[ Page principale | La Bible | la Foi - l'Évangile | Affermissement | Dťfense de la foi | ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MANANA

FANANTENANA

VELONA

AO AMIN'I

KRISTY

 

 

ďKristy Jesoa fanantenŗntsikaÖĒ 1 Timoty 1.1

 

ďÖ fanantenana velonaĒ 1 Petera 1.3

 

 

 

 

 

 

S. Fayard

 

 

 

 

 

 

 

 

ďAvoir une espťrance vivante en ChristĒ

Bibles et Publications Chrťtiennes

30, rue Chateauvert F-26000 Valence


 

Fizahŗn-takila>


 

Fampidirana

5

1. Ny fiverenaníny Tompo Jesoa

7

††††††††††† I Jesoa Izy tenany mihitsy no hiverina

7

††††††††††† Ireo dingana roa aminíny fiverenany

 

8

2. Miomana ho aminíio fiverenany io

 

11

3. Ireo lafiníny fanantenana kristiana

13

††††††††††† Fanantenana ny fahasoavana

13

††††††††††† Fanantenana ny fitsanganana aminíny maty

 

14

††††††††††† Fanantenana ny voninahitra

15

††††††††††† Fanantenana ny fanafahana ny voary manontolo

 

 

16

4. Ny fiantraikaníny fananana fanantenana

18

††††††††††† Manamasina ny fanantenana

18

††††††††††† Ny fanantenana iainana dia fijoroana ho vavolombelona

 

19

††††††††††† Mitari-dalana ny fanantenana

20

††††††††††† Mampahery ny fanantenana

21

††††††††††† Mahatonga antsika hafana fo aminíny asa fanompoana ny fanantenana

 

 

22

5. Fehiny

23

††††††††††† Ny maha-zava-dehibe ny fanantenana

23

††††††††††† Hevitra vitsivitsy momba ny fanantenana

25


 

Fampidirana

 

ďHisaorana anie Andriamanitra, Rainíi Jesoa Kristy Tompontsika, Izay niteraka antsika indray, araka ny habeníny famindrŗmpony, ho aminíny fanantenana velona taminíny nitsangananíi Jesoa Kristy taminíny matyĒ[1], hoy ny apostoly Petera. Ary hoy indray koa i Paoly: ďKristy Jesoa fanantenŗntsikaĒ[2]. Mazava fa tena zava-misy marina ny fanantenana kristiana ary azo antoka. Mifaningotra tanteraka aminíny Tompo Jesoa izy io, dia aminíny asa nataony sy ny fitsanganany taminíny maty. Io fanantenana io ihany koa dia mifamatotra akaiky aminíny finoana sy ny fitiavana, izay mbola ny Tompo Jesoa koa no loharano ipoirany sy antoky ny fahafenoany. Tsy fahatsapana mbola mampisalasala sy tsy hita fototra tsy akory ny fanantenana ó toy ny filazana amina marary hoe: ďAntenaiko fa hisy fihatsarana ianao rahampitsoĒ ó fa fiandrasana amim-pahazoana antoka tanteraka sy amim-pahatoniana aníizay nampanantenainíAndriamanitra. Mifamatotra aminíny fiverenaníny Tompo Jesoa ny zavatra rehetra. Izy no fanantenŗntsika, satria ao Aminy no ahatanterahaníny fampanantenana rehetra nataoníAndriamanitra[3].

Raha tiantsika hiboiboika ao am-pontsika ny fanantenana, dia tsy maintsy raisintsika amim-pinoana ny fitiavana atolotríAndriamanitra sy ilay fanomezany sarobidy indrindra, dia ny Tompo Jesoa Kristy.


 

1. Ny fiverenaníny Tompo Jesoa

I Jesoa Izy tenany mihitsy no hiverina

 

Ao an-tranoníny Raiko (hoy i Jesoa), misy fitoerana maro;Öfa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa.[4]

 

 

Ho avy indray aho. Izany fampanantenana izany no nentiníny Tompo Jesoa nampahery ireo mpianany. Izany fampanantenana izany koa moa no notsahiviníny apostoly Paoly taminíireo kristiana tao TesalŰnika. Ny fiandrasana ny fiavianíi Jesoa no ivoníny fanantenana kristiana: ny fiandrandrana aníIlay Jesoa tena tia antsika sy te handray antsika ho eo anilany. Tsy haniraka anjely Izy, fa Izy tenany mihitsy no ho avy handray ireo rehetra nametraka ny tokiny tao aminy.

Hatrany aminíny Testamenta Taloha no efa nisongadina fa olona anankiray no nifantohaníny fanantenŗníny mpino, dia ny Mesia. Nampanantena ny hiavianíny mpanafaka sady mpanavotra Andriamanitra, taminíny nanambarŗny fa ho avy ny andro hanorotoroaníny taranaky ny vehivavy (ny Kristy no tondroina aminíizany) ny lohaníny menarana (i Satana)[5]. Manambara sy manantitra ny Testamenta Taloha, ao aminíireo pejy rehetra mandrafitra azy, fa ho avy tokoa io mpanafaka io, dia ny Mesia.

Nefa tsy ho mpanafaka eo aminíny lafiny pŰlitika tsy akory no antony nahatongavaníi Jesoa. Ny hanatanteraka ny asa fanafahana antsika amin'ny fanandevozaníny fahotana no nahatongavany. Tsy maintsy niaritra fahoriana sy nandalo fahafatesana Izy mba hahefany izany. Ankehitriny, efa nitsangana taminíny maty Izy, ary nasandratra eo anatrehaníny Ray. Izany dia manome antoka ny mpino ny aminíny fananany toerana miaraka aminíio Jesoa io ao aminíny voninahitra.

 

Ireo dingana roa aminíny fiverenany

 

Hahita isika, raha mamaky amim-pifantohana tsara ny TeniníAndriamanitra, fa misy dingana roa miavaka tsara aminíilay fiavianíny Tompo fanindroany et an-tany: dingana roa ao anatiníny dia indray maka ihany.

††††††††††† 1į) Hidina Izy haka ireo olony ho any an-danitra[6]. Ao anatiníny indray mipy maso no hananganany avy aminíny vovoka ny vataníireo tena kristiana marina tokoa (mbaminíireo mpino taminíny Testamenta Taloha) izay efa maty. Ary hovainy koa, miaraka aminíizay, ny vataníireo kristiana mbola velona, ary dia hiara-hakariny ireo. Hitsena Azy eny aminíny rahoníny lanitra isika kristiana. Tsy ho hitaníizao tontolo izao izany fampakarana izany.

††††††††††† 2į) Fotoana fohy aorianíizany, dia hotanterahiny indray kosa ny dingana faharoa aminíny fiaviany. Tsy mitovy aminíilay dingana voalohany ity faharoa ity. Ny tenany irery mantsy no nidina taminíilay fahatongavany voalohany, fa ombaníireo anjely marobe sy ireo olony kosa Izy, dia ireo mpino voavidiny[7], aminíilay fotoana hisehoany amim-boninahitra. Hahita Azy izao tontolo izao aminíizay fotoana izay[8]. Hitsara ny tany Izy, ary hanorina eto an-tany ny fanjakŗny arivo taona, aorianíizany. Hanana anjara aminíny voninahitry ny fanjakŗny ny kristiana ary hiara-manjaka aminy[9].

Hisy zava-dehibe hitranga, manelanelana aníireo dingana roa ireo. Ao ireo trangan-javatra (izay tsy hotantaraintsika aminíny antsipiriany) hampihorohoro fatratra ny tany sy ny mponina ao aminy. Ao kosa ireo trangan-javatra mitory voninahi-dehibe ho aníny lanitra sy ny mponina ao aminy. Hiseho eo anoloaníny fitsarŗníi Kristy ireo tena kristiana marina tokoa, izay nitsena ny Tompo[10]. Tsy hiseho eo toy ny olo-meloka nantsoina mba hotsaraina anefa izy ireo[11], fa hiseho eo mba hampihanjahanjana izay rehetra nataony, na ny tsara izany na ny ratsy[12]. Ho hitany miharihary eo ambaniníny fahazavaníAndriamanitra ny asany rehetra, ny teniny, ny antony nanosika azy nanao zavatra, dia araka izay nahitaníny Tompo sy nitsarany izany. Hanaiky tanteraka ny fijeriníny Tompo izy ireo aminíizany, ary ho diboka hafaliana sy ho feno fiderana noho ny fahatsapana izay rehetra nataoníny Tompo teo aminíny fiainany.

Trangan-javatra iray be voninahitra hiseho aminíio fotoana io koa ny fampakaram-badiníny Zanakíondry[13]. I Kristy io Zanakíondry io; ny Fiangonana no vady ampakariny ó izany hoe ny fitambarambeníireo tena kristiana marina tokoa. Ho olona asaina aminíio fotoana io kosa ireo mpino sisa rehetra, toa an-dry i Abrahama, ry i DavidaÖ, dia ireo mpino rehetra tany alohaníny vanim-potoana kristiana. Fampakaram-badiníny Zanakíondry io, anarana izay mampahatsiahy aminíny Fiangonana fa nijaly ho azy sy maty ho azy ny Tompony.


 

2. Miomana ho aminíio fiverenany io

 

Dia miomŗna koa ianareo; fa ho avy ny Zanakíolona aminíizay ora tsy ampoizinareo[14].

 

Ahoana no fomba hivononantsika? Mba ho vonona tsara isika dia tsy maintsy hisy solika ny fitoeran-jirontsika, araka ny hitantsika ao aminíny fanoharana momba ireo virijiny folo[15]. Izany hoe nandray ny fiainana sy ny FanahiníAndriamanitra, taminíny alalaníny finoana ny Tompo Jesoa. Tsy maintsy miantehitra tanteraka aminíny asa nefainíi Jesoa teo aminíny hazofijaliana irery ihany isika, mba ho vonona. Aminíizao fotoana izao indrindra no tokony hiomana. Hikatona ny varavarana, rehefa higadona ny Tompo Jesoa. Ho tara loatra raha aminíizay fotoana higadonaníny Tompo izay ianao vao hiomana!

Tsy maintsy mivonona koa ireo rehetra efa nanatona ny Tompo, izany hoe ireo efa zanakíAndriamanitra, eo amin'ny fiainany andavanandro. Mila mivonona izy mba ho toetra araka izay ankasitrahiníny Tompo no hahatrarany azy. Olona manao ahoana moa no hahitaníny Tompo antsika, raha ho avy Izy? Moa olona manana fo miredaredam-pitiavana Azy ve, sa olona mangatsia-po? Moa olona feno lolompo ve, sa olona nahay namela heloka? Moa olona fatra-piahy ny tombontsoaníny tenany manokana ve, fa tsy mba nisaina ny aníny Tompo? Ary toerana aiza no hahitany antsika? Moa eo amina toerana ekeny hahitana antsika ve? Moa amina asa ankasitrahiny ve? Aoka isika hiomana ho amin'ny fiverenany! Aoka isika hiambina sy hivavaka.

 


 

3. Ireo lafiníny fanantenana kristiana

 

Io fiverenaníny Tompo Jesoa io no ipoiraníny zavatra rehetra: ny fanantenana ny fahasoavana, ny fanantenana ny voninahitra, ny fanantenana ny fanafahana!

 

Fanantenana ny fahasoavana

 

Koa amin'izany sikino ny sainareo, dia mahonÚna tena, ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny hisehoaníi Jesoa Kristy[16]

 

Mampahatsiahy ny tombontsoa manokana omeníAndriamanitra antsika sy ny fitiavana atolony antsika, na tsy mendrika izany aza isika, ny teny hoe fahasoavana. Ny hoe manantena tsara ny fahasoavana dia fahazoana antoka, tsy ombam-panahiana na fisalasalana, fa hoentina ho antsika io fahasoavana io, ka efa antsika sahady izany, dieny izao. Tsy maintsy mihevi-tena ho toy ny mpivahiny isika, dia mpivahiny izay mahatsapa fa tsy aníity izao tontolo izao ity intsony, mba ho afaka ny hanana izany fanantenana izany[17]. Tsy maintsy ďmahonon-tenaĒ isika, ka tsy hitady afa-tsy izay tokony ho sahaza antsika ihany mandritra ny fotoana fohy andalovantsika et an-tany, ndrao ho voavily aminíilay tanjontsika, na ho voasembaníireo zavatra izay ivelany ihany.

Io fahasoavana izay hoentina ho antsika io izany dia tsy inona akory, fa mariky ny fahatontosaníireo fahasoavana rehetra noraisintsika tao aminíi Kristy[18]. Voafaoka ao anatiníizany ny fahasoavana izay efa miantoka sahady ny famonjena ny fanahintsika sy ny tombontsoa manokana (na ny fahasoavana) izay efa itoerantsika ankehitriny[19]. Ary anampiny izany ny fananganana ny vatantsika aminíny maty.

 

Fanantenana ny fitsanganana aminíny maty

 

Noho izaho manantena ny fitsangananíny maty[20].

 

Hatraminíny fotoanandroníi Jesoa no efa nino sy nanantena ny fitsangananíny tena aminíny maty ireo Jiosy mpivavaka. Miandry ny hananganana aníireo nodimandry tao amin'ny Tompo koa isika kristiana ankehitriny. Hitranga izany rehefa miverina ny Tompo Jesoa. Fampiononana lehibe tokoa izany[21]!

Heriníny hafatra kristiana, sy maneho ny fahatsarany, ny filazana fa resiníi Jesoa Kristy, Ilay efa maty kanefa velona mandrakizay mandrakizay, ny fahafatesana[22]. Hitsangana amim-boninahitra ny isam-bataníolona aminíireo tena kristiana marina efa maty ka nandalo fahalÚvana ara-batana. Toy ny hoe mametraka voa afafy ao anatiníny tany isika rehefa manitrika ao am-pasana ny vataníny olo-malalantsika. Ny fanahiny kosa efa mitoetra eo anilaníny Tompo[23]. Rehefa hiantso aminíny feo mahery ny Tompo dia hitsangana indray io vatana io, hitafy voninahitra, ary tsy ho azoníny ota sy tsy handairam-pahafatesana intsony.

Isika izay mbola velona ankehitriny, ďtsy hodimandry avokoa isika rehetraĒ, kanefa ďhovana isika rehetraĒ[24], aminíny alalaníio heriníny fananganana aminíny maty io ihany, mba hiaraka aminíi Kristy ka hitafy vatana mitovy amin'ny Azy.

 

Fanantenana ny voninahitra

 

Aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitríAndriamanitra[25].

 

Maneho ny fanatrehaníAndriamanitra, izay miasa mahery, sy ny famirapiratany, ny voninahitríAndriamanitra. Io no endriky ny fahatsarany, izay Azy manokana. Ny fitambarabeníireo toetra maneho ny fahatanterahany, ao anatiníny firindrana mahavariana, no mandrafitra aníio voninahiny io: fitiavana, fahamasinana, fahamarinana, hatsaram-po, Ö

I Jesoa no famirapirataníny voninahitríAndriamanitra, Izy no ďendriky ny tenanyĒ[26]. Ao anatintsika Izy, ďIzay fanantenana ny voninahitraĒ[27]. Hampiditra ny Fiangonany ho eo aminíny fanatrehaníAndriamanitra Izy, amin'ny fotoana iverenany, mba ho hitaníny Fiangonany ny voninahitríAndriamanitra, izay hatao hita maso aminíny alalaníi Jesoa sy ao aminy[28].

Tsy vitaníny hoe hahita ny voninahitry ny Tompo Jesoa isika, hahita ny fahatsarany, fa isika mihitsy koa no ho taratríizany[29]. Tsy hoe ho aníny isam-bataníolona ihany ilay voninahitra ho avy, fa hiraisaníny rehetra koa. Izany no ho anjaraníny Fiangonana, izay angonina ho iray eo anilaníny vadiny, dia ny Tompo Jesoa[30]. Ho tafakambana amin'ny Tompony ny mpino rehetra, tafakambana aminy ao anatiníny rohim-pifankatiavana sy fifaliana hitohy tsy tapaka.

 

Fanantenana ny fanafahana ny voary manontolo

 

Fanantenana koa fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia hovotsorana amin'ny fahandevozana, dia ny fahalovana[31].

 

Hitsahatra avokoa, aminíny fotoana hiavianíny Tompo Jesoa, na ny tsy fahamarinana, na ny fahotana sy ny voka-dratsiny rehetra, na izay rehetra manimba ny noariníAndriamanitra, na izay rehetra mampahory antsika. Hanorina ny fanjakŗm-pahamarinany sy fanjakŗm-piadanany ny Tompo Jesoa, aorianíireo fitsarana henjana hahatrany et an-tany[32]. Hafahana amin'ny fanandevozaníny fahalÚvana ny voary manontolo, mba hisitraka ny ďfahafahana izay momba ny voninahitríireo zanakíAndriamanitraĒ[33].

Anterina etoana fa ny fanantenana kristiana dia tsy hoe miandry karazana fanovŗna aminíny fomba majika ny tontolo, hahatonga tampotampoka ny zavatra rehetra ho tsara sy ny mananíaina rehetra ho sambatra. Aorianíireo fitsarana izay hitranga et an-tany vao hiorina ny fanjakŗm-pahamarinana sy fanjakŗm-piadananíAndriamanitra. Hiverina indray ny Kristy, hitsara ny olombelona rehetra. Aminíizao fotoana ankehitriny izao no tokony hihaonantsika aminy amin'ny maha Mpamonjy Azy. Koa, henoy izay ambarany amintsika: ďIzay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hohelohinaĒ[34].


 

4.   Ny fiantraikaníny fananana fanantenana

 

Mety halaim-panahy hihevitra isika, raha tsy manadihady, hoe hiaina am-piononana hiandry fotsiny ny fiverenaníny Tompo Jesoa mba hanatanteraka ny faniriany, ny kristiana izay efa manana ny fanantenŗníny lanitra. Ny mifanohitra tanteraka aminíizany anefa no mitranga: manova ny fiainantsika ny fanantenana, manetsika ny momba antsika manontolo, manova ny rafitry ny soatoavintsika, ary manefy antsika havitrika amin'ny asa fanompoana.

 

Manamasina ny fanantenana

 

Ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka Azy[35].

 

Manoritra tanjona vaovao ho antsika ny fanantenana kristiana. Mampitodika antsika ho aminíi Kristy izy. Manadio ny tenantsika hadio tahaka aníi Kristy isika. Ampahafantariníny Fanahy Masina antsika tsikelikely, mba hialantsika, izay zavatra rehetra eo aminíny lafim-piainantsika tsy mifanaraka aminíizay tokony hahatraraníny Tompo antsika amin'ny fotoana hiaviany.

Mifanohitra aminíizany kosa, mitady izay hahitantsika fahafinaretana eo aminíizao tontolo izao isika, rehefa marisarisa ny fiandrasantsika ny fiavianíny Tompo Jesoa. Nambarany moa fa tsy misy toerana ho Azy eo aminíio izao tontolo izao io. Tonga mafy fo sy mpanjakazaka isika[36], na kamo hanantanteraka izay angatahiníAndriamanitra amintsika, ka tsy mahatratra ny fenitra antoníny iainantsika.

 

Ny fanantenana iainana dia fijoroana ho vavolombelona

 

Ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny antoníny fanantenana ao anatinareo, nefa aminíny fahalemempanahy sy ny fanajana[37].

 

Ho tsikaritry ny hafa isika, raha toa ka miandry marina tokoa ny fiavianíny Tompo Jesoa. Tsy ho tahaka ny hafa mihitsy mantsy ny mpino izay manana fanantenana mitoetra ao anatiny. Ho azo vakina eny aminy ny fifaliana aminíny fanantenana[38]; ho hita soritra eo aminy ny fahazoana antoka vokariníny fanantenana ny famonjena[39]. Hitondra tena ao anatiníny fiadanana sy ny fahamasinana izy, hitoetra ho madio na dia hodidininíireo karazam-pahalotoana aza. Tsy ho takona afenina izany maha hafa azy izany.

Ny hivononana mandrakariva hamaly izay manontany antsika ny aminíny antoníny fanantenana ao anatintsika no tena zava-dehibe. Tokony ho amim-pahalemempanahy sy amim-panajana ny famalintsika, amim-panajana rehefa miresaka zavatra mikasika aníAndriamanitra; mamaly araka ny hamorampanahiníny fahasoavana, izay tsy mba mieboebo fa manetry tena ho fanompoana ny namana. Ny Fanahy Masina no hanome ny teny sahaza holazaina, aminíny fotoana tokony hilazana izany. Araka ny habeníny ao am-po no itenenaníny vava[40] .

 

Mitari-dalana ny fanantenana

 

Izaho (i Jesoa) no Solofo sy taranakíi Davida, ny kintana mamirapiratra fitarikandro[41].

 

Fahazoana antoka mafy orina ny aminíny hoavy, fitokiana tanteraka aminíAndriamanitra, ireo no manafaka antsika aminíny tahotra ny ampitso. Mampihanjahanja amintsika ny tena toetraníity izao tontolo izao ity ny fanantenana kristiana, satria isika ďmanana ny teny faminaniana atao mafy orina kokoaÖ fa toy ny jiro mahazava ao aminíny fitoerana maizimaizina izanyĒ[42], izany hoe ao aminíny hamaizinan-tsainíizao tontolo izao. I Jesoa no ilay kintana fitarikandro izay manondro ny lala-marina tokony hizorana. Te hanafaka antsika aminíireo zavatra katsahiníny olombelona fatratra aminíizao fiainana izao Andriamanitra. Tsy mba et aminíizao tontolo izao mantsy ny harentsika, fa any an-danitra[43].

 

Mampahery ny fanantenana

 

Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa mby akaiky ny fiavianíny Tompo[44].

 

Mampahery eo aminíny fizahan-toetra sy ny fahoriana[45] ny fanantenana. Izany fanantenana izany no nampitraka ny Tompo Jesoa, ďIzay naharitra ny hazofijalianaÖ mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloanyĒ[46]. Nampahery kristiana maro manoloana ny fahafatesana ny fanantenana: ireo maritiora, aloha, sy ireo rehetra maty taminíny finoana. Arakaraka ny mampahery ny fanantenana no mainka hanaovana ezaka amin-kafanampo. Miteraka fahazoana antoka tsy azo hozongozonina ny fananana fanantenana mafy orina. Arakaraka ny haniriantsika fatratra izay zavatra mifandraika aminíny fiavianíny Tompo no mainka hiorenantsika mafy[47], ka tsy hihozongozonantsika mihitsy.

 

Mahatonga antsika hafana fo amin'ny asa fanompoana ny fanantenana

 

Sambatra ny mpanompo izay ho hitaníny tompony fa indreo manao toy izany raha avy Izy[48].

 

Ahoana moa no tsy hikatsahako fatratra aníizay hanompoana ny Tompo, raha fantatro izao fa, aminíny indray mipy maso fotsiny, dia ho eo anilany aho, hiara-tsambatra aminy sy hiara-mitafy voninahitra aminy? Fomba maro samihafa no azontsika anefana izany: fitoriana ny filazantsara, fanambarŗna ny teniníAndriamanitra, fampaherezana aníireo izay mijalyÖ Toy izao no namehezaníny apostoly Paoly ny fampianarany mikasika ny fitsangananíi Kristy taminíny maty, sy ny aminíny fiaviany indray, raha nanambara ny aminíizany izy ao amin'ny 1 Korintiana 15: ďKoa amin'izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefŗ be mandrakariva amin'ny asaníny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny TompoĒ[49].

 


 

5.   Fehiny

 

Ny maha zava-dehibe ny fanantenana

 

Ny Testamenta Vaovao iray manontolo dia azavainíny fiverenaníny Tompo Jesoa (mihoatra ny in-300 no ilazany ny aminíizany). Misy aza moa boky tsy miresaka mihitsy afa-tsy ny aminíio lohahevitra mikasika ny fiavianíny Tompo io (ny 1 sy 2 Tesaloniana ary ny bokiníny Apokalypsy).

Taminíny fiandohaníny fiangonana, dia niaina taminíny fiandrasana ny fiverenaníny Tompo ny kristiana[50]. Tsy nomeníny Tompo ny daty hahatongavany, tsy nilaza faminaniana tsy maintsy ho tanteraka mialoha ny dingana voalohany aminíny fiaviany Izy[51]. Izany no nataony, dia ny mba hahatonga aníireo kristiana isam-bataníolona hiandry Azy isaníandro isaníandro, na inona na inona vanim-potoana iainany, ka hahatonga izany fiambenany izany hitondra ireo vokatra notanisaintsika tetsy ambony ireo, eo amin'ny fiainany.

Tsy midika tsy akory ny mbola tsy fahatanterahaníio fampanantenana nataoníny Tompo ny aminíny hiaviany faingana[52] io, na efa taonjato maro aza no nidify, fa mitaredretra aminíny fanatanterahany izany Izy. Efa nilaza ny apostoly Petera tamin'ny taratasy toa fanaovam-beloma nataony, ao aminíny episitily faharoa nosoratany, hoe: ďNy Tompo tsy mahela ny teny fikasŗny, araka izay ataoníny sasany ho fahelany, fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho veryĒ[53]. Ary anteriny fa Aminy, dia tsy misy ny fotoana: ny indray andro Aminy dia toy ny arivo taona ary ny arivo taona toy ny indray andro[54].

Io fiandrasana isaníandro isaníandro io dia nanohana ireo mpino mpikambana tao amin'ny Fiangonana voalohany, raha nandia fizahan-toetra izy ireo, nisedra fahoriana, eny niatrika hatraminíny ny fahafatesana aza noho ny fihazonany ny finoany. Indrisy, zary nailika tsikelikely izany fahamarinana izany hatraminíny taonjato faha-19. Niverenana indray, taminíio vanim-potoana io, ny fanambarŗna ny fiavianíi Kristy hampakatra ny Fiangonany. Nambara tamin-kery izany ary nitondra fifohazam-panahy lehibe. Io fiandrasana ny fiavianíny Tompo io, izay zava-misy velona sy mitoetra mandrakariva, no loharano mahagaga anovozaníireo mpino hery ara-panahy.

Tsy manova na inona na inona aminíny lanjaníio fahamarinana io ny tsy finoaníny mpaniratsira. Noho izany, ho avy indray i Jesoa. Tsy miandry ny fihatsaraníizao tontolo izao, na ny fiovampony, isika. Tsy ny fahatanterahaníizay vinavina hanjakaníny fiadanana na ny fahamarinana tsy akory no ifotoraníny fanantenantsika. Miandry olona izay tiantsika isika: i Jesoa Kristy.

Manefy antsika hiaina aminíny maha kristiana, araka izay ambaraníny Baiboly, ny fiandrasana ny Tompo Jesoa. Manaitra ny saina ny mahamarika fa tafatoetra tsara ao anatiníny finoana sy nanam-pitiavana miredareda Ilay Kristy, ireo rehetra nikolokolo io fanantenana io taminíny fony manontolo. Moa mba diboka hafaliana ve ny fontsika isaka izay misaintsaina isika fa ho avy indray i Jesoa?

 

Hevitra vitsivitsy momba ny fanantenana

 

ďAza manantena zavatra hafa ankoatra aníIlay Andriamanitrao. Aoka ho Izy irery no hany fanantenanao.Ē

Md Augustin

 

ďMifamatotra aminíny finoana sy ny fitiavana ny fanantenana kristiana[55]. ďNy finoana dia fahazoana antoka ny zavatra antenainaĒ[56]. Ny finoana no mandray ny fampanantenana omeníAndriamanitra. Izy izany no mamelona ny fanantenana, ary ny fanantenana no mampamirapiratra ny finoana. Samy fanomezana avy aminíAndriamanitra izy roa ireo[57].

Tsy inona akory ny fanantenana fa fiandrasana aníireo zava-tsoa andrandrainíny finoana fa ho azo, noho ny teny efa nomeníAndriamanitra. Ny finoana no fototra iorenaníny fanantenana; ny fanantenana kosa mamahana sy manohana ny finoana.Ē

Jean Calvin

 

ďTaminíny vanim-potoana rehetra, ny toetra manokana izay aníny finoana samirery dia ny fametrahany aminíAndriamanitra irery ihany ny fanantenŗny, araka izay nampahafantaraníAndriamanitra ny tenany. Miala ny ahiahy sy ny tahotra rehefa mitodika aminíAndriamanitra ny fontsika, fa mitoetra kosa ny fiadanana ao anatiníny fahatokiana aníAndriamanitra sy ao anatiníny fikatsahana mandrakariva ny fankasitrahany.Ē

Andrť Gibert

 

ďNy fitiavana no vato fototry ny fanantenana, satria ny fanantenana dia mihoatra lavitra noho ny fanantenana zavatra. Olona mantsy no antenaina fa tsy zavatra. Fiandrandrana fihaonana izy io, fihaonana aminíIlay Iray izay tia antsika, dia ny Tompo Jesoa. Izany fiandrasana ny Tompo izany no manova ny fiainantsika ka manome azy herim-po, fifaliana, ary fiadanana.

Ny fahafatesana no hany anjara andrandrainíny fiainana an-tany. ďTahaka ny aloka ny andronay et an-tany, ka tsy misy fanantenanaĒ[58]. Ny fanantenana kristiana kosa dia fanantenana velona[59], satria i Kristy no antenainy. Taminíi Kristy no nandraisantsika fiainana vaovao, Izy no nanafaka antsika taminíny vahohoníny fahafatesana. Tsy fanantenana fiainana ho avy ihany izany, fa fiainana izay manantena, dia ny fiainaníi Jesoa izay efa ananana sahadyĒ

hoy i Andrť Gibert

 

 

ďI Jesoa no hany fanantenana, i Jesoa izay namakivaky ny fahafatesana ary mitoetra ho mpandresy izany mandrakizay mandrakizay.Ē

Guy Appťrť

 

 

Ny lanitra no fanantenana kristiana. Ny lanitra no ho fonenantsika rahatrizay fa tsy ny tany. Efa mizaka ny zom-pireneníny lanitra sahady isika, dieny ankehitriny[60]. Ny lanitra no tena trano fonenaníny kristiana, any no ďany aminyĒ. Izany toetra maha aníny lanitra ny fanantenana kristiana izany no mamaritra izay tena anjara toerana misy ny mpino et aminíity izao tontolo izao ity: vahiny sy mpivahiny isika et, an-dalana ho any aminíilay tanindrazantsika, iraka soloníi Kristy[61]. Aoka isika hanao soa aminíny olona rehetra, ary hiaina ny antsoníny lanitra niantsoana antsika[62]!

 

Hoy Izay manambara ireo zavatra ireo: Eny, avy faingana Aho. Amena, avia, Jesoa Tompo[63].


Misy bokikely maromaro ireto, mamahavaha ny lohahevitra hitanao tato. Mamporisika anao izahay hamaky azy ireto:

 

 

Ny faharetana miandry ny fiavianíny Tompo,

S. Prodíhom

 

Ny fiavianíny Tompo, C.H. Mackintosh

 

Fiainana mifanaraka amin'ny fiandrasana ny fiavianíny Tompo, H. Rossier

 

NakariníIlay Vady,

ary miverina miaraka aminíny Mpanjaka

 

Ny fitsanganana amin'ny maty, fahamarinana fototra voiziníny Filazantsara Ė Ny fitsanganana roa karazana J.N. Darby

 

  

[1] 1 Petera 1. 3

[2] 1 Timoty 1. 1

[3] 2 Korintiana 1. 20; Romana 15. 8

[4] Jaona 14. 2-3

[5] Genesisy 3. 15

[6] 1Tesaloniana 4. 16

[7] Matio 16. 27; 2 Tesaloniana 1. 10

[8] Apokalypsy 19. 14

[9] Apokalypsy 19. 14; 1 Korintiana 6. 2

[10] 2 Korintiana 5. 10

[11] Jaona 5. 24

[12] 2 Korintiana 5. 10

[13] Apokalypsy 19. 7

[14] Lioka 12. 40

[15] Matio 25. 4,10-11

[16] 1 Petera 1. 13

[17] Eksodosy 12. 11; Lioka 12. 35

[18] Jaona 1. 16

[19] Romana 5. 2; 1 Petera 5. 12

[20] Asa 23. 6 - DIEM

[21] 1 Tesaloniana 4. 15

[22] Apokalypsy 1. 18

[23] 1 Korintiana 15. 38,42

[24] 1 Korintiana 15. 51

[25] Romana 5. 2

[26] Hebreo 1. 3

[27] Kolosiana 1. 27

[28] 2 Korintiana 4. 6

[29] 2 Tesaloniana 1. 10

[30] Apokalypsy 21. 10; 2 Timoty 2. 10

[31] Romana 8. 21

[32] Salamo 72; 96. 8; Isaia 9. 6-7; 33. 17,22; Jeremia 23. 5-6; Daniela 7. 13; Mika 5. 4; Zakaria 6. 13; 9. 9,10, sns.

[33] Romana 8. 11

[34] Jaona 5. 24

[35] 1 Jaona 3. 2-3

[36] Lioka 12. 45

[37] 1 Petera 3.15

[38] Romana 12.12

[39] 1 Tesaloniana 5.8

[40] Matio 12. 34

[41] Apokalypsy 22. 16

[42] 2 Petera 1. 19

[43] Matio 6. 20,33

[44] Jakoba 5. 8

[45] 2 Timoty 2. 12

[46] Hebreo 12. 2

[47] Hebreo 6. 19

[48] Lioka 12. 43

[49] 1 Korintiana 15. 58

[50] 1 Korintiana 1. 7; Filipiana 3. 20; 1 Tesaloniana 1. 10

[51] Faminaniana maromaro kosa no voalaza fa hialoha ilay dingana faharoaníny fiaviany: Matio 24, Apokalypsy 6 sy ny manaraka.

[52] Apokalypsy 22. 7,12,20

[53] 2 Petera 3. 9

[54] 2 Petera 3. 8

[55] Kolosiana 1. 4-5; 1 Tesaloniana 1. 3; 1 Korintiana 13. 7

[56] Hebreo 11. 1

[57] 2 Tesaloniana 2. 16; Filipiana 1. 29

[58] 1 Tantara 29. 15; ampitahao koa amin'ny Ohabolana 10. 28; 11. 7

[59] 1 Petera 1. 4

[60] Kolosiana 1. 5; Filipiana 3. 20

[61] 1 Petera 2. 11; 2 Korintiana 5. 20

[62] Galatiana 5. 9; Hebreo 3. 1

[63] Apokalypsy 22. 20