2 Afeno aho tsy ho azon'ny firaisan-tetiky ny ratsy fanahy,sy ny fitabataban'ny mpanao ratsy,
3 Qui ont aiguisé leur langue comme une épée, ajusté leur flèche, — une parole amère, 3 Izay mandranitra ny lelany ho tahaka ny sabatra, ka mikendry handefa ny zana-tsipìkany, dia teny mangidy.
4 Pour tirer de leurs cachettes contre celui qui est intègre : soudain ils tirent sur lui, et ils ne craignent pas. 4 Mba hitifitra mangingina ny mahitsy; mitifitra azy tampoka izy ka tsy matahotra.
5 Ils s’affermissent dans de mauvaises choses, ils s’entretiennent ensemble pour cacher des pièges ; ils disent : Qui le verra ? 5 Hamafiny ny hevi-dratsiny; mifampitaona hanao fandri-totofana izy ka manao hoe: iza no hahita izany?
6 Ils méditent des méchancetés : Nous avons fini ; la machination est ourdie. L’intérieur de chacun, et le cœur, est profond. 6 Manao saim-petsy izy; omaniny tsara ny sain-dalina voaheviny; lalina ny ao anatin'ny olombelona, dia ny fony.
7 Mais Dieu tirera sa flèche contre eux : soudain ils sont blessés ; 7 Mitifitra azy Andriamanitra; tampoka toy ny fiantefan'ny zana-tsipìka no fahavoazany.
8 Et leur langue les fera tomber les uns par-dessus les autres ; tous ceux qui les voient s’enfuiront. 8 Apotrany izy ka voasingotra ny lelany ihany; mandositra* izay rehetra mahita azy.[Na: Mihifikifi-doha]
9 Et tous les hommes craindront, et ils raconteront les actes de Dieu, et considéreront son œuvre. 9 Dia matahotra ny olona rehetra ka manambara ny ataon'Andriamanitra sady mandinika tsara ny asany.
10 Le juste se réjouira en l’Éternel et se confiera en lui, et tous ceux qui sont droits de cœur se glorifieront. 10 Mifaly amin'i Jehovah ny marina ka mialoka aminy; eny, mifaly tena ny mahitsy fo rehetra.
PSAUME 65 PSAUME 65
Au chef de musique. Psaume de David. Cantique. Au chef de musique. Psaume de David. Cantique.
1 Ô Dieu ! la louange t’attend dans le silence en Sion, et le vœu te sera payé. 1 [Fiderana an'Andriamanitra noho ny ataony, fa indrindra noho ny anomezany ny vokatry ny tany] Ho an'ny mpiventy hira.Salamo nataon'i Davida. Tonon-kira. Ho anao ny fanginana sy ny fiderana*, Andriamanitra any Ziona ô, ary aminao no anefana ny voady.[Na: Ny fiononana dia fiderana ankasitrahinao]
2 Ô toi qui écoutes la prière ! toute chair viendra à toi. 2 Ry Mpihaino vavaka ô, Hianao no hohatonin'ny nofo rehetra.
* *
3 Les iniquités ont prévalu sur moi ; nos transgressions, toi tu les pardonneras*. 3 Ny zava-mahameloka ahy dia mihoatra noho izay zakako; nefa Hianao no mamela ny fahadisoanay.
4 Bienheureux celui que tu as choisi et que tu fais approcher : il habitera tes parvis. Nous serons rassasiés du bien* de ta maison, de ton saint temple. 4 Sambatra izay fidinao ka ampanatoninao hitoetra eo an-kianjanao; Te-ho voky ny zava-tsoa ao amin'ny tranonao izahay dia ny zava-masina ao amin'ny tempolinao.
5 Tu nous répondras par des choses terribles de justice*, ô Dieu de notre salut, toi qui es la confiance de tous les bouts de la terre, et des régions lointaines de la mer ! 5 Zava-mahatahotra no ataonao amin'ny fahamarinana ho valin'ny vavakay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô, ry tokin'ny faran'ny tany rehetra sy ny ranomasina eny lavitra eny.
6 Toi qui as établi les montagnes par ta force, qui es ceint de puissance, 6 Mampiorina ny tendrombohitra amin'ny heriny Izy, misikina fahatanjahana Izy.
7 Qui apaises le tumulte des mers, le tumulte de leurs flots, et l’agitation des peuplades. 7 Mampitsahatra ny firohondrohon'ny onjan-dranomasina Izy, sy ny fitabataban'ny firenena.
8 Et ceux qui habitent aux bouts [de la terre] craindront à la vue de tes prodiges* ; tu fais chanter de joie les sorties du matin et du soir**. 8 Dia matahotra noho ny famantaranao ny mponina any am-paran'ny tany; ny any amin'ny fiposahan'ny maraina sy ny hariva no ampihobinao.
9 Tu as visité la terre, tu l’as abreuvée, tu l’enrichis abondamment : le ruisseau de Dieu est plein d’eau. Tu prépares les* blés, quand tu l’as ainsi préparée. 9 Mamangy ny tany Hianao ka mahamando azy; mampahavokatra azy betsaka Hianao - Ny onin'Andriamanitra dia tondra-drano - Mamboatra vary ho an'ny olona Hianao; fa izany no famboatrao ny tany.
10 Tu arroses ses sillons, tu aplanis ses mottes, tu l’amollis par des ondées, tu bénis son germe. 10 Mahampoka ny tany voasa Hianao ka mampiravona azy; ranonorana mivatravatra no amontosanao azy; mitahy ny fitsimohany Hianao.
11 Tu couronnes l’année de ta bonté, et tes sentiers distillent la graisse. 11 Satrohanao voninahitra ny taona fitahianao; ary ny dianao mitete menaka.
12 Ils distillent sur les pâturages du désert, et les collines se ceignent d’allégresse. 12 Vonton-drano ny fiandrasana ondry any an-efitra, ary misikina fifaliana ny havoana.
13 Les prairies se revêtent de menu bétail, et les plaines sont couvertes de froment : elles poussent des cris de triomphe ; oui, elles chantent. 13 Rakotra ondry ny saha; ary voasarona vary ny lohasaha: mihoby izy, eny, mihira koa.
— v. 3 : comme Deut. 21:8. — v. 4 : proprement : de ce qui est bon. — v. 5 : litt.: en justice. — v. 8* : litt.: signes. — v. 8** : c. à d. le lever et le coucher du soleil. — v. 9 : litt.: leurs.  
PSAUME 66 PSAUME 66
Au chef de musique. Cantique. Psaume. Au chef de musique. Cantique. Psaume.
1 Poussez des cris de joie vers Dieu, toute la terre ! 1 [Fiantsoana izao rehetra izao hisaotra an'Andriamanitra noho ny nataony ho an'ny mpanompony] Ho an'ny mpiventy hira. Tonon-kira. Salamo. Mihobia ho an'Andriamanitra, ry tany rehetra;
2 Chantez la gloire de son nom, rendez glorieuse sa louange. 2 Mankalazà ny voninahitry ny anarany; omeo voninahitra Izy ho fiderana Azy.
3 Dites à Dieu : Que tes œuvres sont terribles ! Tes ennemis se soumettent* à toi, à cause de la grandeur de ta force. 3 Lazao amin'Andriamanitra hoe: endrey, mahatahotra ny asanao! ny fahalehibiazan'ny herinao no hikoizan'ny fahavalonao Anao.
4 Toute la terre se prosternera devant toi, et chantera tes louanges ; elle chantera ton nom. Sélah. 4 Ny tany rehetra hiankohoka eo anatrehanao ka hankalaza Anao; eny, hankalaza ny anaranao izy.
5 Venez, et voyez les œuvres de Dieu : il est terrible dans ses actes envers les fils des hommes. 5 Avia, ka jereo ny asan'Andriamanitra, mahatahotra ny zavatra ataony amin'ny zanak'olombelona.
6 Il changea la mer en terre sèche ; ils passèrent le fleuve à pied : là nous nous réjouîmes en lui. 6 Efa nampody ny ranomasina ho tany maina Izy; nandeha an-tongotra nita ny ony ny olona; tao no nifaliantsika tamin*'Andriamanitra.[Na: Ao no aoka hifaliantsika amin']
7 Il domine par sa puissance pour toujours ; ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s’élèvent pas ! Sélah. 7 Manjaka mandrakizay amin'ny heriny Izy, ary ny masony mandinika ny firenen-tsamy hafa; aoka tsy hanandra-tena ny maditra.
— v. 3 : en dissimulant ; voir 18:44.  
* *
8 Peuples, bénissez notre Dieu, et faites entendre la voix de sa louange. 8 Misaora an'Andriamanitsika, ry firenena; ary asandrato ny feo fiderana Azy,
9 C’est lui qui a conservé* notre âme en vie, et il n’a pas permis que nos pieds fussent ébranlés. 9 Izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongotsika hangozohozo.
10 Car, ô Dieu ! tu nous as éprouvés, tu nous as affinés comme on affine l’argent ; 10 Fa efa nizaha toetra anay Hianao, Andriamanitra ô; efa nanadio anay Hianao, tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memy.
11 Tu nous as fait entrer dans le filet, tu as mis un fardeau accablant sur nos reins ; 11 Efa nampiditra anay tamin'ny fandrika Hianao; efa nanisy enta-mavesatra teo am-balahanay Hianao.
12 Tu as fait passer* les hommes sur notre tête ; nous sommes entrés dans le feu et dans l’eau, et tu nous as fait sortir dans un lieu spacieux. 12 Efa nampandeha ny olona hanitsaka ny lohanay Hianao; nandeha namaky ny afo sy ny rano izahay; fa nitondra anay nivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika Hianao.
— v. 9 : litt.: mis. — v. 12 : proprement : passer à cheval ; comme 68:4.  
* *
13 J’entrerai dans ta maison avec des holocaustes ; j’acquitterai envers toi mes vœux, 13 Hiditra ao an-tranonao mitondra fanatitra dorana aho; hefaiko aminao ny voadiko,
14 Ce que mes lèvres ont proféré, et que ma bouche a dit dans ma détresse. 14 Izay notononin'ny molotro sy naloaky ny vavako, fony aho azom-pahoriana.
15 Je t’offrirai des holocaustes de bêtes grasses, avec l’encens des béliers ; je sacrifierai du gros bétail avec des boucs. Sélah. 15 Hateriko aminao ho fanatitra dorana ny matavy mbamin'ny setroky ny ondrilahy; hanatitra omby sy osilahy aho.
* *
16 Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu’il a fait pour mon âme. 16 Avia, mihainoa ianareo rehetra izay matahotra an'Andriamanitra, fa holazaiko izay nataony ho an'ny fanahiko.
17 J’ai crié à lui de ma bouche, et il a été exalté par ma langue. 17 Izy no nantsoin'ny vavako; ary ny fanandratana Azy no teo ambanin'ny lelako.
18 Si j’avais regardé l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas écouté. 18 Raha nankasitraka* ota tao am-poko aho, dia tsy mba hihaino ny Tompo;[Heb: nijery]
19 Cependant Dieu m’a écouté ; il a fait attention à la voix de ma prière. 19 Kanefa efa nihaino tokoa Andriamanitra; efa nihaino ny feon'ny fivavako Izy.
20 Béni soit Dieu, qui n’a point rejeté ma prière, ni retiré d’avec moi sa bonté. 20 Isorana anie Andriamanitra, izay tsy nandà ny fivavako, na nanaisotra ny famindram-pony tamiko.
PSAUME 67 PSAUME 67
Au chef de musique. Sur Neguinoth. Psaume. Cantique. Au chef de musique. Sur Neguinoth. Psaume. Cantique.
1 Que Dieu use de grâce envers nous et nous bénisse, qu’il fasse lever la lumière de sa face sur* nous, (Sélah) 1 [Fanirian'ny olo-marina mba hanaiky an'Andriamanitra avokoa ny firenena rehetra] Ho an'ny mpiventy hira. Hampiarahina amin'ny valiha. Salamo. Tonon-kira. Andriamanitra anie hamindra fo aminay sy hitahy anay; hampamirapiratra ny tavany aminay anie Izy;
2 Pour que ta voie soit connue sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. 2 Mba ho fantatra etỳ ambonin'ny tany ny lalanao sy ny famonjenao any amin'ny jentilisa rehetra.
— v. 1 : litt.: avec.  
* *
3 Que les peuples te célèbrent, ô Dieu ! que tous les peuples te célèbrent ! 3 Hidera Anao ny firenena, Andriamanitra ô; eny, hidera Anao ny firenena rehetra.
4 Que les peuplades se réjouissent, et chantent de joie ; car tu jugeras les peuples avec droiture, et tu conduiras les peuplades sur* la terre. Sélah. 4 Hifaly sy hihoby ny firenentsamy hafa, Satria mitsara marina ny firenena Hianao; ny firenen-tsamy hafa ambonin'ny tany dia entinao;
— v. 4 : ou : qui sont sur.  
* *
5 Que les peuples te célèbrent, ô Dieu ! que tous les peuples te célèbrent ! 5 Hidera Anao ny firenena, Andriamanitra ô; eny, hidera Anao ny firenena rehetra.
6 La terre donnera son fruit ; Dieu, notre Dieu, nous bénira. 6 Ny tany efa nahavokatra; mitahy antsika Andriamanitra, dia Andriamanitsika.
7 Dieu nous bénira, et tous les bouts de la terre le craindront. 7 Mitahy antsika Andriamanitra; ary hatahotra Azy ny vazan-tany rehetra.
PSAUME 68 PSAUME 68
Au chef de musique. De David. Psaume. Cantique, Au chef de musique. De David. Psaume. Cantique,
1 Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, et que ceux qui le haïssent s’enfuient devant lui. 1 [Fankalazana an'Andriamanitra noho ny fitondrany ny Isiraely sy ny fandreseny ny fahavalony] Ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida. Tonon-kira. Aoka hitsangana Andriamanitra, ka hiely ny fahavalony; ary aoka izay mankahala Azy handositra ny tavany.
2 Comme la fumée est dissipée, tu les dissiperas ; comme la cire se fond devant le feu, les méchants périront devant Dieu. 2 Tahaka ny fanely setroka no fanelinao azy; tahaka ny fiempon'ny savoka eo anoloan'ny afo no aoka hahalevonan'ny ratsy fanahy eo anatrehan'Andriamanitra.
3 Mais les justes se réjouiront, ils exulteront en la présence de Dieu et s’égayeront avec joie. 3 Fa ny marina mifaly; eny, ravoravo eo anatrehan'Andriamanitra izy ka faly tokoa.
* *
4 Chantez à Dieu, chantez son nom, dressez un chemin à celui qui passe comme à cheval par les déserts : son nom est Jah*, réjouissez-vous devant lui. 4 Mihirà ho an'Andriamanitra, mankalazà ny anarany; manamboara lalana ho an'izay mitaingina mamaky ny efitra Jehovah no anarany ary mifalia eo anatrehany.
5 Dieu, dans sa demeure sainte, est le père des orphelins et le juge des veuves. 5 Rain'ny kamboty sy Mpanome rariny ny mpitondratena Andriamanitra, ao amin'ny fonenany masina.
6 Dieu fait habiter en famille* ceux qui étaient seuls ; il fait sortir ceux qui étaient enchaînés, pour qu’ils jouissent de l’abondance ; mais les rebelles demeurent dans une terre aride. 6 Andriamanitra mampitoetra an-trano izay irery tena; mamoaka ny mpifatotra ho amin'ny fanambinana Izy; fa ny maditra hitoetra amin'ny tany karankaina.
— v. 4 : l’Éternel dans son essence, dans le sens absolu ; voir Exode 15:2. — v. 6 : litt.: dans une maison.  
* *
7 Ô Dieu ! quand tu sortis devant ton peuple, quand tu marchas dans le désert, (Sélah) 7 Andriamanitra ô, raha nandeha teo alohan'ny olonao Hianao ka namaky ny efitra,
8 La terre trembla ; les cieux aussi distillèrent des eaux devant Dieu, ce Sinaï [trembla] devant Dieu, le Dieu d’Israël. 8 Dia nihorohoro ny tany, ary nitaitaika ny lanitra, tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, na iry Sinay iry aza tamin'ny fanatrehan'Andriamanitra, Andriamanitry ny Isiraely.
9 Ô Dieu ! tu répandis une pluie abondante sur ton héritage, et, quand il était las, tu l’établis. 9 Ranonoram-pitahiana no nalatsakao tamin'ny lovanao, Andriamanitra ô; ary raha kotra izy, dia novelombelominao.
10 Ton troupeau a habité là ; dans ta bonté, tu préparas [tes biens] pour l’affligé, ô Dieu ! 10 Ny olonao* tamàn-toerana teo; mamboatra ho an'ny ory araka ny fahasoavanao Hianao, Andriamanitra ô.[Heb. bibinao]
11 Le Seigneur donna la parole : grande fut la foule des femmes qui répandirent la bonne nouvelle. 11 Ny Tompo manome ny teny; ary ny vehivavy mpilaza soa dia antokony lehibe.
12 Les rois des armées s’enfuirent ; ils s’enfuirent, et celle qui demeurait dans la maison partagea le butin. 12 Ireo mpanjaka be miaramila dia vaky mandositra; ary ny vehivavy izay mitoetra ao an-trano no mizara ny babo.
13 Quoique vous ayez été couchés au milieu des étables, vous serez [comme] les ailes d’une colombe couverte d’argent, et dont le plumage est comme l’or vert. 13 Raha mandry eo amin'ny vala ianareo, dia ho tahaka ny ela-boromailala miravaka volafotsy, ary ny volony miravaka volamena tsara
14 Quand le Tout-puissant y dispersa des rois, [le pays] devint blanc comme la neige du Tsalmon. 14 Raha aelin'ny Tsitoha eo ny mpanjaka maro, dia latsaka ny oram-panala ao Zalmona.
* *
15 Une montagne de Basan est la montagne de Dieu, une montagne à plusieurs sommets, une montagne de Basan. 15 Tendrombohitr'Andriamanitra ny tendrombohitr'i Basana. Tendrombohitra maro tampona ny tendrombohitr'i Basana.
16 Pourquoi, montagnes à plusieurs sommets, regardez-vous avec jalousie la montagne que Dieu a désirée pour y habiter ? Oui, l’Éternel y demeurera pour toujours. 16 Ry tendrombohitra maro tampona, nahoana ianareo no mihendry ny tendrombohitra izay tian'Andriamanitra hitoerany? eny, hitoetra ao mandrakizay Jehovah.
17 Les chars de Dieu sont par vingt mille, par milliers redoublés ; le Seigneur est au milieu d’eux : c’est un Sinaï en sainteté. 17 Ny kalesin'Andriamanitra dia roa alina, eny, arivo arivo; ny Tompo no eo aminy; Sinay dia eo amin'ny itoerana masina*.[Na: amin'ny fahamasinana]
18 Tu es monté en haut, tu as emmené captive la captivité ; tu as reçu des dons dans l’homme, et même [pour] les rebelles, afin que Jah*, Dieu, ait une demeure. 18 Efa niakatra ho any amin'ny avo Hianao ka mitondra babo; efa nandray fanomezana teo amin'ny olombelona Hianao - eny, teo amin'ny maditra aza,- mba hitoeran'i Jehovah Andriamanitra any*.[Na: ao aminy; na: mba hitoeranao any, ry Jehovah Andriamanitra; na: Efa nandray olona ho fanomezana Hianao Eny, na dia ny maditra aza mba hitoeranay ao amin'i Jehovah Andriamanitra]
19 Béni soit le Seigneur, qui, de jour en jour, nous comble [de ses dons], le *Dieu qui nous sauve. Sélah. 19 Isaorana anie ny Tompo Izay mitondra ny entan-tsika isan'andro isan'andro*, eny, Andriamanitra Izay famonjena antsika. [Na: Isaorana isan'andro isan'andro anie ny Tompo; Raha misy mahavesatra antsika, dia Andriamanitra no famonjena antsika; na: Isaorana anie ny Tompo, Izay mampitondra entana antsika isan'andro isan'andro]
20 Notre *Dieu est un *Dieu de salut* ; et c’est à l’Éternel, le Seigneur, de faire sortir de la mort. 20 Andriamanitra no Andriamanitry ny famonjena ho antsika; ary an'i Jehovah Tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana.
21 Mais Dieu brisera la tête de ses ennemis, le crâne chevelu de ceux qui marchent dans leurs iniquités. 21 Fa Andriamanitra mamely mafy ny lohan'ny fahavalony, dia ny tampon-doha lava volo an'izay mandroso amin'ny fahadisoany.
22 Le Seigneur a dit : Je ramènerai [les miens] de Basan, je les ramènerai des profondeurs de la mer ; 22 Lazain'ny Tompo hoe: hampody ny any Basana Aho; hampody ny amin'ny ranomasina lalina Aho,
23 Afin que tu trempes ton pied dans le sang de [tes] ennemis, [et] que la langue de tes chiens en ait sa part. 23 Mba hampihosenanao rà ny tongotrao, ary ho anjaran'ny lelan'ny amboanao ny fahavalo.
— v. 18 : voir note verset 4. — v. 20 : litt.: délivrances.  
* *
24 Ils ont vu ta marche, ô Dieu ! la marche de mon *Dieu, de mon roi, dans le lieu saint : 24 Efa hita ny fandehananao, Andriamanitra ô, dia ny fandehanan'Andriamanitro, Mpanjakako, ao amin'ny fitoerana masina*.[Na: amin'ny fahamasinana]
25 Les chanteurs allaient devant, ensuite les joueurs d’instruments à cordes, au milieu des jeunes filles jouant du tambourin. 25 Mialoha ny mpihira, ary manaraka ny mpitendry valiha, eo afovoan'ny zatovovavy mively ampongatapaka.
26 Dans les congrégations bénissez Dieu, le Seigneur, — vous qui êtes de la source d’Israël ! 26 Misaora an'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana, eny, misaora ny Tompo, ianareo ary amin'ny loharanon'ny Isiraely.
27 Là est Benjamin, le petit, qui domine sur eux ; les princes de Juda, leur troupe ; les princes de Zabulon, les princes de Nephthali. 27 Indry Benjamina kely, mpanapaka azy, ny antokon'ny mpanapaka ny Joda, ny mpanapaka ny Zebolona sy ny mpanapaka ny Naftaly.
* *
28 Ton Dieu a commandé ta force. Établis en force, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous ! 28 Andriamanitrao no nampahery anao; Ry Andriamanitra Izay miasa ho anay ô, asehoy ny herinao.
29 À cause de ton temple, à Jérusalem, les rois t’apporteront des présents. 29 Noho* ny tempolinao eo an-tampon'i Jerosalema, no hitondran'ny mpanjaka maro fanatitra ho Anao.[Na: Avy amin']
30 Tance la bête des roseaux, l’assemblée des forts taureaux, avec les veaux des peuples : [chacun] se prosterne, offrant des lingots d’argent. Disperse les peuples qui trouvent leurs délices dans la guerre. 30 Teneno mafy ny biby eny anaty zozoro sy ny fivorian'ny ombilahy mbamin'ireo vahoaka zanak'omby, dia izay miankohoka manatitra anja-bolafotsy aelezo ny olona tia ady
31 Des grands viendront d’Égypte ; Cush s’empressera d’étendre ses mains vers Dieu. 31 Ho avy ny tremalahin'i Egypta; Etiopia halaky hananty tanana amin'Andriamanitra.
* *
32 Royaumes de la terre, chantez à Dieu, chantez les louanges du Seigneur, (Sélah) 32 Ry fanjakana ambonin'ny tany, mihirà ho an'Andriamanitra; mankalazà ny Tompo,
33 À celui qui passe comme à cheval sur les cieux, sur les cieux d’ancienneté ! Voici, il fait retentir sa voix, une voix puissante. 33 Ilay mitaingina ny lanitry ny lanitra izay hatry ny fahagola; Indro, mamoaka ny feony Izy, dia feo mahery.
34 Attribuez la force à Dieu : sa majesté est sur Israël, et sa force dans les nuées. 34 Ekeo ho an'Andriamanitra ny hery; ambonin'ny Isiraely ny voninahiny, ary ny heriny any amin'ny lanitra.
35 Tu es terrible, ô Dieu ! du milieu de tes sanctuaires. Le *Dieu d’Israël, c’est lui qui donne la puissance et la force à son peuple. Béni soit Dieu ! 35 Mahatahotra Hianao, Andriamanitra ô, ao amin'ny fitoeranao masina; Andriamanitry ny Isiraely no manome hery sy tanjaka ho an'ny olona. Isaorana anie Andriamanitra.
* *
PSAUME 69 PSAUME 69
Au chef de musique. Sur Shoshannim*. De David. Au chef de musique. Sur Shoshannim*. De David.
— * : les lis.  
1 Sauve-moi, ô Dieu ! car les eaux [me] sont entrées jusque dans l’âme. 1 [Fitarainan'izay nenjehina sy nampahorina noho ny amin'Andriamanitra] Ho an'ny mpiventy hira. Al-shoshanim. Nataon'i Davida. Vonjeo aho, Andriamanitra ô; fa efa mihatra amin'ny aiko ny rano.
2 Je suis enfoncé dans une boue profonde, et il n’y a pas où prendre pied ; je suis entré dans la profondeur des eaux, et le courant me submerge. 2 Milentika amin'ny fotaka mandrevo aho, ka tsy misy hifaharana; efa miditra amin'ny rano lalina aho, ka mandifotra ahy ny riaka.
3 Je suis las de crier ; mon gosier est desséché ; mes yeux se consument, pendant que j’attends mon Dieu. 3 Sasatry ny mitaraina aho, maimay ny tendako; pahina ny masoko, raha miandry an'Andriamanitro aho.
4 Ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux que les cheveux de ma tête ; ceux qui voudraient me perdre, qui sont à tort mes ennemis, sont puissants ; ce que je n’avais pas ravi, je l’ai alors rendu. 4 Maro noho ny volon-dohako ny isan'izay mankahala ahy tsy ahoan-tsy ahoana; mahery izay ta-hahafaty ahy, dia ny fahavaloko tsy ahoan-tsy ahoana; mampanonitra ahy izay tsy nalaiko izy.
* *
5 Ô Dieu ! tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont pas cachées. 5 Andriamanitra ô, Hianao mahalala ny hadalako; ary ny heloko tsy mba miafina aminao.
6 Que ceux qui s’attendent à toi ne soient pas rendus honteux à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées ! Que ceux qui te cherchent ne soient pas rendus confus à cause de moi, ô Dieu d’Israël ! 6 Aoka tsy ho menatra noho ny amiko izay miandry Anao, Jehovah, Tompon'ny maro ô; aoka tsy ho very hevitra noho ny amiko izay mitady Anao, ry Andriamanitry ny Isiraely ô.
7 Car à cause de toi j’ai porté l’opprobre, la confusion a couvert mon visage. 7 Fa noho ny aminao no itondrako latsa; safotry ny henatra ny tavako.
8 Je suis devenu un étranger à mes frères, et un inconnu aux fils de ma mère ; 8 Efa vahiny amin'ny rahalahiko aho; eny, efa olon-ko azy amin'ny zanak'ineny aho.
9 Car le zèle de ta maison m’a dévoré, et les outrages de ceux qui t’outragent sont tombés sur moi. 9 Fa ny firehetako ny amin'ny tranonao no naharitra aina ahy; ary ny latsa nataon'izay nandatsa Anao dia nihatra tamiko.
10 Et j’ai pleuré, mon âme était dans le jeûne ; et cela m’a été en opprobre. 10 Nitomany sady nifady hanina aho, dia natao latsa ho ahy izany.
11 J’ai pris aussi un sac pour mon vêtement, et je leur suis devenu un proverbe. 11 Lamba fisaonana no nataoko fitafiako, dia efa ambentin-teny tamin'ireny aho.
12 Ceux qui sont assis dans la porte parlent contre* moi, et je sers de chanson aux buveurs**. 12 Miresaka ahy izay mipetraka eo am-bavahady; ary ataon'ny mpisotro toaka an-kira aho.
13 Mais pour moi, ma prière s’adresse à toi, Éternel, en un temps agréé. — Ô Dieu ! selon la grandeur de ta bonté, réponds-moi selon la vérité de ton salut. 13 Fa izaho hivavaka aminao amin'ny andro fankasitrahana, Jehovah ô, dia aminao , Andriamanitra ô noho ny haben'ny famindram-ponao; valio aho araka ny hamarinan'ny famonjenao.
14 Délivre-moi du bourbier, et que je n’y enfonce point ; que je sois délivré de ceux qui me haïssent et des profondeurs des eaux. 14 Afaho amin'ny fotaka aho, ka aza avela hilentika; vonjeo aho amin'izay mankahala ahy sy amin'ny rano lalina.
15 Que le courant des eaux ne me submerge pas, et que la profondeur ne m’engloutisse pas, et que le puits ne ferme pas sa gueule sur moi. 15 Aza avela hanafotra ahy ny rano mandriaka, na hitelina ahy ny lalina; ary aza avela hikatom-bava amiko ny lavaka fantsakana.
16 Réponds-moi, ô Éternel ! car ta gratuité est bonne ; selon la grandeur de tes compassions, tourne-toi vers moi ; 16 Valio aho, Jehovah ô, fa tsara ny famindram-ponao; todiho aho araka ny haben'ny fiantranao.
17 Et ne cache pas ta face de ton serviteur, car je suis en détresse. Hâte-toi, réponds-moi. 17 Ary aza manafina ny tavanao amin'ny mpanomponao; fa azom-pahoriana aho, koa faingàna hamaly ahy Hianao.
18 Approche-toi de mon âme, sois son rédempteur ; rachète-moi à cause de mes ennemis. 18 Hatony ny fanahiko, avoty izy; Eny, vonjeo aho noho ny ataon'ny fahavaloko.
19 Toi, tu connais mon opprobre, et ma honte, et ma confusion : tous mes adversaires sont devant toi. 19 Hianao no mahalala ny latsa mihatra amiko ary ny fahamenarako sy ny fahafaham-boninahitro; Eo anatrehanao ny mpandrafy ahy rehetra.
— v. 12* : litt.: de. — v. 12** : litt.: buveurs de boisson forte.  
* *
20 L’opprobre m’a brisé le cœur, et je suis accablé ; et j’ai attendu que [quelqu’un] eût compassion [de moi], mais il n’y a eu personne,… et des consolateurs, mais je n’en ai pas trouvé. 20 Ny latsa dia nanorotoro ny foko ka reraka indrindra aho; ary niandry antra aho, fa tsy nisy, sy mpanony fa tsy nahita.
21 Ils ont mis du fiel* dans ma nourriture, et, dans ma soif, ils m’ont abreuvé de vinaigre. 21 Fa zava-mangidy no nomeny ho haniko; ary vinaingitra no natolony ahy hosotroina, raha nangetaheta aho.
22 Que leur table soit un piège devant eux, et que ce qui tend à la prospérité leur soit un filet ; 22 Aoka ho fandrika ho azy ny latabany eo anoloany; eny, ho tonta ho an'ny tsy manana ahiahy.
23 Que leurs yeux soient obscurcis de sorte qu’ils ne voient pas, et fais continuellement chanceler leurs reins. 23 Aoka ho jamba ny masony mba tsy hahita; ary ampangozohozoy mandrakariva ny valahany.
24 Répands sur eux ton indignation, et que l’ardeur de ta colère les atteigne. 24 Aidino aminy ny fahatezeranao; ary aoka hahatratra azy ny firehetan'ny fahaviniranao.
25 Que leur demeure soit désolée, qu’il n’y ait personne qui habite dans leurs tentes. 25 Aoka ho foana ny tobiny; aza avela hisy hitoetra ao an-dainy.
26 Car ils persécutent celui que toi tu as frappé, et parlent pour* la douleur de ceux que tu as blessés. 26 Fa izay nasianao no nenjehiny; Ary ny fahararian'ny voatsindronao dia lazalazainy.
27 Mets iniquité sur leur iniquité, et qu’ils n’entrent pas en ta justice ; 27 Aoka hiampy ny helony; ary aoka tsy hiditra amin'ny fahamarinanao izy.
28 Qu’ils soient effacés du livre de vie, et qu’ils ne soient pas inscrits avec les justes. 28 Aoka hovonoina tsy ho eo amin'ny bokin'ny velona ny anarany, ary aoka tsy hosoratana eo amin'ny marina.
29 Mais pour moi, je suis affligé et dans la douleur : que ton salut, ô Dieu, m’élève en un lieu de sûreté ! 29 Fa izaho dia ory sy mahantra, Andriamanitra ô; aoka ny famonjenao no hanandratra ahy.
30 Je louerai le nom de Dieu dans un cantique, et je le magnifierai par ma louange ; 30 Hankalaza ny anaran'Andriamanitra amin'ny fihirana aho, ary hidera Azy amin'ny fisaorana.
31 Et cela plaira plus à l’Éternel qu’un taureau, un bœuf qui a des cornes et l’ongle divisé. 31 Fa ho sitrak'i Jehovah Izany mihoatra noho ny vantotr'ombilahy, izay manan-tandroka sady mivaky kitro.
— v. 21 : ou : du venin. — v. 26 : ou : de.  
* *
32 Les débonnaires le verront, ils se réjouiront ; vous qui cherchez Dieu, votre cœur vivra. 32 Hahita izany ny mpandefitra ka ho faly; aoka ho velona ny fonareo, ry mpitady an'Andriamanitra.
33 Car l’Éternel écoute les pauvres, et ne méprise pas ses prisonniers. 33 Fa mihaino ny malahelo Jehovah, ary ny olony mifatotra tsy mba hamavoiny.
34 Les cieux et la terre le loueront, les mers et tout ce qui se meut en elles. 34 Aoka hidera Azy ny lanitra sy ny tany, ny ranomasina sy izay rehetra mihetsika ao aminy.
35 Car Dieu sauvera Sion, et bâtira les villes de Juda ; et on y habitera, et on la possédera ; 35 Fa Andriamanitra hamonjy an'i Ziona sady hanangana ny tanànan'ny Joda; ary hitoetra ao ny olony ka ho tompony;
36 Et la semence de ses serviteurs l’héritera, et ceux qui aiment son nom y demeureront. 36 Dia handova azy ny taranaky ny mpanompony; ary hitoetra ao izay tia ny anarany.
PSAUME 70 PSAUME 70
Au chef de musique. De David ; pour faire souvenir. Au chef de musique. De David ; pour faire souvenir.
1 Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer ! [hâte-toi], ô Éternel, de me secourir ! 1 [Fangatataham-pamonjena] Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'i Davida. Ho fampahatsiarovana. Andriamanitra ô, faingàna hanafaka ahy; Jehovah ô, faingàna hamonjy ahy.
2 Que ceux qui cherchent ma vie soient honteux et confondus ; qu’ils se retirent en arrière et soient confus, ceux qui prennent plaisir à mon malheur ; 2 Aoka ho menatra sy hangaihay izay mitady ny aiko; aoka hiamboho sy ho afa-baraka izay faly amin'ny manjo ahy;
3 Qu’ils retournent en arrière à cause de leur honte, ceux qui disent : Ha ha ! ha ha ! 3 Aoka hiamboho noho ny fahamenarany izay manao hoe: Hià! sakoa izay!
4 Que tous ceux qui te cherchent s’égayent et se réjouissent en toi ; et que ceux qui aiment ton salut disent continuellement : Magnifié soit Dieu ! 4 Aoka hifaly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady Anao; ary aoka izay tia ny famonjenao hanao mandrakariva hoe: hankalazaina anie Andriamanitra.
5 Et moi, je suis affligé et pauvre ; ô Dieu, hâte-toi vers moi ! Tu es mon secours et celui qui me délivre ; Éternel, ne tarde pas ! 5 Fa izaho dia ory sy malahelo; faingàna hankatỳ amiko, Andriamanitra ô; Mpamonjy sy Mpanafaka ahy Hianao; aza ela, Jehovah ô.
PSAUME 71 PSAUME 71
1 En toi, Éternel ! j’ai mis ma confiance : que je ne sois jamais confus ! 1 [Vavaka ataon'izay mahatsiaro ny famindram-pon'Andriamanitra taminy hatry ny fony tanora] Hianao, Jehovah ô, no itokiako; aoka tsy ho menatra mandrakizay aho.
2 Dans ta justice, délivre-moi et fais que j’échappe ; incline ton oreille vers moi et sauve-moi. 2 Vonjeo ny fahamarinanao aho, ka afaho; atongilano amiko ny sofinao, ka vonjeo aho.
3 Sois pour moi un rocher d’habitation, afin que j’y entre continuellement ; tu as donné commandement de me sauver, car tu es mon rocher et mon lieu fort. 3 Aoka ho vatolampy fonenana hohatoniko mandrakariva Hianao, Izay efa nandidy hamonjy ahy; fa harambatoko sy batery fiarovana ho ahy Hianao.
* *
4 Mon Dieu ! fais-moi échapper de la main du méchant, de la main de l’injuste et de l’oppresseur. 4 Andriamanitro ô, afaho amin'ny tanan'ny ratsy fanahy aho, dia amin'ny tanan'ny mpanao meloka sy ny lozabe.
5 Car toi tu es mon attente, Seigneur Éternel ! ma confiance dès ma jeunesse. 5 Fa Hianao no fanantenako, Jehovah Tompo ô, ry tokiko hatry ny fony aho mbola tanora.
6 Je me suis appuyé sur toi dès le ventre ; c’est toi qui m’as tiré hors des* entrailles de ma mère : tu es le sujet continuel de ma louange. 6 Hianao no nanankinana ahy hatrany am-bohoka; ianao namoaka* ahy avy tany an-kibon-dreniko; ianao no deraiko mandrakariva.[Na: no Mpiaro, na Mpanisy soa, ahy hatry, etc]
7 Je suis pour plusieurs comme un prodige ; mais toi, tu es mon fort refuge. 7 Tonga toa zava-mahagaga eo imason'ny maro aho; nefa Hianao no fiarovana mafy ho ahy.
8 Ma bouche est pleine de ta louange [et] de ta magnificence, tout le jour. 8 Ny vavako ho feno ny fideràna Anao sy ny fankalazana Anao mandrakariva.
9 Ne me rejette pas au temps de [ma] vieillesse ; ne m’abandonne pas quand ma force est consumée. 9 Aza manary ahy, rehefa antitra aho; ary aza mahafoy ahy, rehefa ketraka ny heriko.
— v. 6 : quelques-uns : tu as été mon bienfaiteur dès les.  
* *
10 Car mes ennemis parlent contre moi, et ceux qui guettent mon âme consultent ensemble, 10 Fa miresaka ahy ny fahavaloko; ary miara-mioko izay manotrika hahazo ny aiko.
11 Disant : Dieu l’a abandonné ; poursuivez-le et saisissez-le, car il n’y a personne qui le délivre. 11 Ka manao hoe: Andriamanitra efa nahafoy azy; enjeho izy, ka sambory, fa tsy misy hamonjy.
12 Ô Dieu ! ne te tiens pas loin de moi ; mon Dieu, hâte-toi de me secourir ! 12 Andriamanitra ô, aza manalavitra ahy; Andriamanitro ô, faingana hamonjy ahy.
13 Qu’ils soient honteux, qu’ils soient consumés, ceux qui sont ennemis de mon âme ; qu’ils soient couverts d’opprobre et de confusion, ceux qui cherchent mon malheur. 13 Aoka ho menatra sy ho levona ny mpanohitra ny fanahiko; aoka hitafy henatra sy fahafaham-baraka izay mitady hanisy ratsy ahy.
14 Mais moi, j’attendrai continuellement, et je redirai sans cesse toutes tes louanges. 14 Fa izaho kosa dia hanantena mandrakariva, ary hitombo lalandava ny fideràko Anao.
15 Ma bouche racontera tout le jour ta justice [et] ton salut, car je n’en connais pas l’énumération*. 15 Ny vavako hitory ny fahamarinanao sy ny famonjenao mandrakariva, fa tsy fantatro ny isany.
16 J’irai dans la puissance du Seigneur Éternel ; je ferai mention de ta justice, de la tienne seule. 16 Ho entiko ny asa lehibe nataon'i Jehovah Tompo; hampahatsiaro ny fahamarinanao aho, dia ny Anao ihany.
— v. 15 : litt.: les énumérations.  
* *
17 Ô Dieu ! tu m’as enseigné dès ma jeunesse ; et jusqu’ici j’ai annoncé tes merveilles. 17 Andriamanitra ô, Hianao efa nampianatra ahy hatry ny fony aho mbola tanora; ary mandraka ankehitriny dia nitory ny fahagaganao aho.
18 Et aussi, jusqu’à la vieillesse et aux cheveux blancs, ô Dieu ! ne m’abandonne pas, jusqu’à ce que j’annonce ton bras à [cette] génération, ta puissance à tous ceux qui viendront. 18 Koa mandra-pahantitro sy fotsy volo, dia aza mahafoy ahy, Andriamanitra ô, mandra-pilazako ny sandrinao amin'ny taranaka sy ny asanao lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy.
* *
19 Et ta justice, ô Dieu ! est haut élevée*. Toi qui as fait de grandes choses, ô Dieu ! qui est comme toi ? 19 Ary mihatra amin'izay avo indrindra ny fahamarinanao, Andriamanitra ô, Izay nanao zava-dehibe: Andriamanitra ô, iza no tahaka Anao?
20 Toi qui nous* as fait voir de nombreuses et amères détresses, tu nous* redonneras la vie, et tu nous* feras remonter hors des profondeurs de la terre. 20 Hianao Izay nampahita ahy* fahoriana be sady mafy no hamelona ahy* indray, ka hampiakatra ahy* indray hiala amin'ny fitoerana lalina amin'ny tany.[Na: anay]
21 Tu multiplieras ma grandeur, et tu te tourneras, tu me consoleras. 21 Ampitomboy ny voninahitro, ary aoka hampionona ahy indray Hianao.
22 Aussi, mon Dieu, je te célébrerai avec le luth*, [je louerai] ta vérité ; je chanterai tes louanges avec la harpe, ô Saint d’Israël ! 22 Izaho kosa hidera Anao amin'ny valiha, dia ny fahamarinanao, Andriamanitro; hankalaza Anao amin'ny lokanga aho, ry Iray Masin'ny Isiraely ô.
23 Mes lèvres, et mon âme, que tu as rachetée, exulteront quand je chanterai tes louanges. 23 Hihoby ny molotro raha mankalaza Anao; ny fanahiko koa izay efa navotanao;
24 Ma langue aussi redira tout le jour ta justice ; car ils seront honteux, car ils seront confondus, ceux qui cherchent mon malheur. 24 Ary ny lelako hitory ny fahamarinanao mandrakariva; fa efa menatra sy mangaihay izay mitady hanisy ratsy ahy.
— v. 19 : litt.: jusqu’en haut. — v. 20 : quelques-uns lisent : me. — v. 22 : litt.: un instrument de luth. —  
* *
PSAUME 72 PSAUME 72
Au sujet de Salomon. Au sujet de Salomon.
1 Ô Dieu ! donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi. 1 [Ny handrosoan'ny fanjakan'ny mpanjaka voatendrin'Andriamanitra] Nataon'i Solomona. Andriamanitra ô, omeo ho an'ny mpanjaka ny fitsarànao,ary ho an'ny zanaky ny mpanjaka ny fahamarinanao.
2 Il jugera ton peuple en justice, et tes affligés avec droiture. 2 Hitsara* ny olonao amin'ny fahamarinana izy. Ary ny malahelolonao amin'ny fahitsiana.[Na: Aoka, etc]
3 Les montagnes porteront la paix au peuple, et les coteaux, — par la justice. 3 Ny tendrombohitra hahavokatra fiadanana ho an'ny olona, eny, ny havoana koa amin'ny fahamarinana.
4 Il fera justice aux affligés du peuple, il sauvera les fils du pauvre, et il brisera l’oppresseur. 4 Hitsara2 ny olona ory izy sy hamonjy ny zanaky ny mahantra ary hanorotoro ny mpampahory.
* *
5 Ils te craindront, de génération en génération, tant que dureront le soleil et la lune*. 5 Hatahotra2 anao ny olona, raha mbola maharitra koa ny masoandro sy ny volana hatramin'ny taranaka fara mandimby.
— v. 5 : litt.: avec le soleil et devant la lune.  
* *
6 Il descendra comme la pluie sur un pré fauché, comme les gouttes d’une ondée sur la terre*. 6 Hidina2 tahaka ny ranonorana amin'ny saha voajinja izy, tahaka ny ranonorana mivatravatra amin'ny tany.
7 En ses jours le juste fleurira, et il y aura abondance de paix, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lune. 7 Ny2 marina hitrebona amin'ny androny, ary ho be ny fiadanana mandra-paha-tsy hisy volana intsony.
8 Et il dominera d’une mer à l’autre mer, et depuis le fleuve jusqu’aux bouts de la terre*. 8 Ary hanjaka hatramin'ny ranomasina ka hatramin'ny ranomasina izy, ary hatramin'ny ony* ka hatramin'ny faran'ny tany.[Eofrata]
9 Les habitants du désert se courberont devant lui, et ses ennemis lécheront la poussière. 9 Ny mponina any an-efitra handohalika eo anatrehany; ary ny fahavalony hilelaka ny vovoka.
10 Les rois de Tarsis et des îles lui apporteront des présents, les rois de Sheba et de Seba lui présenteront des dons. 10 Ny mpanjakan'i Tarsisy sy ny nosy handoa hetra; ny mpanjakan'i Sheba sy Seba hanatitra fanomezana.
11 Oui, tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. 11 Ary ny mpanjaka rehetra hiankohoka eo anatrehany; ny firenena rehetra hanompo azy.
12 Car il délivrera le pauvre qui crie [à lui], et l’affligé qui n’a pas* de secours. 12 Fa hamonjy ny mahantra mitaraina izy sy ny ory tsy manan-kamonjy;
13 Il aura compassion du misérable et du pauvre, et il sauvera les âmes des pauvres. 13 Hiantra ny reraka sy ny malahelo izy ary hamonjy ny fanahin'ny malahelo.
14 Il rachètera leur âme de l’oppression et de la violence, et leur sang sera précieux à ses yeux. 14 Hanavotra ny fanahiny amin'ny fampahoriana sy ny fanaovana an-keriny izy; ary ho zava-dehibe eo imasony ny ràny.
15 Et il vivra, et on lui donnera de l’or de Sheba, et on priera pour lui continuellement ; et on le bénira tout le jour. 15 Dia ho velona ireny ka hanome azy* volamena avy any Sheba, ary hanao fifonana ho azy mandrakariva, izy, ary isan'andro no hisaorany azy.[Na: Dia ho velona Izy ka homena]
16 Il y aura abondance de froment sur la terre*, sur le sommet des montagnes ; son fruit bruira comme le Liban ; et les [hommes] de la ville fleuriront comme l’herbe de la terre. 16 Hahavoka-bary betsaka ny tany na dia any an-tampon'ny tendrombohitra aza; hirondrona tahaka ny any Libanona ny fahavokarany; ary ny ao an-tanàna hidokadoka tahaka ny ahitra amin'ny tany.
17 Son nom sera pour toujours ; son nom se perpétuera devant le soleil, et on se bénira en lui : toutes les nations le diront bienheureux. 17 Ho mandrakizay ny anarany; raha mbola maharitra koa ny masoandro, dia hanorobona ny anarany; ary izy ho fitahiana ny olona; ny firenena rehetra hanao azy ho sambatra*.[Izaho Gen.xxii. 18]
— v. 6, 8, 16 : ou : pays. — v. 12 : et celui qui n’a pas.  
18 Béni soit l’Éternel, Dieu, le Dieu d’Israël, qui seul fait des choses merveilleuses ! 18 Isaorana anie Jehovah Andriamanitra, Andriamanitry ny Isiraely; Izy irery ihany no manao fahagagana;
19 Et béni soit le nom de sa gloire, à toujours ; et que toute la terre soit pleine de sa gloire ! Amen ! oui, amen 19 Ary isaorana mandrakizay anie ny anarany malaza; ary aoka ny tany rehetra ho henika ny voninahiny. Amena dia Amena.
   
20 Les prières de David, fils d’Isaï, sont finies. 20 Tapitra ny fivavak'i Davida, zanak'i Jese.
   
LIVRE TROISIÈME LIVRE TROISIÈME
   
PSAUME 73 PSAUME 73
Psaume d’Asaph. Psaume d’Asaph.
1 Certainement Dieu est bon envers Israël, envers ceux qui sont purs de cœur. 1 [BOKY FAHATELO][Ny amin'ny tsy hahaketraka ny olon'Andriamanitra, raha mahita ny ratsy fanahy ambinina] Salamo nataon'i Asafa. Andriamanitra mahasoa ny Isiraely tokoa, dia ny madio fo.
* *
2 Et pour moi, il s’en est fallu de peu que mes pieds ne m’aient manqué, — d’un rien que mes pas n’aient glissé ; 2 Fa izaho, dia saiky nibolasitra ny tongotro; saiky solafaka ny diako,
3 Car j’ai porté envie aux arrogants, en voyant la prospérité des méchants. 3 Satria nialona ny mpirehareha aho, raha nahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy.
4 Car [il n’y a] pas de tourments dans* leur mort, et leur corps est gras ; 4 Fa tsy misy fanaintainana amin'ny fahafatesany, ary fatratra ny heriny.
5 Ils n’ont point de part aux peines des humains, et ils ne sont pas frappés avec les hommes. 5 Tsy mba misy manavesatra azy, tahaka ny olona sasany, ary tsy mba azom-pahoriana tahaka ny olon-kafa izy.
6 C’est pourquoi l’orgueil les entoure comme un collier, la violence les couvre comme un vêtement ; 6 Dia izany no iambozonany rehareha toy ny rojo, sy itafiany fahalozàna tahaka ny lamba.
7 Les yeux leur sortent de graisse ; ils dépassent les imaginations de leur cœur. 7 Bongon-tavy ny masony; miloatra ny hevitry ny fony.
8 Ils sont railleurs et parlent méchamment d’opprimer ; ils parlent avec hauteur ; 8 Manazimbazimba izy ka miresaka fampahoriana an-dolom-po; avo vava izy.
9 Ils placent leur bouche dans les cieux, et leur langue se promène sur la terre. 9 Manao vava manakatra ny lanitra izy, ary ny lelany mandeha mitety ny tany.
10 C’est pourquoi son peuple se tourne de ce côté-là, et on lui verse* l’eau à plein bord, 10 Izany no itodihan'ny olony hankany aminy; ary rano be no gohin'ireny;
11 Et ils disent : Comment *Dieu connaîtrait-il, et y aurait-il de la connaissance chez le Très-haut ? 11 Ka hoy izy: Hataon'Andriamanitra ahoana no fahalala? ary manam-pahalalana va ny Avo Indrindra?
12 Voici, ceux-ci sont des méchants, et ils prospèrent dans le monde*, ils augmentent leurs richesses. 12 Indro, ireny dia olona ratsy fanahy; miadana mandrakariva izy ka mitombo harena.
— v. 4 : quelques-uns : jusqu’à. — v. 10 : proprement : exprime. — v. 12 : ou : sont tranquilles toujours.  
* *
13 Certainement c’est en vain que j’ai purifié mon cœur et que j’ai lavé mes mains dans l’innocence : 13 Foana mihitsy ny nanadiovako ny foko sy ny nanasàko ny tanako tamin'ny fahamarinana.
14 J’ai été battu* tout le jour, et mon châtiment [revenait] chaque matin. 14 Azom-pahoriana mandritra ny andro aho, ary faizana isa-maraina.
15 Si j’avais dit : Je parlerai ainsi*, voici, j’aurais été infidèle à la génération de tes fils. 15 Raha tahìny aho nanao hoe: Hiteny izany aho, dia ho namitaka ireo zanakao.
16 Quand j’ai médité pour connaître* cela, ce fut un travail pénible à mes yeux, 16 Dia nieritreritra ta-hahalala izany zavatra izany aho, kanjo sarotra teo imasoko izany.
17 Jusqu’à ce que je fusse entré dans les sanctuaires de *Dieu… : j’ai compris leur fin. 17 Mandra-piditro tao amin'ny fitoera-masin'Andriamanitra ka nihevitra izay ho farany.
18 Certainement tu les places en des lieux glissants, tu les fais tomber en ruines. 18 Eo amin'izay mahasolafaka tokoa no ametrahanao azy, ary aripakao ho ringana izy.
19 Comme ils sont détruits en un moment ! Ils sont péris, consumés par la frayeur. 19 Hià! rava indray mipi-maso izy! levona izy, matin-java-mahatahotra izy!
20 Comme un songe, quand on s’éveille, tu mépriseras, Seigneur, leur image, lorsque tu t’éveilleras. 20 Tahaka ny anaovan'ny olona ny nofiny ho tsinontsinona, dia tahaka izany, Tompo ô, no anaovanao ny endrik'ireny ho tsinontsinona, raha mifoha Hianao.
— v. 14 : ailleurs : frappé. — v. 15 : quelques-uns : comme eux. — v. 16 : ou : pensé de connaître.  
* *
21 Quand mon cœur s’aigrissait, et que je me tourmentais dans mes reins, 21 Raha lotika ny foko, ka voatsindrona ny voako,
22 J’étais alors stupide et je n’avais pas de connaissance ; j’étais avec toi comme une brute. 22 Dia ketrina aho ka tsy nahalala; eny, biby* teo anatrehanao aho.[Na: hipopotamosy]
23 Mais je suis toujours avec toi : tu m’as tenu* par la main droite ; 23 Nefa izaho dia eo aminao ihany mandrakariva, mihazona ny tanako ankavanana Hianao.
24 Tu me conduiras par ton conseil, et, après la gloire, tu me recevras. 24 Ny saina omenao no hitondranao ahy, ary rehefa afaka izany, dia horaisinao ho amin'ny voninahitra aho.
25 Qui ai-je dans les cieux ? Et je n’ai eu de plaisir sur la terre qu’en toi. 25 Iza no ahy any an-danitra? ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka Anao.
26 Ma chair et mon cœur sont consumés ; Dieu est le rocher de mon cœur, et mon partage pour toujours. 26 Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra.
— v. 23 : proprement : saisi.  
* *
27 Car voici, ceux qui sont loin de toi périront ; tu détruiras tous ceux qui se prostituent en se détournant de toi. 27 Fa, indro, very izay lavitra Anao; aringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy Anao.
28 Mais, pour moi, m’approcher de Dieu est mon bien ; j’ai mis ma confiance dans le Seigneur, l’Éternel, pour raconter tous tes faits. 28 Fa, izaho, dia ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy; Hianao, Jehovah Tompo ô, no nataoko aroko, mba hilaza ny asanao rehetra aho.
PSAUME 74 PSAUME 74
Pour instruire. D’Asaph. Pour instruire. D’Asaph.
1 Pourquoi, ô Dieu, [nous] as-tu rejetés pour toujours, [et] ta colère fume-t-elle contre le troupeau de ta pâture ? 1 [Fitarainana tamin'Andriamanitra, satria mafy ny fanenjehana, sady nosimbàna ny tempoly] Maskila nataon'i Asafa. Andriamanitra ô, nahoana no nanary anay mandrakizay Hianao, sady manetroka amin'ny ondry fiandrinao ny fahatezeranao?
2 Souviens-toi de ton assemblée, que tu as acquise autrefois, que tu as rachetée pour être la portion* de ton héritage**, — de la montagne de Sion, où tu as habité. 2 Tsarovy ny fiangonanao izay efa azonao fahiny, ilay navotanao ho firenena lovanao, dia ny tendrom-bohitra Ziona izay nonenanao.
3 Élève tes pas vers les ruines perpétuelles ; l’ennemi a tout saccagé dans le lieu saint. 3 Aingao ny tongotrao, ka miakara ho amin'ny voarava mandrakizay; ny zavatra rehetra tao amin'ny fitoerana masina dia simban'ny fahavalo avokoa.
4 Tes adversaires rugissent au milieu des lieux assignés pour ton service* ; ils ont mis leurs signes** pour signes**. 4 Nierona tao anatin'ny fiangonanao ny mpandrafy anao; nanangana ny sainany ho famantarana izy.
5 Un homme se faisait connaître quand il élevait la hache dans l’épaisseur de la forêt ; 5 Ny fijery azy dia tahaka ny olona manainga famaky hijinja ny ala mikitroka;
6 Et maintenant, avec des cognées et des marteaux, ils brisent ses sculptures toutes ensemble. 6 Ary amin'izao ny rafitra misoratra rehetra ao dia asiany ny famaky sy ny kanonta.
7 Ils ont mis le feu à ton sanctuaire, ils ont profané par terre la demeure* de ton nom ; 7 Efa nandoro ny fitoeranao masina tamin'ny afo izy; nolotoiny sy nazerany tamin'ny tany* ny fonenan'ny anaranao.[Heb: Nolotoiny hatramin'ny tany]
8 Ils ont dit en leur cœur : Détruisons-les tous ensemble. Ils ont brûlé tous les lieux assignés [pour le service] de *Dieu dans le pays. 8 Hoy izy tam-pony: aoka hampahorintsika avokoa izy. Efa nandoro ny tranon'Andriamanitra eran'ny tany rehetra izy.
9 Nous ne voyons plus nos signes* ; il n’y a plus de prophète, et il n’y a personne avec nous qui sache jusques à quand. 9 Tsy hitanay ny famantaranay tsy misy mpaminany intsony ary tsy misy aminay mahalala izay mbola haharetan'izao.
10 Jusques à quand, ô Dieu ! l’adversaire dira-t-il des outrages ? L’ennemi méprisera-t-il ton nom à jamais ? 10 Mandra-pahoviana, Andriamanitra ô, no hanaratsian'ny mpandrafy? Hanamavo ny anaranao mandrakizay va ny fahavalo?
11 Pourquoi détournes-tu ta main, et ta droite ? [Tire-la] de ton sein : détruis ! 11 Nahoana no mampihemotra ny tananao, dia ny tananao ankavanana, Hianao? mampialà azy amin'ny tratranao, ka mandringàna.
— v. 2* : litt.: verge à mesurer. — v. 2** : ou : de la tribu de ton héritage que tu as rachetée. — v. 4* : litt.: de tes lieux assignés. — v. 4**, 9 : voir Exode 4:17 ; 10:2. — v. 7 : ailleurs aussi : tabernacle.  
* *
12 Et Dieu est d’ancienneté mon roi, opérant des délivrances au milieu de la terre. 12 Fa Andriamanitra no Mpanjakako hatrizay hatrizay; manao famonjena eny amin'ny tany Izy.
13 Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux ; 13 Nampisaraka ny ranomasina tamin'ny herinao Hianao; efa namakivaky ny lohan'ny dragona tao anaty rano Hianao.
14 Tu as écrasé les têtes du léviathan, tu l’as donné pour pâture au peuple, — aux bêtes du désert. 14 Hianao nanorotoro ny lohan'ny mamba ka nanome azy hohanin'izay firenena any an-efitra.
15 Tu as fait sortir la source et le torrent ; tu as séché les grosses rivières. 15 Hianao namaky ny vatolampy hamoaka loharano sy ony; Hianao nahatankina ny ony tsy mety ritra.
16 À toi est le jour, à toi aussi la nuit ; toi tu as établi la lune* et le soleil. 16 Anao ny andro, Anao koa ny alina; Hianao namboatra ny fanazavana, indrindra fa ny masoandro.
17 Tu as posé toutes les bornes de la terre ; l’été et l’hiver, c’est toi qui les as formés. 17 Hianao nametra ny faritry ny tany rehetra; ny fahavaratra sy ny ririnina, dia Hianao no nanao azy.
— v. 16 : litt.: [le] luminaire.  
* *
18 Souviens-toi de ceci, que l’ennemi a outragé l’Éternel ! et qu’un peuple insensé a méprisé ton nom. 18 Tsarovy izao: Manaratsy an'i Jehovah ny fahavalo, ary ny olona adala manamavo ny anaranao.
19 Ne livre pas à la bête sauvage l’âme de ta tourterelle ; n’oublie pas à jamais la troupe de tes affligés. 19 Aza manolotra ny ain'ny voromailalanao ho an'ny bibi-dia; ary aza manadino mandrakizay ny ain'ny olo-mahantranao.
20 Regarde à l’alliance ! Car les lieux ténébreux de la terre sont pleins d’habitations de violence. 20 Hevero ny fanekena; fa feno fonenan'ny fandozana ny fitoera-maizina amin'ny tany.
21 Que l’opprimé ne s’en retourne pas confus ; que l’affligé et le pauvre louent ton nom. 21 Aoka tsy hiverina amin-kenatra ny mahantra; aoka ny ory sy ny malahelo hidera ny anaranao.
* *
22 Lève-toi, ô Dieu ! plaide ta cause, souviens-toi des outrages que te fait tous les jours l’insensé. 22 Mitsangàna, Andriamanitra ô, efao ny adinao; tsarovy ny fanaratsian'ny adala Anao isan'andro.
23 N’oublie pas la voix de tes adversaires : le tumulte de ceux qui s’élèvent contre toi monte continuellement. 23 Aza manadino ny feon'ny rafinao, dia ny fitabataban'ny mpanohitra Anao, izay miakatra mandrakariva.
PSAUME 75 PSAUME 75
Au chef de musique. Al-Tashkheth*. Psaume d’Asaph. Cantique. Au chef de musique. Al-Tashkheth*. Psaume d’Asaph. Cantique.
— * : ne détruis pas.  
1 Nous te célébrons, ô Dieu ! nous te célébrons, et ton nom est proche : tes merveilles le racontent. 1 [Ny fahakaikin'ny Mpitsara, sy ny kapoaky ny fahatezerany] Ho an'ny mpiventy hira. Al-tasheth. Salamo nataon'i Asafa. Tonon-kira. Hisaoranay Hianao, Andriamanitra ô; eny, hisaoranay Hianao; fa akaiky ny anaranao; mitory ny fahagagana ataonao ny olona.
* *
2 Quand je recevrai l’assemblée, je jugerai avec droiture. 2 Fa ho avy tokoa amin'ny fotoana Aho; eny, Izaho no hitsara marina.
3 La terre* et tous ses habitants se sont fondus ; moi, j’affermis ses piliers. Sélah. 3 Mihorohoro ny tany sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa Izaho no nanorina ny andriny.
— v. 3 : ou : Le pays.  
* *
4 J’ai dit à ceux qui se glorifient : Ne vous glorifiez pas ; et aux méchants : N’élevez pas [votre] corne ; 4 Hoy izaho tamin'ny mpirehareha: aza mirehareha*, ary tamin'ny ratsy fanahy: aza manandra-tandroka;[Na: Hoy izaho tamin'ny adala: Aza manao adala]
5 N’élevez pas en haut votre corne, ne parlez pas avec arrogance, d’un cou [roide]. 5 Aza manandratra ny tandrokareo ho avo; ary aza miteny sahisahy amin'ny fahamafian-katoka.
6 Car ce n’est ni du levant, ni du couchant, ni du midi*, que vient l’élévation. 6 Fa tsy avy any atsinanana, na avy any andrefana, na avy any atsimo, ny fisandratana*.[Na: Na avy amin'ny efitra ny tendrombohitra no ihavian'ny fitsarana]
7 Car c’est Dieu qui juge ; il abaisse l’un, et élève l’autre. 7 Fa Andriamanitra no Mpitsara; mampietry ny anankiray Izy ary manandratra ny anankiray kosa.
8 Car une coupe est dans la main de l’Éternel, et elle écume de vin* ; elle est pleine de mixtion, et il en verse : oui, tous les méchants de la terre en suceront la lie, ils la boiront. 8 Fa misy kapoaka eo an-tànan'i Jehovah, feno divay mandroatra* miharoharo zavatra iny, ka ampisotroany; eny, ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany.[Na: mena]
— v. 6 : ou : du désert ; le désert était au midi. — v. 8 : ou : le vin y est rouge.  
* *
9 Mais moi, je raconterai [ces choses] * à toujours ; je chanterai au Dieu de Jacob. 9 Fa izaho hanambara izany mandrakizay, ka hankalaza an'Andriamanitr'i Jakoba.
10 Et toutes les cornes des méchants, je les abattrai ; [mais] les cornes des justes seront élevées. 10 Ary ny tandroky ny ratsy fanahy rehetra hotapahiko; fa ny tandroky ny marina kosa no hasandratra.
— v. 9 : ou : on raconte [tes merveilles] ; voir verset 1.  
PSAUME 76 PSAUME 76
Au chef de musique. Sur Neguinoth*. Psaume d’Asaph. Cantique. Au chef de musique. Sur Neguinoth*. Psaume d’Asaph. Cantique.
— * : voir Psaume 4.  
1 Dieu est connu en Juda, son nom est grand en Israël ; 1 [Fiderana an'Andriamanitra noho ny nisehoan'ny fitsarany marina] Ho an'ny mpiventy hira. Hampiarahina amin'ny valiha. Salamo nataon'i Asafa. Tonon-kira. Andriamanitra dia fantatra eo amin'ny Joda; malaza eo amin'ny Isiraely ny anarany;
2 Et son tabernacle est en Salem, et son domicile en Sion. 2 Naoriny ao Salema ny tranolainy, ary any Ziona ny fonenany.
3 Là, il a brisé les éclairs de l’arc, le bouclier, et l’épée, et la bataille. Sélah. 3 Teo no nanapatapahany ny zana-tsipìka manelatra, sy ny ampinga sy ny sabatra ary ny fiadiana.
* *
4 Tu es plus resplendissant, plus magnifique que les montagnes de la rapine. 4 Mamirapiratra Hianao sady be voninahitra miseho avy any amin*'ny tendrombohitra fitohàna.[Na: noho]
5 Les forts de cœur ont été dépouillés, ils ont dormi leur sommeil, et aucun des hommes vaillants n’a trouvé ses mains. 5 Voababo ny mahery fo; renoky ny torimasony izy; ary samy ankona tsy nahahetsika* ny tànany avokoa ny olo-mahery rehetra.[Heb. nahita]
6 Quand tu les as tancés, ô Dieu de Jacob ! chars et chevaux se sont endormis profondément. 6 Noho ny teny mafy nataonao, ry Andriamanitr'i Jakoba, dia sondrian-tory ny kalesy sy ny soavaly.
7 Tu es terrible, toi ; Et qui est-ce qui subsistera devant toi, dès que ta colère [éclate] ? 7 Hianao no mahatahotra; ka iza no mahajanona eo anatrehanao, rehefa miseho ny fahatezeranao?
8 Tu fis entendre des cieux le jugement ; la terre en eut peur, et se tint tranquille, 8 Avy tany an-danitra no nampandrenesanao fitsaràna. Raiki-tahotra ny tany ka sina,
9 Quand tu te levas, ô Dieu, pour le jugement, pour sauver tous les débonnaires de la terre*. Sélah. 9 Raha nitsangana hitsara Andriamanitra mba hamonjy ny mpandefitra rehetra ambonin'ny tany.
— v. 9 : ou : du pays.  
* *
10 Car la colère de l’homme te louera ; tu te ceindras du reste de la colère. 10 Fa ny fahatezeran'ny olona hidera Anao tokoa; ny fahatezerana sisa dia isikinanao.
11 Vouez, et acquittez [vos vœux] envers l’Éternel, votre Dieu ; que tous ceux qui l’entourent apportent des présents au Redoutable. 11 Mivoadia, ka efao ny voadinareo amin'i Jehovah Andriamanitrareo; aoka izay rehetra manodidina Azy hitondra fanatitra ho an'Izay mahatahotra.
12 Il retranchera l’esprit des princes, il est terrible aux rois de la terre. 12 Manapaka ny reharehan'ny lehibe Izy sady tahotry ny mpanjakan'ny tany.
PSAUME 77 PSAUME 77
Au chef de musique. Sur Jeduthun. D’Asaph. Psaume. Au chef de musique. Sur Jeduthun. D’Asaph. Psaume.
1 Ma voix s’adresse à Dieu, et je crierai ; ma voix s’adresse à Dieu, et il m’écoutera. 1 [Fahatsiarovana ny amin'ny taon-dasa ho enti-mampionona ny fo, raha mila ho reraka] Ho an'ny mpiventy hira. Al-jedotona. Salamo nataon'i Asafa. Ny feoko dia mankany amin'Andriamanitra, ka mitaraina aho; eny, ny feoko mankany amin'Andriamanitra, ka mihaino ahy Izy.
2 Au jour de ma détresse j’ai cherché le Seigneur ; ma main était étendue durant la nuit et ne se lassait point ; mon âme refusait d’être consolée. 2 Tamin'ny andro fahoriako no nitadiavako ny Tompo; ny tanako nasandratra nony alina ka tsy vizana; ny fanahiko tsy nety nampiononina.
3 Je me souvenais de Dieu, et j’étais agité ; je me lamentais, et mon esprit défaillait. Sélah. 3 Ta-hahatsiaro an'Andriamanitra aho, ka dia nisento; te-hieritreritra aho, ka dia reraka ny fanahiko.
* *
4 Tu tiens ouvertes mes paupières ; je suis inquiet, et je ne parle pas. 4 Mampiari-tory ny masoko Hianao; mitebiteby aho ka tsy mahateny.
5 Je pense aux jours d’autrefois, aux années des siècles passés. 5 Nihevitra ny andro fahiny aho, dia ny taon-dasa ela.
6 Je me souviens, de nuit, de mon cantique ; je médite en mon cœur, et mon esprit cherche diligemment. 6 Ta-hahatsiaro ny nitendreko valiha tamin'ny alina aho; te-hidinidinika amin'ny foko aho, ary ny fanahiko nanontany mafy hoe:
7 Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours ? et ne montrera-t-il plus sa faveur ? 7 Hanary mandrakizay va ny Tompo? Tsy hankasitraka intsony va Izy?
8 Sa bonté a-t-elle cessé pour toujours ? Sa parole a-t-elle pris fin de génération en génération ? 8 Efa nitsahatra mandrakizay va ny famindram-pony? Efa tapitra mandrakizay va ny teniny?
* *
9 Dieu a-t-il oublié d’user de grâce ? A-t-il enfermé ses miséricordes dans la colère ? Sélah. 9 Efa nanadino hamindra fo va Andriamanitra? Efa nohidiany an-katezerana va ny fiantràny?
10 Et je dis : C’est ici mon infirmité ; — [je me souviendrai des] années de la droite du Très-haut, 10 Ary hoy izaho: Izao no mahararirary ny foko, dia ny niovan*'ny tanana ankavanan'ny Avo Indrindra.[Na: Nefa tsarovako ny taon']
11 Je me souviendrai des œuvres de Jah ; car je me souviendrai de tes merveilles d’autrefois, 11 Hampahatsiaro ny asan'i Jehovah aho, fa ta-hahatsiaro ny fahagagana nataonao fony taloha;
12 Et je penserai à toute ton œuvre, et je méditerai tes actes. 12 Eny hisaina ny asanao rehetra aho, ary hihevitra ny nataonao.
* *
13 Ô Dieu ! ta voie est dans le lieu saint. Où y a-t-il un *dieu grand comme Dieu ? 13 Andriamanitra ô, amin'ny fitoerana masina* ny lalanao; iza no andriamani-dehibe tahaka an'Andriamanitra? [Na: amin'ny fahamasinana]
14 Toi, tu es le *Dieu qui fais des merveilles ; tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. 14 Hianao no Andriamanitra Izay manao fahagagana; efa nampahalala ny herinao teny amin'ny firenena Hianao.
15 Tu as racheté par [ton] bras ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph. Sélah. 15 Navotan'ny sandrinao ny olonao, dia ny taranak'i Jakoba sy Josefa.
16 Les eaux t’ont vu, ô Dieu ! les eaux t’ont vu, elles ont tremblé ; les abîmes aussi se sont émus. 16 Ny rano be nahita Anao, Andriamanitra ô, ny rano be nahita Anao ka toran-kovitra; eny, nanonjanonja ny lalina.
17 Les nuées ont versé des eaux, les nuages ont fait retentir une voix, et tes flèches se sont promenées. 17 Nandatsaka ranonorana ny rahona; nikotrokotroka ny lanitra; nifanaretsaka koa ny zana-tsipìkanao.
18 La voix de ton tonnerre était dans le tourbillon, les éclairs ont illuminé le monde ; la terre en a été émue et a tremblé. 18 Ny fikotrokotroky ny kotrokorana dia teo amin'ny tadio*; nahazava izao rehetra izao ny helatra; nihovotrovotra sy nihorohoro ny tany.[Na: dia nikodiadia]
19 Ta voie est dans la mer, et tes sentiers dans les grandes eaux ; et tes traces ne sont pas connues. 19 Tany amin'ny ranomasina ny lalanao, ary ny nalehanao dia tany amin'ny rano mandriaka, ka tsy fantatra ny dian-tongotrao.
20 Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, par la main de Moïse et d’Aaron. 20 Ny tanan'i Mosesy sy Arona no nitondranao ny olonao toy ny ondry.
PSAUME 78 PSAUME 78
Pour instruire. D’Asaph. Pour instruire. D’Asaph.
1 Prête l’oreille à ma loi, mon peuple ! inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. 1 [Famaranana nalaina tamin'ny tantaran'ny Isiraely hatramin'i Mosesy ka hatramin'i Davida] Maskila nataon'i Asafa. Henoy ny lalàko, ry oloko; atongilano ny sofinareo amin'ny tenin'ny vavako.
2 J’ouvrirai ma bouche en paraboles, j’annoncerai les énigmes [des jours] d’autrefois, 2 Hiloa-bava hilaza fanoharana aho; hanonona teny saro-pantarina fony taloha aho.
3 Que nous avons entendues et connues, et que nos pères nous ont racontées. 3 Izay efa rentsika sy fantatsika,ary nambaran'ny razantsika tamintsika,
4 Nous ne les cèlerons pas à leurs fils ; nous raconterons à la génération à venir les louanges de l’Éternel, et sa force, et ses merveilles qu’il a faites. 4 Dia tsy mba hafenintsika amin'ny zanany; fa hambarantsika amin'ny taranaka ho avy ny fiderana an'i Jehovah sy ny heriny ary ny fahagagana izay efa nataony.
* *
5 Il a établi un témoignage en Jacob, et il a mis en Israël une loi qu’il a commandée à nos pères, pour qu’ils les fissent connaître à leurs fils, 5 Fa nanorina teni-vavolombelona teo amin'i Jakoba Izy, ary teo amin'Isiraely no nametrahany lalàna, izay nandidiany ny razantsika, hampahafantariny ny zanany;
6 Afin que la génération à venir, les fils qui naîtraient, les connussent, [et] qu’ils se levassent et les annonçassent à leurs fils, 6 Mba hahafantatra izany ny taranaka ho avy - dia ny zaza mbola hateraka - ka hitsangana hitory izany amin'ny zanany kosa,
7 Et qu’ils missent leur confiance en Dieu, et qu’ils n’oubliassent pas les œuvres de *Dieu, et qu’ils observassent ses commandements, 7 Mba hametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra, ka tsy hanadino ny asany, fa hitandrina ny didiny;
8 Et qu’ils ne fussent pas, comme leurs pères, une génération indocile et rebelle, une génération qui n’a point affermi son cœur, et dont l’esprit n’a pas été fidèle à *Dieu. 8 Mba tsy ho tahaka ny razany, izay taranaka maditra sy miodina, izy, dia taranaka izay tsy nampiomana ny fony, sady tsy marina tamin'Andriamanitra ny fanahiny.
* *
9 Les fils d’Éphraïm, armés [et] tirant de l’arc, ont tourné le dos le jour du combat. 9 Ny zanak'i Efraima, izay nitondra tsipìka hitifirany, dia niamboho tamin'ny andro fiadiana.
10 Ils n’ont pas gardé l’alliance de Dieu, et ont refusé de marcher selon sa loi ; 10 Tsy nitandrina ny fanekena amin'Andriamanitra izy, ary tsy nety nandeha araka ny lalàny;
11 Et ils ont oublié ses actes et ses œuvres merveilleuses, qu’il leur avait fait voir. 11 Nanadino ny asany izy sy ny fahagagana izay nampahitàny azy.
* *
12 Il fit des merveilles devant leurs pères dans le pays d’Égypte, dans la campagne de Tsoan*. 12 Teo anatrehan'ny razany no nanaovany fahagagana tany amin'ny tany Egypta, dia tany amin'ny tany lemak'i Zoana.
13 Il fendit la mer, et les fit passer : il fit se dresser les eaux comme un monceau ; 13 Nampisaraka ny ranomasina Izy ka nitondra azy nita, dia nampijanona ny rano ho toy ny antontan-javatra.
14 Et il les conduisit, le jour par une nuée, et toute la nuit par une lumière de feu. 14 Ary ny rahona no nitondrany azy raha antoandro, sy afo mahazava nony alina.
15 Il fendit les rochers dans le désert, et les abreuva comme aux abîmes, abondamment ; 15 Namaky vatolampy tany an-efitra Izy, ka nampisotro azy nanaram-po tahaka ny amin'ny rano lalina.
16 Et il fit sortir des ruisseaux du rocher, et fit couler les eaux comme des fleuves. 16 Ary nampivoaka rano mandriaka avy tamin'ny harambato Izy ka nampirotsaka rano ho tahaka ny ony.
— v. 12 : Tanis, dans la basse Égypte.  
* *
17 Et ils péchèrent de nouveau contre lui, irritant le Très-haut dans le désert ; 17 Kanjo mbola nandroso nanota taminy ihany izy ireo, ka nampahatezitra ny Avo Indrindra tany an-efitra.
18 Et ils tentèrent *Dieu dans leurs cœurs, en demandant de la viande selon leur désir ; 18 Dia naka fanahy an'Andriamanitra tam-pony izy, tamin'ny nilàny hanina araka ny nahaliana azy.
19 Et ils parlèrent contre Dieu ; ils dirent : *Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? 19 Dia niteny nanohitra an'Andriamanitra izy ka nanao hoe: mahavelatra latabatra atỳ an-efitra va Andriamanitra?
20 Voici, il a frappé le rocher, et les eaux ont coulé, et des rivières ont débordé : pourrait-il aussi donner du pain, ou préparer de la chair à son peuple ? 20 Indro, namely ny vatolampy Izy, dia nigororoana ny rano ka nandriaka; mahay manome mofo koa va Izy? Mahatonga hena ho an'ny olony va Izy?
* *
21 C’est pourquoi l’Éternel les entendit, et se mit en grande colère ; et le feu s’alluma contre Jacob, et la colère aussi monta contre Israël, 21 Koa nony ren'i Jehovah izany, dia tezitra Izy; ary nisy afo nirehitra tamin'i Jakoba, sady nisy fahatezerana namely ny Isiraely,
22 Car ils ne crurent pas Dieu, et ne se fièrent pas en son salut, 22 Satria tsy nino an'Andriamanitra izy ireo ka tsy natoky ny famonjeny.
23 Bien qu’il eût commandé aux nuées d’en haut, et qu’il eût ouvert les portes des cieux, 23 Kanefa nandidy ny rahona tany ambony Izy, ary ny varavaran'ny lanitra no novohàny,
24 Et qu’il eût fait pleuvoir sur eux la manne pour manger, et qu’il leur eût donné le blé des cieux : 24 Dia nandatsaka mana teny aminy hohaniny Izy, ary varin'ny lanitra no nomeny azy.
25 L’homme mangea le pain des puissants ; il leur envoya des vivres à satiété. 25 Ny fihinan'ny mahery no nohanin'ny olona; nanaterany hanina hahavoky azy izy.
* *
26 Il fit lever dans les cieux le vent d’orient, et il amena par sa puissance le vent du midi ; 26 Nampandeha ny rivotra avy any atsinanana teny amin'ny lanitra Izy ary ny heriny no nitondrany ny rivotra avy any atsimo.
27 Et il fit pleuvoir sur eux de la chair comme de la poussière, et, comme le sable des mers, des oiseaux ailés ; 27 Dia nampilatsahany hena betsaka hoatra ny vovoka izy sy voro-manidina hoatra ny fasiky ny ranomasina,
28 Et il les fit tomber au milieu de leur camp, autour de leurs demeures. 28 Ka nalatsany teny afovoan'ny tobiny, manodidina ny fitoerany.
29 Et ils en mangèrent, et en furent abondamment rassasiés. Il leur envoya ce qu’ils convoitaient. 29 Dia nihinana izy ireo ka voky tsara, ary izay nilainy dia nomeny azy.
30 Ils ne s’étaient pas encore détournés de leur convoitise, leur viande était encore dans leur bouche, 30 Nefa tsy niala tamin'ny filàny izy, ary mbola teo am-bavany ihany ny haniny;
31 Que la colère de Dieu monta contre eux ; et il tua de leurs hommes forts*, et abattit les hommes d’élite d’Israël. 31 Dia nirehitra taminy ny fahatezeran'Andriamanitra, ka nahafatesany ny tremalahy teo aminy, ary naripany ny zatovolahin'ny Isiraely.
— v. 31 : litt.: gras.  
* *
32 Avec tout cela ils péchèrent encore, et ne crurent point par* ses œuvres merveilleuses ; 32 Fa na dia izany rehetra izany aza, dia mbola nanota ihany izy ireo ka tsy nino ny fahagagana nataony.
33 Et il consuma leurs jours par la vanité, et leurs années par la frayeur. 33 Dia nampahalevona ny androny toy ny fofonaina Izy, ary ny taonany tamin'ny fampitahorana.
34 S’il les tuait, alors ils le recherchaient, et ils se retournaient, et cherchaient *Dieu dès le matin ; 34 Raha novonoiny izy ireo, dia nitady hahalala an'Andriamanitra izy, ary niverina nikatsaka Azy.
35 Et ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, et *Dieu, le Très-haut, leur rédempteur ; 35 Dia nahatsiaro izy fa Andriamanitra no Vatolampiny, ary Andriamanitra Avo Indrindra no Mpanavotra azy.
36 Mais ils le flattaient de leur bouche et ils lui mentaient de leur langue ; 36 Kanefa nanao vava malefaka taminy ireo, ary ny lelany no nandaingàny taminy.
37 Et leur cœur n’était pas ferme envers lui, et ils ne furent pas fidèles dans son alliance. 37 Ary ny fony tsy niorina taminy; eny tsy nitana ny fanekeny izy.
38 Mais lui, étant miséricordieux, pardonna l’iniquité et ne [les] détruisit pas ; mais il détourna souvent sa colère, et n’éveilla pas toute sa fureur. 38 Nefa Andriamanitra kosa be famindram-po, dia mamela heloka ka tsy mandringana; eny nahatsindry fo tokoa Izy, ka tsy nofohaziny avokoa ny fahavinirany,
39 Et il se souvint qu’ils étaient chair, un souffle qui passe et ne revient pas. 39 Fa nahatsiaro Izy fa nofo ihany ireo, dia rivotra izay mandalo ka tsy miverina intsony.
— v. 32 : ou : à.  
* *
40 Que de fois ils l’irritèrent dans le désert, [et] le provoquèrent dans le lieu désolé ! 40 Impiry akory izy ireo no efa niodina taminy tany an-efitra, ka nampalahelo Azy tany amin'ny tany foana!
41 Et ils recommencèrent et tentèrent *Dieu, et affligèrent* le Saint d’Israël : 41 Naka fanahy an'Andriamanitra mandrakariva izy, ka nampalahelo ny Iray Masin'ny Isiraely.
42 Ils ne se souvinrent pas de sa main au jour où il les avait délivrés* de l’oppresseur, 42 Tsy mba nahatsiaro ny tànany izy, dia ny andro izay nanavotany azy tamin'ny fahavalo,
43 Lorsqu’il mit ses signes en Égypte, et ses prodiges dans les campagnes de Tsoan, 43 Izay nanaovany famantarana tany Egypta, sy fahagagana tany an-tany lemak'i Zoana:
44 Et qu’il changea en sang leurs canaux* et leurs courants d’eau, de sorte qu’ils n’en pussent pas boire ; 44 Nampody ny oniny ho rà Izy, ary ny reniranony tsy azony nisotroana.
45 Il envoya contre eux des mouches qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent ; 45 Nandefa lalitra betsaka* hamely azy Izy, ka nandany azy ireny, ary sahona, ka nanimba azy ireny.[Na: fihitra, na kalalao]
46 Et il livra leurs fruits à la locuste, et leur travail à la sauterelle. 46 Dia nanome ny vokatry ny taniny ho an'ny sompanga Izy, ary ny sasany ho an'ny valala.
47 Il fit périr leurs vignes par la grêle, et leurs sycomores* par les grêlons ; 47 Namono ny voalobony tamin'ny havandra Izy, ary ny aviaviny tamin'ny havandra vaventy.
48 Et il livra leur bétail à la grêle, et leurs troupeaux à la foudre. 48 Dia nanolotra ny biby fiompiny ho an'ny havandra Izy, ary ny omby aman'ondriny ho an'ny varatra.
49 Il envoya sur eux l’ardeur de sa colère, la fureur, et l’indignation, et la détresse, une troupe d’anges de malheur*. 49 Nandatsaka ny fahatezerany mirehitra taminy Izy: eny, fahavinirana sy fahatezerana ary fampahoriana, dia anjely andiany mitondra loza.
50 Il fraya un chemin à sa colère ; il ne préserva pas leurs âmes de la mort, et livra leur vie à la peste ; 50 Namboatra lalana ho an'ny fahatezerany Izy, ary tsy niaro ny fanahin'ireo tamin'ny fahafatesana, fa nanolotra ny ainy ho lanin'ny areti-mandringana;
51 Et il frappa tout premier-né en Égypte, les prémices de la vigueur dans les tentes de Cham. 51 Ary namely ny lahimatoa rehetra tany Egypta Izy, dia ny voalohan'ainy tany an-dain'i Hama;
52 Et il fit partir son peuple comme des brebis, et les mena comme un troupeau dans le désert ; 52 Fa namindra toerana ny olony toy ny ondry Izy, ary nitondra azy tany an-efitra toy ny ondry andiany.
53 Et il les conduisit sains et saufs, et ils furent sans crainte ; et la mer couvrit leurs ennemis. 53 Nentiny soa aman-tsara izy ireo ka tsy mba natahotra; fa ny fahavalony kosa voasaron'ny ranomasina.
54 Et il les introduisit dans les confins de sa sainte [terre], cette montagne que sa droite s’est acquise. 54 Ary nitondra azy ho any amin'ny tany misy ny fitoerany masina Izy, dia ny tendrombohitra izay azon'ny tànany ankavanana.
55 Et il chassa de devant eux les nations, et leur partagea* un héritage, et fit habiter dans leurs tentes les tribus d’Israël. 55 Ary nandroaka ny jentilisa teo anoloany Izy, ka nanome ny tanin'ireny ho lova nozaraina tamin'ny famolaina, dia nampitoetra ny firenen'Isiraely tao an-dainy.
— v. 41 : ou : limitèrent. — v. 42 : litt.: rachetés. — v. 44 : voir la note à Exode 6:19. — v. 47 : sorte de figuier. — v. 49 : litt.: maux. — v. 55 : litt.: fit échoir au cordeau.  
* *
56 Mais ils tentèrent et irritèrent le Dieu Très-haut, et ne gardèrent pas ses témoignages, 56 Nefa naka fanahy an'Andriamanitra Avo Indrindra izy ka niodina taminy, ary ny teni-vavolombelony tsy notandremany.
57 Et se retirèrent, et agirent infidèlement, comme leurs pères ; ils tournèrent comme un arc trompeur. 57 Ary nihemotra izy ka nivadika tahaka ny razany. Dia nania tahaka ny tsipìka manjiona.
58 Et ils le provoquèrent à colère par leurs hauts lieux, et l’émurent à jalousie par leurs images taillées. 58 Ary nampahatezitra Azy tamin'ny fitoerana avony izy, sady nahasaro-piaro Azy tamin'ny sarin-javatra voasokitra.
59 Dieu l’entendit, et se mit en grande colère, et il méprisa fort Israël. 59 Ary nandre izany Andriamanitra, dia tezitra Izy ka nolaviny mihitsy ny Isiraely,
60 Et il abandonna la demeure* de Silo, la tente où il avait habité parmi les hommes ; 60 Sady nahafoy ny tabernakeliny tao Silo Izy, dia ny lay izay naoriny teo amin'ny olona;
61 Et il livra à la captivité sa force, et sa magnificence en la main de l’ennemi ; 61 Dia natolony ho babo ny heriny ary ny voninahiny ho eo an-tànan'ny fahavalo.
62 Et il livra son peuple à l’épée, et se mit en grande colère contre son héritage : 62 Dia nanolotra ny olony ho an'ny sabatra Izy; ary tezitra Indrindra tamin'ny lovany Izy.
63 Le feu dévora leurs jeunes hommes, et leurs vierges ne furent pas célébrées* ; 63 Ny zatovolahiny dia lanin'ny afo; ary ny zatovovaviny tsy mba nanaovana hiram-panambadiana.
64 Leurs sacrificateurs tombèrent par l’épée, et leurs veuves ne se lamentèrent* pas. 64 Ny mpisorony lavon-tsabatra, nefa ny mpitondratenan'ireo tsy nisaona.
— v. 60 : ailleurs aussi : tabernacle ; de même Ps. 84:1. — v. 63 : proprement : célébrées par des chants de noce. — v. 64 : se lamenter ; ailleurs : pleurer.  
* *
65 Alors le Seigneur s’éveilla comme un homme qui dort, et comme un homme puissant qui, [animé] par le vin, pousse des cris. 65 Dia nifoha ny Tompo tahaka ny anankiray avy natory, tahaka ny lehilahy mahery izay miantsoantso azon'ny divay.
66 Et il frappa ses ennemis par derrière, il les livra à un opprobre éternel. 66 Dia namely ny fahavalony hiamboho Izy ka nahafa-baraka azy mandrakizay.
67 Et il méprisa la tente de Joseph, et ne choisit pas la tribu d’Éphraïm ; 67 Dia nanary ny lain'i Josefa Izy, ary ny firenen'i Efraima tsy nofidiny.
68 Mais il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu’il aima. 68 Fa nifidy ny firenen'i Joda kosa Izy, dia ny tendrombohitra Ziona izay tiany.
69 Et il bâtit son sanctuaire comme des lieux très-hauts, comme la terre qu’il a fondée pour toujours. 69 Dia nanao ny fitoerany masina ho tahaka ny havoana Izy, tahaka ny tany izay naoriny ho mandrakizay.
70 Et il choisit David, son serviteur, et le prit des parcs des brebis ; 70 Dia nifidy an'i Davida mpanompony ka naka azy avy tany am-balan'ondry;
71 Il le fit venir d’auprès des brebis qui allaitent, pour paître, Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. 71 Tany amin'ny fiandrasany ny ondry ampianahana no nakàny azy, mba hiandry an'i Jakoba olony sy Isiraely lovany;
72 Et il les fit paître selon l’intégrité de son cœur, et les conduisit par l’intelligence de ses mains. 72 Dia niandry ireo araka ny hitsin'ny fony izy, ka nitondra azy araka ny fahaizan'ny tànany.
PSAUME 79 PSAUME 79
Psaume d’Asaph. Psaume d’Asaph.
1 Ô Dieu ! les nations sont entrées dans ton héritage ; elles ont profané ton saint temple ; elles ont mis Jérusalem en monceaux de pierres. 1 [Fifonana noho ny faharavana nataon'ny fahavalo] Salamo nataon'i Asafa. Andriamanitra ô, tonga eto amin'ny lovanao ny jentilisa, ka nandoto ny tempolinao masina sady nanao an'i Jerosalema ho korontam-bato.
2 Elles ont donné les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux des cieux, la chair de tes saints* aux bêtes de la terre ; 2 Ny fatin'ny mpanomponao nomeny hohanin'ny voro-manidina, ny nofon'ny olonao masina ho an'ny bibidia;
3 Elles ont versé leur sang comme de l’eau tout autour de Jérusalem, et il n’y a eu personne pour les enterrer. 3 Ny ràny naidiny manodidina an'i Jerosalema tahaka ny rano, ary tsy nisy handevina.
4 Nous avons été en opprobre à nos voisins, en risée et en raillerie auprès de nos alentours. 4 Tonga fandatsan'ny namanay izahay, sady faneso sy fanakoran'izay manodidina anay.
— v. 2 : comme 30:4.  
* *
5 Jusques à quand, ô Éternel ? Seras-tu en colère à toujours ? Ta jalousie brûlera-t-elle comme le feu ? 5 Mandra-pahoviana, Jehovah ô, no hanontolo fo Hianao, ka hirehitra tahaka ny afo ny fahasaro-piaoronao?
6 Verse ta fureur sur les nations qui ne t’ont pas connu, et sur les royaumes qui n’invoquent pas ton nom ; 6 Aidino amin'ny jentilisa izay tsy mahalala Anao ny fahatezeranao, sy amin'ny fanjakana izay tsy miantso ny anaranao;
7 Car on a dévoré Jacob, et on a dévasté sa demeure. 7 Fa efa nandany an'i Jakoba izy ireo sady nandrava ny fonenany.
8 Ne te souviens pas contre nous des iniquités anciennes ; que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes devenus fort misérables. 8 Aza tsarovana aminay ny heloky ny razanay; aoka ho avy faingana hitsena anay ny fiantrànao, fa reraka indrindra izahay.
9 Aide-nous, ô Dieu de notre salut ! à cause de la gloire de ton nom ; et délivre-nous, et pardonne nos péchés, à cause de ton nom. 9 Vonjeo izahay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô, noho ny voninahitry ny anaranao; ary afaho izahay, ka mamelà ny helokay, noho ny anaranao.
10 Pourquoi les nations diraient-elles : Où est leur Dieu ? Qu’elle soit connue parmi les nations, devant nos yeux, la vengeance du sang de tes serviteurs qui a été versé. 10 Nahoana ny jentilisa no hanao hoe: aiza izay Andriamaniny? aoka ho fantatra amin'ny jentilisa eo imasonay ny famaliana ny ran'ny mpanomponao izay nalatsaka.
11 Que le gémissement du prisonnier vienne devant toi ; selon la grandeur de ton bras garantis ceux qui sont voués à la mort* ; 11 Aoka ho tonga eo anatrehanao ny fisentoan'ny mpifatotra; araka ny halehiben'ny sandrinao dia arovy tsy ho faty ny zanaky ny fahafatesana.
12 Et rends à nos voisins sept fois dans leur sein l’opprobre qu’ils ont jeté sur toi, Seigneur ! 12 Ary valio impito heny ho ao an-tratran'ny mifanila fonenana aminay ny fanaratsiana izay nanaratsiany Anao, Tompo ô.
13 Mais nous, ton peuple et le troupeau de ta pâture, nous te célébrerons à toujours ; de génération en génération nous raconterons ta louange. 13 Fa izahay, olonao sy ondry fiandrinao, dia hisaotra Anao mandrakizay; hatramin'ny taranaka fara mandimby no hilazanay ny fideràna Anao.
— v. 11 : litt.: les fils de la mort.  
PSAUME 80 PSAUME 80
Au chef de musique. Sur Shoshannim*. Témoignage d’Asaph. Psaume. Au chef de musique. Sur Shoshannim*. Témoignage d’Asaph. Psaume.
— * : les lis.  
1 Berger d’Israël ! prête l’oreille. Toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui es assis entre les chérubins*, fais luire ta splendeur ! 1 [Fivavahana ho an'ny Isiraely, voalobok'i Jehovah] Ho an'ny mpiventy hira. Al-shoshanim-edoth. Salamo nataon'i Asafa. Ry Mpiandry ny Isiraely ô, mihainoa, Hianao Izay mitondra an'i Josefa toy ny ondry; Hianao, Izay mipetraka amin'ny kerobima, mamirapiratra.
2 Devant Éphraïm, et Benjamin, et Manassé, réveille ta puissance, et viens nous sauver ! 2 Fohazy ny herinao eo anoloan'i Efraima sy Benjamina ary Manase, ka avia hamonjy anay.
3 Ô Dieu ! ramène-nous ; et fais luire ta face, et nous serons sauvés. 3 Andriamanitra ô, ampodio izahay, ka ampamirapirato ny Tavanao, ary aoka hovonjena izahay.
— v. 1 : ou : au-dessus des chérubins.  
* *
4 Éternel, Dieu des armées ! jusques à quand ta colère fumera-t-elle* contre la prière de ton peuple ? 4 Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, mandra-pahoviana no hanetroka amin'ny fivavaky ny olonao* ny fahatezeranao?[Na: na dia mivavaka aza ny olonao]
5 Tu leur as fait manger un pain de larmes, et tu les as abreuvés de larmes à pleine mesure. 5 Mampihinana azy mofo len-dranomaso Hianao, ary mampisotro azy ranomaso tovozina.
6 Tu as fait de nous un sujet de contestation pour nos voisins, et nos ennemis se moquent [de nous] entre eux. 6 Ataonao ho fifandirana amin'ny mifanila fonenana aminay izahay; ary ny fahavalonay mifaly handatsa.
7 Ô Dieu des armées ! ramène-nous ; et fais luire ta face, et nous serons sauvés. 7 Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay, ka ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena izahay.
— v. 4 : litt.: jusques à quand fumeras-tu ?  
* *
8 Tu as transporté d’Égypte un cep ; tu as chassé les nations, et tu l’as planté ; 8 Nisy voaloboka nafindranao avy tany Egypta; nandroaka ny jentilisa Hianao ka namboly azy kosa.
9 Tu as préparé une place devant lui, il a poussé des racines, et a rempli le pays. 9 Nitevy teo alohany Hianao, dia namaka lalina izy ka nameno ny tany.
10 Les montagnes étaient couvertes de son ombre, et ses sarments étaient [comme] des cèdres de *Dieu* ; 10 Nanaloka ny tendrombohitra ny alokalony, ary ny sampany nanaloka ny sedera andrian-kazo*.[Heb: sederan'Andriamanitra]
11 Il étendait ses pampres jusqu’à la mer, et ses pousses jusqu’au fleuve. 11 Nampisandrahaka ny rantsany hatramin'ny ranomasina izy, ary ny sakeliny hatramin'ny Ony*.[Eofrata]
12 Pourquoi as-tu rompu ses clôtures, de sorte que tous ceux qui passent le pillent ? 12 Nahoana no noravànao ny fefiny ka anotazan'izay rehetra mandalo eny an-dalana izy?
13 Le sanglier de la forêt le déchire, et les bêtes des champs le broutent. 13 Ny lambo avy any an'ala mitrongy azy; ary izay bibi-dia any an-tsaha mandàny azy.
14 Ô Dieu des armées ! retourne, je te prie ; regarde des cieux, et vois, et visite ce cep, 14 Ry Andriamanitry ny maro ô, miverena, ka tsilovy any an-danitra, ary jereo, ka vangio ity voaloboka ity.
15 Et la plante que ta droite a plantée*, et le provin que tu avais fortifié pour toi. 15 Arovy* izay nambolen'ny tananao ankavanana sy ny zanaka izay nampaherezinao ho Anao.[Na: Dia]
16 Elle est brûlée par le feu, elle est coupée ; ils périssent, parce que tu les tances*. 16 Voadotry ny afo izy sady voakapa; fongotry ny fananaran'ny tavanao izy.
— v. 10 : voir la note à 36:6. — v. 15 : quelques-uns lisent : Et protège ce que ta droite a planté. — v. 16 : litt.: à cause du tancement de ta face.  
* *
17 Que ta main soit sur l’homme de ta droite, sur le fils de l’homme que tu as fortifié pour toi : 17 Aoka ny tananao ho amin'ny lehilahin'ny tananao ankavanana, dia amin'ny zanak'olombelona izay nampaherezinao ho Anao.
18 Et nous ne nous retirerons pas de toi. Fais-nous revivre, et nous invoquerons ton nom. 18 Dia tsy hihemotra hiala aminao izahay; velomy izahay, dia hiantso ny anaranao.
19 Éternel, Dieu des armées ! ramène-nous ; fais luire ta face, et nous serons sauvés. 19 Ry Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, ampodio izahay; ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjena Izahay.
PSAUME 81 PSAUME 81
Au chef de musique. Sur Guitthith*. D’Asaph. Au chef de musique. Sur Guitthith*. D’Asaph.
— * : voir Psaume 8.  
1 Chantez joyeusement à Dieu, notre force ; poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. 1 [Fiantsoana ny Isiraelita hifaly amin'Andriamanitra noho ny nitondràny azy nivoaka avy tany Egypta] Ho an'ny mpiventy hira. Al-gitith. Nataon'i Asafa. Mihobia ho an'Andriamanitra herintsika; manaova feo fifaliana ho an'Andriamanitr'i Jakoba.
2 Entonnez le cantique, et faites résonner le tambourin, la harpe agréable, avec le luth. 2 Asandrato ny hira, ka velezo ny ampongatapaka, ary tendreo ny lokanga mahafinaritra mbamin'ny valiha.
3 Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, au temps fixé, au jour de notre fête ; 3 Tsofy ny anjomara amin'ny volana; eny, amin'ny feno-volana, dia amin'ny andro firavoravoantsika.
4 Car c’est un statut pour Israël, un ordonnance du Dieu de Jacob : 4 Fa lalàna ho an'ny Isiraely izany, ary fitsipik'Andriamanitr'i Jakoba.
5 Il l’établit comme un témoignage* en Joseph, lorsqu’il sortit à travers le pays d’Égypte, où j’entendis une langue que je ne connaissais pas. 5 Notendreny ho vavolombelona eo amin'i Josefa izany, raha nandeha namely ny tany Egypta Izy; nandre teny tsy fantatro aho.
v. 5 : ou : une ordonnance.  
* *
6 J’ai retiré son épaule de dessous le fardeau, ses mains ont été déchargées des corbeilles. 6 Nampiala ny sorony tamin'ny entana Aho; nitsahatra tsy nitondra sobiky ny tànany.
7 Dans la détresse tu as crié, et je t’ai délivré ; je t’ai répondu du lieu secret du tonnerre ; je t’ai éprouvé auprès des eaux de Meriba. Sélah. 7 Fony azom-pahoriana ianao, dia niantso Ahy, ka namonjy anao Aho; namaly anao tao amin'ny fiafenan'ny kotrokorana Aho, ary nizaha toetra anao tao amin'ny ranon'i Meriba.
8 Écoute, mon peuple, et je témoignerai au milieu de toi ; Israël, oh ! si tu voulais m’écouter ! 8 Mihainoa, ry oloko, dia hambarako aminao; enga anie hihaino Ahy ianao, ry Isiraely.
9 Il n’y aura point au milieu de toi de *dieu étranger, et tu ne te prosterneras pas devant un *dieu de l’étranger. 9 Aza asiana andriamani-kafa eo aminao; ary aza mivavaka amin'ny andriamanitry ny firenena hafa.
10 Moi, je suis l’Éternel, ton Dieu, qui t’ai fait monter du pays d’Égypte ; ouvre ta bouche toute grande, et je la remplirai. 10 Izaho no Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egypta; atanatanao ny vavanao, dia hofenoiko.
11 Mais mon peuple n’a pas écouté ma voix, et Israël n’a pas voulu de moi. 11 Fa tsy nihaino ny feoko ny oloko; ary ny Isiraely tsy nankato Ahy;
12 Alors je les ai abandonnés à l’obstination de leur cœur : ils ont marché selon leurs conseils. 12 Ka dia navelako hanaraka ny ditry ny fony Izy, handehanany manaraka ny fisainan'ny tenany.
* *
13 Oh ! si mon peuple m’avait écouté ! si Israël avait marché dans mes voies ! 13 Enga anie ka hihaino Ahy ny oloko, dia handeha amin'ny lalako ny Isiraely;
14 J’aurais bientôt subjugué leurs ennemis, et tourné ma main contre leurs adversaires. 14 Vetivety dia hampietry ny fahavalony Aho, ka hamerina ny tanako hamely ny rafiny;
15 Ceux qui haïssent l’Éternel se seraient soumis* à lui ; et leur temps, à eux, eût été à toujours ; 15 Izay mankahala an'i Jehovah dia hikoy aminy, ka dia haharitra mandrakizay ny andron'ny oloko;
16 Et il les aurait nourris de la moelle du froment, et je t’aurais rassasié du miel du rocher. 16 Ary hampihinana azy vary tsara indrindra Izy; eny, tantely avy amin'ny vatolampy no hamokisako anao.
— v. 15 : comme 66:3.  
PSAUME 82 PSAUME 82
Psaume d’Asaph. Psaume d’Asaph.
1 Dieu se tient dans l’assemblée de *Dieu ; il juge au milieu des juges*. 1 [Ny fitsaran'Andriamanitra ny mpitsara etỳ an-tany] Salamo nataon'i Asafa. Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra; ary eo amin'ireo andriamanitra no itsarany.
— v. 1 : litt.: dieux.  
* *
2 Jusques à quand jugerez-vous injustement et ferez-vous acception de la personne des méchants ? Sélah. 2 Mandra-pahoviana no hitsarànareo tsy marina ka ihenaranareo maso ny ratsy fanahy?
3 Faites droit* au misérable et à l’orphelin, faites justice à l’affligé et au nécessiteux. 3 Alaharo ny tenin'ny mahantra sy ny kamboty; omeo rariny ny ory sy ny malahelo;
4 Délivrez le misérable et le pauvre, sauvez-le de la main des méchants. 4 Vonjeo ny mahantra sy ny malahelo; afaho amin'ny tanan'ny ratsy fanahy izy.
— v. 3 : ailleurs : juger.  
* *
5 Ils ne connaissent ni ne comprennent, ils marchent dans les ténèbres : tous les fondements de la terre chancellent. 5 Tsy mahalala na mahazo an-tsaina ireny; ao amin'ny maizina no andehanany; mihorohoro ny fanambanin'ny tany rehetra.
6 Moi j’ai dit : Vous êtes des dieux, et vous êtes tous fils du Très-haut. 6 Hoy izaho: Andriamanitra ianareo, ary zanaky ny Avo Indrindra ianareo rehetra;
7 Mais vous mourrez comme un homme, et vous tomberez comme un des princes. 7 Kanjo ho faty tahaka ny olona ihany ianareo, ary samy ho lavo tahaka ny anankiray amin'ny lehibe.
* *
8 Lève-toi, ô Dieu ! juge la terre ; car tu hériteras toutes les nations. 8 Mitsangàna, Andriamanitra ô, tsarao ny tany; fa Hianao no handova ny firenena rehetra.
PSAUME 83 PSAUME 83
Cantique. Psaume d’Asaph. Cantique. Psaume d’Asaph.
1 Ô Dieu ! ne garde pas le silence. Ne te tais pas, et ne te tiens pas tranquille, ô *Dieu ! 1 [Fitarainana noho ny nikambanan'ny firenena maro hamely ny Isiraely] Tonon-kira. Salamo nataon'i Asafa. Andriamanitra ô, aza mangina; aza mihombom-bava Hianao, ary aza mamitsaka, Andriamanitra ô.
2 Car voici, tes ennemis s’agitent, et ceux qui te haïssent lèvent la tête. 2 Fa, indro, mitabataba ny fahavalonao; ary izay mankahala Anao dia manandratra ny lohany.
3 Ils trament avec astuce des complots contre ton peuple, et ils consultent contre tes [fidèles] cachés. 3 Ny olonao no iokoany amin'ny hafetsena; ary miara-misaina hamely izay voafinao izy.
4 Ils ont dit : Venez, et exterminons-les, de sorte qu’ils ne soient plus une nation et qu’on ne fasse plus mention du nom d’Israël. 4 Hoy izy: Avia, ka andeha hofongorantsika tsy ho firenena izy, mba tsy hotsarovana intsony ny anaran'Isiraely.
5 Car ils ont consulté ensemble d’un cœur, ils ont fait une alliance contre toi : 5 Fa efa niray tetika tokoa ireo, ka nanao fanekena hanohitra Anao,
6 Les tentes d’Édom, et les Ismaélites, Moab, et les Hagaréniens, 6 Dia ny lain'ny Edomita sy ny Isimaelita, ny Moabita sy ny Hagarita,
7 Guebal, et Ammon, et Amalek, la Philistie, avec les habitants de Tyr ; 7 Ny Gebalita sy ny Amonita ary ny Amalekita, ny Filistina mbamin'ny mponina any Tyro.
8 Assur* aussi s’est joint à eux ; ils servent de bras aux fils de Lot. Sélah. 8 Ny Asyriana koa nikambana taminy; tonga sandrin'ny taranak'i Lota ireo.
— v. 8 : l’Assyrie.  
* *
9 Fais-leur comme à Madian, — comme à Sisera, comme à Jabin au torrent de Kison, 9 Ataovy tahaka ny Midiana izy, ary tahaka an'i Sisera sy Jabina teo amin'ny ony Kisona;
10 Qui ont été détruits à En-Dor, qui sont devenus du fumier pour la terre. 10 Maty tany En-dora ireo; tonga zeziky ny tany izy.
11 Fais que leurs nobles soient comme Oreb et comme Zeëb, et tous leurs princes* comme Zébakh et comme Tsalmunna ; 11 Ataovy tahaka an'i Oreba sy Zeba ny mpanapaka azy. Eny, ny andrianany rehetra dia ataovy tahaka an'i Zebaha sy Zaimona,
12 Car ils ont dit : Prenons possession des habitations de Dieu. 12 Izay nanao hoe: aoka halaintsika ho antsika ny fonenan'Andriamanitra.
13 Mon Dieu ! rends-les semblables à un tourbillon*, comme la balle devant le vent. 13 Andriamanitro ô, ataovy tahaka ny tadio ireo, dia tahaka ny akofa entin'ny rivotra,
14 Comme le feu brûle la forêt, et comme la flamme embrase les montagnes, 14 Tahaka ny afo mandoro ala sy tahaka ny lelafo mampirehitra tendrombohitra;
15 Ainsi poursuis-les par ta tempête, et épouvante-les par ton ouragan. 15 Aoka ho toy izany no anafotofotoanao azy amin'ny tadionao, sy ampahatahoranao azy amin'ny tafio-drivotrao.
16 Remplis leurs faces d’ignominie, afin qu’ils cherchent ton nom, ô Éternel ! 16 Sarony henatra ny tavany, mba hitadiavany ny anaranao, Jehovah ô.
17 Qu’ils soient honteux et épouvantés à jamais, qu’ils soient confondus et qu’ils périssent ; 17 Aoka ho menatra sy ho amin-tahotra mandrakizay izy; eny, aoka hangaihay sy haringana izy.
18 Et qu’ils sachent que toi seul, dont le nom est l’Éternel*, tu es le Très-haut sur toute la terre. 18 Ary aoka ho fantany fa Hianao irery ihany, Izay atao hoe Jehovah, no ilay Avo Indrindra ambonin'ny tany rehetra.
— v. 11 : litt.: oints. — v. 13 : proprement : une chose tourbillonnée. — v. 18 : Jehovah ; voir Exode 6:2, 3.  
* *
PSAUME 84 PSAUME 84
Au chef de musique. Sur Guitthith. Des fils de Coré. Psaume. Au chef de musique. Sur Guitthith. Des fils de Coré. Psaume.
1 Combien sont aimables tes demeures, ô Éternel des armées ! 1 [Alahelo ny tranon'Andriamanitra] Ho an'ny mpiventy hira. Al-hagitith. Salamo nataon'ny Koraita. Endrey ny hatsaran'ny tabernakelinao, Jehovah, Tompon'ny maro, ô!
2 Mon âme désire, et même elle languit après les parvis de l’Éternel ; mon cœur et ma chair crient après le *Dieu vivant. 2 Manina sady vonton'alahelo ny kianjan'i Jehovah ny fanahiko; ny foko sy ny nofoko mihoby an'Andriamanitra velona.
3 Le passereau même a trouvé une maison, et l’hirondelle un nid pour elle, où elle a mis ses petits : … tes autels, ô Éternel des armées ! mon roi et mon Dieu ! 3 Eny, ny tsikirity mahita trano, ary ny sidintsidina mahita akany ho azy hametrahany ny zanany. Dia ny alitaranao, Jehovah, Tompon'ny maro ô, Mpanjakako sy Andriamanitro.
4 Bienheureux ceux qui habitent dans ta maison ; ils te loueront incessamment ! Sélah. 4 Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao; hidera Anao mandrakariva izy.
* *
5 Bienheureux l’homme dont la force est en toi, [et ceux] dans le cœur desquels sont les chemins frayés ! 5 Sambatra izay olona manan-kery avy aminao; ao am-pony ny lalana;
6 Passant par la vallée de Baca*, ils en font une fontaine ; la pluie** aussi la couvre de bénédictions. 6 Raha mandeha mamaky ny lohasaha Baka* izy, Dia ataony misy loharano izany, ary ny loha-orana manarom-pitahiana azy.[Baka = Fitomaniana]
7 Ils marchent de force en force, ils paraissent devant Dieu en Sion. 7 Miampy hery eny am-pandehanana izy; samy miseho eo anatrehan'Andriamanitra any Ziona izy rehetra.
— v. 7* : pleurs. — v. 7** : pluie d’automne, la première par rapport aux semailles.  
* *
8 Éternel, Dieu des armées ! écoute ma prière ; Dieu de Jacob ! prête l’oreille. Sélah. 8 Jehovah, Andriamanitry ny maro ô, henoy ny fivavako; mandrenesa ry Andriamanitr'i Jakoba ô.
9 Toi, notre bouclier ! — vois, ô Dieu ! et regarde la face de ton oint. 9 Andriamanitra, Ampinganay ô, tsinjovy ka jereo ny tavan'ny voahosotrao.
10 Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille. J’aimerais mieux me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu, que de demeurer dans les tentes de la méchanceté. 10 Fa ny indray andro eo an-kianjanao dia tsara noho ny arivo; aleoko mipetraka eo amin'ny tokonam-baravaran'ny tranon'Andriamanitra, toy izay mitoetra ao an-dain'ny ratsy fanahy.
11 Car l’Éternel Dieu est un soleil et un bouclier ; l’Éternel donnera la grâce et la gloire ; il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l’intégrité. 11 Fa Masoandro sy Ampinga Jehovah Andriamanitra; fahasoavana sy voninahitra no homen'i Jehovah; tsy hiaro zava-tsoa amin'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy.
* *
12 Éternel des armées ! bienheureux l’homme qui se confie en toi ! 12 Jehovah, Tompon'ny maro ô, sambatra izay olona matoky Anao.
PSAUME 85 PSAUME 85
Au chef de musique. Des fils de Coré. Psaume. Au chef de musique. Des fils de Coré. Psaume.
1 Éternel ! tu as été propice à ta terre, tu as rétabli les captifs de Jacob. 1 [Fangatahana mba hampodin'Andriamanitra indray ny fankasitrahany ny olony] Ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'ny Koraita. Jehovah ô, efa naneho fitia tamin'ny taninao Hianao, Efa nampodinao Jakoba avy tamin'ny fahababoany.
2 Tu as pardonné l’iniquité de ton peuple, tu as couvert tous leurs péchés. Sélah. 2 Voaisotrao ny heloky ny olonao, Voasaronao ny fahotany rehetra.
3 Tu as retiré tout ton courroux, tu es revenu de l’ardeur de ta colère. 3 Efa nampijanona ny fahatezeranao rehetra Hianao, Ary niala tamin'ny fahatezeranao mirehitra.
4 Ramène-nous, ô Dieu de notre salut, et fais cesser ton indignation contre nous. 4 Miverena aminay, ry Andriamanitry ny famonjena anay ô, Ary ampitsaharo ny fahatezeranao aminay.
5 Veux-tu être à toujours en colère contre nous, faire durer ta colère de génération en génération ? 5 Ho tezitra aminay mandrakizay va Hianao? Hampaharetinao hahatratra ny taranaka fara mandimby va ny fahatezeranao?
6 Ne veux-tu pas nous faire vivre de nouveau, afin que ton peuple se réjouisse en toi ? 6 Tsy hovelominao indray va izahay, Mba hifalian'ny olonao aminao?
7 Éternel ! fais-nous voir ta bonté, et accorde-nous ton salut. 7 Asehoy anay ny famindram-ponao, Jehovah ô, Ka omeo anay ny famonjenao.
* *
8 J’écouterai ce que dira *Dieu, l’Éternel ; car il dira paix à son peuple et à ses saints*. Mais qu’ils ne retournent pas à la folie ! 8 Hihaino izay holazain'i Jehovah Andriamanitra aho; Fa hilaza fiadanana amin'ny olony Izy, dia amin'ny olony masina; Koa aoka tsy hiverina ho ao amin'ny fahadalana ireo.
9 Certainement, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire demeure dans notre pays. 9 Eny tokoa, akaikin'izay matahotra Azy ny famonjeny, Mba hitoeran'ny voninahitra eo amin'ny tanintsika.
10 La bonté et la vérité se sont rencontrées, la justice et la paix se sont entre-baisées. 10 Mihaona ny famindram-po sy ny fahamarinana; Mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana.
11 La vérité germera de la terre, et la justice regardera des cieux. 11 Ny fahamarinana mitsimoka amin'ny tany; Ary ny rariny mitsinjo eny an-danitra.
12 L’Éternel aussi donnera ce qui est bon, et notre pays rendra son fruit. 12 Eny, Jehovah hanome ny tsara Ary ny tanintsika hahavoka-javatra.
13 La justice marchera devant lui, et elle mettra ses* pas sur le chemin. 13 Ny rariny no hialoha Azy, Sady hizotra hanaraka ny diany eny an-dalana.
— v. 8 : comme 30:4. — v. 13 : ses c. à d. : les pas de l’Éternel.  
PSAUME 86 PSAUME 86
Prière de David. Prière de David.
1 Éternel ! incline ton oreille, réponds-moi ; car je suis affligé et pauvre. 1 [Vavaka nataon'ny mpanompon'Andriamanitra, fony nenjehin'ny mpirehareha izy] Fivavak'i Davida. Atongilano ny sofinao, Jehovah ô, ka valio aho, Fa ory sy malahelo.
2 Garde mon âme, car je suis un de [tes] saints* ; toi, mon Dieu ! sauve ton serviteur qui se confie en toi. 2 Arovy ny fanahiko, fa masina aho; Andriamanitro ô, vonjeo ny mpanomponao, Izay matoky Anao.
3 Use de grâce envers moi, Seigneur ! car je crie à toi tout le jour. 3 Tompo ô, mamindrà fo amiko; Fa Hianao no itarainako mandrakariva.
4 Réjouis l’âme de ton serviteur ; car à toi, Seigneur, j’élève mon âme. 4 Ampifalio ny fanahin'ny mpanomponao; Fa Hianao, Tompo ô, no ananganako ny fanahiko.
5 Car toi, Seigneur ! tu es bon, prompt à pardonner, et grand en bonté envers tous ceux qui crient vers toi. 5 Fa Hianao, Tompo ô, no tsara sady mamela heloka Ary be famindram-po amin'izay rehetra miantso Anao.
— v. 2 : comme 30:4.  
* *
6 Éternel ! prête l’oreille à ma prière, et sois attentif à la voix de mes supplications. 6 Mandrenesa ny fivavako, Jehovah ô, Ary henoy ny feon'ny fifonako.
7 Au jour de ma détresse je crierai vers toi, car tu me répondras. 7 Amin'ny andro fahoriako dia miantso Anao aho, Fa mamaly ahy Hianao.
8 Seigneur ! nul entre les dieux n’est comme toi, et il n’y a point d’œuvres comme les tiennes. 8 Tsy misy tahaka Anao, Tompo ô, amin'ireo andriamanitra; Ary tsy misy tahaka ny asanao.
9 Toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterneront devant toi, Seigneur ! et elles glorifieront ton nom. 9 Ny firenena rehetra nataonao dia ho avy hiankohoka eo anatrehanao, Tompo ô, Ka hanome voninahitra ny anaranao.
10 Car tu es grand, et tu fais des choses merveilleuses ; tu es Dieu, toi seul. 10 Fa lehibe Hianao ka manao zava-mahagaga; Hianao irery ihany no Andriamanitra.
* *
11 Éternel ! enseigne-moi ton chemin ; je marcherai dans ta vérité ; unis mon cœur à la crainte de ton nom. 11 Ampianaro ny lalanao aho, Jehovah ô, Dia handeha amin'ny fahamarinanao aho; Ampiraiso ny foko hatahotra ny anaranao.
12 Je te célébrerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu ! et je glorifierai ton nom à toujours ; 12 Hidera Anao amin'ny foko rehetra aho, Andriamanitro Tompo ô Hanome voninahitra ny anaranao mandrakizay aho.
13 Car ta bonté est grande envers moi, et tu as sauvé mon âme du shéol* profond. 13 Fa lehibe ny famindram-ponao amiko; Ary efa novonjenao ny fanahiko tsy ho any amin'ny fiainan-tsi-hita* ambany indrindra.[Heb. Shoela]
— v. 13 : voir la note à Ps. 6:5.  
* *
14 Ô Dieu ! des hommes arrogants se sont levés contre moi, et l’assemblée des hommes violents cherche ma vie ; et ils ne t’ont pas mis devant eux. 14 Andriamanitra ô, ny mpirehareha mitsangana hanohitra ahy, Ary ny antokon'ny lozabe mitady ny aiko; Ary tsy mba heveriny fa eo anatrehany Hianao.
15 Mais toi, Seigneur ! tu es un *Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère, et grand en bonté et en vérité. 15 Fa Hianao, Tompo ô, dia Andriamanitra mamindrà fo sy miantra, Mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana.
16 Tourne-toi vers moi, et use de grâce envers moi ; donne ta force à ton serviteur, et sauve le fils de ta servante. 16 Todiho aho ka amindrao fo; Omeo ny herinao ny mpanomponao, Ary vonjeo ny zanaky ny ankizivavinao.
17 Opère pour moi un signe de [ta] faveur, et que ceux qui me haïssent le voient et soient honteux ; car toi, ô Éternel ! tu m’auras aidé, et tu m’auras consolé. 17 Anehoy famantarana ny ho soa aho, Mba ho hitan'izay mankahala ahy, ka ho menatra izy; Fa Hianao Jehovah ô, no namonjy sy nampionona ahy.
PSAUME 87 PSAUME 87
Des fils de Coré. Psaume. Cantique. Des fils de Coré. Psaume. Cantique.
1 La fondation qu’il a posée* est dans les montagnes de sainteté. 1 [Ny tanànan'i Jehovah, izay hahaterahan'ny firenena maro ho isan'ny Isiraely] Salamo nataon'ny Koraita. Tonon-kira. Ny naorin'i Jehovah dia ao an-tendrombohitra masina;
2 L’Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. 2 Ny vavahadin'i Ziona dia tian'i Jehovah mihoatra noho ny fonenana rehetra izay an'i Jakoba.
— v. 1 : litt.: Sa fondation.  
* *
3 Des choses glorieuses sont dites de toi, cité de Dieu. Sélah. 3 Zava-malaza no anambarana anao Ry tanànan'Andriamanitra
4 Je ferai mention de Rahab* et de Babylone à ceux qui me connaissent ; voici la Philistie, et Tyr, avec l’Éthiopie : celui-ci était né là. 4 Hanonona an-dRahaba* sy Babylona Aho ho isan'izay mahalala ahy; Indro Filistia sy Tyro mbamin'i Etiopia, Ity no efa teraka teo.[Na: Egypta]
5 Et de Sion il sera dit : Celui-ci et celui-là sont nés en elle ; et le Très-haut, lui, l’établira. 5 Ary Ziona hilazana hoe: Ireto sy ireroa samy efa teraka teo; Ary ny Avo Indrindra no mampitoetra azy.
6 Quand l’Éternel enregistrera les peuples, il comptera : Celui-ci est né là. Sélah. 6 Jehovah hanisa, raha manoratra ny firenena Izy: Ity no efa teraka teo.
7 Et en chantant et en dansant*, [ils diront] : Toutes mes sources sont en toi ! 7 Hoy izay mihira sy mandihy: Ny loharanoko rehetra dia ao aminao.
— v. 4 : c. à d. : l’Égypte. — v. 7 : ou : en jouant de la flûte.  
PSAUME 88 PSAUME 88
Cantique. Psaume. Pour les fils de Coré. Au chef de musique, sur Mahalath-Leannoth*. Pour instruire. D’Héman, l’Ezrakhite. Cantique. Psaume. Pour les fils de Coré. Au chef de musique, sur Mahalath-Leannoth*. Pour instruire. D’Héman, l’Ezrakhite.
— * : Léannoth, peut-être : à voix tempérée.  
1 Éternel, Dieu de mon salut ! j’ai crié de jour [et] de nuit devant toi. 1 [Vavaka nataon'izay nasian'ny fahoriana mafy ka toa foin'Andriamanitra] Tonon-kira. Salamo nataon'ny Koraita. Ho an'ny mpiventy hira. Almahalath-leanoth. Maskila nataon'i Hemana Ezrahita. Jehovah ô, Andriamanitry ny famonjena ahy, Andro aman'alina no itarainako eo anatrehanao;
2 Que ma prière vienne devant toi, incline ton oreille à mon cri. 2 Aoka ny fivavako ho tonga eo anatrehanao; Atongilano amin'ny fitarainako ny sofinao;
3 Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie touche au shéol*. 3 Fa diboka ny fahoriana ny fanahiko; Ary ny aiko manakaiky ny fiainan-tsi-hita*.[Heb. Sheola]
4 Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse, je suis comme un homme qui n’a pas de force, 4 Natao ho isan'izay midina any an-davaka aho Ary efa tahaka izay tsy manan-kery;
5 Gisant parmi les morts, comme les tués qui sont couchés dans le sépulcre, desquels tu ne te souviens plus, et qui sont retranchés de ta main*. 5 Efa nafoy ho any amin'ny maty aho*, Tahaka izay voavono, mandry ao am-pasana, Izay tsy tsarovanao intsony, Fa voafongotry ny tananao.[Na: Ny fandriako dia any amin'ny maty]
6 Tu m’as mis dans une fosse profonde, dans des lieux ténébreux, dans des abîmes. 6 Efa nametraka ahy any an-davaka ambany indrindra Hianao, Ao amin'ny maizina, dia ao amin'ny lalina.
7 Ta fureur s’est appesantie sur moi, et tu m’as accablé de toutes tes vagues. Sélah. 7 Ny fahatezeranao manindry ahy mafy, Ary ny alon-dranonao rehetra azeranao amiko.
8 Tu as éloigné de moi ceux de ma connaissance, tu m’as mis en abomination auprès d’eux ; je suis enfermé, et je ne puis sortir. 8 Efa nampanalavirinao ahy ny olona nahazatra ahy; Efa nataonao. fahavetavetana eo imasony aho; Voahidy aho ka tsy afa-mivoaka.
9 Mon œil se consume d’affliction ; j’ai crié à toi, Éternel, tous les jours ; j’ai étendu mes mains vers toi. 9 Ny masoko efa pahina noho ny fahoriana; Jehovah ô, miantso Anao isan'andro aho, Mamefy tanana aminao aho.
— v. 3 : voir la note à Ps. 6:5. — v. 5 : c. à d. : de ta main conductrice et secourable.  
* *
10 Feras-tu des merveilles* pour les morts ? ou les trépassés se lèveront-ils pour te célébrer ? Sélah. 10 Haneho fahagagana amin'ny maty va Hianao? Ny matoatoa va no hitsangana hidera Anao?
11 Racontera-t-on ta bonté dans le sépulcre, ta fidélité dans l’abîme* ? 11 Hotorina any am-pasana va ny famindram-ponao, Ary ny fahamarinanao any amin'ny fandringanana?
12 Connaîtra-t-on tes merveilles* dans les ténèbres, et ta justice dans le pays de l’oubli ? 12 Ho fantatra ao amin'ny maizina va ny fahagagana ataonao, Ary ny fahamarinanao ao amin'ny tany fanadinoana?
13 Mais moi, Éternel ! je crie à toi, et dès le matin ma prière te prévient. 13 Fa raha izaho, dia Hianao no itarainako, Jehovah ô; Ary ny fivavako tonga eo anatrehanao nony maraina.
14 Éternel ! Pourquoi as-tu rejeté mon âme, [et] me caches-tu ta face ? 14 Jehovah ô, nahoana no manary ny fanahiko Hianao Ka manafina ny tavanao amiko?
15 Je suis affligé et expirant dès ma jeunesse ; je porte tes terreurs, je ne sais où j’en suis. 15 Ory aho ka efa ho faty hatramin'ny fahazazako; Raha itambesa-ran'ny fampitahoranao aho, dia very hevitra;
16 Les ardeurs de ta colère ont passé sur moi, tes frayeurs m’ont anéanti ; 16 Manafotra ahy ny fahatezeranao; Matin'ny fampitahoranao aho;
17 Elles m’ont environné comme des eaux tout le jour, elles m’ont entouré toutes ensemble. 17 Mandifotra ahy mandrakariva tahaka ny rano ireny; Miara-manodidina ahy izy.
18 Tu as éloigné de moi amis et compagnons ; ceux de ma connaissance [me sont] des ténèbres. 18 Efa nampanalavirinao ahy ny olona tia ahy sy ny sakaizako; Ireo nahazatra ahy dia fahamaizinana.
— v. 10 : litt.: une merveille. — v. 11 : comme Job 26:6. — v. 12 : litt.: ta merveille.  
PSAUME 89 PSAUME 89
Instruction d’Éthan, l’Ezrakhite. Instruction d’Éthan, l’Ezrakhite.
1 Je chanterai à toujours les bontés de l’Éternel ; de génération en génération je ferai connaître de ma bouche ta fidélité. 1 [Fiderana an'Andriamanitra noho ny fahatsarany, indrindra fa noho ny fanekeny tamin'i Davida] Maskila nataon'i Etana Ezrahita. Ny famindram-pon'i Jehovah no hohiraiko mandrakizay; Hatramin'ny taranaka fara mandimby no hampahafantaran'ny vavako ny fahamarinanao.
2 Car j’ai dit : La bonté sera édifiée pour toujours ; dans les cieux mêmes tu établiras ta fidélité. 2 Fa hoy izaho Hotovonana mandrakizay ny famindram-po; Ny fahamarinanao hampitoerinao any an-danitra.
* *
3 J’ai fait alliance avec mon élu, j’ai juré à David, mon serviteur : 3 Efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko Aho; Eny, efa nianiana tamin'i Davida mpanompoko Aho hoe:
4 J’établirai ta semence pour toujours, et j’édifierai ton trône de génération en génération. Sélah. 4 Hampitoetra ny taranakao ho mandrakizay Aho Ka hanangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka fara mandimby.
5 Et les cieux célébreront tes merveilles*, ô Éternel ! oui, ta fidélité, dans la congrégation des saints. 5 Ary ny lanitra hidera ny fahagagana ataonao, Jehovah ô, Ary ny fahamarinanao koa ao amin'ny fiangonan'ny olo-masina.
6 Car qui, dans les nues, peut être comparé à l’Éternel ? Qui, parmi les fils des forts, est semblable à l’Éternel ? 6 Fa iza any an-danitra no mitovy amin'i Jehovah? Ary iza amin'ny zanak'ireo andriamanitra no manahaka an'i Jehovah,
7 Dieu est extrêmement redoutable dans l’assemblée* des saints, et terrible au milieu de** tous ceux qui l’entourent. 7 Dia Andriamanitra mahatahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olo-masiny Ary hajain'izay rehetra manodidina Azy?
8 Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant Jah ? Et ta fidélité est tout autour de toi. 8 Jehovah, Andriamanitry ny maro, ô, iza no mahery tahaka Anao, Jehovah? Ary manodidina Anao ny fahamarinanao.
9 Toi, tu domines l’orgueil de la mer ; quand ses flots se soulèvent, toi tu les apaises. 9 Hianao manapaka ny fisavoan'ny ranomasina; Raha manonja ny alony, dia mampitsahatra azy Hianao.
10 Toi, tu as abattu Rahab* comme un homme tué ; par le bras de ta force tu as dispersé tes ennemis. 10 Hianao nanorotoro an-dRahaba ho tahaka izay voavono; Ny sandrinao mahery no nampielezanao ny fahavalonao.
11 À toi les cieux, et à toi la terre ; le monde et tout ce qu’il contient, toi tu l’as fondé. 11 Anao ny lanitra, Anao koa ny tany; Izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Hianao no nanorina azy.
12 Le nord et le midi, toi tu les as créés ; le Thabor et l’Hermon exultent en ton nom. 12 Ny avaratra sy ny atsimo. Hianao no nahary azy; Ny anaranao no ihobian'i Tabara sy Hermona.
13 À toi est le bras de puissance ; ta main est forte ; ta droite est haut élevée. 13 Manan-tsandry mahery Hianao; Mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana.
14 La justice et le jugement sont les bases de ton trône ; la bonté et la vérité marchent devant ta face. 14 Rariny sy fitsarana no fanorenan'ny seza fiandriananao; Famindram-po sy fahamarinana no mialoha ny tavanao.
— v. 5 : litt.: ta merveille. — v. 7* : ailleurs : conseil secret. — v. 7** : ou : plus que. — v. 10 : l’Égypte.  
* *
15 Bienheureux le peuple qui connaît le cri de joie ! Ils marchent, ô Éternel ! à la lumière de ta face. 15 Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly; Jehovah ô, amin'ny fahazavan'ny tavanao no handehanany.
16 Ils s’égaient en ton nom tout le jour, et sont haut élevés par ta justice. 16 Ny anaranao no hifaliany mandrakariva; Ary ny fahamarinanao no hisandratany.
17 Car tu es la gloire de leur force ; et dans ton bon plaisir notre corne sera haut élevée. 17 Fa voninahitry ny heriny Hianao; Ary amin'ny fankasitrahanao no hisandratan'ny tandrokay.
18 Car l’Éternel* est notre bouclier, et le Saint d’Israël**, notre roi. 18 Fa an'i Jehovah ny ampinganay; Ary an'ny Iray Masin'ny Isiraely ny mpanjakanay*.
— v. 18* : ou : De par l’Éternel. — v. 18** : ou : de par le Saint d’Israël.  
* *
19 Alors tu parlas en vision de ton saint*, et tu dis : J’ai placé du secours sur un homme puissant, j’ai haut élevé un élu d’entre le peuple. 19 Tamin'izany ny olonao masina dia nilazanao tamin'ny fahitana hoe: Nametraka famonjena tamin'izay mahery Aho Ary nanandratra ny anankiray voafidy* tamin'ny olona.[Na: nanandratra zatovo avy]
20 J’ai trouvé David, mon serviteur ; je l’ai oint de mon huile sainte ; 20 Efa nahita an'i Davida mpanompoko Aho; Ny diloiloko masina no nanosorako azy;
21 Ma main sera fermement avec lui, et mon bras le fortifiera ; 21 Izy no homban'ny tanako; Eny, ny sandriko no hampahery azy.
22 L’ennemi ne le pressurera pas et le fils d’iniquité ne l’affligera pas ; 22 Tsy hamitaka* azy ny fahavalo; Ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy. [Na: hitaky trosa aminy]
23 J’abattrai ses adversaires devant sa face, et je frapperai ceux qui le haïssent ; 23 Fa handripaka ny fahavalony eo anoloan'ny tavany Aho Sady hamely izay mankahala azy.
24 Et ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et, par mon nom, sa corne sera élevée. 24 Ny fahamarinako sy ny famindram-poko homba azy; Ary ny anarako no hisandratan'ny tandrony.
25 Et j’ai mis sa main à la mer, et sa droite dans les fleuves. 25 Dia hampitoetra ny tànany amin'ny ranomasina Aho Ary ny tànany ankavanana amin'ny ony.
26 Lui me criera : Tu es mon père, mon *Dieu, et le rocher de mon salut. 26 Izy hiantso Ahy hoe: Raiko Hianao, Andriamanitro sy Vatolampin'ny famonjena ahy.
27 Aussi moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. 27 Ary Izaho kosa hanao azy ho lahimatoa, Ambony indrindra amin'ny mpanjakan'ny tany.
28 Je lui garderai ma bonté à toujours, et mon alliance lui sera assurée. 28 Hitahiry ny famindram-poko ho azy mandrakizay Aho, Ary ny fanekeko hampaharetiko aminy.
29 Et je ferai subsister sa semence à perpétuité, et son trône comme les jours des cieux. 29 Hampaharitra ny taranany ho mandrakizay Aho, Ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny faharetan'ny lanitra.
30 Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas dans mes ordonnances, 30 Raha mahafoy ny lalàko ny zanany Ka tsy mandeha araka ny fitsipiko,
31 S’ils violent mes statuts et ne gardent pas mes commandements, 31 Raha ny teniko no ataony ho fahavetavetana, Ary ny didiko no tsy tandremany,
32 Je visiterai leur transgression avec la verge, et leur iniquité avec des coups ; 32 Dia hovaliako tsorakazo ny fahadisoany, Ary kapoka ny helony.
33 Mais je ne retirerai pas de lui ma bonté, et je ne démentirai pas ma fidélité ; 33 Nefa ny famindram-poko tsy hofoanako aminy, Ary ny fahamarinako tsy havadiko,
34 Je ne violerai point mon alliance, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. 34 Ny fanekeko tsy hotsoahako, Ary ny nolazain'ny molotro tsy hovako.
35 J’ai une fois juré par ma sainteté, si [jamais] je mens à David ! 35 Izao zavatra iray loha izao no nianianako tamin'ny fahamasinako, Tsy handainga amin'i Davida mihitsy Aho:
36 Sa semence sera à toujours, et son trône comme le soleil devant moi. 36 Ny taranany haharitra mandrakizay, Ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny masoandro eo anatrehako;
37 Comme la lune, il sera affermi pour toujours ; et le témoin dans les nues en est ferme. Sélah. 37 Hampitoerina mandrakizay tahaka ny volana izy, Tahaka ny vavolombelona marina any an-danitra*.[Na: Ary ny vavolombelona any an-danitra dia marina]
— v. 19 : voir la note Ps. 16:10.  
* *
38 Mais tu l’as rejeté et tu l’as méprisé, tu as été courroucé contre ton oint. 38 Fa efa narianao sy nolavinao izy; Efa tezitra tamin'ny voahosotrao Hianao.
39 Tu as répudié l’alliance de ton serviteur, tu as profané sa couronne* jusqu’en terre ; 39 Efa nahafoana ny fanekena tamin'ny mpanomponao Hianao; Efa nataonao ho fahavetavetana ny satro-boninahiny ka narianao teny an-tany.
40 Tu as rompu toutes ses clôtures, tu as mis en ruine ses forteresses : 40 Efa noravanao ny fefiny rehetra; Efa nosimbanao ny fiarovany mafy.
41 Tous ceux qui passent le pillent ; il est en opprobre à ses voisins. 41 Izay rehetra mandalo eny an-dalana dia manimba azy; Efa fandà-tsan'ny mpiray monina aminy izy.
42 Tu as élevé la droite de ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis ; 42 Efa nampisandratra ny tanana ankavanan'ny rafilahiny Hianao Ary efa nampifaly ny fahavalony rehetra.
43 Tu as retourné le tranchant de son épée, et tu ne l’as pas soutenu dans la bataille. 43 Efa nampihemotra* ny lelan'ny sabany Hianao Ka tsy nampaharitra azy tamin'ny ady.[Na: nampilefitra]
44 Tu as fait cesser son éclat, et tu as jeté par terre son trône ; 44 Efa nampitsahatra ny voninahiny Hianao Ka nanongana ny seza fiandrianany ho amin'ny tany.
45 Tu as abrégé les jours de sa jeunesse, tu l’as couvert de honte. Sélah. 45 Efa nahafohy ny andron'ny fahatanorany Hianao Ary efa nanaron-kenatra azy.
46 Jusques à quand, ô Éternel, te cacheras-tu à toujours, [et] ta fureur brûlera-t-elle comme un feu ? 46 Mandra-pahoviana, Jehovah ô? Hiery mandrakizay va Hianao? Mirehitra tahaka ny afo va ny fahatezeranao?
47 Souviens-toi, quant à moi, de ce qu’est la vie : Pourquoi as-tu créé tous les fils des hommes [pour n’être que] vanité ? 47 Tsarovy ny hafohin'ny androko; Toa zava-poana mihitsy ny namoronanao ny zanak'olombelona rehetra!
48 Qui est l’homme qui vit et qui ne verra pas la mort, — qui sauvera son âme de la main du shéol* ? Sélah. 48 Iza no olona ho velona tsy hahita fahafatesana, Fa hamonjy ny fanahiny tsy ho azon'ny tanan'ny fiainan-tsi-hita*? [Heb. Sheola]
49 Où sont, Seigneur, tes premières bontés, que tu as jurées à David dans ta fidélité ? 49 Tompo ô, aiza ny famindram-ponao fahiny, Izay nianiananao tamin'i Davida tamin'ny fahamarinanao?
50 Souviens-toi, Seigneur, de l’opprobre de tes serviteurs, — je porte dans mon sein [celui de] tous les grands* peuples, — 50 Tompo ô, tsarovy ny latsa manjo ny mpanomponao, Ny tratrako vesaran'ny firenena rehetra*,
51 [L’opprobre] dont tes ennemis couvrent, ô Éternel, dont ils couvrent les pas de ton oint. 51 Dia ny nandatsan'ny fahavalonao, Jehovah ô, Eny, ny nandatsany ny dian'ny voahosotrao.
— v. 39 : ailleurs aussi : diadème. — v. 48 : voir la note à Ps. 6:5. — v. 50 : litt.: nombreux.  
52 Béni soit l’Éternel pour toujours ! Amen, oui, amen ! 52 Isaorana mandrakizay anie Jehovah. Amena dia Amena.
   
LIVRE QUATRIÈME LIVRE QUATRIÈME
   
PSAUME 90 PSAUME 90
Prière de Moïse, homme de Dieu. Prière de Moïse, homme de Dieu.
1 Seigneur, tu as été notre demeure de génération en génération. 1 [BOKY FAHEFATRA][Ny fiankinan'ny olo-marina amin'Andriamanitra, na dia mandalo faingana aza ny androny sady isehoan'ny fahatezeran'Andriamanitra] Fivavak'i Mosesy, lehilahin'Andriamanitra. Tompo ô, efa fonenanay hatramin'ny taranaka rehetra Hianao.
* *
2 Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde, d’éternité en éternité tu es *Dieu. 2 Fony tsy mbola ary ny tendrombohitra, Na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao, Dia Andriamanitra Hianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay.
3 Tu fais retourner l’homme jusqu’à la poussière*, et tu dis : Retournez, fils des hommes. 3 Mamerina ny olona ho amin'ny vovoka* Hianao Ka manao hoe: Miverena, ry zanak'olombelona.[Heb. fahatorotoroana]
4 Car mille ans, à tes yeux, sont comme le jour d’hier quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. 4 Fa eo imasonao ny arivo taona dia toy ny fandalon'ny omaly, Ary tahaka ny fotoam-piambenana iray amin'ny alina.
5 Comme un torrent tu les emportes ; ils sont comme un sommeil, — au matin, comme l’herbe qui reverdit : 5 Manindao azy tahaka ny riaka Hianao torimaso izy; Amin'ny maraina tahaka ny ahitra mora miova izy.
6 Au matin, elle fleurit et reverdit ; le soir on la coupe, et elle sèche. 6 Amin'ny maraina mamony izy, nefa mora miova*; Amin'ny hariva voajinja izy ka maina.[Na: Amin'ny maraina dia tahaka ny kolokolon'ahitra izy]
— v. 3 : litt.: l’écrasement.  
* *
7 Car nous sommes consumés par ta colère, et nous sommes épouvantés par ta fureur. 7 Fa lanin'ny fahatezeranao izahay, Ary raiki-tahotra noho ny fahaviniranao.
8 Tu as mis devant toi nos iniquités, devant la lumière de ta face nos [fautes] cachées. 8 Ny helokay efa nataonao teo anatrehanao, Ary ny fahotanay miafina teo amin'ny fahazavan'ny tavanao.
9 Car tous nos jours s’en vont par ta grande colère ; nous consumons nos années comme une pensée. 9 Fa ny androanay rehetra efa lasa amin'ny fahatezeranao; Efa laninay toy ny eritreritra ny taonanay.
10 Les jours de nos années montent à soixante-dix ans, et si, à cause de la vigueur, ils vont à quatre-vingts ans, leur orgueil encore est peine et vanité ; car [notre vie] s’en va bientôt, et nous nous envolons. 10 Fito-polo taona no andron'ny taonanay Ary raha tàhiny mateza aza, dia valo-polo taona, Nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahiny, Fa mihelina faingana izany, ka lasa manidina izahay.
11 Qui connaît la force de ta colère, et, selon ta crainte, ton courroux ? 11 Iza no mahafantatra ny herin'ny fahatezeranao sy ny fahaviniranao Araka izay tokony ho fahatahorana Anao?
12 Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous en acquérions un cœur sage. 12 Mampianara anay hanisa ny andronay, Hahazoanay fo hendry.
* *
13 Éternel ! retourne-toi. — Jusques à quand ? — Et repens-toi à l’égard de tes serviteurs. 13 Miverena, Jehovah ô! Mandra-pahoviana? Ary mba aneneno ny amin'ny mpanomponao.
14 Rassasie-nous, au matin, de ta bonté ; et nous chanterons de joie, et nous nous réjouirons tous nos jours. 14 Vokiso ny famindram-ponao nony maraina izahay, Mba hihobianay sy hifalianay amin'ny andro rehetra hiainanay.
15 Réjouis-nous selon les jours où tu nous as affligés, selon les années où nous avons vu des maux. 15 Mampifalia anay araka ny andro nampahorianao anay Sy ny taona nahitanay loza.
16 Que ton œuvre apparaisse à tes serviteurs, et ta majesté à* leurs fils. 16 Aoka hiseho amin'ny mpanomponao ny asanao, Ary ny voninahitrao amin'ny zanany.
17 Et que la gratuité* du Seigneur**, notre Dieu, soit sur nous ; et établis sur nous l’œuvre de nos mains : oui, l’œuvre de nos mains, établis-la. 17 Ary aoka ho aminay ny fahasoavan'ny Tompo Andriamanitray; Ary ampitoero aminay ny asan'ny tananay; Eny, ny asan'ny tananay, ampitoero izy.
— v. 16 : ou : sur. — v. 17* : ou : beauté, comme Ps. 27:4. — v. 17** : quelques-uns : de l’Éternel.  
PSAUME 91 PSAUME 91
1 Celui qui habite dans la [demeure] secrète du Très-haut logera à l’ombre du Tout-Puissant. 1 [Ny fahatokian'ny olo-marina an'Andriamanitra, na dia manakaiky azy aza ny manjo ny sasany] Ny mitoetra ao amin'ny fierena izay an'ny Avo Indrindra Dia monina eo ambanin'ny aloky ny Tsitoha.
* *
2 J’ai dit de l’Éternel : Il est ma confiance et mon lieu fort ; il est mon Dieu, je me confierai en lui. 2 Izaho hilaza an'i Jehovah hoe: Fialofako sy batery fiarovana ho ahy Izy Ary Andriamanitro, Izay hitokiako.
* *
3 Car il te délivrera du piège de l’oiseleur, de la peste calamiteuse. 3 Fa Izy no hanafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny areti-mandoza.
4 Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu auras un refuge ; sa vérité sera ton bouclier et ta rondache. 4 Ny volon'elany no anaronany anao, Ary ao ambanin'ny elany no hialofanao; Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany.
5 Tu n’auras pas peur des frayeurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, 5 Tsy hatahotra ny horohoro nony alina ianao, Na ny zana-tsipìka manidina nony andro,
6 Ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. 6 Na ny areti-mandringana mandeha amin'ny maizina, Na ny fandringanana mandripaka amin'ny mitataovovonana.
7 Il en tombera mille à ton côté, et dix mille à ta droite ; — toi, tu ne seras pas atteint. 7 Na dia hisy arivo aza lavo eo anilanao sy iray alina eo an-kavananao, Dia tsy hihatra aminao izany
8 Seulement tu contempleras de tes yeux, et tu verras la récompense des méchants. 8 Hijery maso fotsiny ianao,Ka ho hitanao ny hamaliana ny ratsy fanahy.
* *
9 Parce que toi tu as mis l’Éternel, mon refuge, le Très-haut, pour ta demeure, 9 Satria hoy ianao: Jehovah ô, Hianao no aroko, Sady nataonao ho fonenanao ny Avo Indrindra,
10 Aucun mal ne t’arrivera, et aucune plaie n’approchera de ta tente ; 10 Dia tsy hisy loza hanjo anao, Na aretina hanakaiky ny lainao.
11 Car il commandera à ses anges à ton sujet, de te garder en toutes tes voies : 11 Fa Izy handidy ny anjeliny ny aminao Mba hiaro anao eny amin'izay rehetra halehanao.
12 Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied* contre une pierre. 12 Eny an-tànany no hitondran'ireo anao, Fandrao ho tafintohina amin'ny vato ny tongotrao.
13 Tu marcheras sur le lion* et sur l’aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon**. 13 Ny liona masiaka sy ny vipera hodiavinao; Ny liona tanora sy ny menarana no hohitsahinao.
— v. 12 : ou : que ton pied ne heurte. — v. 13* : litt.: le rugissant. — v. 13** : ailleurs : monstre des eaux.  
* *
14 Parce qu’il a mis son affection sur moi, je le délivrerai ; je le mettrai en une haute retraite, parce qu’il a connu mon nom. 14 Satria Izaho no niraiketan'ny fitiavany, Dia hamonjy azy Aho, Hanandratra azy ho any amin'ny avo Aho, satria mahalala ny anarako izy
15 Il m’invoquera, et je lui répondrai ; dans la détresse je serai avec lui ; je le délivrerai et le glorifierai. 15 Hiantso Ahy izy, dia hamaly azy Aho; Ho eo aminy Aho, raha ory izy; Hamonjy sy hanome voninahitra azy Aho.
16 Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. 16 Hovokisako fahela-velona izy Ary hasehoko azy ny famonjeko.
PSAUME 92 PSAUME 92
Psaume. Cantique pour le jour du sabbat. Psaume. Cantique pour le jour du sabbat.
1 Il est bon de célébrer l’Éternel, et de chanter des cantiques à [la gloire de] ton nom, ô Très-haut ! 1 [Fifaliana amin'Andriamanitra noho ny asany sy ny fitsarany marina] Salamo. Tonon-kira hatao amin'ny andro Sabata. Tsara ny hidera an'i Jehovah Sy ny hankalaza ny anaranao, ry Avo Indrindra ô,
2 D’annoncer le matin ta bonté, et ta fidélité dans les nuits, 2 Ary hanambara ny famindram-ponao nony maraina Sy ny fahamarinanao nony alina,
3 Sur l’instrument à dix cordes, et sur le luth, et sur le higgaïon* avec la harpe. 3 Amin'ny valiha tory folo Sy amin'ny feon-dokanga.
4 Car, ô Éternel ! tu m’as réjoui par tes actes ; je chanterai de joie à cause des œuvres de tes mains. 4 Fa ampifalinao amin'ny nataonao aho Jehovah ô; Ny asan'ny tananao no hihobiako.
— v. 3 : instrument de musique ; ou : cantique de méditation.  
* *
5 Éternel ! que tes œuvres sont grandes ! Tes pensées sont très-profondes : 5 Jehovah ô, akory ny halehiben'ny asanao! Lalina indrindra ny fisainanao.
6 L’homme stupide ne le connaît pas, et l’insensé ne le comprend pas. 6 Ny ketrina tsy mahafantatra izany, Ary ny adala koa tsy mba mahalala.
7 Quand les méchants poussent comme l’herbe et que tous les ouvriers d’iniquité fleurissent, c’est pour être détruits à perpétuité. 7 Raha mitsiry tahaka ny ahitra ny ratsy fanahy, Ary mamony ny mpanao ratsy rehetra, Dia izany no ho fandringanana azy mandrakizay.
8 Mais toi, Éternel ! tu es haut élevé pour toujours. 8 Nefa Hianao, Jehovah ô, dia avo mandrakizay.
9 Car voici, tes ennemis, ô Éternel ! car voici, tes ennemis périront, tous les ouvriers d’iniquité seront dispersés. 9 Fa, indreo, ny fahavalonao, Jehovah ô, Fa, indreo, ringana ny fahavalonao; Mihahaka ny mpanao ratsy rehetra.
10 Mais tu élèveras ma corne comme celle du buffle ; je serai oint* d’une huile fraîche. 10 Fa ny tandroko kosa asandratrao ho tahaka ny an'ny ombimanga; Mihosotra diloilo vaovao aho.
11 Et mon œil verra [son plaisir] en mes ennemis, et mes oreilles se repaîtront du sort des méchants qui s’élèvent contre moi. 11 Ary faly ny masoko mahita ny amin'ny fahavaloko, Ary finaritra ny sofiko mandre ny amin'ny ratsy fanahy izay efa mitsangana hamely ahy.
12 Le juste poussera comme le palmier, il croîtra comme le cèdre dans le Liban. 12 Ny marina hamololona tahaka ny rofia*; Hisandrahaka** tahaka ny sedera any Libanona izy; [*palma][**Heb. Ho tonga lehibe]
13 Ceux qui sont plantés dans la maison de l’Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. 13 Efa nambolena tao an-tranon'i Jehovah izy Ka maniry eo an-kianjan'Andriamanitsika;
14 Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse, ils seront pleins de sève, et verdoyants, 14 Mbola manorobona ihany izy, na dia efa antitra aza; Dofodofotra sy maitso izy,
15 Afin d’annoncer que l’Éternel est droit. Il est mon rocher, et il n’y a point d’injustice en lui. 15 Mba hanambara fa mahitsy Jehovah, Vatolampiko Izay tsy misy tsiny.
— v. 10 : ailleurs : pétri, comme Lév. 2:4, 5.  
* *
PSAUME 93 PSAUME 93
1 L’Éternel règne, il s’est revêtu de majesté ; l’Éternel s’est revêtu, il s’est ceint de force : aussi le monde est affermi, il ne sera pas ébranlé. 1 [Ny fiandrianan'Andriamanitra] Jehovah no Mpanjaka mitafy voninahitra Izy; Jehovah mitafy, eny, misikina hery Izy; Ary izao rehetra izao nampitoerina ka tsy hihetsika.
2 Ton trône est établi dès longtemps ; tu es dès l’éternité. 2 Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola; Hatrizay hatrizay Hianao.
3 Les fleuves ont élevé, ô Éternel ! les fleuves ont élevé leur voix, les fleuves ont élevé leurs flots mugissants. 3 Mamandra-peo ny riaka, Jehovah ô, Eny, manandra-peo ny riaka; Mampirohondrohona ny feony ny riaka.
4 L’Éternel, dans les lieux hauts, est plus puissant que la voix des grosses eaux, que les puissantes vagues de la mer. 4 Mihoatra noho ny rano sady be no mahery, Eny, mihoatra noho ny onjan-dranomasina lehibe, Ny voninahitr'i Jehovah any amin'ny avo.
5 Tes témoignages sont très-sûrs. La sainteté sied à ta maison, ô Éternel ! pour de longs jours. 5 Ny teni-vavolombelonao dia marina indrindra; Fahamasinana no mendrika ny tranonao mandritra ny andro maro, Jehovah ô.
PSAUME 94 PSAUME 94
1 *Dieu des vengeances, Éternel, *Dieu des vengeances ! fais luire ta splendeur. 1 [Fitarainana amin'Andriamanitra noho ny fampahoriana ataon'ny lozabe] Jehovah, Andriamanitra Mpamaly ny natao, ô, Andriamanitra, Mpamaly ny natao, ô, mamirapirata.
2 Élève-toi, juge de la terre ! rends la récompense aux orgueilleux. 2 Misandrata, ry Mpitsara ny tany, ô; Mamalia ny mpiavonavona.
* *
3 Jusques à quand les méchants, ô Éternel ! jusques à quand les méchants se réjouiront-ils ? 3 Mandra-pahoviana re ny ratsy fanahy, Jehovah ô, Mandra-pahoviana re no mbola hifalifaly ny ratsy fanahy?
4 [Jusques à quand] tous les ouvriers d’iniquité proféreront-ils [et] diront-ils des paroles arrogantes ? [jusques à quand] se vanteront-ils ? 4 Mirezadrezatra sy miteny sahisahy izy; Mirehareha ny mpanao ratsy rehetra.
5 Ils foulent ton peuple, ô Éternel ! et affligent ton héritage ; 5 Ny olonao, Jehovah ô, torotoroiny, Ary ny lovanao ampahoriny;
6 Ils tuent la veuve et l’étranger, et mettent à mort les orphelins, 6 Ny mpitondratena sy ny vahiny vonoiny, Ary ny kamboty dia matiny
7 Et ils disent : Jah* ne le verra pas, et le Dieu de Jacob n’y fera pas attention. 7 Fa hoy izy: Tsy mijery Jehovah, Ary tsy mandinika Andriamanitr'i Jakoba.
— v. 7 : voir Psaume 68:4.  
* *
8 Comprenez, vous les stupides d’entre le peuple ! Et vous, insensés, quand serez-vous intelligents ? 8 Mahalalà ianareo olona ketrina; Ary ianareo adala, rahoviana re no mba ho hendry ianareo?
9 Celui qui a planté l’oreille n’entendra-t-il point ? Celui qui a formé l’œil ne verra-t-il point ? 9 Ny Mpanao* ny sofina va tsy handre? Ny Mpamorona ny maso va tsy hahita?[Heb. Mpamboly]
10 Celui qui instruit les nations ne châtiera-t-il pas, lui qui enseigne la connaissance aux hommes ? 10 Ny Mpampianatra ny jentilisa va tsy hananatra, Dia Izay mampianatra fahalalana ny olona?
11 L’Éternel connaît les pensées des hommes, qu’elles ne sont que vanité. 11 Jehovah no mahalala ny hevitry ny olona, Fa zava-poana izany.
* *
12 Bienheureux l’homme que tu châties, ô Jah ! et que tu enseignes par ta loi, 12 Sambatra izay olona anarinao, Jehovah ô, Sady ampianarinao avy amin'ny lalanao,
13 Pour le mettre à l’abri des mauvais jours, jusqu’à ce que la fosse soit creusée pour le méchant ! 13 Mba homenao fitsaharana amin'ny andro fahoriana izy, Mandra-pihady lavaka ho an'ny ratsy fanahy.
14 Car l’Éternel ne délaissera* point son peuple et n’abandonnera point son héritage ; 14 Fa Jehovah tsy mba hanary ny olony, Ary ny lovany tsy hafoiny.
15 Car le jugement retournera à la justice, et tous ceux qui sont droits de cœur le suivront. 15 Fa ny fitsarana hiverina ho amin'ny fahamarinana, Ary hanaraka izany ny mahitsy fo rehetra
— v. 14 : ou : rejettera.  
* *
16 Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui se tiendra avec moi contre les ouvriers d’iniquité ? 16 Iza no hitsangana ho ahy hisakana ny mpanao ratsy? Iza no hiseho ho ahy hisakana ny mpanao meloka?
17 Si l’Éternel n’avait été mon aide, peu s’en serait fallu que mon âme n’eût été habiter dans le silence. 17 Raha tsy Jehovah no Mpamonjy ahy, Dia efa saiky nalaky nitoetra tao amin'ny mangingina ny fanahiko.
18 Si j’ai dit : Mon pied glisse, ta bonté, ô Éternel ! m’a soutenu. 18 Fony aho nanao hoe: Mangozohozo ny tongotro, Dia ny famindram-ponao, Jehovah ô, no nanohana ahy.
19 Dans la multitude des pensées qui étaient au dedans de moi, tes consolations ont fait les délices de mon âme. 19 Raha be ny ahiahy ato anatiko Dia mampifaly ny fanahiko ny fampiononanao.
20 Le trône d’iniquité, qui fait de l’oppression* une loi, sera-t-il uni à toi ? 20 Hikambana aminao va ny seza fiandrianan'ny ratsy, Izay misaina fampahoriana manohitra ny lalàna*? [Na: Izay misaina fampahoriana araka ny lalàny]
— v. 20 : ou : l’iniquité.  
* *
21 Ils se rassemblent contre l’âme du juste, et condamnent le sang innocent. 21 Manao andiany hamely ny fanahin'ny marina ireo Ka manameloka ny rà marina.
22 Mais l’Éternel me sera une haute retraite, et mon Dieu, le rocher de ma confiance. 22 Fa tonga fiarovana avo ho ahy Jehovah; Ary vatolampy fialofako Andriamanitro.
23 Il fera retomber sur eux leur iniquité, et les détruira par leur méchanceté ; l’Éternel, notre Dieu, les détruira. 23 Dia ampanodiaviny azy ireo ny helony ka aringany noho ny faharatsiany izy; Eny, aringan'i Jehovah Andriamanitsika izy.
PSAUME 95 PSAUME 95
1 Venez, chantons à haute voix à l’Éternel ; poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut ! 1 [Fiantsoana hivavaka amin'Andriamanitra sy hankatò ny teniny] Avia, aoka isika hihoby ho an'i Jehovah; Aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny Vatolampy famonjena antsika.
2 Allons au-devant de lui avec la louange, poussons vers lui des cris de joie en [chantant] des psaumes. 2 Aoka hankeo anatrehany amin'ny fiderana isika; Aoka hanao feo fifaliana ho Azy amin'ny fihirana isika.
3 Car l’Éternel est un grand *Dieu, et un grand roi par-dessus tous les dieux. 3 Fa Andriamanitra lehibe Jehovah, Ary Mpanjaka lehibe ambonin'ny andriamanitra rehetra Izy.
4 Les lieux profonds de la terre sont en sa main, et les sommets* des montagnes sont à lui. 4 Eo an-tànany ny fitoerana lalina amin'ny tany; Ary Azy ny tendrombohitra avo.
5 À lui est la mer, et lui-même l’a faite ; et le sec, ses mains l’ont formé. 5 Azy ny ranomasina, fa Izy no nanao azy, Ary ny tany maina dia noforonin'ny tànany.
— v. 4 : selon quelques-uns : les trésors.  
* *
6 Venez, adorons et inclinons-nous, agenouillons-nous devant l’Éternel qui nous a faits ! 6 Avia, ka aoka hiondrika sy hiankohoka isika; Aoka isika handohalika eo anatrehan'i Jehovah, Mpanao antsika;
7 Car c’est lui qui est notre Dieu ; et nous, nous sommes le peuple de sa pâture et les brebis de sa main. Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 7 Fa Izy no Andriamanitsika; Ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika. Enga anie ka hohenoinareo anio ny feony manao hoe:
8 N’endurcissez pas votre cœur comme à Meriba*, comme au jour de Massa**, dans le désert, 8 Aza* manamafy ny fonareo tahaka ny tao Meriba, Sy tahaka ny tamin'ny andro tao Masa fony tany an-efitra,[Na: Anio raha hihaino ny feony ianareo, dia aza]
9 Où vos pères m’ont tenté, éprouvé, et ont vu mes œuvres. 9 Izay nakan'ny razanareo fanahy Ahy, Sy nizahany toetra Ahy, na dia efa hitany aza ny asako.
10 Quarante ans j’ai eu cette génération en dégoût, et j’ai dit : C’est un peuple dont le cœur s’égare, et ils n’ont point connu mes voies, 10 Efa-polo taona no nahamonamonaina Ahy tamin'izany taranaka izany, Ka hoy Izaho: Olona maniasia amin'ny fony izy Ka tsy mahalala ny lalako;
11 De sorte que j’ai juré* dans ma colère : S’ils entrent dans mon repos ! 11 Ka dia nianiana tamin'ny fahatezerako Aho hoe: Tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy.
— v. 8* : contestation. — v. 8** : tentation. — v. 11 : ou : Auxquels j’ai juré.  
PSAUME 96 PSAUME 96
1 Chantez à l’Éternel un cantique nouveau ; chantez à l’Éternel, toute la terre ! 1 [Hira fifaliana noho ny hihavian'ny fanjakan'Andriamanitra] Mihira fihiram-baovao ho an'i Jehovah; Mihirà ho an'i Jehovah ry tany rehetra.
2 Chantez à l’Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut ! 2 Mihirà ho an'i Jehovah, misaora ny anarany; Lazao isan'andro isan'andro ny famonjeny mahafaly.
3 Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses œuvres merveilleuses. 3 Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny Ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony.
* *
4 Car l’Éternel est grand, et fort digne de louange ; il est terrible par-dessus tous les dieux. 4 Fa lehibe Jehovah ka mendrika hoderaina indrindra, Sady mahatahotra, fa ambonin'ny Andriamanitra rehetra.
5 Car tous les dieux des peuples sont des idoles*, mais l’Éternel a fait les cieux. 5 Fa ny andriamanitry ny firenena dia tsinontsinona; Fa Jehovah no nanao ny lanitra.
6 La majesté et la magnificence sont devant lui, la force et la beauté sont dans son sanctuaire. 6 Famirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany; Hery sy fahatsaran-tarehy no ao amin'ny fitoerany masina.
7 Familles des peuples, rendez à l’Éternel, rendez à l’Éternel la gloire et la force ! 7 Ry firenena, manomeza an'i Jehovah, Eny, manomeza voninahitra sy hery ho an i Jehovah.
8 Rendez à l’Éternel la gloire de son nom ; apportez une offrande et entrez dans ses parvis. 8 Manomeza an'i Jehovah ny voninahitry ny anarany; Mitondrà fanatitra, ka mankanesa eo an-kianjany.
9 Adorez l’Éternel en sainte magnificence ; tremblez devant lui, toute la terre. 9 Miankohofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fihaingoana masina; Mangovita eo anatrehany, ry tany rehetra.
10 Dites parmi les nations : L’Éternel règne ! Aussi le monde est affermi, il ne sera pas ébranlé. Il exercera le jugement sur les peuples avec droiture. 10 Lazao any amin'ny jentilisa fa Jehovah no Mpanjaka; Ary izao rehetra izao voaorina ka tsy hihetsika; Hitsara ny olona amin'ny fahamarinana Izy.
— v. 5 : ou : choses de néant.  
* *
11 Que les cieux se réjouissent, et que la terre s’égaye ; que la mer bruie, et tout ce qui la remplit ; 11 Aoka ho faly ny lanitra ary ho ravoravo ny tany; Aoka hirohondrohona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy.
12 Que les champs se réjouissent, et tout ce qui est en eux ! Alors tous les arbres de la forêt chanteront de joie, 12 Aoka ho faly ny saha sy izay rehetra eo aminy; Dia hihoby amin'izay ny hazo rehetra any an'ala
13 Devant l’Éternel ; car il vient, car il vient pour juger la terre : il jugera le monde avec justice, et les peuples selon sa fidélité. 13 Eo anatrehan'i Jehovah, fa avy Izy, Eny, avy hitsara ny tany Izy; Hitsara izao tontolo izao araka ny rariny Izy Ary ny firenena amin'ny fahamarinany.
PSAUME 97 PSAUME 97
1 L’Éternel règne : que la terre s’égaye, que les îles nombreuses se réjouissent ! 1 [Ny fisehoan'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny hery izay maharava ny sampy, fa mahasoa ny mpanompon'Andriamanitra kosa] Jehovah no Mpanjaka, aoka ho faly ny tany; Aoka ho ravoravo ny nosy maro.
* *
2 Des nuées et l’obscurité sont autour de lui ; la justice et le jugement sont la base de son trône. 2 Rahona sy aizim-pito no manodidina Azy Fahamarinana sy fitsarana no fanorenan'ny seza fiandrianany.
3 Un feu va devant lui et consume à l’entour ses adversaires. 3 Misy afo mialoha Azy ka mandevona ny fahavalony manodidina.
4 Ses éclairs illuminent le monde : la terre le vit et trembla. 4 Mahazava izao tontolo izao ny helany; Mahita izany ny tany ka mihorohoro.
5 Les montagnes se fondirent comme de la cire, à la présence de l’Éternel, à la présence du Seigneur de toute la terre. 5 Ny tendrombohitra miempo tahaka ny savoka eo anatrehan'i Jehovah, Dia eo anatrehan'ny Tompon'ny tany rehetra.
6 Les cieux déclarent sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. 6 Ny lanitra maneho ny fahamarinany, Ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny.
7 Que tous ceux qui servent une image taillée, qui se vantent des idoles*, soient honteux. Vous, tous les dieux**, prosternez-vous devant lui. 7 Aoka ho menatra izay rehetra manompo sarin-javatra voasokitra sy miarahaba tena ny amin'ny andriamani-tsi-izy; Miankohofa eo anoloan'i Jehovah ianareo andriamanitra rehetra.
8 Sion l’a entendu, et s’est réjouie ; et les filles de Juda se sont égayées à cause de tes jugements, ô Éternel ! 8 Ziona mandre ka faly; Ary ravoravo ny zanakavavin'i Joda Noho ny fitsaranao, Jehovah ô.
9 Car toi, Éternel ! tu es le Très-haut sur toute la terre ; tu es fort élevé par-dessus tous les dieux. 9 Fa Hianao, Jehovah ô, no avo indrindra ambonin'ny tany rehetra; Efa avo ambonin'ny andriamanitra rehetra Hianao.
— v. 7* : ou : choses de néant. — v. 7** : ou : anges, comme 8:5.  
* *
10 Vous qui aimez l’Éternel, haïssez le mal ! Il garde les âmes de ses saints*, il les délivre de la main des méchants. 10 Hianareo izay tia an'i Jehovah, mankahalà ny ratsy; Miaro ny fanahin'ny olony masina Izy Ary mamonjy azy amin'ny tanan'ny ratsy fanahy.
11 La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux qui sont droits de cœur. 11 Ny fahazavana no voafafy ho an'ny marina, Ary ny fifafiana ho an'ny mahitsy fo.
— v. 10 : comme 30:4.  
* *
12 Justes, réjouissez-vous en l’Éternel, et célébrez la mémoire de sa sainteté ! 12 Mifalia amin'i Jehovah, ry olo-marina, Ary miderà ny anarany masina*.[Na: ny fahatsiarovana ny fahamasinany]
PSAUME 98 PSAUME 98
Psaume. Psaume.
1 Chantez à l’Éternel un cantique nouveau ! Car il a fait des choses merveilleuses : sa droite et le bras de sa sainteté l’ont délivré. 1 [Fifaliana amin'Andriamanitra noho ny nanehoany ny famonjeny sy ny fahamarinany] Fihirana. Mihirà fihiram-baovao ho an'i Jehovah; Fa efa nanao fahagagana Izy; Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjena.
2 L’Éternel a fait connaître son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. 2 Jehovah efa nampahafantatra ny famonjeny; Teo imason'ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany.
3 Il s’est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d’Israël ; tous les bouts de la terre ont vu le salut de notre Dieu. 3 Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'i Isiraely Izy; Efa nahita ny famonjen'Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra.
* *
4 Poussez des cris de joie vers l’Éternel, toute la terre ; éclatez d’allégresse, et exultez avec chant de triomphe, et psalmodiez ! 4 Mihobia ho an'i Jehovah, ry tany rehetra, Velomy ny hoby, ka mihirà.
5 Chantez les louanges de l’Éternel avec la harpe, avec la harpe et une voix de cantique ! 5 Mankalazà an'i Jehovah amin'ny lokanga, Dia amin'ny lokanga sy ny feo fihirana,
6 Avec des trompettes et le son du cor, poussez des cris de joie devant le Roi, l’Éternel ! 6 Amin'ny trompetra sy ny fitsofana ny anjomara, Ka mihobia eo anatrehan'i Jehovah Mpanjaka.
7 Que la mer bruie, et tout ce qui la remplit, le monde et ceux qui y habitent ! 7 Aoka hirohondrohona ny ranomasina sy izay rehetra ao aminy, Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy.
8 Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent de joie ensemble, 8 Aoka hiteha-tanana ny riaka; Aoka hiara-mihoby aminy koa ny tendrombohitra
9 Devant l’Éternel ! car il vient pour juger la terre : il jugera le monde avec justice, et les peuples avec droiture. 9 Eo anatrehan'i Jehovah, fa avy hitsara ny tany Izy; Hitsara izao rehetra izao amin'ny fahamarinana Izy Ary ny firenena amin'ny fahitsiana.
PSAUME 99 PSAUME 99
1 L’Éternel règne : que les peuples tremblent ! Il est assis entre les chérubins : que la terre s’émeuve ! 1 [Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny fahalehibiazany sy ny fahamarinany] Jehovah no Mpanjaka aoka hangovitra ny firenena; Mipetraka amin'ny kerobima Izy, aoka hihorohoro ny tany.
2 L’Éternel est grand en Sion, et il est haut élevé par-dessus tous les peuples. 2 Lehibe any Ziona Jehovah; Ary avo ambonin'ny firenena rehetra Izy.
3 Ils célébreront ton nom grand et terrible : — il est saint ! — 3 Aoka hidera ny anaranao lehibe sy mahatahotra ireo; Fa masina Jehovah.
4 Et la force du roi qui aime la justice*. Toi, tu établis la droiture, tu exerces le jugement et la justice en Jacob. 4 Ny herin'ny mpanjaka dia tia rariny; Ampitoerinao ny fahitsiana; Fitsarana sy fahamarinana no ataonao eo amin'i Jakoba.
— v. 4 : litt.: jugement.  
* *
5 Exaltez l’Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant le marchepied de ses pieds : — il est saint ! 5 Manandrata an'i Jehovah Andriamanitsika ianareo, Ka miankohofa eo amin'ny fitoeran-tongony; Fa masina Izy.
6 Moïse et Aaron, parmi ses sacrificateurs, et Samuel, parmi ceux qui invoquent son nom, crièrent à l’Éternel, et il leur a répondu. 6 Mosesy sy Arona tamin'ny mpisorony, Ary Samoela tamin'izay mpiantso ny anarany, Niantso an'i Jehovah ireo, ary namaly: azy Izy.
7 Il leur parla dans la colonne de nuée : ils ont gardé ses témoignages, et le statut qu’il leur avait donné. 7 Niteny taminy tao anatin'ny andri-rahona Izy; Nitandrina ny teni-vavolombelony izy ireo, Dia ny didy izay efa nomeny azy.
8 Éternel, notre Dieu ! tu leur as répondu, tu as été pour eux un *Dieu qui pardonnait, et prenait vengeance de leurs actes. 8 Jehovah Andriamanitray ô, Hianao no namaly ny nataony; Andriamanitra, Mpamela ny helony, Hianao, Na dia namaly azy noho ny nataony aza.
* *
9 Exaltez l’Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous en la montagne de sa sainteté ; car l’Éternel, notre Dieu, est saint ! 9 Asandrato Jehovah Andriamanitsika, Ary miankohofa eo an-tendrombohiny masina; Fa masina Jehovah Andriamanitsika.
PSAUME 100 PSAUME 100
Psaume d’action de grâces. Psaume d’action de grâces.
1 Poussez des cris de joie vers l’Éternel, toute la terre ! 1 [Fiantsoana izao tontolo izao hanompo an'i Jehovah] Salamo ho fiderana. Mihobia ho an'i Jehovah, ry tany rehetra.
2 Servez l’Éternel avec joie, venez devant lui avec des chants de triomphe. 2 Manompoa an'i Jehovah amin'ny fifaliana; Mankanesa eo anatrehany amin'ny fihobiana.
3 Sachez que l’Éternel est Dieu. C’est lui qui nous a faits, et ce n’est pas nous* ; [nous sommes] son peuple, et le troupeau de sa pâture. 3 Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra; Izy no nanao antsika, ary Azy isika*, Dia olony sy ondry fiandriny.[Na: fa tsy isika]
4 Entrez dans ses portes avec des actions de grâces, dans ses parvis avec des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom ! 4 Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, Ary eo an-kianjany amin'ny fiderana; Misaora Azy, mankalazà ny anarany,
5 Car l’Éternel est bon ; sa bonté demeure à* toujours, et sa fidélité de génération en génération. 5 Fa tsara Jehovah; Mandrakizay ny famindram-pony, Ary mihatra amin'ny taranaka fara mandimby ny fahamarinany.
— v. 3 : d’autres lisent : et nous sommes à lui. — v. 5 : litt.: [est] à.  
* *
PSAUME 101 PSAUME 101
Psaume de David. Psaume de David.
1 Je chanterai la bonté et le jugement ; à toi, ô Éternel, je psalmodierai. 1 [Fikasan'ny mpanjaka ny amin'ny hitondrany marina ny fanjakany] Salamo nataon'i Davida. Famindram-po sy fitsarana no hankalazaiko; Hianao, Jehovah ô, no hoderaiko.
* *
2 Je veux agir sagement, dans une voie parfaite ; — quand viendras-tu à moi ? — Je marcherai dans l’intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. 2 Hitandrina ny lalana marina aho; Rahoviana no ho tonga atỳ amiko Hianao? Handeha amin'ny fahitsian'ny foko ao anatin'ny tranoko aho.
3 Je ne mettrai pas devant mes yeux une chose de Bélial ; je hais la conduite de ceux qui se détournent*: elle ne s’attachera point à moi. 3 Tsy hampitoetra zava-dratsy eo anoloan'ny masoko aho; Halako ny mivadika, Tsy hikambana amiko izany.
4 Le cœur pervers se retirera d’auprès de moi ; je ne connaîtrai pas le mal*. 4 Ny fo maditra hiala amiko; Tsy hankasitraka* iza ratsy aho,[Heb. hahalala]
5 Celui qui calomnie en secret son prochain, je le détruirai ; celui qui a les yeux hautains et le cœur orgueilleux, je ne le supporterai pas. 5 Izay manendrikendrika ny namany mangingina dia hofongorako; Tsy tohako izay miandranandrana sy miavonavona am-po;
6 J’aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour les faire habiter avec moi ; celui qui marche dans une voie parfaite, lui me servira. 6 Ny masoko hijery izay olo-mahatoky amin'ny tany mba hitoerany ato amiko; Izay mandeha amin'ny lalana marina no hanompo ahy.
7 Celui qui pratique la fraude n’habitera pas au dedans de ma maison ; celui qui profère des mensonges ne subsistera pas devant mes yeux. 7 Tsy mba hitoetra ao anatin'ny tranoko izay manao fitaka; Tsy mba hijanona eo anoloan'ny masoko izay milaza lainga.
8 Chaque matin, je détruirai tous les méchants du pays*, pour retrancher de la ville de l’Éternel tous les ouvriers d’iniquité. 8 Haringako isa-maraina ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany, Mba hofongorako ny mpanao ratsy rehetra tsy ho ao an-tanànan'i Jehovah.
— v. 3 : ailleurs aussi : apostats. — v. 4 : ou : l’[homme] mauvais. — v. 8 : ou : de la terre.  
PSAUME 102 PSAUME 102
Prière de l’affligé, quand il est accablé et répand sa plainte devant l’Éternel. Prière de l’affligé, quand il est accablé et répand sa plainte devant l’Éternel.
1 Éternel, entends ma prière, et que mon cri vienne jusqu’à toi ! 1 [Fitarainan'ny mpanompon'Andriamanitra noho ny fahoriana nahazo azy sy ny naharavan'i Jerosalema] Fivavaky ny ory, raha reraka izy ka mandoatra ny alahelony eo anatrehan'i Jehovah. Jehovah ô, henoy ny fivavako, Ary aoka hankeo aminao ny fitarainako.
2 Ne me cache pas ta face ; au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille ; au jour que je crie, hâte-toi, réponds-moi. 2 Aza manafina ny tavanao amiko amin'ny andro fahoriako; Atongilano amiko ny sofinao; Amin'ny andro itarainako dia faingàna hamaly ahy.
* *
3 Car mes jours s’évanouissent comme la fumée, et mes os sont brûlés comme un foyer. 3 Fa levon-ko setroka ny androko Ary ny taolako mahamay tahaka ny forohana.
4 Mon cœur est frappé, et est desséché comme l’herbe ; car j’ai oublié de manger mon pain. 4 Taninina tahaka ny ahitra ny foko ka malazo; Fa hadinoko na dia ny fihinanan-kanina aza.
5 À cause de la voix de mon gémissement, mes os s’attachent à ma chair. 5 Noho ny fisentoan'ny foko Ny taolako miraikitra amin'ny hoditro.
6 Je suis devenu semblable au pélican du désert ; je suis comme le hibou des lieux désolés. 6 Tahaka ny sama any an-efitra aho, Ary tahaka ny vorondolo any an-tanànaolo.
7 Je veille, et je suis comme un passereau solitaire sur un toit. 7 Tsy mahita tory aho Sady tahaka ny tsikirity irery eo an-tampontrano.
8 Tout le jour mes ennemis m’outragent ; ceux qui sont furieux contre moi jurent par moi. 8 Mandatsa ahy mandrakariva ny fahavaloko. Izay misafoaka amiko dia manao ahy ho fiozonana.
9 Car j’ai mangé la cendre comme du pain, et j’ai mêlé de pleurs mon breuvage, 9 Fa lavenona no nohaniko tahaka ny mofo; Ary ny zavatra nosotroiko noharoharoiko ny ranomasoko,
10 À cause de ton indignation et de ta colère ; car tu m’as élevé haut, et tu m’as jeté en bas. 10 Noho ny fahaviniranao sy ny fahatezeranao; Fa naingainao aho, kanefa natontanao indray.
* *
11 Mes jours sont comme l’ombre qui s’allonge, et je deviens sec comme l’herbe. 11 Ny androko dia tahaka ny aloka efa mandroso; Ary efa malazo tahaka ny ahitra aho.
12 Mais toi, Éternel ! tu demeures à toujours, et ta mémoire est de génération en génération. 12 Nefa Hianao, Jehovah ô, mipetraka manjaka mandrakizay; Ary ny fahatsiarovana Anao mihatra amin'ny taranaka fara mandimby.
13 Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion ; car c’est le temps d’user de grâce envers elle, car le temps assigné est venu. 13 Hianao hitsangana ka hamindra fo amin'i Ziona; Fa efa andro hamindram-po aminy izao; Eny, tonga ny fotoana.
14 Car tes serviteurs prennent plaisir à ses pierres, et ont compassion de sa poussière. 14 Fa sitraky ny mpanomponao ny vatony, Sady malahelo ny vovo-taniny izy.
15 Alors les nations craindront le nom de l’Éternel, et tous les rois de la terre, ta gloire. 15 Hatahotra ny anaran'i Jehovah ny jentilisa, Ary ny mpanjaka rehetra amin'ny tany hatahotra ny voninahitrao;
* *
16 Quand l’Éternel bâtira Sion, il paraîtra dans sa gloire. 16 Fa Jehovah nanangana an'i Ziona; Niseho tamin'ny voninahiny Izy;
17 Il aura égard à la prière du désolé, et il ne méprisera pas leur prière. 17 Nijery ny fivavaky ny mahantra Izy Ka tsy nanevateva ny fivavany.
18 Cela sera écrit pour la génération à venir ; et le peuple qui sera créé louera Jah ; 18 Hosoratana ho an'ny taranaka mandimby izany; Ary izay firenena mbola hoforonina no hidera an'i Jehovah;
19 Car il a regardé des lieux hauts de sa sainteté ; des cieux l’Éternel a considéré la terre, 19 Fa Izy nitazana tany amin'ny fitoerany masina any amin'ny avo. Tany an-danitra no nitsinjovan'i Jehovah ny tany,
20 Pour entendre le gémissement du prisonnier, et pour délier ceux qui étaient voués à la mort* ; 20 Mba hihaino ny fisentoan'ny mpifatotra Sy hanafaka izay voatendry ho faty*, [Heb. zanaky ny fahafatesana]
21 Afin qu’on annonce dans Sion le nom de l’Éternel, et sa louange dans Jérusalem, 21 Mba hotorina any Ziona ny anaran'i Jehovah, Ary ny fiderana Azy any Jerosalema,
22 Quand les peuples seront rassemblés*, et les royaumes, pour servir l’Éternel. 22 Rehefa tafangona ny firenena Sy ny fanjakana maro hanompo an'i Jehovah.
— v. 20 : litt.: les fils de la mort. — v. 22 : litt.: rassemblés ensemble.  
* *
23 Il a abattu ma force dans le chemin, il a abrégé mes jours. 23 Efa nahaketraka ny heriko tany an-dalana Izy; Efa nahafohy ny androko Izy;
24 J’ai dit : Mon *Dieu, ne m’enlève pas à la moitié de mes jours !… Tes années sont de génération en génération ! 24 Hoy izaho: Andriamanitro ô; aza maka ahy an-tenatenan'ny androko; Ny taonanao mihatra amin'ny taranaka fara mandimby.
* *
25 Tu as jadis fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage de tes mains ; 25 Tany aloha no nanorenanao ny tany; Ary asan'ny tananao ny lanitra.
26 Eux, ils périront, mais toi, tu subsisteras ; et ils vieilliront tous comme un vêtement ; tu les changeras comme un habit, et ils seront changés ; 26 Ireo dia ho levona, fa Hianao no maharitra; Izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana; Toy ny lamba no hanovanao azy, ka hovana izy;
27 Mais toi, tu es le Même*, et tes années ne finiront pas. 27 Fa Hianao no tsy miova, Ary ny taonanao no tsy ho tapitra.
28 Les fils de tes serviteurs demeureront, et leur semence sera établie devant toi. 28 Ny zanaky ny mpanomponao handry fahizay*, Ary ny taranany hampitoerina eo anatrehanao.[Na: dia mbola haharitra]
— v. 27 : Celui qui existe, immuable en Lui-Même ; comparer Deut. 32:39.  
* *
PSAUME 103 PSAUME 103
De David. De David.
1 Mon âme, bénis l’Éternel ! Et que tout ce qui est au dedans de moi, [bénisse] son saint nom ! 1 [Fiderana an'Andriamanitra noho ny fahatsarany sy ny famindram-pony] Nataon'i Davida Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko; Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina.
2 Mon âme, bénis l’Éternel, et n’oublie aucun de ses bienfaits. 2 Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra,
3 C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, 3 Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra,
4 Qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassions, 4 Izay manavotra ny ainao tsy hidina any an-davaka, Izay manarona famindram-po sy fiantrana anao,
5 Qui rassasie de biens ta vieillesse* ; ta jeunesse se renouvelle comme celle de l’aigle. 5 Izay mahavoky soa ny vavanao*; Ny fahatanoranao mody indray toy ny an'ny voromahery**.[*Na: fanahinao, na fahanteranao][**Na: ho toy ny voromahery]
— v. 5 : quelques-uns : ornement, bouche.  
* *
6 L’Éternel fait justice* et droit à tous les opprimés. 6 Jehovah manao fahamarinana Sy fitsarana amin'izay rehetra ampahorina.
7 Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux fils d’Israël. 7 Efa nampahafantatra an'i Mosesy ny lalan-kalehany Izy; Ny Zanak'Isiraely nampahafantariny ny asany.
8 L’Éternel est miséricordieux, et plein de grâce*, lent à la colère et d’une grande bonté. 8 Mamindra fo sy miantra Jehovah, Mahari-po sady be famindram-po.
9 Il ne contestera pas à jamais, et il ne garde pas sa colère à toujours. 9 Tsy mandaha-teny mandrakariva Izy, Na mitahiry fahatezerana mandrakizay.
10 Il ne nous a pas fait selon nos péchés, et ne nous a pas rendu selon nos iniquités. 10 Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika Izy, Na mamaly antsika araka ny helotsika.
11 Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. 11 Fa tahaka ny hahavon'ny lanitra ambonin'ny tany No haben'ny famindram-pony amin'izay matahotra Azy.
12 Autant l’orient est loin de l’occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. 12 Tahaka ny halavitry ny atsinanana amin'ny andrefana No halavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika.
— v. 6 : litt.: justices, comme Ps. 11:7. — v. 8 : ailleurs : faisant grâce.  
* *
13 Comme un père a compassion de ses fils, l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent. 13 Tahaka ny fiantràn'ny ray ny zanany No fiantran'i Jehovah izay matahotra Azy;
14 Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. 14 Fa Izy mahalala ny toetsika Ka mahatsiaro fa vovoka isika.
15 L’homme,… ses jours sont comme l’herbe ; il fleurit comme la fleur des champs ; 15 Tahaka ny ahitra ny andron'ny zanak'olombelona; Tahaka ny vonin-javatra any an-tsaha ny famoniny,
16 Car le vent passe dessus, et elle n’est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. 16 Satria tsofin'ny rivotra izy ka lasa, Ary tsy mahalala azy intsony ny fitoerany.
17 Mais la bonté de l’Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, 17 Fa ny famindram-pon'i Jehovah dia hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amin'izay matahotra Azy Ary ny fahamarinany mihatra amin'ny taranaka.
18 Pour ceux qui gardent son alliance, et qui se souviennent de ses préceptes pour les faire. 18 Dia amin'izay mitandrina ny fanekeny Sy mahatsiaro hankatò ny didiny.
* *
19 L’Éternel a établi son trône dans les cieux, et son royaume domine sur tout. 19 Jehovah efa nampitoetra ny seza fiandrianany any an-danitra; Ary ny fanjakany manapaka izao tontolo izao.
20 Bénissez l’Éternel, vous, ses anges puissants en force, qui exécutez sa parole, écoutant la voix de sa parole ! 20 Misaora an'i Jehovah, ianareo anjeliny, Dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatò ny didiny Ary mihaino ny feon'ny teniny.
21 Bénissez l’Éternel, vous, toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, accomplissant son bon plaisir ! 21 Misaora an'i Jehovah, ny miaramilany rehetra, Dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony.
22 Bénissez l’Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination ! Mon âme, bénis l’Éternel ! 22 Misaora an'i Jehovah, ny asany rehetra eran'ny fanjakany; Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko.
PSAUME 104 PSAUME 104
1 Mon âme, bénis l’Éternel ! Éternel, mon Dieu, tu es merveilleusement grand, tu es revêtu de majesté et de magnificence ! 1 [Fiderana an'Andriamanitra, Mpamorona sy Mpiahy izao rehetra izao] Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko. Jehovah Andriamanitro ô, lehibe indrindra Hianao, Famirapiratana sy voninahitra no fitafinao,
2 Il s’enveloppe de lumière comme d’une manteau ; il étend les cieux comme une tenture. 2 Mitafy ny mazava tahaka ny lamba Izy Ary mamelatra ny lanitra tahaka ny lay,
3 Il joint les poutres de ses chambres hautes dans les eaux ; il fait des nuées son char ; il se promène sur les ailes du vent. 3 Ary mametraka ny rairain-drihan'ny tranony amin'ny rano, Sady manao ny rahona matevina ho kalesiny ka mandeha amin'ny elatry ny rivotra,
4 Il fait ses anges des esprits*, et ses serviteurs des flammes de feu. 4 Ary manao ny rivotra ho irany Sy ny lelafo ho mpanompony*.[Na: Manao ny anjeliny ho rivotra Ary ny mpanompony ho lelafo]
— v. 4 : c. à d. il a fait (créé) ses anges tels, des esprits.  
* *
5 Il a fondé la terre sur ses bases ; elle ne sera point ébranlée, à toujours et à perpétuité. 5 Nanorina ny tany tambonin'ny fanorenany Izy, Mba tsy hihetseha-ny mandrakizay doria.
6 Tu l’avais couverte de l’abîme comme d’un vêtement, les eaux se tenaient au-dessus des montagnes : 6 Ny rano lalina no nasaronao azy tahaka ny lamba; Nandifotra ny tendrombohitra aza ireny.
7 À ta menace, elles s’enfuirent ; à la voix de ton tonnerre, elles se hâtèrent de fuir : — 7 Noho ny teny mafy nataonao dia nandositra ny tendrombohitra, Noho ny feon'ny kotrokoranao dia nirifatra izy
8 Les montagnes s’élevèrent, les vallées s’abaissèrent, au lieu même que tu leur avais établi ; — 8 Nisondrotra ny tendrombohitra, nietry ny lohasaha ho any amin'izay namboarinao hitoerany.
9 Tu leur as mis une limite qu’elles ne dépasseront point ; elles ne reviendront pas couvrir la terre. 9 Efa nasianao fetra tsy hihoarany izy Mba tsy hiverina hanarona ny tany.
10 Il a envoyé les sources dans les vallées : elles coulent entre les montagnes ; 10 Mampandeha loharano eny amin'ny lohasaha Izy; Eny anelanelan'ny tendrombohitra no alehan'ireny,
11 Elles abreuvent toutes les bêtes des champs ; les ânes sauvages y étanchent leur soif. 11 Ka isotroan'ny bibi-dia rehetra, Sy analan'ny boriki-dia ny hetahetany;
12 Les oiseaux des cieux demeurent auprès d’elles ; ils font résonner leur voix d’entre les branches. 12 Eo amboniny no itoeran'ny voro-manidina; Ary eo amin'ny ran-tsan-kazo no anenoany.
13 De ses chambres hautes, il abreuve les montagnes ; la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. 13 Manondra-drano ny tendrombohitra avy amin'ny tranony ambony Izy; Ny vokatry ny asanao no mahavoky ny tany.
* *
14 Il fait germer l’herbe pour le bétail, et les plantes pour le service de l’homme, faisant sortir le pain de la terre, 14 Mampaniry ahitra ho an'ny biby fiompy Izy Sy anana hahasoa ny olona. Ary mamoaka hanina avy amin'ny tany.
15 Et le vin qui réjouit le cœur de l’homme, faisant reluire son visage avec l’huile ; et avec le pain il soutient le cœur de l’homme. 15 Ary divay izay mampifaly ny olona, ka mampinendonendo ny tavany mihoatra noho ny diloilo, Ary mofo hanohanana ny ain'ny olona.
16 Les arbres de l’Éternel sont rassasiés, les cèdres du Liban, qu’il a plantés, 16 Voky ny hazon'i Jehovah, Dia ny sederan'i Libanona, izay namboleny;
17 Où les oiseaux font leurs nids. Les pins sont la demeure de la cigogne. 17 Izay anaovan'ny voron-kely ny akaniny; Ary ny vano, dia ao amin'ny kypreso no anaovany ny tranony.
18 Les hautes montagnes sont pour les bouquetins ; les rochers sont le refuge des damans. 18 Ny tendrombohitra avo dia ho an'ny osi-dia; Ny harambato no fiarovana ho an'ny hyraka.
* *
19 Il a fait la lune pour les saisons ; le soleil connaît son coucher. 19 Nanao ny volana ho fotoana Izy, Ary ny masoandro mahalala ny filentehany.
20 Tu amènes les ténèbres, et la nuit arrive : alors toutes les bêtes de la forêt sont en mouvement ; 20 Mahatonga aizina Hianao, dia tonga ny alina, Ka mivezivezy ny biby rehetra any an'ala;
21 Les lionceaux rugissent après la proie, et pour demander à *Dieu leur nourriture…. 21 Ny liona tanora mierona maniry toha Ka mitady ny haniny avy amin'Andriamanitra.
22 Le soleil se lève : ils se retirent*, et se couchent dans leurs tanières. 22 Miposaka ny masoandro, dia miverina ireny, Ary ao an-davany no amitsahany.
23 [Alors] l’homme sort à son ouvrage et à son travail, jusqu’au soir. 23 Fa ny olona kosa mivoaka ho any amin'ny taozavany, Sy ny asany mandra-paharivan'ny andro.
— v. 22 : ou : se rassemblent.  
* *
24 Que tes œuvres sont nombreuses, ô Éternel ! tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est pleine de tes richesses. 24 Endrey ny hamaroan'ny asanao, Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra; Henika ny zavatra nataonao* ny tany. [Na: ny harenao]
* *
25 Cette mer, grande et vaste en tous sens ! Là se meuvent sans nombre des animaux, les petits avec les grands ; 25 Indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka, Any no misy zava-mihetsiketsika tsy tambo isaina, Dia zava-miaina, na kely na lehibe.
26 Là se promènent les navires, [là] ce léviathan que tu as formé pour s’y ébattre. 26 Any no alehan'ny sambo Sy ny trozona, izay noforoninao hilaolao any*.[Na: holaolaovinao]
27 Tous s’attendent à toi, afin que tu leur donnes leur nourriture en son temps. 27 Ireo rehetra ireo miandry Anao, Mba homenao ny haniny amin'ny fotoany.
28 Tu leur donnes, ils recueillent ; tu ouvres ta main, ils sont rassasiés de biens. 28 Manome Hianao, dia manangona izy; Manokatra ny tananao Hianao, dia voky ny soa izy;
29 Tu caches ta face, ils sont troublés ; tu retires leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 29 Manafina ny tavanao Hianao, dia raiki-tahotra izy; Alainao indray ny ainy, dia maty izy Ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy,
30 Tu envoies ton esprit : ils sont créés, et tu renouvelles la face de la terre*. 30 Maniraka ny Fanahinao Hianao, dia ary izy, Ary manavao ny tarehin'ny tany Hianao.
— v. 30 : ou : du sol.  
* *
31 La gloire de l’Éternel sera à toujours ; l’Éternel se réjouira en ses œuvres. 31 Ho mandrakizay anie ny voninahitr'i Jehovah; Aoka Jehovah hifaly amin'ny asany.
32 Il regarde vers la terre, et elle tremble ; il touche les montagnes, et elles fument. 32 Jereny ny tany, dia mihorohoro; Tendren'ny tànany ny tendrombohitra, dia midonaka.
33 Je chanterai à l’Éternel durant ma vie, je chanterai des cantiques à mon Dieu tant que j’existerai. 33 Hihira ho an'i Jehovah aho, raha mbola velona koa; Hankalaza an'Andriamanitro aho, raha mbola miaina.
34 Que ma méditation lui soit agréable ; moi, je me réjouirai en l’Éternel. 34 Ho maminy anie ny fisainako Azy; Izaho no hifaly amin'i Jehovah.
35 Les pécheurs prendront fin de dessus la terre, et les méchants ne seront plus. Mon âme, bénis l’Éternel ! Louez Jah ! * 35 Ho lany ringana tsy ho etỳ amin'ny tany ny mpanota, Ary ny ratsy fanahy tsy ho etỳ intsony. Misaora an'i Jehovah, ry fanahiko. Haleloia.
— v. 35 : hébreu : Halelou-iah (Alléluia) !  
* *
PSAUME 105 PSAUME 105
1 Célébrez l’Éternel, invoquez son nom ; faites connaître parmi les peuples ses actes ! 1 [Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra noho ny asany mahagaga tamin'ny nitondrany ny Isiraely nivoaka avy tany Egypta] Miderà an'i Jehovah, miantsoa ny anarany; Ataovy fantatra any amin'ny firenena ny asany.
2 Chantez-lui, chantez-lui des cantiques ! Méditez toutes ses œuvres merveilleuses. 2 Mihirà ho Azy, mankalazà Azy; Saintsaino ny fahagagana rehetra ataony.
3 Glorifiez-vous de son saint nom ; que le cœur de ceux qui cherchent l’Éternel se réjouisse ! 3 Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; Aoka hifaly ny fon'izay mitady an'i Jehovah.
* *
4 Recherchez l’Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face ; 4 Mitadiava an'i Jehovah sy ny heriny Katsaho mandrakariva ny tavany.
5 Souvenez-vous de ses œuvres merveilleuses qu’il a faites, de ses prodiges, et des jugements* de sa bouche, 5 Tsarovy ny asa mahagaga natao-ny Dia ny fahagagany sy ny fitsaran'ny vavany,
6 Vous, semence d’Abraham, son serviteur ; vous, fils de Jacob, ses élus. 6 Ry taranak'i Abrahama mpanom-pony, Dia ianareo olom-boafidiny, taranak'i Jakoba.
7 Lui, l’Éternel, est notre Dieu ; ses jugements sont en toute la terre. 7 Jehovah, Izy no Andriamanitsika; Manerana ny tany rehetra ny fitsarany.
— v. 5 : souvent : ordonnances.  
* *
8 Il s’est souvenu pour toujours de son alliance, de la parole qu’il commanda pour mille générations, 8 Mahatsiaro ny fanekeny mandrakizay Izy, Dia ilay teny izay voadidiny ho an'ny taranaka arivo mandimby,
9 [De l’alliance] qu’il a faite avec Abraham, et qu’il a jurée à* Isaac, 9 Eny, ilay nataony tamin'i Abrahama, Sy ny fianianany tamin'Isaka;
10 Et qu’il a établie pour Jacob comme statut, pour Israël comme alliance perpétuelle, 10 Izay naoriny ho lalana ho an'i Jakoba, Sy ho fanekena mandrakizay ho an'Isiraely,
11 Disant : Je te donnerai le pays de Canaan, le lot* de votre héritage ; 11 Ka nataony hoe: Homeko anao ny tany Kanana, Ho lovanareo voazara amin'ny famolaina,
12 Quand ils étaient un petit nombre d’hommes, peu de chose, et étrangers dans le [pays], 12 Fony mbola olom-bitsy izy, Eny, vitsy sady vahiny tao,
13 Et allant de nation en nation, d’un royaume vers un autre peuple. 13 Ary nifindrafindra tany amin'ny firenena, Sy nifindrafindra fanjakana ho amin'ny firenen-kafa,
14 Il ne permit à personne de les opprimer, et il reprit des rois à cause d’eux, 14 Tsy nisy navelany hampahory azy, Ary nananatra mpanjaka Izy noho ny amin'ireo hoe:
15 [Disant] : Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes, 15 Aza manendry ireo voahosotro, Ary aza manisy ratsy ireo mpaminaniko.
16 Et il appela la famine sur la terre ; il brisa tout le bâton du pain. 16 Dia niantso ny mosary ho amin'ny tany Izy; Notapahiny avokoa ny mofo rehetra, izay tohan'aina;
17 Il envoya un homme devant eux : Joseph fut vendu pour être esclave. 17 Naniraka lehilahy hialoha azy Izy; Josefa namidy ho andevo;
18 On lui serra les pieds dans les ceps, son âme entra dans les fers, 18 Nampijaliny tamin'ny fatorana ny tongony; Nogadrany vy izy.
19 Jusqu’au temps où arriva ce qu’il avait dit : la parole de l’Éternel l’éprouva. 19 Mandra-pahatongan'ny fotoana hahatanterahan'ny teniny; Nizaha toetra azy ny tenin'i Jehovah.
20 Le roi envoya, et il le mit en liberté ; le dominateur des peuples le relâcha. 20 Naniraka ny mpanjaka hamaha azy, Eny, ny mpanapaka ny vahoaka, mba handefa azy.
21 Il l’établit seigneur sur sa maison, et gouverneur sur toutes ses possessions, 21 Nanao azy ho tompon'ny tranony izy Sy ho mpanapaka ny fananany rehetra,
22 Pour lier ses princes à son plaisir, et pour rendre sages ses anciens. 22 Mba hamatotra ny mpanapaka araka ny sitrapony, Sy hampianatra fahendrena ny loholony.
— v. 9 : litt.: et de son serment à. — v. 11 : litt.: cordeau.  
* *
23 Alors Israël entra en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cham. 23 Ary Isiraely nankany Egypta; Eny, Jakoba nivahiny tany amin'ny tanin'i Hama.
24 Et [l’Éternel] fit beaucoup multiplier son peuple, et le rendit plus puissant que ses oppresseurs. 24 Dia nahamaro ny taranaky ny olony ho be indrindra Izy ka nampahery azy noho ny fahavalony.
25 Il changea leur cœur pour qu’ils haïssent son peuple, pour qu’ils complotassent contre ses serviteurs. 25 Nampiova ny fon'ireny hankahala ny olony Izy Sy hihendry ny mpanompony.
26 Il envoya Moïse, son serviteur, Aaron qu’il avait choisi. 26 Naniraka an'i Mosesy mpanompony Sy Arona izay nofidiny Izy.
27 Ils opérèrent* au milieu d’eux ses signes, et des prodiges dans le pays de Cham. 27 Ary izy ireo nanao ny famantarany teo aminy Sy fahagagana tany amin'ny tanin'i Hama.
28 Il envoya des ténèbres, et fit une obscurité ; et ils ne se rebellèrent pas contre sa parole. 28 Nahatonga aizina Izy ka nahamaizina; Ary tsy nandà ny teniny izy ireo.
29 Il changea leurs eaux en sang, et fit mourir leurs poissons. 29 Nahatonga ny ranony ho rà Izy Ka nahafaty ny hazandranony.
30 Leur terre fourmilla de grenouilles, [jusque] dans les chambres de leurs rois. 30 Nisy sahona betsaka ny taniny, Eny, na dia hatrao an-trano fandrian'ny mpanjakany aza.
31 Il parla, et il vint des mouches venimeuses, [et] des moustiques dans tous leurs confins. 31 Niteny Izy, dia tonga ny lalitra betsaka* Sy ny moka teny amin'ny faritaniny rehetra. [Na: fihitra, na kalalao]
32 il leur donna pour pluie de la grêle, un feu de flammes dans leur pays ; 32 Nahatonga havandra ho solon'ny ranonorana Izy Sy afo midedadeda teny amin'ny taniny.
33 Et il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa les arbres de leur contrée. 33 Namely ny voalobony sy ny aviaviny Izy Ka nanapatapaka ny hazo teo amin'ny taniny.
34 Il parla, et les sauterelles vinrent, et des yéleks* sans nombre ; 34 Niteny Izy, dia tonga ny valala Sy ny sompanga tsy hita isa;
35 Et ils dévorèrent toutes les plantes dans leur pays, et dévorèrent le fruit de leur sol. 35 Dia nihinana ny zava-maitso rehetra teny amin'ny taniny ireny Ka nandany ny vokatry ny taniny.
36 Et il frappa tout premier-né dans leur pays, les prémices de toute leur vigueur. 36 Ary namely ny lahimatoa rehetra tany amin'ny taniny Izy, Dia ny voalohan'ainy rehetra.
37 Et il les fit sortir avec de l’argent et de l’or, et il n’y eut aucun infirme* dans ses tribus. 37 Ary dia nitondra ny olony nivoaka Izy sady nampahazo azy volafotsy sy volamena; Ary tsy nisy nangozohozo na dia iray akory aza tamin'ny fireneny.
38 L’Égypte se réjouit à leur sortie, car la frayeur d’Israël* était tombée sur eux. 38 Faly Egypta tamin'ny nahalasanany; Fa efa nahazo azy ny fahatahorana ireo.
— v. 27 : litt.: placèrent. — v. 34 : espèce de sauterelle. — v. 37 : ou : trébuchant. — v. 38 : litt.: leur frayeur.  
* *
39 Il étendit une nuée pour couverture, et un feu pour éclairer de nuit. 39 Namelatra rahona ho fialokalofana Izy Ary afo ho fanazavana nony alina.
40 Ils demandèrent, et il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain des cieux. 40 Nangataka izy ireo, dia nahatonga papelika Izy, Ary mofon-danitra no namokisany azy.
41 Il ouvrit le rocher, et les eaux en découlèrent ; elles allèrent par les lieux secs, comme une rivière. 41 Nanokatra ny vatolampy Izy, dia nigororoana ny rano Ka nandriaka tamin'ny tany maina ho renirano.
42 Car il se souvint de sa parole sainte, [et] d’Abraham, son serviteur. 42 Fa nahatsiaro ny teniny masina Sy Abrahama mpanompony Izy,
43 Et il fit sortir son peuple avec joie, ses élus avec chant de triomphe ; 43 Dia nitondra ny olony nivoaka tamin'ny fifaliana Izy Ary ny voafidiny tamin'ny fihobiana;
44 Et il leur donna les pays des nations, et ils possédèrent le travail des peuples ; 44 Ka dia nanome azy ny tanin'ny jentilisa Izy; Ary nandova ny vitan'ny firenena maro ireny,
45 Afin qu’ils gardassent ses statuts, et qu’ils observassent ses lois. Louez Jah ! * 45 Mba hitandremany ny didiny, Sy hankatoavany ny lalàny. Haleloia.
— v. 45 : Alléluia !  
PSAUME 106 PSAUME 106
Louez Jah. * Louez Jah. *
— * : Alléluia !  
1 Célébrez l’Éternel ! Car il est bon ; car sa bonté demeure à* toujours. 1 [Ny fivadibadihan'ny Isiraely ampitahaina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra] Haleloia. Miderà an'i Jehovah, fa tsara Izy, Fa mandrakizay ny famindram-pony.
2 Qui dira les actes puissants de l’Éternel ? Qui fera entendre toute sa louange ? 2 Iza no mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah, Na mahatonona ny fiderana Azy rehetra?
3 Bienheureux ceux qui gardent le juste jugement, qui pratiquent la justice en tout temps ! 3 Sambatra izay mitandrina ny mety Ka manao ny marina mandrakariva.
4 Souviens-toi de moi, Éternel ! selon [ta] faveur envers ton peuple ; visite-moi par ton salut. 4 Jehovah ô, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao; Vangio amin'ny famonjenao aho,
5 Afin que je voie le bien de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ta nation, [et] que je me glorifie avec ton héritage. 5 Hahitako ny soa azon'ny voafidinao, Hifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, Hiravoravoako miaraka amin'ny lovanao.
— v. 1 : litt.: [est] à.  
* *
6 Nous avons péché avec nos pères ; nous avons commis l’iniquité, nous avons agi méchamment. 6 Efa nanota izahay mbamin'ny razanay, Efa nanao izay meloka sy ratsy izahay.
7 Nos pères, en Égypte, n’ont pas été attentifs à tes merveilles ; ils ne se sont pas souvenus de la multitude de tes bontés ; mais ils ont été rebelles, près de la mer, à la mer Rouge. 7 Ny razanay tany Egypta tsy mba nandinika ny fahagagana nataonao; Tsy mba nahatsiaro ny habetsahan'ny famindram-ponao ireny, Fa niodina teo amoron-dranomasina, Dia teo amoron'ny Ranomasina Mena
8 Cependant il les sauva à cause de son nom, afin de donner à connaître sa puissance. 8 Kanefa namonjy azy ihany Izy noho ny anarany, Mba hampahafantarany ny asany lehibe.
9 Et il tança la mer Rouge, et elle sécha ; et il les fit marcher par les abîmes comme par un désert. 9 Dia noteneniny mafy ny Ranomasina Mena, ka tonga maina iny; Ary nitondra azy nita ny rano lalina tahaka ny efitra Izy,
10 Et il les sauva de la main de celui qui les haïssait, et les racheta de la main de l’ennemi. 10 Namonjy azy tamin'ny tanan'ny mpandrafy Izy Ary nanavotra azy tamin'ny tanan'ny fahavalo.
11 Et les eaux couvrirent leurs oppresseurs : il n’en resta pas un seul. 11 Dia nosaronan'ny rano kosa ny rafiny. Ka tsy nisy niangana na dia iray akory aza.
12 Alors ils crurent à ses paroles, ils chantèrent sa louange. 12 Dia nino ny teniny izy Ka nihira ny fiderana Azy.
* *
13 Ils oublièrent vite ses œuvres, ils ne s’attendirent point à son conseil*. 13 Nalaky nanadino ny asany izy ka tsy niandry ny saina hatolony,
14 Et ils furent remplis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent *Dieu dans le lieu désolé ; 14 Fa fatra-pila izy tany an-efitra, Sady naka fanahy an'Andriamanitra tany an-tany foana.
15 Et il leur donna ce qu’ils avaient demandé, mais il envoya la consomption dans leurs âmes. 15 Dia nomeny azy izay nilainy, Kanefa nampahahiaziny kosa izy*.[Na: ny fanahiny]
16 Ils furent jaloux de Moïse dans le camp, [et] d’Aaron, le saint de l’Éternel : 16 Dia nialona an'i Mosesy tany an-toby Izy ireo Sady nialona an'i Arona, olo-masin'i Jehovah.
17 La terre s’ouvrit, et engloutit Dathan, et couvrit l’assemblée d’Abiram ; 17 Nisokatra ny tany, dia nitelina an'i Datana Ka nanarona ny antokon*'i Abìrama.[Heb. ny fiangonany]
18 Et un feu s’alluma dans leur assemblée, une flamme consuma les méchants. 18 Dia nisy afo nirehitra tamin'ny antokony*; Lelafo no nandoro ny ratsy fanahy.[Heb. ny fiangonany]
— v. 13 : voir Prov. 8:14.  
* *
19 Ils firent un veau en Horeb, et se prosternèrent devant une image de fonte ; 19 Nanao ombilahy kely tany Horeba izy Ka niankohoka teo anoloan'ny sarin-javatra an-idina.
20 Et ils changèrent leur gloire en la figure d’un bœuf qui mange l’herbe. 20 Ary ny voninahiny dia natakalony Sarin'ny omby homana ahitra.
21 Ils oublièrent *Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, 21 Nohadinoiny Andriamanitra, Mpamonjy azy, Izay efa nanao zava-dehibe tany Egypta,
22 Des choses merveilleuses dans le pays de Cham, des choses terribles près de la mer Rouge. 22 Dia fahagagana tany amin'ny tanin'i Hama sy zava-mahatahotra teo amin'ny Ranomasina Mena.
23 Et il dit qu’il les eût détruits, — si Moïse, son élu, ne s’était pas tenu à la brèche devant lui, pour détourner sa fureur de sorte qu’il ne les détruisît pas. 23 Ary nikasa* handringana azy Izy, Raha tsy Mosesy voafidiny no nandroso hijoro tamin'ny banga teo anatrehany hampiala ny fahatezerany mba tsy handringanany azy.[Heb. nilaza]
* *
24 Et ils méprisèrent le pays désirable ; ils ne crurent point à sa parole ; 24 Ary nanamavo ny tany mahafinaritra ireo Sady tsy mba nino ny teniny,
25 Et ils murmurèrent dans leurs tentes, ils n’écoutèrent pas la voix de l’Éternel. 25 Fa nimonomonona tany an-dainy Ka tsy nihaino ny feon'i Jehovah.
26 Et il jura* à leur sujet qu’il les ferait tomber dans le désert, 26 Dia nanandratra ny tànany taminy Izy, Fa hampiampatrampatra azy any an-efitra
27 Et qu’il ferait tomber leur semence parmi les nations, et les disperserait par les pays. 27 Ary ny taranany kosa any amin'ny jentilisa, Ary hampihahakahaka azy any amin'ny tany maro Izy.
— v. 26 : litt.: leva sa main.  
* *
28 Et ils s’attachèrent à Baal-Péor*, et mangèrent des sacrifices des morts ; 28 Nikambana tamin'i Bala-peora ireo ka nihinana ny fanatitra ho an'ny maty,
29 Et ils provoquèrent [Dieu] par leurs œuvres, et une peste éclata parmi eux. 29 Dia nampahatezitra an'i Jehovah tamin'ny nataony, Ka dia namely azy tampoka ny areti-mandringana.
30 Alors Phinées se leva, et exécuta le jugement, et la peste fut arrêtée ; 30 Fa nitsangana nandroso Finehasa ka nanao fitsarana; Dia nitsahatra ny areti-mandringana.
31 Et cela lui a été compté à justice, de génération en génération, pour toujours. 31 Ary nisaina ho fahamarinany izany Hatramin'ny taranaka fara mandimby mandrakizay.
— v. 28 : ou : Baal de Péor.  
* *
32 Et ils l’irritèrent aux eaux de Meriba, et il en arriva du mal à Moïse à cause d’eux ; 32 Nampahatezitra an'i Jehovah teo anilan'ny ranon'i Meriba ireo, Ka nisy nanjo an'i Mosesy noho ny nataon'ireo;
33 Car ils chagrinèrent son esprit, de sorte qu’il parla légèrement de ses lèvres. 33 Fa niodina tamin'ny Fanahin'i Jehovah ireo, ka dia nihoa-bava Mosesy.
* *
34 Ils ne détruisirent point les peuples, comme l’Éternel leur avait dit ; 34 Tsy naringany ny firenena Izay nasain'i Jehovah naringany;
35 Mais ils se mêlèrent parmi les nations, et ils apprirent leurs œuvres ; 35 Fa nifangaro tamin'ny jentilisa izy Ka nianatra ny fanaony,
36 Et ils servirent leurs idoles, et elles leur furent en piège ; 36 Dia nanompo ny sampiny izy, Ka dia nody fandrika ho azy izany.
37 Et ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons, 37 Namono ny zananilahy sy ny zananivavy ho fanatitra ho an'ny demonia* ireo;[Heb. ireo tompo]
38 Et versèrent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu’ils sacrifièrent aux idoles de Canaan ; et le pays fut profané par le sang. 38 Eny, nandatsaka rà marina izy, Dia ny ran'ny zananilahy sy ny zananivavy, Izay novonoiny ho fanatitra ho an'ny sampin'i Kanana; Ka dia nametaveta ny tany tamin'ny rà izy.
39 Et ils se rendirent impurs par leurs œuvres, et se prostituèrent par leurs pratiques. 39 Ary naloto tamin'ny asany izy Ary nahatonga azy ho mijangajanga ny nataony.
* *
40 Et la colère de l’Éternel s’embrasa contre son peuple, et il abhorra son héritage ; 40 Dia nirehitra tamin'ny olony ny fahatezeran'i Jehovah, Ka nataony ho zava-betaveta ny lovany.
41 Et il les livra en la main des nations ; et ceux qui les haïssaient, dominèrent sur eux ; 41 Dia nanolotra azy teo an-tànan'ny jentilisa Izy, Ka izay nankahala azy no nanapaka azy.
42 Et leurs ennemis les opprimèrent, et ils furent humiliés sous leur main. 42 Ary nampahory azy ny fahavalony, Ka naetry tambanin'ny tànany izy.
43 Maintes fois il les délivra ; mais ils le chagrinèrent par leur conseil, et ils déchurent par leur iniquité. 43 Matetika Izy no nahafaka azy; Fa ireo kosa niodina taminy ihany araka ny fisainany Ka nihalevona noho ny helony.
44 Il les regarda dans leur détresse, quand il entendit leur cri, 44 Kanefa nijery ny fahoriany ihany Izy. Raha nandre ny fitarainany;
45 Et il se souvint en leur faveur de son alliance, et se repentit selon la multitude de ses bontés ; 45 Dia nahatsiaro ny fanekeny Izy Ka nanenina araka ny haben'ny famindram-pony.
46 Et il leur fit trouver compassion auprès de tous ceux qui les avaient emmenés captifs. 46 Dia nataony nahita famindram-po ireny Tamin'izay rehetra namabo azy.
* *
47 Sauve-nous, Éternel, notre Dieu ! et rassemble-nous d’entre les nations, afin que nous célébrions ton saint nom, et que nous nous glorifiions de ta louange. 47 Vonjeo izahay, ry Jehovah Andriamanitray ô, Ka angòny avy amin'ny jentilisa, Mba hisaoranay ny anaranao masina Sy hifalianay amin'ny fiderana Anao.
   
48 Béni soit l’Éternel, le Dieu d’Israël, de l’éternité jusqu’en éternité ! et que tout le peuple dise : Amen ! Louez Jah ! * 48 Isaorana anie Jehovah Andriamanitry ny Isiraely, hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay; Ary aoka ny olona rehetra hanao hoe: Amena! Haleloia.
— v. 48 : Alléluia !  
   
LIVRE CINQUIÈME LIVRE CINQUIÈME
   
PSAUME 107 PSAUME 107
1 Célébrez l’Éternel ! Car il est bon ; car sa bonté demeure à toujours*. 1 [BOKY FAHADIMY][Fiantsoana ny olona efa nahita soa tamin'Andriamanitra mba hisaotra Azy] Miderà an'i Jehovah, fa tsara Fa mandrakizay ny famindram-pony.
2 Que les rachetés de l’Éternel le disent, ceux qu’il a rachetés de la main de l’oppresseur, 2 Aoka hanao izany ny navotan'i Jehovah, Dia izay navotany ho afa-ka tamin'ny tanan'ny fahavalo*, [Na: fahoriana]
3 Et qu’il a rassemblés des pays, du levant et du couchant, du nord et de la mer. 3 Sy nangoniny avy tany amin'ny tany maro, Dia avy tany atsinanana sy andrefana ary tany avaratra sy tany amin'ny ranomasina.
4 Ils errèrent par le désert, dans un chemin solitaire ; ils ne trouvèrent pas de ville pour y habiter ; 4 Nirenireny tany an-efitra ireny ka nanavatsava tany an-tany foana, Ary tsy nahita tanàna honenana.
5 Ils étaient affamés et altérés, leur âme défaillait en eux. 5 Noana sy nangetaheta izy, Sady reraka ny ainy tao anatiny,
6 Alors ils crièrent à l’Éternel dans leur détresse, [et] il les délivra de leurs angoisses, 6 Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo, raha ory, Ka novonjeny tamin'ny fahatereny;
7 Et les conduisit dans un chemin droit, pour aller dans une ville habitable. 7 Dia nitondra azy tamin'ny lalana mahitsy Izy, Mba hankanesany any amin'izay tanàna honenana.
8 Qu’ils célèbrent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils des hommes ! 8 Aoka hidera an'i Jehovah ireo noho ny famindram-pony Sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona!
9 Car il a rassasié l’âme altérée, et a rempli de biens l’âme affamée. 9 Fa mahafa-po ny fanahy mangetaheta Izy, Ary ny fanahy noana dia vokisany soa.
— v. 1 : voir Psaume 100:5.  
* *
10 Ceux qui habitent dans les ténèbres et dans l’ombre de la mort, liés d’affliction et de fers, 10 Izay nipetraka tao amin'ny maizina sy ny aloky ny fahafatesana, Voafato-pahoriana sy vy,
11 Parce qu’ils se sont rebellés contre les paroles de *Dieu, et ont méprisé le conseil du Très-haut…. 11 Satria nandà ny tenin'Andriamanitra Sady naniratsira ny anatry ny Avo Indrindra;
12 Et il a humilié leur cœur par le travail* ; ils ont trébuché, sans qu’il y eût personne qui les secourût. 12 Dia nampietreny tamin'ny fahoriana ny fony; Ka potraka* izy, nefa tsy nisy hamonjy;[Heb. tafintohina]
13 Alors ils crièrent à l’Éternel dans leur détresse, [et] il les délivra de leurs angoisses : 13 Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo, raha ory, Ka novonjeny tamin'ny fahatereny.
14 Il les fit sortir des ténèbres et de l’ombre de la mort, et rompit leurs liens. 14 Nitondra azy nivoaka avy tao amin'ny maizina sy ny aloky ny fahafatesana Izy, Ary notosany ny fatorany.
15 Qu’ils célèbrent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils des hommes ! 15 Aoka hidera an'i Jehovah ireo noho ny famindram-pony Sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona!
16 Car il a brisé les portes d’airain, et a mis en pièces les barres de fer. 16 Fa nanorotoro ny varavarana varahina Izy, Ary ny hidy vy nohenteriny.
— v. 12 : ou : peine, tourment.  
* *
17 Les insensés, à cause de la voie de leur transgression, et à cause de leurs iniquités, sont affligés ; 17 Mitondra fahoriana ny adala noho ny fahadisoany sy ny helony:
18 Leur âme abhorre toute nourriture, et ils touchent aux portes de la mort. 18 Nahamonamonaina azy ny hanina rehetra; Ary nanakaiky ny vavahadin'ny fahafatesana izy.
19 Alors ils ont crié à l’Éternel dans leur détresse, [et] il les a délivrés de leurs angoisses. 19 Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo, raha ory, Ka novonjeny tamin'ny fahatereny.
20 Il a envoyé sa parole et les a guéris, et les a retirés de leurs fosses. 20 Nandefa ny teniny Izy mba hahasitrana azy Ary nanafaka azy tamin'ny longoa nianjerany.
21 Qu’ils célèbrent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils des hommes, 21 Aoka hidera an'i Jehovah ireo noho ny famindram-pony Sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona!
22 Et qu’ils sacrifient des sacrifices d’actions de grâces, et qu’ils racontent ses œuvres avec des chants de joie ! 22 Ary aoka hanatitra fanati-pisaorana izy Sy hilaza ny asany amin'ny fihobiana.
* *
23 Ceux qui descendent sur la mer dans des navires, qui font [leur] travail* sur les grandes eaux, 23 Izay midina any an-dranomasina ka mandeha an-tsambo Sy manao raharaha any amin'ny rano lehibe
24 Ceux-là voient les œuvres de l’Éternel, et ses merveilles dans les [eaux] profondes. 24 No mahita ny asan'i Jehovah Sy ny fahagagana ataony amin'ny rano lalina.
25 Il a commandé, et a fait venir un vent de tempête, qui souleva ses flots : 25 Fa niteny Izy ka nanangana rivotra mahery, Izay nampisondrotra ny onjan-drano;
26 Ils montent aux cieux, ils descendent aux abîmes : leur âme se fond de détresse ; 26 Niakatra hatramin'ny lanitra ny olona, ary nidina hatramin'ny lalina; Ny fanahiny levona noho ny fahoriana.
27 Ils tournent et chancellent comme un homme ivre, et toute leur sagesse est venue à néant…. 27 Nisangodingodina ireo sady nivembena toy ny mamo, Ka dia very ny sainy rehetra.
28 Alors ils ont crié à l’Éternel dans leur détresse, et il les a fait sortir de leurs angoisses ; 28 Dia nitaraina tamin'i Jehovah ireo, raha ory, Ka nampiala azy tamin'ny fahatereny Izy.
29 Il arrête la tempête, [la changeant] en calme, et les flots se taisent, 29 Nanony ny rivotra mahery Izy, Ka nitsahatra ny onjan-drano.
30 Et ils se réjouissent de ce que les [eaux] sont apaisées, et il les conduit au port qu’ils désiraient. 30 Dia faly ireo, satria nitsahatra izany; Ary nentiny ho amin'ny fitodiana niriny izy.
31 Qu’ils célèbrent l’Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles envers les fils des hommes ; 31 Aoka hidera an'i Jehovah ireo noho ny famindram-pony Sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona!
32 Et qu’ils l’exaltent dans la congrégation du peuple, et le louent dans l’assemblée* des anciens ! 32 Ary aoka hanandratra Azy eo amin'ny fiangonan'ny olona izy Ka hidera Azy eo amin'ny fipetrahan'ny loholona.
— v. 23 : ou : affaires. — v. 32 : litt.: session.  
* *
33 Il change les fleuves en désert, et les sources d’eaux en sol aride, 33 Mampody ny ony ho efitra Izy Ary ny loharano ho tany mangentana,
34 La terre fertile en terre salée, à cause de l’iniquité de ceux qui y habitent. 34 Ny tany mahavokatra ho tanin-tsira, Noho ny faharatsian'ny mponina eo.
35 Il change le désert en un étang d’eau, et la terre aride en des sources d’eaux ; 35 Mampody ny efitra ho rano monina Izy Sy ny tany maina ho loharano,
36 Et il y fait habiter les affamés ; et ils y établissent des villes habitables, 36 Ary amponeniny eo izay noana, Mba hanamboatra tanana honenana;
37 Et sèment les champs, et plantent des vignes, qui leur rapportent du fruit. 37 Ary hamafy eny an-tsaha izy Sady hanao tanim-boaloboka Ka hahazo vokatra be.
38 Et il les bénit, et ils se multiplient beaucoup ; et il ne laisse pas diminuer leur bétail ; … 38 Dia mitahy azy Izy mba hitomboany betsaka, Ka tsy avelany hihavitsy ny biby fiompiny.
39 Et ils diminuent, et sont accablés par l’oppression, le malheur, et le chagrin. 39 Fa mihakely sy mietry indray izy Noho ny fampahoriana sy ny loza ary ny alahelo.
40 Il verse le mépris sur les nobles ; et les fait errer dans un désert où il n’y a pas de chemin ; 40 Mampidina fanamavoana amin'ny mpanapaka Jehovah Ka mampirenireny azy any an-efitra tsy misy lalana;
41 Mais il relève le pauvre de l’affliction, et donne des familles comme des troupeaux. 41 Fa manandratra ny malahelo ho afa-pahoriana kosa Izy,Ka mahamaro mianakavy azy toy ny ondry andiany.
42 Les hommes droits le verront et s’en réjouiront ; et toute iniquité fermera sa bouche. 42 Hahita izany ny marina ka ho faly; Fa hihombom-bava kosa ny ratsy fanahy rehetra.
* *
43 Qui est sage prendra garde à ces choses, et comprendra* les bontés de l’Éternel. 43 Izay hendry dia aoka hahafantatra izany Ka hahalala ny famindram-pon'i Jehovah.
— v. 43 : ou : qu’il prenne garde à ces choses, et qu’ils comprennent.  
PSAUME 108 PSAUME 108
Cantique. Psaume de David. Cantique. Psaume de David.
1 Mon cœur est affermi, ô Dieu ! je chanterai, et je psalmodierai,… mon âme* aussi. 1 [Fahatokiana an'Andriamanitra sy fanantenana ny heriny haharesy ny fahavalo] Tonon-kira. Salamo nataon'i Davida. Andriamanitra ô, tafatoetra ny foko; Ny fanahiko* no hihira sy hankalaza.[Heb. ny voninahitro]
2 Éveillez-vous, luth et harpe ! Je m’éveillerai à l’aube du jour. 2 Mifohaza, ry valiha sy lokanga; hifoha maraina koa aho*. [Na: hampifoha ny maraina aho]
— v. 1 : litt.: ma gloire, comparer : 16:9.  
* *
3 Je te célébrerai parmi les peuples, ô Éternel ! et je chanterai tes louanges parmi les peuplades ; 3 Hidera Anao eny amin'ny firenena maro aho, Jehovah ô, Ary hankalaza Anao eny amin'ny jentilisa.
4 Car ta bonté est grande par-dessus les cieux, et ta vérité [atteint] jusqu’aux nues 4 Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindram-ponao; Ary mipaka eny amin'ny rahona ny fahamarinanao.
5 Élève-toi, ô Dieu ! au-dessus des cieux, et que ta gloire soit au-dessus de toute la terre. 5 Misandrata any ambonin'ny lanitra Hianao, Andriamanitra ô; Ary aoka ho etỳ ambonin'ny tany rehetra ny voninahitrao.
6 Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite, et réponds-moi ! * 6 Mba hahafaka ny malalanao, Dia vonjeo amin'ny tananao ankavanana aho, ka valio.
— v. 6 : quelques-uns lisent : nous.  
* *
7 Dieu a parlé dans sa sainteté : je me réjouirai ; je partagerai Sichem et je mesurerai la vallée de Succoth. 7 Andriamanitra niteny tamin'ny fahamasinany hoe: Hifaly Aho ka hizara an'i Sekema, Ary ny lohasahan'i Sokota horefesiko;
8 Galaad est à moi, Manassé est à moi, et Éphraïm est la force* de ma tête ; Juda est mon législateur ; 8 Ahy Gileada, Ahy Manase; Ary aron'ny lohako Efraima; Tehim-panjakako Joda;
9 Moab est le bassin où je me lave ; sur Édom j’ai jeté ma sandale ; sur la Philistie je pousserai des cris de triomphe. 9 Tavindranoko fanasana Moaba; Edoma no hanipazako ny kapako; noho ny amin'i Filistia ho hihobiako.
— v. 8 : ou : le rempart.  
* *
10 Qui me conduira dans la ville forte ? Qui me mènera jusqu’en Édom ? 10 Iza no hitondra ahy ho any an-tanàna mafy? Iza no hitarika ahy ho any Edoma?
11 Ne sera-ce pas toi, ô Dieu, qui nous as rejetés, et qui n’es pas sorti, ô Dieu, avec nos armées ? 11 Tsy Hianao va no efa nanary anay, Andriamanitra ô, Sady tsy mivoaka miaraka amin'ny miaramilanay, Andriamanitra ô?
12 Donne-nous du secours pour sortir de détresse ; car la délivrance qui vient de l’homme est vaine. 12 Vonjeo amin'ny fahavalo izahay; Fa zava-poana ny famonjena ataon'ny olona.
13 Par Dieu nous ferons des actes de valeur, et c’est lui qui foulera nos adversaires. 13 Andriamanitra no haharezan-tsika; Fa Izy no hanitsakitsaka ny fahavalontsika.
PSAUME 109 PSAUME 109
Au chef de musique. De David. Psaume. Au chef de musique. De David. Psaume.
1 Ô Dieu de ma louange ! ne te tais point. 1 [Ny amin'ny loza hanjo ny manao teny ratsy sy tia ozona] Ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida. RY Andriamanitra fidèrako ô, aza mangina Hianao,
2 Car la bouche du méchant et la bouche de la fraude se sont ouvertes contre moi : ils parlent contre moi* avec une langue menteuse, 2 Fa nisoka-bava ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka hamely ahy; Niteny ahy tamin'ny lela mandainga izy.
3 Et ils m’ont entouré de paroles de haine, et ils me font la guerre sans cause. 3 Teny fankahalana no nanodidinany ahy; Ary niady tamiko tsy ahoan-tsy ahoana izy.
4 Pour mon amour, ils ont été mes adversaires ; mais moi [je me suis adonné à la] prière. 4 Ny fitiavako dia valiany fandrafiana; Fa izaho kosa dia mivavaka.
5 Et ils m’ont rendu le mal pour le bien, et la haine pour mon amour. 5 Ny soa nataoko novaliany ratsy, Ary ny fitiavako novaliany fankahalana.
— v. 2 : ou : ils me parlent.  
* *
6 Prépose sur lui un méchant, et que l’adversaire* se tienne à sa droite ; 6 Anendreo olona ratsy fanahy hanapaka azy; Ary aoka hisy mpanohitra* hitsangana eo an-kavanany.[Na: aoka Satana]
7 Quand il sera jugé, qu’il soit déclaré méchant, et que sa prière lui soit [comptée] comme un péché ; 7 Raha hotsaraina izy, dia aoka ho meloka, Ary aoka ny fivavahany ho tonga fahotana.
8 Que ses jours soient peu nombreux, qu’un autre prenne sa charge ; 8 Aoka ho vitsy ny androny; Ary aoka ho lasan'olon-kafa ny anjara raharahany.
9 Que ses fils soient orphelins, et sa femme veuve ; 9 Aoka ho kamboty ny zanany; Ary aoka ho mpitondratena ny vadiny
10 Que ses fils soient vagabonds, et qu’ils mendient, et qu’ils aillent quêtant loin de leurs [demeures en] ruines. 10 Aoka hirenireny mangataka ny zanany, Ary aoka hiremby lavitra ny tranony efa rava izy.
11 Que l’usurier jette le filet sur tout ce qui est à lui, et que les étrangers pillent [le fruit de] son travail ; 11 Aoka ny mpampanàna vola hamandrika izay rehetra ananany; Ary aoka ny olon-kafa hifaoka ny vokatry ny asany.
12 Qu’il n’y ait personne qui étende sa bonté sur lui, et qu’il n’y ait personne qui use de grâce envers ses orphelins ; 12 Aoka tsy hisy haharitra hamindra fo aminy, Na hiantra ny zanany kamboty.
13 Que sa postérité soit retranchée ; que, dans la génération qui suivra, leur nom soit effacé ; 13 Aoka ho fongora ny taranany; Ary aoka hovonoina amin'ny taranaka mandimby ny anarany.
14 Que l’iniquité de ses pères revienne en mémoire devant l’Éternel, et que le péché de sa mère ne soit point effacé ; 14 Aoka hotsarovan'i Jehovah ny helo-drainy; Ary aoka tsy hovonoina ny helo-dreniny.
15 Qu’ils soient continuellement devant l’Éternel, et qu’il retranche leur mémoire de la terre ; 15 Aoka ho eo anatrehan'i Jehovah mandrakariva izany, Ary hofoanany tsy ho eo ambonin'ny tany anie ny fahatsiarovana azy.
16 Parce qu’il ne s’est point souvenu d’user de bonté, et qu’il a persécuté l’affligé et le pauvre, et celui qui a le cœur brisé, pour le faire mourir. 16 Satria tsy mba nahatsiaro hamindra fo izy, Fa nanenjika ny ory sy ny malahelo Ary ny reraka am-po mba hahafaty azy;
17 Et il a aimé la malédiction : — qu’elle vienne sur lui ! Et il n’a pas pris plaisir à la bénédiction : — qu’elle soit loin de lui ! 17 Tia ozona izy, ka nanody azy izany; Tsy tia indrafo izy, ka nanalavitra azy izany.
18 Et qu’il soit revêtu de la malédiction comme de sa robe ; et qu’elle entre au dedans de lui comme de l’eau, et dans ses os comme de l’huile ; 18 Nitafy ozona tahaka ny lambany izy, Ka niditra tao an-kibony tahaka ny rano izany, Ary tao amin'ny taolany tahaka ny diloilo;
19 Qu’elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, et comme une ceinture qui le ceigne continuellement. 19 Dia aoka ho tahaka ny lamba itafiany izany, Ary ho fisikinana isikinany mandrakariva.
20 Telle soit, de par l’Éternel, la récompense de mes adversaires et de ceux qui parlent en mal contre mon âme. 20 Izany no famaliana avy amin'i Jehovah ho an'ny mpanohitra ahy, Dia izay manendrikendrika ahy.
— v. 6 : ou : «Satan» ; mais l’article manque, comme 1 Chron. 21:1 ; c’est le même mot, en hébreu, versets 4, 20, 29.  
* *
21 Mais toi, Éternel ! Seigneur ! agis pour moi à cause de ton nom ; car ta gratuité est bonne ; délivre-moi ; 21 Fa Hianao, Jehovah Tompo ô, miasà ho ahy noho ny anaranao; Vonjeo aho, fa tsara ny famindram-ponao.
22 Car je suis affligé et pauvre, et mon cœur est blessé au dedans de moi. 22 Fa mahantra sy malahelo aho, Ary ny foko dia voatsindrona ato anatiko.
23 Je m’en vais comme l’ombre quand elle s’allonge ; je suis jeté çà et là comme la sauterelle ; 23 Lasa tahaka ny aloka mihelina aho; Roahina tahaka ny valala aho.
24 Mes genoux chancellent par le jeûne, et ma chair s’est amaigrie et n’a plus sa graisse. 24 Efa malemy ny lohaliko noho ny fifadian-kanina; Ary efa mihena ny hatavin'ny nofoko.
25 Et moi, je leur suis en opprobre ; quand ils me voient, ils hochent la tête. 25 Ary izaho dia tonga fandatsan'ireny; Mijery ahy izy ka mihifikifi-doha.
26 Aide-moi, Éternel, mon Dieu ! Sauve-moi selon ta bonté ! 26 Ampio aho Jehovah Andriamanitro ô; Vonjeo araka ny famindram-ponao aho;
27 Et qu’on sache que c’est ici ta main, — que toi, ô Éternel ! tu l’as fait. 27 Ary aoka ho fantany fa tananao izany; Hianao, Jehovah ô, no nanao izany.
28 Qu’eux, ils maudissent ; mais toi, bénis. S’ils s’élèvent, qu’ils soient honteux, et que ton serviteur se réjouisse. 28 Manozona izy ireo, fa Hianao kosa mitahy; Mitsanga-menatra izy, fa mifaly kosa ny mpanomponao.
29 Que mes adversaires soient revêtus de confusion, et qu’ils se couvrent de leur honte comme d’un manteau. 29 Mitafy henatra ny fahavaloko Ka misaron-kenatra tahaka ny lamba.
* *
30 [Alors] de ma bouche je célébrerai hautement l’Éternel, et je le louerai au milieu de la multitude ; 30 Hidera an'i Jehovah indrindra amin'ny vavako aho; Eny, eo amin'ny olona maro no hiderako Azy.
31 Car il s’est tenu à la droite du pauvre, pour le sauver de ceux qui jugeaient son âme. 31 Fa mitsangana eo an-kavanan'ny malahelo Izy Mba hamonjy azy amin'izay manameloka ny fanahiny.
PSAUME 110 PSAUME 110
De David. Psaume. De David. Psaume.
1 L’Éternel a dit* à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. 1 [Ny haherezan'ny Mpanjakan'i Ziona, Izay sady Mpanjaka no Mpisorona] Salamo nataon'i Davida. Izao no lazain'i Jehovah amin'ny Tompoko: Mipetraha eo an-tanako ankavanana Ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao.
— v. 1 : dire, dans le sens de la diction oraculaire ; ici et Ps. 36:1.  
* *
2 L’Éternel enverra de Sion la verge* de ta force : Domine au milieu de tes ennemis ! 2 Ny tehin'ny herinao Havoak'i Jehovah avy ao Ziona; Manapaha eo amin'ny fahavalonao Hianao.
3 Ton peuple sera [un peuple] de franche volonté, au jour de ta puissance, en sainte magnificence. Du sein de l’aurore te [viendra] la rosée de ta jeunesse*. 3 Ny olonao dia mazoto manolo-tena amin'ny andro anafihanao*; Amin'ny fihaingoana masina, tahaka ny ando ateraky ny maraina ho Anao ny zatovonao.[Na: andron'ny herinao]
4 L’Éternel a juré, et il ne se repentira point : Tu es sacrificateur pour toujours, selon l’ordre de Melchisédec. 4 Efa nianiana Jehovah ka tsy hanenina: Hianao no Mpisorona mandrakizay Araka ny fanaon'i Melkizedeka.
— v. 2 : voir Exode 4:2, 17. — v. 3 : dans le sens de : tes jeunes gens.  
* *
5 Le Seigneur, à ta droite, brisera les rois au jour de sa colère. 5 Ny Tompo eo an-kavananao Dia handripaka ny mpanjaka maro amin'ny andron'ny fahatezerany
6 Il jugera parmi les nations, il remplira [tout] de corps morts, il brisera le chef d’un* grand pays. 6 Hitsara any amin'ny jentilisa Izy ka hampiampatrampatra faty any; Handripaka loholona* any amin'ny tany malalaka Izy.[Heb. loha]
7 Il boira du torrent dans le chemin, c’est pourquoi il lèvera haut la tête. 7 Hisotro amin'ny ony any an-dalana Izy, Ka izany no hitrakan'ny lohany.
— v. 6 : litt.: sur un.  
* *
PSAUME 111* PSAUME 111*
Louez Jah. ** Louez Jah. **
* : La lettre hébraïque initiale de chacun des moitiés des versets des Psaumes 111 et 112 suit l’ordre alphabétique. — ** : autrement dit : Alléluia.  
1 Je célébrerai l’Éternel de tout mon cœur, dans la compagnie* des hommes droits et dans l’assemblée. 1 [Salamo abidy. Ny fahatsaran'Andriamanitra, sy ny soa ataony amin'ny olony] Haleloia. Hidera an'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, Eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe.
— v. 1 : ailleurs : conseil secret.  
* *
2 Les œuvres de l’Éternel sont grandes, elles sont recherchées de tous ceux qui y prennent plaisir ; 2 Lehibe ny asan'i Jehovah, Ka dinihin'izay rehetra mankasitraka azy.
3 Son œuvre est glorieuse et magnifique, et sa justice demeure à perpétuité. 3 Madera sady malaza ny asany; Ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay.
4 Il a établi un mémorial de ses merveilles. L’Éternel est plein de grâce et miséricordieux ; 4 Manao izay hahatsiarovana ny fahagagana ataony Izy; Miantra sy mamindra fo Jehovah.
5 Il donne de la nourriture à ceux qui le craignent ; il se souvient à toujours de son alliance ; 5 Nomeny hanina* izay matahotra Azy; Tsarovany mandrakizay ny fanekeny.[Heb. toha]
6 Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres, pour leur donner l’héritage des nations. 6 Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony. Tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa.
7 Les œuvres de ses mains sont vérité et jugement ; tous ses préceptes sont sûrs, 7 Ny asan'ny tànany dia fahamarinana sy fitsarana; Mahatoky avokoa ny didiny rehetra;
8 Maintenus à perpétuité, pour toujours, faits avec vérité et droiture. 8 Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, Fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana.
9 Il a envoyé la rédemption à son peuple ; il a commandé son alliance pour toujours. Son nom est saint et terrible. 9 Manatitra fanavotana ho an'ny olony Izy; Efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay Izy; Masina sy mahatahotra ny anarany.
10 La crainte de l’Éternel est le commencement de la sagesse ; tous ceux qui pratiquent [ses préceptes] auront une bonne intelligence. Sa louange demeure à perpétuité. 10 Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahendrena; Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatò izany*; Maharitra mandrakizay ny fiderana Azy.[Heb. ireo]
PSAUME 112* PSAUME 112*
Louez Jah. ** Louez Jah. **
* : La lettre hébraïque initiale de chacun des moitiés des versets des Psaumes 111 et 112 suit l’ordre alphabétique. — ** : autrement dit : Alléluia.  
1 Bienheureux l’homme qui craint l’Éternel [et] qui prend un grand plaisir en ses commandements ! 1 [Salamo abidy. Ny toetry ny olona marina sy ny mahasambatra azy] Haleloia. Sambatra ny olona izay matahotra an'i Jehovah Sady mankasitraka ny didiny indrindra.
2 Sa semence sera puissante dans le pays ; … la génération des hommes droits sera bénie. 2 Hahery ambonin'ny tany ny zanany; Hotahina ny taranaky ny marina.
3 Les biens et la richesse seront dans sa maison, et sa justice demeure à perpétuité. 3 Fananana sy harena no ao an-tranony; Ary ny fahamarinany haharitra mandrakizay.
* *
4 La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Il est plein de grâce, et miséricordieux, et juste. 4 Ao amin'ny maizina no iposahan'ny mazava ho an'ny mahitsy; Mamindra fo sy miantra ary marina ireny*.[Na: Izy]
5 Heureux l’homme qui use de grâce, et qui prête ! Il maintiendra sa cause dans le jugement* ; 5 Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra; Tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy.
6 Aussi il ne sera jamais ébranlé. La mémoire du juste sera à toujours. 6 Fa tsy hangozohozo mandrakizay izy; Hotsarovana mandrakizay ny marina.
7 Il ne craindra pas une mauvaise nouvelle ; son cœur est ferme, se confiant en l’Éternel ; 7 Tsy mba manahinahy hahare loza izy; Tafatoetra matoky an'i Jehovah ny fony.
8 Son cœur est soutenu ; il ne craint pas, jusqu’à ce qu’il voie [son plaisir] en ses adversaires. 8 Voatohana ny fony, ka tsy hatahotra izy, Mandra-pifaliny mahita ny amin'ny mpandrafy azy.
9 Il répand, il donne aux pauvres ; sa justice demeure à perpétuité ; sa corne est élevée en gloire. 9 Namafy izy, eny, nanome ho an'ny malahelo; Ny fahamarinany maharitra mandrakizay; Hisandratra amim-boninahitra ny tandrony.
— v. 5 : ou : gouvernera ses paroles (ou : affaires) avec jugement.  
* *
10 Le méchant [le] verra, et en aura du dépit ; il grincera les dents et se fondra ; le désir des méchants périra. 10 Ny ratsy fanahy hahita ka ho sosotra; Hihidy vazana izy ka ho levona; Ho foana ny fanirian'ny ratsy fanahy.
PSAUME 113 PSAUME 113
Louez Jah. * Louez Jah. *
— * : autrement dit : Alléluia.  
1 Louez, vous serviteurs de l’Éternel, louez le nom de l’Éternel. 1 [Fiderana an'Andriamanitra lehibe, Izay manandratra ny malahelo] Haleloia. Miderà, ianareo mpanompon'i Jehovah, Miderà ny anaran'i Jehovah.
2 Le nom de l’Éternel soit béni, dès maintenant et à toujours ! 2 Isaorana anie ny anaran'i Jehovah Hatramin'izao ka ho mandrakizay.
3 Du soleil levant jusqu’au soleil couchant, le nom de l’Éternel soit loué ! 3 Hatramin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany No hoderaina anie ny anaran'i Jehovah.
4 L’Éternel est haut élevé par-dessus toutes les nations ; sa gloire est au-dessus des cieux. 4 Avo ambonin'ny jentilisa Jehovah; Ambonin'ny lanitra ny voninahiny.
* *
5 Qui est comme l’Éternel, notre Dieu ? Il a placé sa demeure en haut ; 5 Iza no tahaka an'i Jehovah Andriamanitsika, Izay mipetraka any amin'ny avo,
6 Il s’abaisse pour regarder dans les cieux et sur la terre ; 6 Nefa miondrika mijery Ny any an-danitra sy ny etỳ an-tany?
7 De la poussière il fait lever le misérable, de dessus le fumier il élève le pauvre, 7 Manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka Izy Ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika,
8 Pour les faire asseoir avec les nobles, avec les nobles de son peuple ; 8 Mba hametraka azy ho naman'ny mpanapaka ny olony.
9 Il fait habiter la femme stérile dans une maison, joyeuse mère de fils. Louez Jah ! * 9 Mampitoetra tsara ny momba Izy, Fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Haleloia.
— v. 9 : autrement dit : Alléluia.  
* *
PSAUME 114 PSAUME 114
1 Quand Israël sortit d’Égypte, [et] la maison de Jacob d’avec un peuple qui parle une langue étrangère, 1 [Ny horohoron'ny tany aman-danitra tamin'ny nanavotan'Andriamanitra ny olony tany Egypta] Fony nivoaka avy tany Egypta ny Isiraely, Dia ny taranak'i Jakoba avy tany amin'ny firenena hafa fiteny,
2 Juda fut son sanctuaire, Israël la sphère de sa domination. 2 Joda no fitoerany masina, Isiraely no fanjakany.
* *
3 La mer le vit, et s’enfuit ; le Jourdain retourna en arrière ; 3 Ny ranomasina nahita ka nandositra; Ary niorika Jordana.
4 Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. 4 Ny tendrombohitra dia nifalihavanja tahaka ny ondrilahy, Ary ny havoana tahaka ny zanak'ondry.
* *
5 Qu’avais-tu, mer, pour t’enfuir ; toi, Jourdain, pour retourner en arrière ? 5 Inona izato mahazo anao, ry ranomasina, no mandositra ianao? Ary ianao, ry Jordana, no miorika ianao?
6 Vous, montagnes, pour sauter comme des béliers ; vous, collines, comme des agneaux ? 6 Ary ianareo tendrombohitra, no mifalihavanja tahaka ny ondrilahy; Ary ianareo havoana, tahaka ny zanak'ondry?
7 Devant la face du Seigneur, tremble, ô terre ! devant la face du #Dieu de Jacob, 7 Mihorohoroa eo anatrehan'ny Tompo, ry tany, Dia eo anatrehan'Andriamanitr'i Jakoba.
8 Qui a changé le rocher en un étang d’eau, la pierre dure en une source d’eaux. 8 Izay mampody ny vatolampy ho rano monina Ary ny afovato ho loharano.
PSAUME 115 PSAUME 115
1 Non point à nous, ô Éternel ! non point à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. 1 [Fampitahana an'Andriamanitry ny Isiraely sy ny sampin'ny Jentilisa] Jehovah ô, aza izahay, aza izahay no omena voninahitra, Fa ny anaranao ihany, Noho ny famindram-ponao sy ny fahamarinanao.
* *
2 Pourquoi les nations diraient-elles : Où donc est leur Dieu ? 2 Nahoana ny jentilisa no manao hoe: Aiza izay Andriamaniny?
3 Mais notre Dieu est aux cieux ; tout ce qu’il lui a plu, il l’a fait. 3 Nefa any an-danitra Andriamanitsika; Efa nanao izay sitrapony rehetra Izy.
4 Leurs idoles sont de l’argent et de l’or, ouvrage de mains d’homme : 4 Volafotsy sy volamena ny sampin'ireny, Asan'ny tanan'olona:
5 Elles ont une bouche et ne parlent pas ; elles ont des yeux et ne voient pas ; 5 Manam-bava izy. fa tsy miteny; Mana-maso izy, fa tsy mahita;
6 Elles ont des oreilles et n’entendent pas ; elles ont un nez et ne sentent pas ; 6 Manan-tsofina izy, fa tsy mandre; Manana orona izy, fa tsy manimbolo:
7 Elles ont des mains et ne touchent pas ; des pieds, et ne marchent pas ; elles ne rendent aucun son de leur gosier. 7 Manan-tanana izy, fa tsy mandray; Manan-tongotra izy, fa tsy mandeha; Ary tsy mahaloa-peo ny tendany.
8 Ceux qui les ont faites, tous ceux qui se confient en elles, sont comme elles. 8 Ho tahaka azy izay manao azy Sy izay rehetra matoky azy.
* *
9 Israël, confie-toi en l’Éternel : il est leur secours et leur bouclier. 9 Ry Isiraely ô, matokia an'i Jehovah; Heriny sy ampingany Izy.
10 Maison d’Aaron, confiez-vous en l’Éternel : il est leur secours et leur bouclier. 10 Ry taranak'i Arona ô, matokia an'i Jehovah; Heriny sy ampingany Izy.
11 Vous qui craignez l’Éternel, confiez-vous en l’Éternel : il est leur secours et leur bouclier. 11 Hianareo izay matahotra an'i Jehovah, matokia an'i Jehovah; Heriny sy ampingany Izy.
* *
12 L’Éternel s’est souvenu de nous : il bénira, il bénira la maison d’Israël ; il bénira la maison d’Aaron ; 12 Jehovah mahatsiaro ka mitahy antsika; Hitahy ny taranak'i Isiraely Izy; Hitahy ny taranak'i Arona Izy;
13 Il bénira ceux qui craignent l’Éternel, les petits avec les grands. 13 Hotahiny izay matahotra an'i Jehovah, Na ny kely na ny lehibe.
14 L’Éternel vous augmentera [sa bénédiction], à vous et à vos fils. 14 Jehovah anie hampitombo anareo, Dia ianareo mbamin'ny zanakareo.
15 Vous êtes bénis de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre. 15 Hitahy anareo anie Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.
* *
16 Les cieux sont les cieux de l’Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. 16 Ny lanitra dia an'i Jehovah: fa ny tany nomeny ho an'ny zanak'olombelona.
17 Ni les morts, ni tous ceux qui descendent dans le silence, ne loueront Jah. 17 Ny maty tsy mba hidera an'i Jehovah. Na izay midina any amin'ny mangingina;
18 Mais nous, nous bénirons Jah, dès maintenant et à toujours. Louez Jah ! * 18 Fa izahay hisaotra an'i Jehovah Hatramin'izao ka ho mandrakizay. Haleloia.
— v. 18 : autrement dit : Alléluia.  
PSAUME 116 PSAUME 116
1 J’ai aimé l’Éternel, car il a entendu ma voix, mes supplications ; 1 [Fisaorana nataon'izay saiky maty, nefa novonjen'Andriamanitra] Izaho tia an'i Jehovah, satria efa nandre Ny feon'ny fifonako Izy.
2 Car il a incliné son oreille vers moi, et je l’invoquerai durant mes jours. 2 Satria efa nanongilana ny sofiny tamiko Izy, Dia hiantso aho, raha mbola velona koa.
* *
3 Les cordeaux de la mort m’avaient environné, et les détresses du shéol m’avaient atteint ; j’avais trouvé la détresse et le chagrin ; 3 Nihodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana, Ary nahazo ahy ny fahorian'ny fiainan-tsi-hita*; Nahita fahoriana sy alahelo aho. [Heb. Sheola]
4 Mais j’invoquai le nom de l’Éternel : Je te prie, ô Éternel ! délivre mon âme. 4 Dia niantso ny anaran'i Jehovah hoe aho: Jehovah ô, mifona aminao aho, vonjeo ny fanahiko.
5 L’Éternel est plein de grâce et juste, et notre Dieu est miséricordieux. 5 Mamindra fo sy marina Jehovah Eny, miantra Andriamanitsika.
6 L’Éternel garde les simples ; j’étais devenu misérable, et il m’a sauvé. 6 Miaro ny kely saina Jehovah; Reraka aho, dia namonjy ahy Izy.
* *
7 Mon âme, retourne en ton repos, car l’Éternel t’a fait du bien. 7 Miverena ho amin'ny fitsaharanao, ry fanahiko, Fa Jehovah efa nanisy soa anao,
8 Car tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux de larmes, mes pieds de chute : 8 Dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana Hianao Sy ny masoko tamin'ny ranomaso Ary ny tongotro tamin'ny fahatafintohinana.
9 Je marcherai devant l’Éternel dans la terre* des vivants. 9 Handeha eo anatrehan'i Jehovah Eo amin'ny tanin'ny velona aho.
10 J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé. J’ai été fort affligé. 10 Nino aho; hiteny tokoa aho*; Mahantra indrindra aho.[Na: fa hiteny aho]
11 Je disais en mon agitation : Tout homme est menteur. 11 Hoy izaho tamin'ny fahatairako; Mpandainga ny olona rehetra.
12 Que rendrai-je à l’Éternel pour tous les biens qu’il m’a faits ? 12 Inona no havaliko an'i Jehovah Noho ny soa rehetra nataony tamiko?
13 Je prendrai la coupe du salut*, et j’invoquerai le nom de l’Éternel. 13 Handray ny kapoaky ny famonjena aho Ka hiantso ny anaran'i Jehovah.
14 J’acquitterai mes vœux envers l’Éternel, — oui, devant tout son peuple. 14 Hanefa ny voadiko amin'i Jehovah aho. Eny, eo anatrehan'ny olony rehetra.
15 Précieuse, aux yeux de l’Éternel, est la mort de ses saints*. 15 Zava-dehibe eo imason'i Jehovah Ny fahafatesan'ny olony masina.
— v. 9 : litt.: les terres. — v. 13 : voir Psaume 53:6. — v. 15 : comme 30:4.  
* *
16 Je te prie, ô Éternel ! car je suis ton serviteur ; je suis ton serviteur, le fils de ta servante ; tu as délié mes liens. 16 Indrisy! Jehovah ô, mpanomponao tokoa aho, Eny, mpanomponao sady zanaky ny ankizivavinao; Namaha ny fatorako Hianao.
17 Je te sacrifierai des sacrifices d’actions de grâces, et j’invoquerai le nom de l’Éternel. 17 Hianao no haterako fanati-pisaorana, Ary ny anaran'i Jehovah no hantsoiko.
18 J’acquitterai mes vœux envers l’Éternel, — oui, devant tout son peuple, 18 Hanefa ny voadiko amin'i Jehovah aho, Eny, eo anatrehan'ny olony rehetra,
19 Dans les parvis de la maison de l’Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez Jah ! * 19 Dia eo an-kianjan'ny tranon'i Jehovah, Eo afovoanao, ry Jerosalema ô. Haleloia.
— v. 19 : autrement dit : Alléluia.  
PSAUME 117 PSAUME 117
1 Louez l’Éternel, vous, toutes les nations ; célébrez-le, vous, tous les peuples ! 1 [Fiantsoana izao firenena rehetra izao hidera an'i Jehovah] Miderà an'i Jehovah ry firenena rehetra; Miderà Azy, ry olona rehetra.
2 Car sa bonté est grande envers nous, et la vérité de l’Éternel demeure à* toujours. Louez Jah ! ** 2 Fa lehibe ny famindram-pony amintsika; Ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Haleloia.
— v. 2* : litt.: [est] à. — v. 2** : autrement dit : Alléluia.  
PSAUME 118 PSAUME 118
1 Célébrez l’Éternel ! Car il est bon ; car sa bonté demeure à* toujours. 1 [Fiderana an'Andriamanitra noho ny famindram-pony, indrindra noho ny namaliany ny vavaka nataon'ny mpanompony sy ny namonjeny azy tamin'ny fahavalony] Miderà an'i Jehovah, fa tsara Izy; Eny, mandrakizay ny famindram-pony.
2 Qu’Israël dise, que sa bonté demeure à toujours ! 2 Aoka ny Isiraely hanao hoe: Mandrakizay ny famindram-pony.
3 Que la maison d’Aaron dise, que sa bonté demeure à toujours ! 3 Aoka ny taranak'i Arona hanao hoe: Mandrakizay ny famindram-pony.
4 Que ceux qui craignent l’Éternel disent, que sa bonté demeure à toujours ! 4 Aoka izay matahotra an'i Jehovah hanao hoe: Mandrakizay ny famindram-pony.
— v. 1* : litt.: [est] à.  
* *
5 Dans ma détresse j’ai invoqué Jah ; Jah m’a répondu, [et m’a mis] au large. 5 Tao an-katerena no niantsoako an'i Jehovah; Dia namaly ahy Jehovah ka nampahalalaka ahy.
6 L’Éternel est pour moi, je ne craindrai pas ; que me fera l’homme ? 6 Jehovah no miandany amiko, ka tsy hatahotra aho. Inona no azon'ny olona atao amiko?
7 L’Éternel est pour moi entre ceux qui me secourent ; et moi je verrai [mon plaisir] en ceux qui me haïssent. 7 Jehovah no miandany amiko, sady mamonjy ahy; Ary izaho ho faly hahita ny amin'izay mankahala ahy.
8 Mieux vaut mettre sa confiance en l’Éternel que de se confier en l’homme. 8 Tsara ny mialoka amin'i Jehovah Noho ny mialoka amin'ny olona.
9 Mieux vaut mettre sa confiance en l’Éternel que de se confier dans les principaux. 9 Tsara ny matoky an'i Jehovah Noho ny matoky ny mpanapaka.
* *
10 Toutes les nations m’avaient environné ; au nom de l’Éternel, certes je les ai détruites. 10 Ny firenena rehetra nanodidina ahy; Fa ny anaran'i Jehovah no handringanako azy tokoa;
11 Elles m’avaient environné, oui, environné ; au nom de l’Éternel, certes je les ai détruites. 11 Nitangorona tamiko ireny, eny, nitangorona tamiko; Fa ny anaran'i Jehovah no handringanako azy tokoa.
12 Elles m’avaient environné comme des abeilles ; elles ont été éteintes comme un feu d’épines ; au nom de l’Éternel, certes je les ai détruites. 12 Nanodidina ahy tahaka ny renitantely izy; Voavono tahaka ny afon-tsilo izy; Fa ny anaran'i Jehovah no handringanako azy tokoa.
* *
13 Tu m’avais rudement poussé, pour que je tombasse ; mais l’Éternel m’a été en secours. 13 Nanosika ahy mafy hahalavo ahy ianao; Fa Jehovah no namonjy ahy.
14 Jah a été ma force et mon cantique, et il a été mon salut. 14 Jehovah no heriko sy fiderako. Fa efa famonjena ahy Izy.
* *
15 La voix de triomphe et de salut est dans les tentes des justes : la droite de l’Éternel agit puissamment ; 15 Ao an-dain'ny marina ny feo mihoby noho ny famonjena; Ny tanana ankavanan'i Jehovah mampiseho hery;
16 La droite de l’Éternel est haut élevée, la droite de l’Éternel agit puissamment ; 16 Ny tanana ankavanan'i Jehovah dia misandratra; Ny tanana ankavanan'i Jehovah mampiseho hery.
17 Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de Jah. 17 Tsy ho faty aho, fa ho velona Ka hitory ny asan'i Jehovah.
18 Jah m’a sévèrement châtié, mais il ne m’a pas livré à la mort. 18 Nofaizan'i Jehovah mafy aho, Nefa tsy natolony ho amin'ny fahafatesana.
* *
19 Ouvrez-moi les portes de la justice ; j’y entrerai, je célébrerai Jah. 19 Vohay ny vavahadin'ny fahamarinana aho; Hiditra eo aho ka hidera an'i Jehovah.
20 C’est ici la porte de l’Éternel, les justes y entreront. 20 Ity no vavahadin'i Jehovah; Ny marina no hiditra eo.
21 Je te célébrerai, car tu m’as répondu, et tu as été mon salut. 21 Hidera Anao aho, fa efa namaly ahy Hianao Ka efa famonjena ahy.
* *
22 La pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée, est devenue la tête de l’angle*. 22 Ny vato izay nolavin'ny mpanao trano No efa tonga fehizoro Indrindra.
23 Ceci a été de par l’Éternel : c’est* une chose merveilleuse devant nos yeux. 23 Avy tamin'i Jehovah izany Ka mahagaga eo imasontsika.
24 C’est ici le jour que l’Éternel a fait ; égayons-nous et réjouissons-nous en lui ! 24 Ity no andro nataon'i Jehovah; Hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika.
25 Ô Éternel, sauve, je te prie ! Éternel, je te prie, donne la prospérité ! 25 Mifona aminao aho, Jehovah ô, vonjeo è! Mifona aminao aho, Jehovah ô, ambino è!
26 Béni soit celui qui vient au nom de l’Éternel ! Nous vous avons bénis* de la maison de l’Éternel. 26 Hotahina anie izay avy amin'ny anaran'i Jehovah; Avy ao an-tranon'i Jehovah no itsofanay rano anareo.
— v. 22 : la maîtresse pierre du coin. — v. 23 : ou : elle est. — v. 26 : ou : bénissons.  
* *
27 L’Éternel est *Dieu, et il nous a donné la lumière. Liez avec des cordes le sacrifice* aux cornes de l’autel. 27 Andriamanitra Jehovah ka nampahazava antsika; Rohizo kofehy ny fanati-piravoravoana na dia hatreo amin'ny tandroky ny alitara aza.
28 Tu es mon *Dieu, et je te célébrerai,— mon Dieu, je t’exalterai. 28 Andriamanitro Hianao, ka hidera Anao aho; Eny, Andriamanitro, ka hanandratra Anao aho.
29 Célébrez l’Éternel ! car il est bon, car sa bonté demeure à toujours. 29 Miderà an'i Jehovah, fa tsara Izy; Eny, mandrakizay ny famindram-pony.
— v. 27 : litt.:[sacrifice de] fête.  
* *
PSAUME 119* PSAUME 119*
— * : Ce Psaume est divisé en paragraphes de huit versets chacun, la lettre hébraïque initiale de chaque verset dans le paragraphe restant la même, et suivant, pour ceux-ci, l’ordre alphabétique.  
1 Bienheureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la loi de l’Éternel. 1 [Salamo abidy. Fankalazana ny lalàn'Andriamanitra][ALEFA] Sambatra ny mahitsy lalana,Izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah.
2 Bienheureux ceux qui gardent* ses témoignages, qui le cherchent de tout leur cœur, 2 Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony Ka mitady Azy amin'ny fo rehetra;
3 Qui aussi ne font pas d’iniquité ; ils marchent dans ses voies. 3 Eny, Izay tsy manao ratsy. Fa mandeha araka ny lalany.
4 Tu as commandé tes préceptes pour qu’on les garde soigneusement. 4 Hianao namoaka ny didinao Mba hotandremana tsara.
5 Oh, que mes voies fussent dressées, pour garder tes statuts ! 5 Enga anie ka ho tafatoetra ny lalako Hitandremako ny didinao!
6 Alors je ne serai pas honteux quand je regarderai à tous tes commandements. 6 Dia tsy ho menatra aho, Raha mandinika ny didinao rehetra.
7 Je te célébrerai d’un cœur droit, quand j’aurai appris les ordonnances* de ta justice. 7 Hidera Anao amin'ny hitsim-po aho Amin'ny ianarako ny fitsipikao marina.
8 Je garderai tes statuts ; ne me délaisse pas tout à fait. 8 Ny didinao no hotandremako; Aza dia mahafoy ahy Hianao.
— v. 2 : garder, ici litt.: observer. — v. 7 : ou : jugements ; le mot hébreu a les deux sens.  
* *
9 Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa voie ? Ce sera en y prenant garde selon ta parole. 9 [BETA] Inona no hiarovan'ny zatovo ny lalan-kalehany tsy ho voaloto? Ny fitandremana araka ny teninao.
10 Je t’ai cherché de tout mon cœur ; ne me laisse pas m’égarer de tes commandements. 10 Tamin'ny foko rehetra no nitadiavako Anao; Aza avela hivily hiala amin'ny didinao aho.
11 J’ai caché ta parole* dans mon cœur, afin que je ne pèche pas contre toi. 11 Ato am-poko no iraketako ny teninao, Mba tsy hanotako aminao.
12 Éternel ! tu es béni ; enseigne-moi tes statuts. 12 Isaorana anie Hianao, Jehovah ô; Ampianaro ahy ny didinao.
13 J’ai raconté de mes lèvres toutes les ordonnances de ta bouche. 13 Ny molotro no nentiko nilaza Ny fitsipika rehetra naloaky ny vavanao.
14 J’ai pris plaisir au chemin de tes témoignages, autant qu’à toutes les richesses. 14 Ny lalan'ny teni-vavolombelonao no ifaliako, Tahaka ny ifaliako amin'ny harena rehetra.
15 Je méditerai tes préceptes et je regarderai à tes sentiers. 15 Ny didinao no hosaintsainiko, Ary hodinihiko ny lalanao.
16 Je fais mes délices de tes statuts, je n’oublierai pas ta parole. 16 Ny didinao no hiravoravoako: Tsy hohadinoiko ny teninao.
— v. 11 : plutôt : ce qu