[ Page principale | La Bible | la Foi - l'Évangile | Affermissement | D馭ense de la foi | ]

 

 

ォ Y a-t-il seulement 144000 places dans le royaume des Cieux ? サ

 

TOERANA 144000 MONJA VE NO AO AMIN誰Y FANJAKAN誰Y LANITRA ?

 

Misy antokon弛lona mihevitra toy izany, ary mampianatra an段zany ! Indro ny manontolon地y lahatsoratra nosintoniny avy ao amin地y bokin地y Apokalypsy toko faha-7 anohanany an段zany tsangan-keviny izany (vakio koa ny toko 14 and.1-5) :

 

ォ Rehefa afaka izany, dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana

teo amin地y vazan-tany efatra, nihazona ny rivotra efatra amin地y tany, mba tsy hisy rivotra hitsoka amin地y tany na amin地y ranomasina, na amin地y hazo akory aza.

Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin地y niposahan地y masoandro, nanana ny fanombohan-kasen但ndriamanitra velona ; ary izy niantso ny anjely efatra izay navela hanimba ny tany sy

ny ranomasina tamin地y feo mahery nanao hoe : aza manimba ny tany

na ny ranomasina na ny hazo mandra-panasianay tombo-kase eo amin地y handrin地y mpanompon地y Andriamanitsika.

Ary nahare ny isan段zay voaisy tombo-kase aho, efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy no voaisy tombo-kase avy tamin地y firenen地y Zanak棚siraely rehetra. Avy tamin地y firenen段 Joda roa arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase ; avy tamin地y firenen段 Robena roa arivo

amby iray alina ; avy tamin地y firenen段 Gada roa arivo amby iray alina ; avy tamin地y firenen段 Asera roa arivo amby iray alina ; avy tamin地y firenen段 Naftaly roa arivo amby iray alina ; avy tamin地y firenen段 Manase roa arivo amby iray alina ; avy tamin地y firenen段 Simeona roa arivo amby iray alina ; avy tamin地y firenen段 Levy roa arivo amby iray alina ; avy tamin地y firenen段 Isakara roa arivo amby iray alina ; avy tamin地y firenen段 Zebolona roa arivo amby iray alina ; avy tamin地y firenen段 Josefa roa arivo amby iray alina ; avy tamin地y firenen段 Benjamina roa arivo amby iray alina no voaisy tombo-kase.

Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo

isaina avy tamin地y firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona

ary ny samy hafa fiteny nitsangana teo anoloan地y seza fiandrianana sy

teo anatrehan地y Zanak弛ndry, niakanjo akanjo fotsy lava sady nitana sampan-drofia teny an-tanany. サ

Ny ォ 144000 avy amin地y fokom-pirenen段 Isiraely サ izany no asian-teny eo (and.4), izay ampifanoherina amin地y ォ olona betsaka tsy tambo

isaina avy tamin地y firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona

ary ny samy hafa fiteny rehetra サ (and.9). Maneho amintsika ny konteksta misy an段o teny io fa tsy ireo ォ Jiosy ara-panahy サ akory no tondroina eto. Hitantsika mantsy ny Tompo Jesoa ao amin地y toko 3 and.9 mampitandrina ny amin段reo milaza ny tenany ho Jiosy (na mpivavaka izany na tsia) kanjo tsy izy. Hoy ny nambaran段lay hany tokana tompon地y fitsarana farany, ary hampihatra izany tsy ho ela intsony (ampitahao amin地y Jaona 5.22-23) : ォ Indro, alaiko ny sasany amin地y synagogan段 Satana, izay milaza ny tenany ho Jiosy kanjo tsy izy, fa mandainga, indro hataoko tonga hiankohoka eo anoloan地y tongotrao ireo, ka ho fantany fa Izaho efa tia anao. サ

 

1) Nahoana no vondron弛lona niaina tao anatin地y vanim-potoana iray ihany, mialoha ny fitsarana izay handravana ny tany tontolo, no handrafitra ireo 144000 ao amin地y apokalypsy toko faha-7, fa tsy mivelatra hatramin地y 2000 taona ?

 

 

 

 

2) Nahoana no nolazaina hoe ォ avy amin地y firenen地y Zanak棚siraely rehetra サ (Apok. 7.4) raha toa izany ka ambara indray ho fiombonan ny Jiosy sy ny Jentilisa ? (Vakio amim-pifantohana tsara ny Apok. 3.9 sy ny Rom. 11.1)

 

 

 

 

 

 

3) Nahoana no notononin但ndriamanitra mihitsy ny isanisany amin地y anaran段reo foko misy ireo Isiraelita raha toa ka ireo Jiosy mpivavaka ihany no resahina eo ? (Apok. 7.5-8). Ny fokon段za izany no misy an段reo olona ォ voahosotra サ mba fantatrao ?

 

 

 

 

 

 

4) Nahoana ireo vahoaka marobe voasoratra ao amin地y Apokalypsy toko faha-7 no nitsangana teo anoloan地y seza fiandrianana niaraka tamin段reo loholona sy ireo zavamananaina efatra (and.9, 11, 15), tsy misy hafa amin段zay ataon段reo 144000 (Apok. 14.3), raha toa ka tsy mba mitovy fanantenana amin段reto faharoa iretsy voalohany ?

 

 

 

 

 

 

5) Nahoana no lazaina fa avy amin地y fahoriana lehibe ireo vahoaka marobe ireo (Apok. 7.14) kanefa voalaza fa mialoha ny fiavian地y Zanak弛lona no hisian段zany fahoriambe izany (Mat. 24.20-27), dia ny fiavian地y Zanak弛lona izay nolazaina fa hitranga ny 1914 ?

 

 

 

 

 

 

6) Nahoana no HIARA-hitsena ny Tompo eny amin地y habakabaka ireo maty tao amin地y Tompo sy ireo mbola velona amin地y andro hiavian地y Tompo (1. Tes. 4.17) fa tsy hoe ny ampahany betsaka dia efa lasa tamin地y 1918 ary ny sisa rehetra kosa handeha tsikelikely ?

 

 

 

 

 

 

7) Nahoana no misy manambady sy misy vehivavy amin段reo olom-boahosotra, kanefa voalaza mazava fa tsy mba nandoto ny tenany tamin地y vehivavy ireo 144000 satria virijiny izy (Apok. 14.14). Nahoana no notsindrin但ndriamanitra fatratra ny amin段zany raha toa ka hevitra ara-panahy no andraisana an段reto zavatra ireto ?

 

 

 

 

 

 

8) Nahoana no ireo voahosotra ihany no handray ny marika kanefa ny Tompo Jesoa dia nanome malalaka izany ho an地y rehetra, ary ォ na iza na iza サ amin段reo mpino dia handray izany avokoa ? (Mar. 14.22-23 sy ny 1 Kor. 11.27-28)

 

 

 

 

 

 

9) Raha efa tonga tamin地y 1914 ny Tompo, nahoana no mbola mandray ny marika ihany ny sisa amin段reo olom-boafidy, kanefa voalaza fa mialoha ny fotoana hiavian地y Tompo ihany no hanaovana izany ?

(1. Kor. 11.23-26)

 

 

 

 

 

 

10) Ahoana moa no hahatakaran地y saina ny hoe rehefa nitsara an段reo olom-boafidy i Jehovah (hatramin地y 1918) dia nahita olona tsy mendrika vitsivitsy tao (izay namela toerana malalaka noho izany) ? Moa tsy efa tonga tsy manan-tsiny ve ireo olom-boafidy ireo noho ny asa nataon地y Tompo Jesoa ? (Heb. 10.4). Moa misy tsy mendrika Azy ve amin段reo momba ny tenany ? (1 Kor. 12.27). Nahoana izy ireo no nohosorany ny Fanahy Masiny ? (Rom. 8.14-16)

 

 

 

 

 

11) Nahoana no marobe ireo vondron弛lona izay samy milaza avokoa ho manana an段reo 144000 ao aminy ? Iza amin段zy ireny no tena manana ny marina ?

 

 

 

 

12) Nahoana no ho ao anaty vondron弛lona iray ihany no hisy an段reo 144000, kanefa dia ho an地y olona rehetra no nanokafan地y Tompo ny fanjakan地y lanitra ary tsy nisy famerana isa na fanendrena antokon弛lona iray afaka ny hilaza hoe ォ rehefa tsy ato aminay dia tsy misy famonjena サ ? (Mat. 5 sy 18.4)

 

 

 

 

13) Moa tsy mahagaga ihany ve ny tsy nahalalan段reo apstly rehetra (ankoatra an段 Jaona) sy ireo kristiana tamin地y taonjato voalohany an段o isa io, raha voasoratra tany ho any amin地y taona 96 tany ny bokin地y Apokalypsy ?

 

 

 

 

 

14) Moa tsy mahagaga ve ny mahita fa naseho tamin段 Jaona tao anatin ny boky faminaniana io isa io, izay maneho mazava ny Fiangonana, fa tsy mba tamin段 Paoly tao amin地y iray tamin段reo episitily, kanefa dia ity farany no iaraha-mahalala fa nantsoin Andriamanitra hanambara ny zava-miafin地y Fiangonana ? (Efes. 3.2-7)

 

 

 

 

 

15) Nahoana ny Tompo Jesoa no nampanantena tamin段reo mpianany fa ho avy indray haka azy ireo ho any aminy, izany hoe ho any an-danitra, ary nahoana no nambara fa ho an段reo rehetra hino Azy any aoriana koa izany fampanantenana izany ? (Jao. 14.3 ; 17.20-24)

 

 

 

 

 

16) Koa satria ny Baiboly no hany ekentsika ho tena fahamarinana, moa ve isika mahita andininy izay milaza fa, hatramin地y volana May 1935, tsy ny kristiana rehetra akory no nandray ny antson地y lanitra fa ny vitsy amin段zy ireo ihany ?

 

 

 

 

 

17) Raha toa ka olom-boafidy avokoa ny Efesiana rehetra (Efes. 1.1, 13), ny Romana rehetra (Rom. 1.7 ; 8.15), ny Fiangonana rehetra tao Galatia (Gal. 1.2 ; 3.2), inona intsony no soa ho azon段reo ォ vahoaka marobe サ amin段reo episitily izay nosoratana ho azy ?

 

 

18) Raha nandray ny antson地y lanitra avokoa ny Korintiana rehetra sy ireo mpino rehetra tany Akaia (2 Kor. 1.1 ; 5.1), ireo Filipiana rehetra (Fil. 1.1 ; 3. 20-21), ny Kolosiana rehetra (Kol. 1.2-5), ireo Tesaloniana rehetra (1 Tes. 1.1 ; 4.15-17), ireo Jiosy rehetra niova fo, inona intsony no soa ho azon段reo ォ vahoaka marobe サ amin段reo episitily nosoratana ho azy ?

 

 

 

 

19) Nahoana i Abrahama no naniry ny hahazo anjara any an-danitra kanefa tsy mba anisan段reo 144000 ? (Heb. 11.13-16)

 

 

 

 

20) Nahoana ny Tompo no nilaza fa hipetraka ao amin地y fanjakan地y lanitra i Abrahama sy i Isaka ary i Jakoba, raha toa ka ety an-tany mandrakariva no tsy maintsy hitoeran段zy ireo ? (Mat. 8.11)

 

 

 

 

 

 

21) Nahoana no tsy maintsy hateraka indray vao afa-miditra, eny fa na ny ho afa-mahita ny fanjakan但ndriamanitra ihany aza ? (Jao. 3.3-7). Moa efa nateraka indray ve ianao ? Moa efa zanak但ndriamanitra ve ianao ? (1 Jao. 3.1 ; Jao. 1.12)

 

 

 

 

 

22) Inona no antony tsy maintsy il瀟a ny fiovam-po mba hahafahana miditra ao amin地y fanjakan但ndriamanitra ? (Mat. 18.3). Moa efa niova fo ve ianao ?

 

 

 

 

 

23) Nahoana ny Tompo no nanonona ozona ho an段reo nametra (ho 144000, na amin地y fomba hafa) ny fidirana ao amin地y fanjakan地y lanitra ? (Mat. 23.13)

 

 

 

 

 

24) Nahoana ianao no nino mandraka ankehitriny ny hevi-dravina izay milaza fa ireo kristiana sy ny Fiangonana no

tondroin地y 144000 voalaza ao amin地y Apokalypsy 7 sy 14, kanefa dia ny mifanohitra amin段zany no ambaran地y Soratra Masina manontolo ?

 

 

 

 

 

Vakio ny Baiboly manontolo. Tenin但ndriamanitra izy iray manontolo. Mahasoa sy tena avy amin地y tsindrimandrin但ndriamanitra avokoa ny andalana rehetra ao aminy. Aza mianina amin地y andininy tsongatson-gaina etsy sy eroa. Aza avela hisy olona hanelanelana anao amin Andriamanitra ka hilaza fa ォ tsy afaka ny hahazo an段zay ambaran地y Baiboly mihitsy ianao raha ny tenanao ihany, fa izaho no tsy maintsy manazava izany aminao. サ Mampandainga an段 Kristy izay milaza izany, satria Izy mihitsy no efa nilaza hoe :

 

ォ Midera anao Aho Raiko, Tompon地y lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin地y hendry sy ny manan-tsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin地y zaza madinika. サ (Mat. 11.25)

 

ォ Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa : izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hohelohina fa tafafindra niala amin地y fahafatesana ho amin地y fiainana izy. サ (Jao. 5.24)

 

ォ Ary aoka ho avy izay mangetaheta, ary izay mety, aoka izy hisotro maimaimpoana amin地y ranon誕ina サ (Apok. 22.17). Vakio amim-bavaka ny Baiboly, mangataha amin但ndriamanitra mba hanokafany ny sainao hahatakatra izay ambarany : ォ Mangataha, dia homena ianareo ; mitadiava, dia hahita ianareo ; dondny, dia hovoh瀟a ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo ; ary izay mitady no mahita ; ary izay mandndna no hovoh瀟a. サ (Mat. 7.7-8)

 

Sady tsy te handiso fanantenana anao Andriamanitra no tsy handiso fanantenana anao na oviana na oviana !

 

Mitandrema tsy ho roboka amin地y fampianaran弛lombelona ! Efa nampitandrina sahady an段reo mpino tany amin地y taonjato voalohany ny apstly raha nilaza nanao hoe :

 

ォ fa misy ny sasany mampitabataba anareo ka ta-hamadika ny filazantsaran段 Kristy. Fa na izahay, na anjely avy any an-danitra aza, no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa notorinay taminareo, aoka ho voaozona izy. サ (Gal. 1.7-8)

 

ォ Manamasina azy amin地y fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. サ (Jao. 17.17)

 

Tonga ankehitriny ny fotoana hamaritanao mazava izay ho avy andrandrainao. Tsarovy fa tsy anao ny minitra ho avy aorian段zao fotoana izao :

 

ォ Indro ankehitriny no andro fankasitrahana ; indro, ankehitriny no andro famonjena. サ (2 Kor. 6.2)

Hoy i Jesoa : ォ Mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana. サ

(Mat. 11.28)