[Page principale | Evangile | Cantiques en français | Commentaires et explications sur la Bible | La Bible]

 

Courts éléments de doctrine chrétienne

en malgache

pour l'affermissement des croyants

Au format htm — Au format pdf


Brochures au format htm

Autour du Seigneur Jésus Christ = Manodidina ny Tompo Jesoa Kristy [144 Ko]
Connaitre Dieu comme Père = Mahalala an’Andriamanitra ho toy ny Ray [223 Ko]
Divinité de Jésus Christ = Taratasy momba ny maha-ANDRIAMANITRA an’i JESOA KRISTY [47 Ko]
Espérance vivante en Christ = MANANA FANANTENANA VELONA AO AMIN'I KRISTY [100 Ko]
Le chrétien doit-il observer le sabbat = Tokony hitandrina ny sabata ve ny kristiana? [118 Ko]
Prier = MIVAVAKA… Lioka 11.1 [116 Ko]
Puissance de vie = Herim- piainana [153 Ko]

Ny Baiboly sy ny toaka [44 Ko]
Hafatra ho fiainana [38 Ko]
Inona ny finoana [105 Ko]
Misy Andriamanitra [48 Ko]
Teny fampaherezana [36 Ko]
Teny fiainana [38 Ko]

 

Brochures au format pdf

Le plan de Dieu pour sauver l'homme NY DRAFITR’ ANDRIAMANITRA hamonjeny ny olombelona [655 Ko]

Autour du Seigneur Jésus = Manodidina ny Tompo Jesoa Kristy [133 Ko]
Connaître Dieu comme Père = Mahalala an’Andriamanitra ho toy ny Ray [244 Ko]
Lettre sur la Divinité de Jésus Christ = Taratasy momba ny maha-ANDRIAMANITRA an’i JESOA KRISTY [58 Ko]
Une espérance vivante = MANANA FANANTENANA VELONA AO AMIN'I KRISTYFampidirana [104 Ko]
La révélation progressive de Dieu = NY FISEHOAN’ANDRIAMANITRA MIANDALANA [159 Ko]
La révélation progressive de Dieu = Ny fisehoan’ Andriamanitra miandalana [185 Ko]
Le chrétien et le sabbat = Le chrétien doit-il observer le sabbat ? = Tokony hitandrina ny sabata ve ny kristiana? [133 Ko]
L'inspiration et l'autorité des Saintes Écritures = NY MAHA TSINDRIMANDRY NY SORATRA MASINA SY NY FAHEFANY [133 Ko]
Prière = MIVAVAKA… Lioka 11.1 [164 Ko]

De la perdition à la gloire = Avy amin’ny fahaverezana ho amin’ny voninahitra [271 Ko]
Certitude et joie du salut Fahazoana antoka ny famonjena sy ny fifaliana azo avy amin’izany [170 Ko]
La Bible et l'occultisme = NY BAIBOLY sy ny fanompoana fanahy hafa [174 Ko]
Comment Dieu travaille = Ahoana no fiasan’ Andriamanitra ? [221 Ko]
Il est écrit (inspiration des Écritures saintes) = Voasoratra fa… Ny maha tsindrimandry ny Soratra Masina sy ny fahefany [133 Ko]
Je bâtirai mon assemblée = Haoriko ny Fiangonako [110 Ko]
L'épreuve = Ny fizahan-toetra, nahoana ? [99 Ko]
La Foi vient de ce que l'on entend par la Parole de Dieu = Fa tao aminy (tao amin’ilay Zanak’Andriamanitra) no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany, dia ny hita sy ny tsy hita… [45 Ko]
La puissance de Dieu et les miracles = Ny herin' Andriamanitra sy ireo asa mahagaga [146 Ko]
La Trinité : un seul Dieu = Andriamanitra telo izay iray [213 Ko]
Le Messie de l'Écriture = Ilay mesia ambaran’ny soratra masina [138 Ko]
Les deux natures du croyant = Ireo toetra roa karazana ao anatin’ny mino [188 Ko]
Libre en Christ = Afaka ao amin’ I Kristy [151 Ko]
Pas de réponse à mes prières? = Tsy misy valiny ve ny vavako ? [200 Ko]
Qui sont les vrais adorateurs? = Iza no tena mpivavaka marina tokoa ? [127 Ko]
Réunis autour du Seigneur Jésus = Mivory amin’ny anaran’i Jesoa Kristy Tompo [119 Ko]
Sauvé par les oeuvres ou par la foi? = Voavonjy amin’ny alalan’ny asa sa amin’ny alalan’ny finoana ? [151 Ko]
Un croyant peut-il perdre le salut? = Mety ho very indray ve ny famonjena efa azon’ny mpino ? [128 Ko]
Une heure avec Jésus = Ora iray miaraka amin’i Jesoa [125 Ko]
Vivre à contre-courant = Manoha riana Ahoana no hitandro - vana ny tena hadio tsy hanan - tsiny eo anivon’ny tontolo ankehitriny ? [121 Ko]
Le vrai visage de nos deux natures = Ny tena endrik’ireo toetra roa ao anatintsika [193 Ko]
La sexualité : qu'en dit la Bible ? = Ny fijangajangana inona no ambaran'ny Baiboly mikasika izany ? [167 Ko]


Collection «Ce que dit la BIBLE sur...» au format pdf  (français et malgache)

La Résurrection et l'enlèvement des chrétiens = Ny fitsanganan’ny kristiana amin’ny maty sy ny fampiakarana azy
Le tribunal du Christ, les couronnes et les récompenses = Ny fitsaran’i Kristy, ny satroboninahitra sy ny valim-pitia
Les noces de l'Agneau = Ny Fampakarambadin’ ny Zanak’ondry
Le jugement dernier et l'enfer = Ny fitsarana farany sy ny helo