[ Page principale | La Bible | la Foi - l'Évangile | Affermissement | Dťfense de la foi | ]

 

 

Hafatra

ho

fiainana

 

 

 

Andininy avy ao aminíny Baiboly,

izay TeniníAndriamanitra


 

Mifidiana ny fiainana, mba ho velona ianao.

Deoteronomia 30 and 19

 

 

 

 

Hoy i Jesoa Kristy:

Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be.

Jaona 10 and 10


 

Hoy i Jesoa Kristy:

Izaho no lŗlana sy fahamarinana ary fiainana.

Jaona 14 and 6

 

 

 

Fa toy izao no nitiavaníAndriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zananilahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay.

Jaona 3 and 16


 

Fa fahafatesana no tambiníny ota; ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy aminíAndriamanitra ao aminíi Kristy Jesoa Tompontsika.

Romana 6 and 23

 

Hoy i Jesoa Kristy:

Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hohelohina; fa tafafindra niala taminíny fahafatesana ho aminíny fiainana izy.

Jaona 5 and 24

 

 

Izay mino ny Zanaka (ZanakíAndriamanitra) manana fiainana mandrakizay; fa izay tsy mino ny Zanaka dia tsy hahita fiainana, fa ny fahatezeraníAndriamanitra no mitoetra eo aminy.

Jaona 3 and 36

 

 

Inona no mety hataoko, mba hovonjena aho?... Minoa aníi Jesoa Tompo, dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao.

Asaníny apostoly 16 and 30, 31


Fa ahoana hoy ny Soratra Masina? ďAry† Abrahama nino aníAndriamanitra, ka dia nisaina ho fahamarinany izanyĒ.

Romana 4 and 3

 

Fa tsy misy hafa, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy aminíAndriamanitra, nefa hamarinina maimaimpoana aminíny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao aminíi Kristy Jesoa, Izay nasehoníAndriamanitra taminíny rany ho fanavotana aminíny finoana.

Romana 3 and 22-25

 

 

 

Koa mibebaha ianareo, ka miverena hamonoana ny fahotanareo.

Asaníny apostoly 3 and 19

 

 

Andriamanitra Ű, mamindrŗ fo amiko mpanota.

Lioka 18 and 13

 

Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka aminíny tsy fahamarinana rehetra.

1 Jaona 1 and 9

Hoy i Jesoa Kristy:

Izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy.

Jaona 6 and 37

 

Andeha, fa efa voavoatra izao ny fanasana.

Lioka 14 and 17

 

Jesoa Kristy:

Aminíny anarany no hahazoaníizay rehetra mino Azy famelŗn-keloka.

Asaníny apostoly 10 and 43

 

 

 

Jesoa Kristy:

Izay tsy nahalala ota dia nataony ota hamonjy antsika, mba ho tonga fahamarinaníAndria-manitra ao aminy kosa isika.

2 Korintiana 5 and 21

 

 

Ny raníi Jesoa Zanany no manadio antsika ho afaka aminíny ota rehetra.

1 Jaona 1 and 7

 

Ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana Azy.

Isaia 53 and 5

Ny Baiboly no hany fanambarŗna voasoratra nataoníilay Andriamanitra velona momba ny tenany. Io no teniníAndriamanitra.

 

Ny Mpahary dia miteny aminíny fomba tsotra ahazoaníny voŗriny, izay latsaka tao aminíny ota, Azy. Te hanome maimaimpoana ny fahasoavany sy ny fitiavany mandrakizay ho aníny olona rehetra Izy.

 

Manolo-tŗnana antsika Ilay Andriamanitra masina, mba hihavanana aminy, aminíny alalaníi Jesoa Kristy, Izay tonga olona tetỳ an-tany ary maty teo aminíny hazofijaliana noho ny heloky ny hafa.

 

Inona no tokony ataontsika? Tsy maintsy miaiky isika fa mendrika ny fitsarŗna marina ataoníAndriamanitra, avy eo, dia mandray aminíny finoana ilay tŗnana atolony antsika!

 

Mihavŗna aminíAndriamanitra anie ianareo!

2 Korintiana 5. 20