[ Page principale | La Bible | la Foi - l'Évangile | Affermissement | Dťfense de la foi | ]

 

 

 

Teny fiainana


 

 

 

 

 

Andininy sasantsasany, notsongaina avy ao aminíny Baiboly,

izay TeniníAndriamanitra


 

Jehovah no Andriamanitra any aminíny lanitra ambony sy etỳ aminíny tany ambany, ka tsy misy afa-tsy Izy.

Deoteronomia 4 and 39

 

 

 

Ilay nanao ny tany taminíny heriny sy nampiorina izao tontolo izao taminíny fahendreny ary namelatra ny lanitra taminíny fisainany.

Jeremia 51 and 15


 

Endrey ny hamaroaníny asanao, Jehovah Ű! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra; henika ny zavatra nataonao ny tany.

Salamo 104 and 24

 

 

 

Tsy nisy nahita aníAndriamanitra na oviana na oviana; fa ny Zanakalahy Tokana, Izay ao an-tratraníny Ray, Izy no nanambara Azy.

Jaona 1 and 18


 

Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahiníAndriamanitra, Mpamonjy antsika, sy ny fitiavany ny olona, dia tsy avy aminíny asa aminíny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika.

Titosy 3 and 4

 

Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy.

Romana 5 and 8


 

 

Fa fahafatesana no tambiníny ota; ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy aminíAndriamanitra ao aminíi Kristy Jesoa Tompontsika.

Romana 6 and 23

 

 

Fa ankehitriny Izy (Andriamanitra) mandidy ny olona rehetra aminíizao tontolo izao hibebaka.

Asaníny apostoly 17 and 30


 

 

Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka aminíny tsy fahamarinana rehetra.

1 Jaona 1 and 9

 

Fa ankehitriny kosa, ao aminíi Kristy Jesoa, ianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakekeníny raníi Kristy. Fa Izy no fihavanantsika.

Efesiana 2 and 13-14


 

Tompo Ű, Ianao nandahatra ny adiko izay nikasika ny aiko, eny, nanavotra ny aiko Ianao.

Fitomaniana 3 and 58

 

Ary ankehitriny, inona no andrasako, Tompo Ű? Ianao no antenaiko.

Salamo 39 and 7

 

Ampianaro ny lŗlanao aho, Jehovah Ű! Dia handeha aminíny fahamarinana aho; ampiraiso ny foko hatahotra ny anaranao.

Salamo 86 and 11

 

Arovy aho, Andriamanitra Ű, fa mialoka aminao aho.

Salamo 16 and 1

 

 

Ampahirato ny masoko, mba hahitako zava-mahagaga ao aminíny lalŗnao.

Salamo 119 and 18

 

Ampitoero eo aminíny teninao ny diako.

Salamo 119 and 133

 

Ampianaro hanao ny sitraponao aho, fa Ianao no Andriamanitro.

Salamo 143 and 10

 

Fa izay mihaino Ahy kosa hitoetra tsy manana ahiahy, eny, handry feizay izy ka tsy hatahotra ny ratsy.

Ohabolana 1 and 33

 

Izay miray amiko, ary Izaho aminy,dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa ianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona.

Jaona 15 and 5


 

 

Ary hisy andro tsy manam-piovana ho anao, eny, hareníny famonjena sy fahendrena ary ny fahalalana; ny fahatahorana aníi Jehovah no rakitrao.

Isaia 33 and 6

 

Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny aminíny farany.

Jeremia 29 and 11

 

Tsy ho menatra izay miandry Ahy.

Isaia 49 and 23

 

Tsara Jehovah, fiarovana mafy aminíny andro fahoriana, ka mahalala izay mialoka aminy.

Nahoma 1 and 7

 

Ankino aminíi Jehovah ny lŗlanao, ary matokia Azy, fa hataony tanterakaÖ Miantombena tsara miandry aníi Jehovah ianao ka manantenŗ Azy.

Salamo 37 and 5, 7


Ary Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo aminíny fifaliana sy ny fiadanana rehetra aminíny finoanareo, mba hitomboanareo aminíny fanantenana noho ny heriníny Fanahy Masina.

Romana 15 and 13

 

Mba hofenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo aminíny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy ainíny Fanahy, mba handehananareo mendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony aminíny zavatra rehetra, dia mahavokatra aminíny asa tsara rehetra.

Kolosiana 1 and 9-10

 

Koa tahaka ny nandrasainareo aníi Kristy Jesoa Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra aminíny finoana, toy ny efa nampianarina anareo, ka mazoto aminíny fisaorana.

Kolosiana 2 and 6-7

 

Aoka isika hihazakazaka aminíny faharetana aminíizao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery aníi Jesoa, Tomponíny finoantsika sy Mpanefa azy.

Hebreo 12 and 1-2


 

Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avy any koa no iandrasantsika Mpamonjy, dia Jesoa Kristy Tompo, Izay hanova ny tenaníny fietren-tenantsika ka hitovy endrika aminíny tenaníny voninahiny.

Filipiana 3 and 20-21

 

Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoaníny voninahitríAndriamanitra lehibe sady Mpamonjy antsika, dia Jesoa Kristy, Izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika.

Titosy 2 and 13-14


 

Fa rehefa afaka kelikely, dia ho tonga Ilay ho avy, fa tsy hitaredretra.

Hebreo 10 and 37

 

Ho aníIzay tia antsika ka namaha antsika ho afaka† aminíny fahotantsika taminíny ranyÖ ho Azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amena.

Apokalypsy 1 and 5-6